Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 14 augusti 2009

Temastudier i astrologin

Senaste tilläggen

180928 - Homogruppen könsdifferentierad
180818 - Ny studie av Playboybrudarna
180625 - Svin-Olle... xenofobins signatur kvarstår 
180603 - iPhone-djävulen (intressant studie av fullmånen i Nobelpristagarmaterialet)
180524 - Palme och Skandiamannen och en ökning efter en signatur 
180418 - Nytt mördartest och en möjlig förklaring till nya ettan...
180321 - De tre kvaliteterna och andliga människor

180222 - Luft/Vatten i dissociation som en HBT-signatur? 
180218 - Är penningmänniskor ett lägre släkte?
180128 - 235 ateister
180111 - Svenska politiker och Mörkrets kvalitet
180107 - Filmregissörer
171027 - Fler xenofober
170921 - Nobelpristagarna och de tunga planeterna, se under falsifierat
170525 - 149 självmord
170116 - 143 av världens mest högavlönade chefer
161230 - Liten pilotstudie om bipolaritet

161220 - Nobelpristagarna och synergin mellan sol och måne


Världsbilder är ingen lätt sak, de verkar ofta handla mer om tro än vetande:
Field studies have proved notoriously inconclusive when it comes to natural selection. After three decades spent observing Darwin's finches in the Galapagos, P.R. and B.R. Grant were in the end able to state only that 'further continuous long-term studies are needed.' It is the conclusion invariably established by evolutionary field studies, and it is the only conclusion established with a high degree of reliability.
David Berlinski - On the Origins of the Mind (i antologin The Deniable Darwin, 2009)
Den här översiktssidan tillfogar jag mer systematiska småstudier för att de inte ska försvinna i mängden av blogginlägg.

Med studie avser jag undersökningar som syftar till att finna ut om det finns något i den sideriska astrologins natur som styrker den ur ett mer traditionellt vetenskapligt perspektiv. En studie tittar t.ex. på hur dömda brottslingar fördelat sig över de 12 zodiaktecknen i jakt på
en eventuell trend.

Funna trender kan utgöra grunden för en hypotes: "astrologiskt förhållande si och så tenderar mot egenskapen si och så". Nu är hjulet redan uppfunnet, astrologin proppfull av påståenden vilka ropar på en verifikation. Det är därför med nyfikenhet jag då och då företar mig en liten studie för att se om några klassiska astrologiska påståenden finner sin bekräftelse.

I
det längre resonemanget etiketterat Filosofiska grundantaganden (nytt fönster) instämmer jag med okunniga kritikers invändning att astrologin inte är en vetenskap. (Se dock den här forumtråden om astrologin och statistisk metod på brittiska Skyscript.co.uk vars forumdeltagare stundtals håller hög akademisk nivå.)

Jag har på senare år blivit mer nyfiken på vetenskapsteori, och mot den nu rejält akterseglade positivisten Karl Poppers klagomål, att astrologin innehåller så många tolkningsregler att den helt enkelt inte låter sig falsifieras (och därför inte kan vara en vetenskap i den mening han lägger in i ordet), slår orden från Nobelpristagaren i fysik 1918, Max Planck, hårt!
The nature of any system cannot be discovered by dividing it into its component parts and studying each part by itself, since such a method often implies the loss of important properties of the system.
"The Philsophy of Modern Physics" (1936), citerad i Wolfgang Smith - "Cosmos & Transcendence" (2a uppl, 2008)
Notera Plancks ordalydelse "ofta". Vad gäller astrologin står man nämligen inför frågan om insikten om systemet landade som en komplett aha-upplevelse i någon antik stjärnskådare eller om lärans traditionella teser faktiskt är frukten av århundraden av observationer och en långsamt framväxande föreställning om ett rationellt system i himlavalvet och som vi människor är en del av.

Även James Hillman, den exceptionella djuppsykologen och ordsmeden:
The technique of isolation, so essential to the method of modern natural science, arbitrarily forces nature to comply with an isolating kind of consciousness and its epistemology which cuts, separates and opposes in order to know. 'Science' from scire, to know, is cognate with scindere, to cut, divide, and has the same probable root as schism, shed and shit (as separation).
"Alchemical Psychology" (2010, s.58-9)
Trots varningen mot att bryta sönder systemet och studera enskilda detaljer är det frestande att ändå pröva den sideriska zodiaken, för att se om något resulterar. Eftersom 4 av 5 födslar i den västerländska tropiska zodiaken faller i "fel" tecken, har jag funderat över om detta är anledningen att en del studier i väst misslyckats påvisa statistisk signifikans för vissa astrologiska teser. Skulle det vara annorlunda om man samlar alla födslar i "rätt" tecken via den sideriska metoden?

Det skulle också få tyst på okunniga akademiker som Magnus Näslund, Stockholms universitet, som enligt tidningen Allt om vetenskap åtminstone 2006 trodde sig veta att franske statistikern Gauquelins "Mars-effekt" inte står att finna i den astrologiska doktrinen. Se denna korta kommentar om hur husdelningsmetoden avgör den saken - Näslund uttalade sig utan att känna till hur man delade husen i den gamla astrologin.

Jag har också uttryckt misstankar här och var på bloggen, att västastrologin urskillningslöst hopat "perspektiv" på stjärnhimlen av vilka en del kanske inte har något fog för sig. Det kryllar av "mittpunkter", "hypotetiska planeter" och annat som jag spontant upplever som rent tingel-tangel. "Gridden" har blivit så finmaskig att precis allting kan knytas till en eller annan astrologisk "förklaring". Varenda horoskop förutsäger allt...och därmed inget.


Den här bloggen söker hålla sig nära astrologins grundläggande dimensioner, element, kvaliteter och det ursprunliga planetära schemat för de sju antika planeternas relationer sinsemellan och till de tolv tecknen. 

Jag tycker mig ha hittat några små trender, men är tyvärr inte kunnig statistik bortom det självklara kravet att man för att jämföra populationer av olika storlek måste normalisera datat. 

I november 2009 hittade jag en studie av 120 amerikanska mördarhoroskop (se nedan) och därefter har jag tagit fasta på det testets metodik: att bedöma som signifikant (och värt framtida uppföljningsstudier) endast resultat vid eller bortom ±50% relativt förväntat snitt (slumpen).

En annan begränsning är tillgången på data. I december 2010 uppgick min horoskopsamling till cirka 4.500 kartor - merparten offentliga personer från medierna, dvs. utan födelsetimma. Underlaget är för för litet för komplexa sökkriterier. Och det är i allmänhet med flera samtidigt förhandenvarande faktorer intressanta tematiska paralleller börjar titta fram. 

Tillägg: drygt 5.300 registrerade kartor i augusti 2011.
Tillägg: drygt 6.300 kartor registrerade i augusti 2012.
Tillägg: 8505 kartor registrerade den 26 september 2014.


Jag har funnit att homosexualitet verkar åtföljas av ovanligt tydliga kartor och av den anledningen har den här aparta gruppen oavsiktligt bidragit med många inblickar i hur planeter och tecken "råder" över vissa områden, och därtill i linje med antika signifikationer.

*****

Kvantitativa studier så här långt - ingen särskild ordningsföljd. Obs. Några av testerna är så små att de hellre skulle placerats under nästa rubrik av "anekdotiska observationer". Nåväl.
Sammanställningar av anekdotiska "koincidenser"

Det måste så ha varit så här astrologin tog form långt tillbaka i historien - observanta individer började notera hur vissa karaktäristiska händelser upprepades under snarlika planetära konstellationer. Sakta växte en på observation grundad tradition fram.
"Djupintervju"

En accepterad vetenskaplig metod är att närläsa ett material och söka återkommande kvalitativa strukturer. Först uppställs en hypotes baserad på en inuition (eller traditionell lärosats) och djupstudiet av ett antal livsöden får avgöra om de uppvisar sådana minsta gemensamma nämnare att den astrologiska hypotesen kan anses verifierad.

Bloggen kryllar av snabbgenomgångar av horoskop med en eller annan astrologisk signatur. Tyvärr säkert också många inlägg som saknar etiketten "Sökning (andra med samma signatur)" vilka därför är ohjälpligt förlorade pga. bloggens blotta volym.

Som bara ett exempel i mängden kan föreslås hypotesen att Saturnus som i antiken beskrevs som "upphöjd" i Vågens tecken borde ge utmärkta resultat om den också befinner sig i dess "naturliga" tionde hus. I inlägget Två Eldhoroskop - en seeende och en förvänd bekräftades denna hypotes fast på ett lite oväntat sätt.


Falsifierade hypoteser

Ibland slår en hypotes slint. Jag redovisar även sådant.
 • De tre kvaliteterna och andliga människor
  Trots att resultaten föll kort om signifikans finns ett och annat för den som läser astrologin som ett levande i-nuet tilltal...
 • Svenska politiker kunde förmodas bete sig mer förmörkat och omedvetet än vanligt folk, varför växer annars ojämlikheten i landet? Med 635 svenska politiker lyckades ändå det här testet inte belägga någon tydlig dragning mot Tamas guna, trots att det är lätt att i verkliga livet notera ett inslag av bossighet eller vilja "bestämma var skåpet ska stå" hos individer med stark betoning i horoskopet av denna kvalitet. Vad som eventuellt kunde visa sig om man känt till födelseklockslaget för alla istället för bara tre-fyra stycken, lär vi aldrig få veta. Det är möjligt att ascendenten, den mest personliga av alla horoskoppunkter som skulle förklara varför Sveriges politiker är kortsiktiga opportunister.  
 • 88 filmregissörer uppvisade ett för ämnet passande soltecken. Pilottesttet växte snabbt till en mycket större undersökning via engagerad research av en bloggläsare, men i denna datamängd urskiljde sig inte längre något enskilt soltecken på ett signifikant sätt 
 • Nobelpristagarna och de tunga planeterna
  Här redovisas ett begånget metodfel men inlägget är ändå intressant eftersom det pekar ut Albert Einsteins "öppning uppåt" mot ett högre tänkande än enbart det deduktivt logiska...
 • Skurkplaneten Mars svår att locka fram på egen hand
  En studie av Mars i vissa hus ger inget stöd för vissa astrologiska teser...
 • Inget zodiaktecken är brottsligt i allmänhet
  Upp till 402 datapunkter tycktes Solen i Väduren ha en brottslig disposition men vid återbesök i november 2014 och närmare 600 mätpunkter visar sig "brottsdömd" sannolikt vara en alltför imprecis kategori. Två mindre grupper av ekobrott och sedlighetsbrott, vilka behöver byggas på åtskilligt, studeras.
 • Algol och dyslexi - en falsifierad hypotes
 • "Mars bränd av Solen" hämmas inte alls i sin externa verksamhet
  En indisk lärosats motsades kraftfullt vid en studie av 21 mördare med Solen och Mars i samma tecken. 
  Externa studier

  • Amerikan gör en grundlig undersökning av 120 mördarhoroskop. Länk i min långa kommentar som också diskuterar vinsten i att ändra hans fynd från den tropiska till den sideriska zodiaken.
  • Massmördaren John Gacys horoskop användes vid en famös undersökning där astrologerna lurades i fråga om den bakgrundsinformation som gavs innan de fick tillfälle att analysera horoskopet, dvs experimentledaren "mind-fuckade" astrologernas förförståelse.

   Den här typen av experiment skäms sedan s.k. skeptiker inte för att använda som "bevis" mot astrologin - som om den någonsin påstått sig vara en vetenskap i den trånga empiriska bemärkelsen! Länk till själva studien i horoskoplänken ovan.

  • Den här intellektuella franska sajten innehåller en fin samling artiklar (även på engelska) om astrologin och kunskapsteorin, astrologins historia, samt, inte minst, några empiriska studier.

  • En Google-fråga om seriösa studier av astrologin innehåller några länkar. Jag har inte gått igenom dem själv.
  • Intressant är det arbete den hyllade amerikanska idéhistorikern och filosofiprofessorn Richard Tarnas utförde under 25 år och som han 2006 (pocket 2007) i "Cosmos and Psyche" lade för världen att replikera eller falsifiera.

   Se boken på Amazon.com och notera de många recensionerna. Skeptikerna producerar i gemen infantil kritik, ibland pinsamt usla litanior mot astrologin som inte alls adresserar Tarnas fynd.

   De mer verserade recensenterna har förstått implikationerna av Tarnas grundliga studie. Den föregående gruppen är obildad - i bästa fall scientister av svenska Humanisternas snitt - men för ett exempel på den senare kopierar jag ett vältaligt citat:


   89 of 94 people found the following review helpful:5.0 out of 5 stars A superb, tour de force, February 11, 2006
   By Dr. C. H. Roberts (USA) - See all my reviews (REAL NAME)

   This review is from: Cosmos and Psyche: Intimations of a New World View (Hardcover)

   Don't let the references to astrology in the other reviews turn you off toward reading this book. I am not particularly interested in astrology, and yet I found this book to be a breath taking, far ranging analysis of where Western culture and history have come from, where it is now, and where it is going. I have been looking for a book that could explain the spiritual dimensions of how, and why, the world has been forever changed.

   It is not simply a matter of having more technology today than we did 50 years ago. This goes back to the paradigm shift in how reality was viewed as the result of Copernicus' resurrection of ancient Greek philosophical theories of the Universe and our place in it. This book provides a well written, engrossing account of this story and how we got where we are today...and where we are going! Highly recommended!
  Fylls på vartefter...

  Platon får sista ordet:
  And to the extent that human nature can partake of immortality, man can in no way fail to achieve this: constantly caring for his divine part as he does, keeping well-ordered the guiding spirit that lives within him, he must indeed be supremely happy.

  Now there is but one way to care for anything, and that is to provide for it the nourishment and the motions that are proper to it. And the motions that have an affinity to the divine part within us are the thoughts and revolutions of the universe. These, surely, are the ones which each of us should follow.

  We should redirect the revolutions in our heads [the microcosm] that were thrown off course at our birth, by coming to learn the harmonies and revolutions of the universe, and so bring into conformity with its objects our faculty of understanding - as it was in its original condition.

  Timaeus 90c-d


  5 kommentarer:

  1. Ronny Christianson aucarreau@aol.com16 augusti 2009 20:29

   Flitig läsare undrar hur du sideriskt rätt räknar ut ett horoskop. Var hittar jag programmen? Eller har du korrekta efemerider? Ett klargörande med de rätta cirkatiderna för soltecknen kanske skulle vara på sin plats? En helt annan fråga: hur ställer du dig till Ormbäraren i förhållande till Skorpionen? /Ronny

   SvaraRadera
  2. Naturligtvis duger inte tumregeln att bara subtrahera (knappa) 24 grader för flera hundra år gamla horoskop pga den lilla årliga glidning som jordaxelns wobblande orsakar. Så visst ska man ha en mjukvara som gör jobbet.

   Om korrektionen, kallad "ayanams[h]a" (indiska staten har valt en off-set som går under egennamnet Lahiri):

   http://en.wikipedia.org/wiki/Ayanamsa

   Tidigare bjöd en indisk-amerikansk dataprogrammerare gratis på ett så avancerat program att jag blir alldeles matt varje gång jag öppnar det (men det finns också i en mindre lite-version).

   Man kan använda det enbart för att få korrektionen av de tropiska positionerna exakt utförd, men ger man sig in i vedisk astrologi ger programmet också färdiga beräkningar av dasa (eller dasha), alltså av individens planetära cykler genom hela livet. Jag har bara flyktigt nämnt dem en gång hittills, i inslaget om Ted Gärdestads svåra dasa och sub-dasa då han begick självmord.

   Jagannatha Hora är programmets namn, men mitt gamla bokmärke leder numera till en sida som kräver registrering av något slag. Nedanstående länk fungerade dock, även om browsern meddelar att ett typsnitt (från en extern url) inte var nåbart. Wingdings.ttf bör dock redan finnas på en pc-dator.

   http://www.vedicastrologer.org/jh/

   Jag har inga perspektiv på studiet av stjärnbilderna per se (eller enskilda fixstjärnor och föreställningar knutna till dem). Jag har inte hunnit dit än sedan min omstart med siderisk zodiak för knappa två år sedan.

   Men redan babylonierna "fixade" till sin zodiak - för naturligtvis är inte alla stjärnbilder 30° vida. Därmed är även siderisk astrologi något av ett konceptuellt "overlay" på den faktiska rymden, vilket leder till samma fråga som betr. den tropiska zodiaken. Var någonstans verkar modellen? I en "psykisk dimension" som inte direkt har med den naiva verklighet vanliga naturvetenskapare mäter och väger?

   Jag brottas själv med de här mer epistemologiska frågorna, men kan leva med att inte svaren faller på sin plats direkt. Bara själva upptäcktsresan och lärandet är kul i sig!
   :-)

   Tack för dina påpekanden - jag ska genast placera den här informationen under "länktips".

   SvaraRadera
  3. eftersom det här fungerar så bra låt oss då se vad som sker den 19 september valdagen vilka vinner valet skulle vara på sin plats att bevisa att det fungerar in med efterkonstruktioner.det väger ju välldigt jämt just nu.alltså rödgröna eller alliansen.ser fram mot det här

   SvaraRadera
  4. På min andra blogg har jag utifrån ett medeltida kinesiskt system korat Mona som segrare.

   SvaraRadera
  5. Astrologiska studier

   Science Confirms Astrology!
   https://www.psychologytoday.com/blog/the-decision-tree/201107/science-confirms-astrology

   ASPECTS AND EARTHQUAKES PAPER
   The Canadian Institute for Applied Astronomy
   http://thecanadianinstituteforappliedastronomy.yolasite.com/peer-reviewed-research--aspects-and-earthqukes.php

   http://www.astrologer.com/tests/studies.htm

   Faculty of astrological studies
   http://www.astrology.org.uk/

   Här är en lista på kickstarter-liknande sidor där man kan hitta pengar för vetenskapliga studier. Inte kollat om någon anökt för astrologiska studier dock men man borde kunna kolla effekter för födslar vid vissa månader utan att kalla det för "astrologi"
   https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/1azr7w/why_isnt_there_a_kickstarter_for_scientific/

   SvaraRadera

  Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.