Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 7 juli 2009

Mäktiga fysiker - andliga horoskop

En liten analys av horoskopen för åtta kvantfysiker. Flera av dem Nobelprisbelönta och alla tillhöriga västerlandets yppersta intellektuella elit.

Alla figurerar de i amerikanska filosofen Ken Wilbers antologi
Quantum Questions (1984), i vilken filosofen citerar långa stycken från fysikernas egna författarskap där de uttalar sig om religion och mystik.

Dessa giganter inom den västerländska vetenskapen får en svensk läsare att undra vad sällskapet Humanisterna sysslar med. Deras syn på vetenskap och förnuft tycks leva sitt eget amöbeliknande liv på en helt annan planet.

Det visar sig nämligen att denna cremé de la cremé bland västs vetenskapsmän inte alls var fientligt inställda mot religion. Tvärtom bejakade de världsreligionernas innersta kärna, mystiken - tanken att människan efter mental/andlig disciplin kan varsebli världar som inte är åtkomliga för de fem yttre sinnena.


En av de tydligaste på den här punkten är Nobelprisbelönte fysikern Erwin Schrödinger som dessutom krediteras som den som gav impulsen till upptäckten av DNA. Han var nämligen också intresserad av biologi, men ansåg själv inte att biologin "förklarade" livet.

Privat var Schrödinger hindu, och den religionen och filosofin är som bekant idealistisk. Dvs, den menar att medvetandet existerar före materien, och därmed att medvetandet finns även innan big bang och vårt universums födelse. Vi är guidade hela vägen av en intelligens så ofattbar att vi aldrig kommer att lyckas fatta annat än fragment av den. Gud finns "nog"!!!

Mer ordinära vetenskapsmän har tagit det säkra för det osäkra och krympt sin världsbild lagom för en råtthjärna. På den nivån känner de sig sturska nog att hävda att ingen Gud står att finna - enligt deras metoder. Tacka för det! De har ju själva avgränsat sig något enormt för att kunna producera "vetenskapliga resultat" av en viss art.

Och att jaga den obegripliga intelligens eller medvetande vissa kallar Gud med empirisk metod, det säger sig självt att bara en dåre skulle försöka något sådant! Empirin sysslar enbart med vad sinnena kan registrera, och sinnena har nått sin naturligt givna gräns när frågor om medvetandet kommer på tal, frågan om hur den som utför experimentet påverkar det förment objektiva skeendet. För att inte tala om ett medvetande som går bortom tid och rum och är evigt, före big bang...

Följande åtta namn är således alla, kanske med ett undantag, positiva till en mystisk världsbild där Gud i någon mån kan beskrivas som evigt (bortom tid och rum) medvetande. Undantaget skulle kunna vara Albert Einstein, som trots sin "kosmiska religiositet" inte imponerade på undertecknad när jag läste Ken Wilbers utdrag av vad han tänkt i "de stora frågorna".

Einstein gavs också ganska få sidor i antologin. På min andra blogg, Ockulta ögat (nytt fönster), har jag redan kommenterat att han var mer tydligt fånge i det sena 1800-talets materialistiska evolutionstänkande än de kvantfysiker vars sensationella fynd snabbt gjorde Einstein omodern. Att han levt kvar som en ikon för själva idén om ett snille med rufsigt hår, är en sak för sig. Schrödinger, ett långt skarpare geni, har t.ex. inte alls satt samma intryck i folkmedvetandet.

Namnen är:
 • Werner Heisenberg
 • Erwin Schrödinger
 • Albert Einstein
 • Louis de Broglie
 • James Jeans
 • Max Planck
 • Wolfgang Pauli
 • Arthur Eddington

Och horoskopen, i samma ordning, ser ut så här - märk att tiden 00:00 på flera av dem anger att födelsetidpunkten tråkigt nog inte är känd eller aldrig antecknades:

En systematisk genomgång av dessa åtta horoskop ger en tendens i riktning mot inspirationens och det högre medvetandets element Elden, men inte den helt entydiga signal man skulle kunna ha tänkt sig. T.ex. exkluderar inte de negativt polariserade Jord- och Vattenelementen ett religiöst sentiment, även om de sägs befatta sig med den inomvärldsliga verkligheten - den yttre värld vi uppfattar med via våra fem yttre sinnen.

Och lite eftertanke säger ju att människan (eller som jag hellre säger, "andesjälen") är något större, något annat än de pusselbitar med vars hjälp man söker åskådliggöra henne. De fyra elementen är inte det sista ordet om en människa. Och även om man hittar en stark böjelse mot "Jord" och "Vatten" säger det sig självt att en ytterst hög intelligens kan gå bortom fenomenvärldens positiva data och ställa sig de yttersta frågorna.

För en genomsnittsbegåvad människa född helt under Vatten och Jord brukar emellertid den sinnliga böjelsen dominera, så att religiösa och filosofiska frågor prioriteras lågt. I Jord och Vatten upplevs sinnevärlden som så mycket mer aktuell och väsentlig än hos den som t.ex. lever helt genom Luft - genom sina tankar och teorier (eller tomma luftslott i fallet genomsnittsbegåvning)....

De åtta fysikernas sol- och månplaceringar kan brytas ner enligt följande:


ALLASOLENMÅNEN
ELD53
LUFT02
VATTEN32
JORD01
total88


Bemärk dock att då födelsetiden saknas på fem inte alla månplaceringar är säkra. En födelse för Schrödinger mer än cirka 7 timmar in på dygnet skulle t.ex. flytta hans Eldmåne till Jord, medan å andra sidan en födelse vid lunch eller senare skulle flytta Eddingtons Måne från Vatten till Eld. De två osäkra horoskopen skulle alltså ev. kunna kvitta varandra, men oavsett vilket syns en trend mot Eld - just som det borde vara för den som satt sig in i de fyra symboliska elementens olikheter.

Eftersom religion och filosofi sorterar under Eld via Skyttens härskare Jupiter (högre medvetande), kan det vara intressant att notera hur Jupiter själv står konfigurerad hos de åtta:

Heisenberg: 3e huset för "mental kvalitet" är tungt ockuperat, går i Skyttens tecken, och har filosofins och religionens planet Jupiter "hemma" i sitt eget härskarläge. Makalöst starkt budskap för hans mentala liv!

Det är bara tack vare födelsetiden vi ges möjlighet att "lokalisera" planeterna i husen för detta högst personaliserade budskap, unikt för bara en kort del av dygnet. "Asc" för ascendenten i Vågens tecken (latin: Libra) markerar 1a egohuset, och sedan räknas husen medsols (med stjärntecknen) i det indiska, "kvadratiska" horoskopet.


Schrödinger: Ett solärt horoskop (för hela dygnet) låter oss dock se att Månen i Väduren under dygnets första cirka 7 timmar befinner sig i opposition med Jupiter i ett Lufttecken (Vågen). Eftersom Månen indikerar sinnelaget, skulle detta säga något om ett extremt spatiöst sinne - "högt i tak". En tydlig indikation om ett exceptionellt klarsynt sinne och därför en antydan om att Schrödinger förmodligen föddes i början av dygnet.

Einstein: Åter har vi födelsetiden och noterar att även Einstein, likt Heisenberg, har en personlighet (ascendenttecknet) i Luftelementet. Den här gången är det den alerta Tvillingarna. Härskaren är Merkurius, och dessa båda korrelerar i den "naturliga" zodiaken med det 3e mentala huset (som var så aktivt hos den senare). ("Naturlig zodiak" är grundplanen, med Väduren som inledningstecknet, synkat med 1a huset.)

För Einstein gäller följande hyperintressanta indikation: Merkurius backas upp av Jupiter, den högre intelligensens (och religionens) planet! Jupiters särskilda "framåtriktade" 120-gradersvinkel från Vattumannen till Tvillingarna skärper Einstein något oerhört. Men därtill aspekterar också Jupiters "högre medvetande" det 3e huset via opposition! Ännu en gång är det födelsetiden som låter oss skönja ett intellekt utöver det vanliga...


Broglie: Nu upprepas istället Schrödingers (sannolika) konfiguration av sinnet, Månen, med det högre medvetandets Jupiter via det delade Eldtecknet Väduren! Och som om inte redan detta räckte, sträcker också Jupiter ut en aspekt mot Solen, en kombination den mäktige 1900-talsastrologen Charles Carter fann vara distinkt intelligenshöjande. Och tacka för det! Solen är djupast sett en indikation om andesjälen eller det rena medvetandet i vårt centrum.

Det går naturligtvis inte att toppa detta, men Jupiter visar en sällsynt stor öppning mot detta förbehållslösa och därmed naturligt visa tillstånd. Klockslaget fanns här och hjälpte oss att se att Månen verkligen låg kvar i Väduren för Jupiters gynnsamma inflytande på sinnet.


Jeans: Charles Carter noterade också att inte bara Solen med Jupiter utan också Solen med Mars gav den intelligenshöjande effekten (alla tre planeterna är för övrigt klassade som "eldlika"). Hos sir James Jeans finner vi den mentalt vässande oppositionen mellan Sol och mars, samt - för vilken gång i ordningen? - Jupiters harmoniska stöd till Solen!

Planck: Oväntat lite att säga på punkten intelligens! Bara en opposition mellan Merkurius och Jupiter. Men både Sol och Måne befinner sig i Eld, och det är i sig en enastående indikation i den riktning mot bejakande av en andlig urgrund som vi noterat hos dessa forskningens giganter. Dessutom skulle kanske en födelsetid kunnat skänka ytterligare information om t.ex. 3e huset för mentalitet, eller 9e huset för "högre medvetande".

Pauli: Ännu en gång "vässar" Jupiter Merkurius. I termer av husen skulle man kunna säga att 9e husets "högre medvetande" väcker 3e husets mentalitet till en extraordinär mentalitet... Jupiter aktiverar också Mars som i sin tur "laddar" Merkurius till brädden!

Eddington: Båda Carters "intelligenshöjare" i ett och samma horoskop! Solen opposit Mars (och Merkurius), samt Jupiter konfigurerad med Solen via opposition. Hela denna himmel brinner och kanhända är utdragen i Wilbers antologi av den här fysikerns författande de allra mest svårlästa, åtminstone för undertecknad som "bara" äger en "debil" Sol i Vågen i kombination med Mars. Eddington var en makalöst intelligent tänkare och hans sätt att konstruera meningar blir därefter.


*****


Eftersom bara tre horoskop hade en känd födelsetid går det inte att göra mycket av frågan om individernas persona (ascendenttecknet). Att istället för ett snitt på två ascendenttecken i vart element finna alla de tre kompletta horoskopen utrustade med en LUFT-ascendent är kanhända början på en trend i sig eftersom Luft tillika med Eld tillhör den positiva polariteten och betecknar astrologins "görare" på ett allmänt sätt, men mer specifikt också antyder en böjelse mot abstrakt tänkande.

Eld var just så prominent som man kunnat misstänka, men det som var en smula förvånande var att Luft var så klent betonad på sol- och månsidan. Att Jord skulle vara underrepresenterad kunde man utgår ifrån då detta element sällan figurerar i samband med en andlig orientering.

Uppstickaren eller jokern har alltså varit Vattenelementet i denna lilla undersökning. Vattnet kan associeras med vitalkroppen, livskroppen som den presenterats av filosfen Bergson eller i Tibetanska dödsboken, dvs den första icke-fysiska, diskreta ontologiska höljet innanför den yttre fysiska värld som är det enda materialisterna undersöker. Se biologen Rupert Sheldrake för ett envetet försvar av livskroppens existens.

Det ska bara tilläggas att filosofen Ken Wilber, som gjorde urvalet av fysiker själv är idealist, men har ett synnerligen komplext och problemetiskt horoskop, där Eld och Jord synes bekriga varandra hårt, hårt. (Soltecknet är Stenbocken, Jordelementet.) Han är också känd för att vara hård, kamp- och konkurrensorienterad (Stenbocken och dess herre-på-täppan-lekar!) och förlorade sin hustru i cancer redan i unga år.

_____

Jag får väl utgå från att det är någon "kosmisk mening" med att det här inlägget som påbörjades den 25 juni men blev liggande, färdigställdes och publicerades idag, just under fullmånen mellan Tvillingarna och Skytten - "mentalitet" kontra "högre medvetade"! Det var alls inte min avsikt att tajma saken så!

För ordnings skull vidhäftar jag på horoskopet för publiceringsögonblicket som var 13:00 prick (13:01 men jag jämnade till det).

Notera dominansen av Eld och Luft som är kreativitetens signum enligt den här bloggen:Först med kartan på plats noterar jag att ögonblicket innehåller båda Charles Carters indikationer om ytterlig intelligens: Solen tillsammans med Mars och ett välvilligt ögat kastas på dem båda från Jupiter! Och så då den extra spetsning av sinnet (Månen) som resulterar av en fullmåne!

Milda makter vilken himmel. Ett värdigt ögonblick att presentera åtta av västerlandets största snillen och alla (utom kanske Einstein) med perfekt insikt om att den filosofiska idealismen har "rätt svar" på frågan om vad allt detta handlar om.

Så Platon hade rätt och materialismen hade fel. Därmed inte sagt att biologerna - i Jord och Vatten - ska gråta sammanbrutet och sluta forska i livets biologiska uttryck. Denna, tillvarons mest perifera krets, tillhör också drömmen och leken! Jord och Vatten är representationer på ett "lägre svängningstal" av realiteter "i himmelen".

5 kommentarer:

 1. Jag håller just nu på att läsa en biografi om Einstein, så det var intressant att läsa det här inlägget också. Jag har dessutom en bok där hans horoskop enl västerländsk astrologi finns med. Och där syns att han hade solen på exakt samma grad som MC! Jag vet ju att MC inte beräknas i den vediska astrologin, men den högsta punkten på himlen finns ju där ändå i varje givet ögonblick, och om solen råkar befinna sig där just när man föds så är det nog lite speciellt. Det framgår i a f i Einsteins livsöde, för precis som du antyder så var han nog ändå inte det odiskutabelt största snille som världen skådat, han blev ju t ex omsprungen av de nya kvantfysikerna, vars idéer om osäkerhet han inte ville/kunde ta till sig. Men ändå blev det just han och ingen av andra namnen som blev, och har förblivit, själva symbolen för ett vetenskapligt geni. Och det framgår av biografin att han var en supersjärna på sin tid, som reste på bejublade föreläsningsturnéer världen över, man kan nästan jämföra med dagens rockstjärnor o andra kändisar.
  S

  SvaraRadera
 2. Ja, nog kliar det i fingrarna ibland att stoppa in "parametrar" från den västerländska modellen i den indiska! MC-punkten begår dock våld på det symbolisk-numerologiska helhussystemet, men man skulle för all del kunna introducera den någonstans i något hus och tillskriva den en betydelse som, ja vad?

  Det skulle vara ett förfarande likt ascendenten som i det klassiska vediska hussystemet inte sammanfaller med starten på 1a huset utan faller någonstans i det. Jag vet inte om du reflekterat över denna indiska praxis, men den bekräftar Gauquelins upptäckt att "marseffekten" ligger koncentrerad strax ÖVER östra horisonten och därför blir ett argument MOT den västerländska astrologins hustänkande.

  Men enligt traditionell vedisk metod stämmer matematikerns upptäckt bättre, eftersom det 1a huset ofta nog täcker in "rymd" som i väst direkt skulle hänvisas in i 12e. Västastrologer som jublar över mars-effekten att den bekräftar astrologin, blundar ofta för att den sätter hela husdelningssystemet ifråga.

  Samma med tiondehusplaceringar, Gauquelin noterade att dessa "peakade" i nionde! Men det vediska helhussystemet räddar dagen där med! Jag kan inte förklara varför den vediska astrologin faktiskt fungerar medan väst system ser ut som ett kom-och-hjälp-mig.

  Assyriologin har inte hunnit så långt med att förstå den babyloniska astrologin - ämnet saknar tydligen prioritet i forskarkretsar (inte oväntat!).

  Men jag misstänker att indierna behöll mer från mästarna och saknade "grekernas spekulativa lekfullhet". Därmed ställde de till med mindre problem. (Nu hävdar visserligen indierna att deras astrologi är "deras", men historiska fakta motsäger detta - åtminstone den astrologi vi pratar om är en klar import från Mellanöstern.) Kanske hade Babylon fattat mer av tillvarons symboliska natur än den judisk-kristna Bibeln (GT) vill ge dem kredd för...

  SvaraRadera
 3. Här några intressanta tänkvärda citat av Einstein om sina tankar kring Gud:

  "Einstein used to speak so often of God that I tend to believe that he has been a disguised theologian."

  — Friedrich Dürrenmatt in Albert Einstein (Diogenes Verlag, Zürich, 1979), p. 12, quoted in Jammer, p. 7


  "I want to know how God created this world. I'm not interested in this or that phenomenon, in the spectrum of this or that element. I want to know His thoughts; the rest are details."

  — From E. Salaman, "A Talk With Einstein," The Listener 54 (1955), pp. 370-371, quoted in Jammer, p. 123.


  "The more I study science, the more I believe in God."

  http://www.quotedb.com/quotes/10


  "I believe in God - who reveals himself in the orderly harmony of the Universe. I believe that intelligence is manifested throughout all Nature. The basics of scientific work is the conviction that the world is an ordered and comprehensible entity and not a thing of Chance. When I sit here and watch the mighty ocean, I can imagine the treasures hidden below the bed of the sea, when I see the clear blue sky above, I feel sky is the limit. When I cast my eyes around I see the wonders and beauties of Nature. Science must learn to live in harmony with all these magnificent gifts of God to humanity."


  "En sak är säker, det är en övertygelse jämförbar med en religiös känsla av att världen är uppbyggd rationellt och intelligent som ligger bakom allt avancerat vetenskapligt arbete. Denna starka tro, en tro kopplad till en djup känsla, på ett överlägset intellekt som uppenbaras i naturen, representerar mitt gudsbegrepp.

  Rent instinktivt skulle man förvänta sig att världen vore kaotisk och omöjlig för tanken att analysera. Vetenskapen förutsätter emellertid en värld full av ordning, vilket vi egentligen inte har någon anledning att förvänta oss. Däri ligger miraklet som blir mer och mer uppenbart allt eftersom vår kunskap utvecklas och här ligger svagheten hos ateisters och positivisters inställning, vilka är lyckliga då de tror att de lyckats tömma världen på det Gudomliga och det mirakulösa."

  — "Lettres a Maurice Solovine", Gauthier-Villars, Paris, 1956, sid 114-115.


  "In view of such harmony in the cosmos which I, with my limited human mind, am able to recognize, there are yet people who say there is no God. But what really makes me angry is that they quote me for the support of such views."

  http://en.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
  http://en.wikipedia.org/wiki/Einstein

  SvaraRadera
 4. Det här är intressanta Einstein-citat som helt avslöjar naturalisterns felaktiga försök att rädda Einstein till "sitt läger" genom att reducera hans gudsutsagor till enbart bildligt tal! Stort tack.

  Ken Wilber visar sig genom dessa ha gjort ett ganska dåligt arbete när han letade Einstein-tankar för antologin Quantum Questions. De här citaten är tyngre än hans (om jag minns rätt) enda källa för kapitlet om Einstein.

  SvaraRadera
 5. Här några fler Eintein-citat, som utan tvekan visar att den gode Einstein inte var någon ateist, som naturalisterna så gärna vill göra gällande:

  "Before God we are equally wise and equally foolish."

  http://www.quotedb.com/quotes/1957


  "God is clever, but not dishonest."

  http://www.quotedb.com/quotes/1608


  "We should take care not to make the intellect our God; it has, of course, powerful muscles, but no personality."

  http://www.quotedb.com/quotes/1344


  "I maintain that the cosmic religious feeling is the strongest and noblest motive for scientific research."

  http://archaeology.about.com/od/quotations/qt/quote141.htm


  "Whoever undertakes to set himself up as a judge of Truth and Knowledge is shipwrecked by the laughter of the gods."

  http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alberteins121678.html


  "What humanity owes to personalities like Buddha, Moses, and Jesus ranks for
  me higher than all the achievements of the inquiring and constructive mind."

  — p. 56 Mayer


  "What I am really interested in, is knowing whether God could have created the world in a different way; in other words, whether the requirement of logical simplicity admits a margin of freedom."

  — C. Seelig, Helle Zeit—Dunkle Zeit (Europa Verlag, Zuürich, 1956), p.72, quoted in Jammer, p. 124.


  "If God has created the world, His primary worry was certainly not to make its understanding easy for us."

  — Letter to David Bohm, February 10, 1954; Einstein Archive 8-041


  "Whatever there is of God and goodness in the universe, it must work itself out and express itself through us. We cannot stand aside and let God do it."

  — From conversation recorded by Algernon Black, Fall 1940; Einstein Archive 54-834


  "My religiosity consists in a humble admiration of the infinitely superior
  spirit that reveals itself in the little that we, with our weak and
  transitory understanding, can comprehend of reality. Morality is of the
  highest importance -- but for us, not for God."

  — Albert Einstein, from "Albert Einstein: The Human Side", edited by Helen Dukas and Banesh Hoffman, Princeton University Press


  "I see a pattern, but my imagination cannot picture the maker of the pattern. I see a clock, but I cannot envision the clockmaker. The human mind is unable to conceive of the four dimensions, so how can it conceive of a God, before whom a thousand years and a thousand dimensions are as one."


  "Everyone who is seriously involved in the pursuit of science becomes convinced that a spirit is manifest in the laws of the Universe - a spirit vastly superior to that of man...In this way the pursuit of science leads to a religious feeling of a special sort, which is indeed quite different from the religiosity of someone more naive."

  — Letter to a child who asked if scientists pray, January 24, 1936; pg. 152 Calaprice


  VIDEO - Einsteins levnadstecknare Walter Isaacson intygar här Einsteins starka Gudstro:

  http://www.youtube.com/watch?v=S7r57oCT2cU

  SvaraRadera