Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 18 mars 2009

Det avklarnade intellektet


Enligt legenden var [Kronos] son till Uranos, vars namn...är väl givet. Ty åsynen av det som är därovan är väl myntat genom namnet ourania ("himmelskt") - horosa ha ano ("att betrakta tingen därovan") - och astronomerna säger ju...att detta resulterar i ett rent intellekt.

Platon -
Kratylos, 396b
Med astronomer syftade förstås Platon på det vi idag kallar astroLoger, men en snabbgranskning av några moderna astrofysiker visar att det ligger mycket i hans påstående.Stephen Hawkings födelse enligt den
astronomiskt korrekta sideriska zodiaken.


Anmärkning. Jag betvivlar nu [2011] tidsangivelsen för Stephen Hawking. Läsaren kan ev. skippa stycket om honom. Jag tar ett annorlunda grepp om Hawkings födelsehimmel i ett senare inlägg.

Särdeles illustrativt är Stephen Hawkings horoskop. Födelsetiden möjliggör den viktigaste av alla faktorer: ascendenten eller tecknet som stiger i öster. En födelse i soluppgången är alltid spektakulär, men här fann sig själen fängslad i en svårt handikappad kropp. Vad besmittar en så praktfull födelse i en fysisk kropp denoterad av det nobla Eldelementet?

(Här måste inflikas att jag inte minns varifrån jag, 2005 enligt tidsstämpeln på Hawkings fil i datorn, fick födelsetiden. Varken AstroDatabank eller AstroTheme på nätet har något klockslag.)
 

Fysiska handikapp är en av flera möjliga manifestationer när det i sig rena Eldelementet (klarsyn, perfekt platonsk Intelligens) smutsas ner pga Jordelementets (fysikalitetens) hämmande och distorderande inverkan.

Inlägget om aggression, egenmäktighet och materialism vidareutvecklar genom några horoskop tankarna om de synnerligen gnissliga blockeringar som uppstår när de naturliga antagonisterna Eld och Jord (ande och materia) båda söker dominera en himmel, och går i clinch. Hawking har denna friktionsalstrare vilket manifesterat sig redan i hans kamp för att överleva som andevarelse (Eld) i det fysiska substratet (Jord). 

I avsaknad av Eld blir de mer Jordbaserade horoskopen lugnare, den materiellt-sinnliga grundsynen - vardagsrealismen - accepteras passivt som livets ramverk. Ingen kamp för att nå "transcendens", ingen andlig ambition. "Sinnevärlden duger gott åt mig." 
En sann hjälte, denna Stephen Hawking som valde att via den kropp han tog i detta liv handgripligen illustrera den fordom välkända principen "Mind/Spirit over Matter" - vilken de materialistiska vetenskaperna gjort sitt bästa att mörka i sitt (outtalade) hat mot att vi människor inte är Gud själv och långt från perfekta.

Särskilt biologer tycks lida svårt av sin dödlighet. Kanske beror de på att de valt den "grymma naturen" som sitt studieobjekt, och läst för lite idealistisk filosofi. Med en banal uppfattning om gudsbegreppet följer ofta tramsiga argument om att en "god" Gud svårligen låter sig förenas med naturens brutalitet. Bara idén om en "god" Gud visar hur oreflekterad deras gudsbild till att börja med är... 


Richard Dawkins har en sådan här låsning mellan Eld och Jord, och han har uppenbarligen misslyckats tränga in i ämnet tillräckligt långt. Kvar blev en massa demoniseringar av religionen som till viss del naggat hans anseende i kanten.


*****

Låt oss pröva ännu en astrofysiker, den grupp som enligt Platon kan vara bäst ägnade att nå ett perfekt avklarnat intellekt och mer omdömesgilla betraktelser än de som kryper in i den stinkande naturen och bortom all dekompostering får väldigt svårt att se skönheten i Den Stora Gestalten.

Paul Davies är en fantastisk populärskribent (till skillnad från t.ex. den vanvettigt tråkige Steve Barrow), och dessutom tillhör han den stora grupp matematiker som metodiskt bygger upp ett argument för en verksam Intelligens bakom universums fakticitet.


(För förmågan att attrahera allmänheten man här ska minnas "sensationalismens" publika natur, hos Davies representerad av en Sol-Vädur vars eldiga herre Mars befinner sig i Vattenelementets Kräfta. Vatten och Eld fräser! Aspekten leder även till ett lättretat sinnelag och synes vara en vanlig ingrediens i girighet. För Stephen Hawking räcker det med att nämna en födelse i soluppgången - detta ger påfallande ofta också ett publikt livsöde.)Bättre balans mellan de fyra elementen på Paul Davies himmel, men eftersom Solen och Månen (samt ascendenttecknet där födelsetiden är känd) är de överlägset viktigaste faktorerna i astrologin, har det sin poäng att även här notera både Sol och Måne (intelligent viljeyttring och sinnelag) i Eldelementet - den rena Intelligensens element och metafor för platonismens värld av rena Former.

Gång på gång har jag noterat exceptionellt klartänkta människor med den här harmoniska kopplingen av intelligens och sinne.

Om saker skulle stå mellan Richard Dawkins hetspropaganda mot religionen och Paul Davies eleganta saklighet och modesta förslag, har inte jag några problem med att välja min uppbyggelselitteratur.
Jesus sade: Om det köttsliga (fysiska) blev till på grund av anden är redan det ett under, men att anden skulle ha kommit till på grund av kroppen (epifenomenalism), det skulle vara ett undrens under! Dock häpnar jag över hur all denna stora rikedom kommit att ta boning i en sådan fattigdom!


Thomasevangliet, logion 29 - den äldsta samling jesusord som har hittats (i en egyptisk åker 1945 - "Nag Hammadi-fyndet"). Detta är mer än sannolikt den äkta varan och via ett antal överlappningar med Nya testamentet en fenomenal bekräftelse på att även det senare innehåller mer historiska hågkomster av hur Jesus läror lät än skeptiker vågat anta.


Hermogenes frågar Sokrates om omständigheterna kring ordet "kropp".

Sokrates: ...En del människor säger att kroppen (soma) är själens grav (sema), på den grunden att den är begravd i detta nuvarande liv, medan andra säger att den korrekt kallas ett "tecken" ("sema") därför att själen signifierar vad än den vill signifiera genom sin värdkropp.

Jag tror det sannolikt är Orfeus anhängare [reinkarnationister] som gav kroppen dess namn, med idén att själen därmed straffas för något, och att kroppen är ett hölje eller ett fängelse inom vilken själen tryggt förvaras (sozetai) - som själva namnet soma antyder - tills dess straffet är avbetalt...

Platon - Kratylos, 400b,c


Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.

Matteusevangeliet 5:26


Citaten visar, helt apropå, i vilken genomhelleniserad filosofisk miljö kristendomen först var verksam. Dess tankar och läror hade mycket gemensamt med den bästa grekiska filosofin innan personkulten kring Jesus ledde till en våldsam dogmatisering.

Faktiskt känner världen överlag till reinkarnationen (den nämns uttryckligen i t.ex. i Koranen, vilket kan vara en direkt påverkan från gamla jude-kristna traditioner) - ett tydligt tecken på att t.o.m. de enklaste naturfolk äger ett mer avklarnat intellekt än de vetenskapsanhängare som förslavats under sin empiriska metodik och tror att metodens avgränsning innebär att det inte finns en fortsatt verklighet bortom...

Eld och Jord är eviga fiender, vilket inte minst Stephen Hawkings horoskop visar, och empirin kommer aldrig att kunna kartlägga det astrologin symboliskt betecknar med "Eld" (på grekiska pur - varav både vårt "av pur förvåning" och "pyroteknik"). För "Eld" är och förblir metafysikens domän, ting som ligger bortom det vetenskapliga uppdraget.

Som bäst kan man, i linje med Paul Davies, slutleda vissa ting ur det vi nu kan observera, och kanske vara öppen för dem som sägs ha haft förmågan att andeskåda, likt vår klärvoajanta vetenskapsman Swedenborg - faktiskt mer hyllad utomlands än i det materialistiska hemlandet.

Och apropå Elden som pur kognitiv kapacitet - notera Swedenborgs remarkabelt rena Eld-himmel. Den exakt angivna födelsetiden 6.48 är uppenbarligen en s.k. "rektifikation", men oavsett hur exakt födelsen koinciderade med att det högre medvetandets Jupiter steg över Stockholms östra horisont, är kombinationen av denna och astrologins andra "goda" planet, Venus, en mäktig tilldragelse.För Swedenborgs praktiska sida (han var dock också vetenskapsman och inte bara synsk), är Solen i ett konstruktivt Jordtecken som Stenbocken en bra motvikt mot all denna Eld (ande).

I andra sammanhang har jag pekat på den själviska och materialistiska sidan i det "egenmäktighetssyndrom" som Swedenborgs himmel också uppvisar. Men här måste detta vägas mot den enorma godhet som Jupiter (välviljans planet) och Venus (kärleken) målar upp där de kombinerande stiger i öster!

Egenmäktig var han dock på sitt sätt eftersom han bildade en till kristendomens konkurrerande kyrka!

Sir Arthur Conan Doyle skrev I den klassiska boken “The History of Spiritualism”: "In order fully to understand Swedenborg one would need to have a Swedenborg brain, and that is not met with once in a century. Spiritualism will be eternally grateful for the work brought forth through Emanuel Swedenborg."

http://www.ramsbergsgarden.se/pdf/sv.%20moderna%20spiritualistiska%20historia.pdf


_____


Anmärkning angående Stephen Hawking-horoskopet. Vid något tillfälle har jag antecknat födelsetiden 7.45 men jag noterade aldrig källan (det är inte en egentillverkad tid).

När jag nu tittar på nätets två stora datakällor, den oklanderliga AstroDatabank och AstroTheme (på den senare har jag ibland hittat felaktigt inmatade uppgifter), upptäcker jag att ingen av dem har någon uppgift om den kände astrofysikerns födelsetid. Ha detta i åtanke.


5 kommentarer:

 1. Eh, ok... Stephen Hawking föddes inte handikappad. Bara en liten detalj, jag vet, men det sätter lite relation på det du skriver.

  SvaraRadera
 2. Så vad föredrar du för ord för en människa som föds med en sjukdom som till sist lamslår individen i så hög grad som här? Detta är en astrologisk blogg och naturligtvis följer den astrologins grundtes: inget som manifesteras i livet saknar en tillsvarande potential i födelsehoroskopet.

  SvaraRadera
 3. Är det astrologins grundtes? Inte en fråga förresten, du har redan påstått att det är så.


  Om vi frågar några andra astrologer, kommer dom hålla med om att DET är astrologins grundtes och inget annat?

  SvaraRadera
 4. " För "Eld" är och förblir metafysikens domän, ting som ligger bortom det vetenskapliga uppdraget."

  Så hur lyckades astrologer lista ut hur det hela fungerar? Shit vilka instrument ni måste ha haft för att lösa gåtan och förstå vad "eld" är och tolka detta.

  SvaraRadera
 5. Utöver den oreflekterade kommentaren till Snoop Dogg-inlägget är dina båda kommentarer här så pass grumliga - du uppger inte ens vad du uppfattat som grundtes i din första kommentar och den andra stinker av dålig attityd snarare än nyfikenhet på ämnet - att jag lyckönskar dig med dina högskolestudier och lämnar astrologin att sköta sitt.

  Om bloggen kan sägas att den genuint söker spåra sammanhangen mellan den gamla filosofin (platonsk idealism) och dess uttryck i sin tids vetenskap. Den vågar sig dessutom på att testa antika lärosatser med kvantitativ metod för att se om ”alla blir saliga på sin världsbild”.

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.