Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 28 april 2009

Astrologiska syndrom & yogas

(Senast ändrad 090320.)
 

Här listar jag och beskriver kort de astrologiska "syndrom" eller "komplex" som den eminente brittiske 1900-talsastrologen Charles Carter öppnade mina ögon för.

I indisk astrologi (jyotish) talas det om yogas (kombinationer, föreningar) av olika slag (planeter med tecken, planeter med planeter osv), och de resultat som kan förväntas.

Carters upptäckter kring de fyra elementen är strikt talat en egen klass yogas som mig veterligen inte kartlagts i Indien, men å andra sidan vet jag inte mycket om Jyotish. Vad jag vet är att där finns hundratals av dem, för vilka astrologerna skapat lathundar för att inte missa någon yoga när de ögnar igenom kundens horoskop. Jag noterade t.ex. en lärobok i Jyotish som i princip bara var en listning av 300 yogas en indisk astrolog bör ha koll på!

Bloggen har så här långt hunnit syna nedanstående kombinationer av elementen, vilka, tror jag, Carter ska ha hela äran av att ha upptäckt. Naturligtvis har människan alltid vetat att fullt krig utbryter när man söker sammanföra Eld och Vatten, men Carter påminde om att elementens inbördes relationer är logiska.

Mitt bidrag begränsar sig till att söka namnge de typiska effekterna. I överhettningen mellan Eld och Vatten har vi t.ex. den typiska "sensationalisten", mycket hjärta men kanske inte så mycket hjärna när känslorna okontrollerbart väller upp!Dessa är ganska breda och diffusa komplex där några, särskilt "dissociationen" kan tyckas alltför vida eftersom ett flertal beteenden har identifierats. Vilka planeter som aktiverar "syndromet" tycks inte oviktigt! 

Några kombinationer gränsar till personlighetsstörning, men är mindre väl definerade än psykologins diagnoser. Jämför t.ex. med Wikipedias artikel "personality disorder" (nytt fönster).

Dessa länkar öppnas alla i nya fönster och visar vilka horoskop som etiketterats med syndromet ifråga:

Eld + Luft: Kreativitet

Luft + Vatten: Dissociation, bortträngning e. (social) utstötning

(En egen artikel om dissociationen)

Eld + Vatten: Sensationalism

Luft + Jord: Rationalism

Vatten + Jord: Materialism, "världslighet", sinnlighet, naiv realism

Eld + Jord: Egenmäktighet, furiös ambition, hårdnackad viljeyttring - vid goda yttringar: "egenmakt", där ensam verkligen är stark


Etiketterna är inte exakta eller ömsesidigt uteslutande!

Till exempel är den egenmäktige troligen också en världslig människa, en materialist - även om han mutat in ett immateriellt område (t.ex. internet eller positivistisk filosofi eller kunskapsteori) som sitt revir.

Notera hur självsvåldig ligger mycket nära termen egenmäktig. Jag läser detta bokstavligt som att gränsen mellan "makt" och "våld" är flytande. Maktdemonstrationer gränsande eller övergående i våld kan uppstå, inte pga. någon uppenbar yttre provokation, utan som en naturlig del av självet eller jaget: individen alstrar våld - eller åtminstone grälsjuka - ur sin egen natur. Självsvåldighet.

Två individer med bestickande incidenter av detta slag är skådespelarna Russell Crowe och Christian Bale, vilka båda fått göra avbön för sin otyglade inre aggression. Båda noteras på den här bloggen som tydliga exempel på egenmäktighetssyndromet.

"Air head" brukar vara den jordbundna människans åsikt om dem som flyter runt i sina mentala blå luftslott och sällan eller aldrig prövar sina tankekonstruktioner mot verkliga fakta!

I kombination brukar Luft och Jord - rationalismen - ofta indikera ett låst tänkande av skeptiskt slag om t.ex. Elden är svag. Jorden tillåter då inte Luften att tänka "högt" eller lämna "den politiskt korrekta" kunskapen så som den för närvarande står tryckt i våra läroböcker.

Dessa är då förnuftsmännskor i ordets moderna, och tyvärr sämre, mening (rötterna går tillbaka till 1600-talet). För de gamla grekerna var man rationell om man använde logik, men idag används "förnuft" ibland som en torftig synonym för icke-religiös, sekulär! Religionen har stämplats som det "irrationella". Detta går hand i hand med dålig logik, de och sådana här ordbrukare hade troligen ansetts som mentalt underutvecklade av de gamla skarpa grekerna!

Jag använder sällan etiketten för Luft/Jord i samtidig aktivering. Detta är en ganska odramatisk "yoga". Båda elementen är tänkande (jämfört med Eldens och Vattnets kännande), Jorden är hårt knuten till det empiriska - det mätbara - medan Luften är en abstrakt tänkare, uppskattar tanken för dess egen skull.

I dagens förfallna (sekulära) västerländska tankeklimat motsvarar Jord och Luft ofta individer som är besatta av politik och sociala frågor - sådant som ersatt allt intresse för att följa tankens högre möjligheter eller ämnen som metafysik.

Med detta sagt inses att kombinationen drar mot humanistiska betraktelser (människan i centrum) och är rätt typisk för det en modern människa kallar "upplysthet" (vilket för den idealistiska filosofin, som hävdar att det finns högre kognitiva nivåer mänskligheten överlag inte ens använder för närvarande, är ren mänsklig hybris).

Jord och Luft är, inser jag när jag skriver detta, inte helt oproblematiska i kombination! I antiken hade de således representerat något betydligt noblare än dagens skeptiska förnuftsmänniska. Skeptikern slavar nämligen under sin egen sorts religion och har därmed givit avkall på den vassare grekiska formen av rationalitet som alltså handlade om den förutsättningslös logik.

Lyssna en stund på s.k. "sekulära humanister" och fråga dig hur pass förutsättningslösa de egentligen är! De kommer i allmänhet som pre-fabricerade åsiktspaket, snabbstöpta i någon bok av ärkeateisten Richard Dawkins!

Elementkombinationer är nu bara generella fingervisningar och sagda "sekulära humanism" har inte alls nödvändigtvis med någon som helst intellektualitet (Luft) att göra. Ibland är det bara korkad fundamentalism som styr tankemönstren. Attityden (som är något helt annat än intellektualitet) kan vara en följd av att Jord stryper Elden i ett horoskop, eller nämnda totalbrist på Eld i kombination med överbetoning av Jord!


Obs. Syndromen kan också fungera som hälsosamma sporrar.

I fallet den svenska popartisten Agnes, t.ex., byggs egenmäktighetssyndromet upp av enbart goda planeter. Det gör henne förstås inte mindre begiven på att bevisa sin "egen makt", men hon går troligen inte över lik för att göra det.

Vad som skiljer tendensen till egenmäktighet eller att visa sin egen makt från "världslighetssyndromet" är att det senare överhuvudtaget inte tar strid i livet, vilket kombinationen av Eld och Jord gör - eller av omständigheterna ser sig tvingad att göra. Den alltigenom världsliga människan är alltför anpasslig för att ta strid.

"Utstötning" är inte en perfekt etikett för mötet - eller rättare bristen på fungerande möte - mellan Luft och Vatten. I vissa fall beskrivs yttringarna bättre av den psykologiska termen "dissociation" (myntad av psykologins verklige fader Pierre Janet - som f.ö. hade samma lärare som Freud).

"Social utstötning" gäller specifikt Luft och Vatten vid Vattumannens möte med Skorpionen. De två andra kombinationerna, Tvillingarna/Fiskarna samt Vågen/Kräftan, tenderar mer mot mental obalans, fobier, eller mer eller mindre genomskinliga försök hos syndromets innehavare att dissociera, dvs rationalisera (Luft) vissa irrationella sidor (Vatten) hos sig själv eller situationen.

Faktum är att just dissocationen (utstötning) har artat sig till en smula diffus rubrik som rymmer flera saker. Läge för lite städning på bloggen vad det lider, men se under tiden Wikipedia om dissociation och notera särskilt fransmannen Janet i frågan.


En sak är uppenbar och det är att många av bloggens kändishoroskop med Luft/Vatten-mixen har narcissistiska problem:

The malignant narcissist will go to extreme levels to build up their esteem, often resorting to antisocial behaviors and isolation of others (which is why antisocial, schizoid and paranoid personality disorders accompany this disease).

Wikipedia - "svårartad narcissism"

Men kan inte beskrivningen av den "maligne narcissisten" lika gärna appliceras på t.ex. en "senstationalist" (Eld/Vatten), särskilt om en del av syndromet koinciderar med första egohuset?

*****

Det ska tilläggas att konstnärer ofta förmår BRUKA den här märkliga kombinationen mellan två element som bara inte går att kombinera - det omedvetna (Vatten) och vakenjagets medvetna förnuft (Luft). Surrealism brukar vara ett vanligt uttryck, eller poesi, som lever i en gränszon mellan text och bild.

I samtliga fall intensifieras syndromet märkbart om den indiska astrologins sparsmakade mängd interplanetära aspekter uttrycker en explicit koppling mellan elementen. T.ex. skulle Mars framåtriktade 90-graders specialaspekt, om den träffade en planet i Tvillingarna, tydligt ge en "vridenhet" i psyket vilken individen kanhända, kanhända inte, kan utnyttja på ett konstruktivt sätt.

Mars i Fiskarna tenderar för övrigt mot absorption av aggression ("en monstermagnet"), och blir till ett intensivt inre föreställningsliv. Hur detta sedan uttrycker sig å det mentala (Lufttecknet Tvillingarna), beror på vad som befinner sig i det senare tecknet.

Det enda sättet att få in en känsla för dessa ting är att studera hundratals faktiska horoskop!


Yogas (vedisk astrologi)

Bloggen ägnar sig åt den sideriska zodiaken som används i den vediska eller indiska astrologin, men jag är tveksam om jag kommer att inkludera det extremt oöverskådliga området yogas ("kombinationer" av flera astrologiska faktorer).

Framför allt eftersom jag (i skrivande stund) har över 25 år av västerländsk astrologi bakom mig men bara knappt två år av vedisk. Jag har inte hunnit bedöma meriterna hos alla de olika yogas som nämns och kommer troligen inte att hinna det heller - inte i detta liv!

Här är emellertid en artikel i ämnet (fokus på två speciella yogas). Kanske inte den bästa eller mest omfattande artikeln, men en som jag direkt kände stämde med min position. Den ger en bra känsla för vad denna aspekt av den indiska horoskoptolkningen handlar om.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar