Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 25 juni 2009

De fyra elementen (tripliciteterna)

(Mindre omformuleringar och tillägg 101011.)Platons presentation (i Timaeus) av de fyra elementen,
enligt honom tillvarons minsta byggbitar, men i antik
tanke även uppfattad som allmänna principer.
Källa: Gill/Peregrin - A Compansion to Ancient Philosopy

Lite historia

Platon presenterade på 300-talet fvt sin kosmologi i dialogen Timaeus. Texten innehåller intressanta allusioner till astrologin. Zodiaken (den åttonde kretsen) kallas t.ex. det "Sammalunda" medan de sju planetkretsarna tillsammans kallas det "Annorlunda". Det tycks vara zodiakens medsols rotation under ett dygn som är "sammalunda" med solen, medan antikens astronomer upptäckte att planeterna som grupp rörde sig annorlunda och grad för grad fortskred "motsols" genom zodiaken.

De fyra elementen beskrivs med det grekiska ordet arche (pl: archai) - urtyper eller "första principer" eller axiom. Dessa existerade innan "himmel och jord" fanns till och i mytologins värld brukar de separeras från varandra och inta sina egna positioner. På den här bloggen är Eld är det mest förfinade och Jord det mest grova, i linje med flera antika traditioner. 

Eter (aither) har en egen och kuriös historia men utelämnas här eftersom det bara är den kinesiska astrologin (mig veterligen) som någonsin arbetat med fem tillstånd (eller element) och även där har etern en funktion snarlik den indiska: kineserna ser den som "mittens element", det ligger still under all förändring. Indisk filosofi ser etern som den rumsliga utsträckningen inom vilken de fyra elementen bygger upp och bryter ner tillfälliga verkligheter. I grunden samma idé som den kinesiska om ett vilande element, alltså.

Ska man vara riktigt noga var det Empedokles som ett århundrade före Platon börjat tala om fyra element och ingen vet säkert om han (levde i Mindre Asien) i sin tur fått de fyra elementen från annat håll - kanske en import från Indien? Problemet är att indierna inte har någon vettig kronologi för sin historia - dokument och traditioner är svårdaterade. 

Inget antikt horoskop från Babylon tyder på att elementen användes i deras astrologi, men Wikipedia nämner helt flyktigt angående de klassiska elementen att de ingår som naturliga element i den babyloniska skapelseberättelsen, skyn (Eld), jorden, vinden och havet. Det kan mycket väl vara den babyloniska himmelen som fick alexandrinske Ptolemaios att förklara Elden för det noblaste elementet (mest likt den skinande himmelen).

Länken nedan ger en sida som brutit ner kosmologin i Timaeus till en serie koncisa iakttagelser och de klickbara elementen ger illustrationer på hur Platon föreställde sig dessa fyra "atomära" byggbitar, vilka listades i tabellen här ovan.

Tanken om mikro/makrokosmos gällde vid denna tid, så att den mänskliga kroppen och dess psyke är en slags miniatyr av Världssjälen, vilken betraktades som ett levande och intelligent väsen.

Emellertid skiftar Världssjälen ständigt utseende. Föds ett barn här på den "stillastående" jorden kommer ungen att vara en utgestaltning av Världssjälen ur ett detta perspektiv, en lokal "distorsion" till följd av en plats och en tid istället för Världssjälens egen natur, som är att vara alla platser och alla tider! Men med detta kanske vi redan talar nyplatonisten Plotinus nästa nivå, den kosmiska Intelligensen (Nous) som utgörs av Formerna (eller Idéerna), och till dessa hör våra eviga andesjälar hör.


Märk att Platon också nämner ett femte "element" vari kosmos vilar - rymden eller nämnda eter. Här visar sig plötsligt släktskap med inte bara indisk filosofi där rummet kallas akasha utan, som sagt, också kinesisk filosofi där ett element är centralt och inte deltar i de övriga fyras ständiga transformation.

De kinesiska taoisterna benämnde rummet Den Stora Modern, och kanske är det samma tanke i det gamla Egypten där himmelen var kvinnlig (Nut) och jorden manlig (Geb eller Zeb).


http://faculty.washington.edu/smcohen/320/timaeus.htm
 


Eld, Luft, Vatten, Jord - vägen ner till fysikalitet (inkarnation)

Termen "triplicitet" kommer av att zodiaken innehåller tre tecken som mellan sig bildar en liksidig triangel. De tre tecknen är delmängder av ett och samma element.

Etiketterna på de fyra elementen används när både Sol och Måne i horoskopet befinner sig i elementet ifråga. Dessa är så viktiga vid tolkningen att en person med båda viljans planet Solen och sinnelagets Måne i samma element kan gälla för att extra tydligt demonstrera elementets kvaliteter.

Detta verkar stämma, även om avvikelser ofta förekommer. Tänk t.ex. en typisk eldnatur men som råkar födas när ett Jordtecken stiger i öster - ascendenttecknet (som är det viktigaste), och detta tecken dessutom ockuperas av flera planeter. Det här blir som att hälla en skyffel jord över elden! Mängder av svårförutsägbara reaktioner kan uppstå. Allt från fysiska handikapp till en människa i oavbrutet krig (Eld) mot livets alla begränsningar (Jord).

Se vidare astrologins syndrom (nytt fönster) för vissa kombinationer av elementen.

För etiketterna med typfall gäller att båda Sol och Måne ("de två ljusen") ska befinna sig i samma element - detta brukar kunna ge bra fall att studera lite närmare:


Eldelementet - typfall


Luftelementet - typfall


Vattenelementet - typfall


Jordelementet - typfall

(Bloggen har växt så mycket att dessa etiketter nu innehåller för mycket material att gå igenom)


Den positiva och negativa polariteten kan ses som en reduktion av de fyra elementen. Eld och Luft är positiva och Vatten och Jord är negativa, de förra lyfter människan uppåt och utåt i världen (progressivitet) medan de senare passivt faller neråt och motsvarar en tendens att vända sig inåt mot det egna (defensivitet).

Att hela vår värld under Luna, den sublunära sfären som man sade i antiken, "behåller sin form" är en följd av att den inte expanderar utan är helt "negativ" i sin orientering: den är fullt upptagen att värna och hålla sin egen position. "Stand one's ground", som de ruffiga nybyggarna i USA sade om att inte släppa den mark de stakat ut efter pionjärfasen - vilken förstås var driven av Luft och Eld, av en expansionistisk glöd!

Utanför den sublunära sfären där tidsbundna och tillfälliga kroppsliga former skapades av den lera som bildas när Jord genomträngs av livgivande Vatten - fanns den eviga himmelska världen. Luft och Eld är lite knepigare. Å ena sidan ingår de också i alla tings sammansättning inne i den sublunära sfären - inklusive kvaliteten på psyket. Men å andra sidan använde, som sagt, redan Empedokles på 400-talet fvt de fyra elementen som symboliska principer och på den här bloggen indikerar Luft och Eld kvaliteter som tillhör den supralunära eller himmelska sfären.

Enkelt uttryckt är Vatten och Jord "naturen" den del som gör oss till ett med naturen. Luft och Eld - som principer - påminner om att vi också har en "rationell själ" en del som överlever den biologiska livscykeln. Den rationella själen glider över i den rena Intelligensens värld (Eld), som tillika är vår innersta andliga identitet. Men i praktiken blandas de fyra elementen och många inlägg noterar hur t.ex. Eld "smutsas" av samexistensen med Jord så att resultatet blir mer av en kämpe för det materiella än en mediterande mystiker!

Astronomin har nya rön som inte var kända i antiken, t.ex. att universum anses expandera i alla riktningar. Men t.o.m. här påminner dagens "vetenskap" om antikens mytiska tanke att "positiv polarisering", dvs expansion, är förbehållen de två himmelska elementen.


Kanske beror detta på att vetenskapen i sin yttersta framkant själv är så löslig och spekulativ att den faktiskt är en myt, precis som astrologin! I den yttersta "framkanten" rör vi oss i Eld- och Luftelementets territorier och det är här vi alltid kommer att vara direkt informerade av det Platon kallade Formernas Värld, dvs den "begreppsliga världen" eller den rena Intelligensens värld.

Det är från den här sublima och tidlösa nivån alla "former" och "förlagor" kommer, som man sedan i materialiserad form kan beskåda i det fysiska universum. Många matematikern är platoniker och menar att matematikens språk synliggör eviga sanningar, platoniska former.

Men Platon kallade därtill formerna för "levande väsen", och att ta steget och likställa de få naturlagar människan känner till med levande intelligens, är ännu väl magstarkt för många. Hursomhelst har de en släktskap med Eldelementet, och det mentala Luftelementet har del i evigheten bara i den mån man tänker rätt och låter sin tanke informeras av de eviga formerna.

Astrologin är ett sätt att disciplinera sitt mentala liv och få syn på den eviga Intelligensen och hur den diskret ger sig till känna även i vår tillfälliga materiella värld. Det tycks dock som om människor tungt under Jord och Vatten har svårare att se det tidlösa i sina vardagliga liv - på den sublunära nivån ter sig allt som bara "socialrealism".

Att ha en god portion Eld och Luft tycks underlätta att få syn på tidlösheten. Enbart Luft tycks inte räcka eller vara värst mycket till garanti, för det mentala livet kan lika väl koppla samman med enbart vardagens och tingens värld.


*****


Se även ett antal studier av de fyra elementen på översiktssidan Temastudier.

2 kommentarer:

 1. Elementär visdom. Detta är grunden, basen, utgångspunkten för allt.

  Själv skrev jag en gång en roman som hette "Eld och rörelse". Jag blev en aning paff när jag senare insåg dessa begrepps astrologiska koppling: jag är Skytt, ett eldtecken präglat av rörelse...!Inget sker av en slump. Så här ser boken ut.

  Svensson

  SvaraRadera
 2. Om nu Skytten kvarstår efter omräkning till den indiska zodiaken... Den jag här fått att avge statistiskt positiv respons i flera undersökningar.

  Annars är ju allt sant och "menat" under och för sin egen tid. (Jag hade hjärtligt skoj med den feltänkta västzodiaken under många år...)

  Dessutom drivs de flesta i praktiken av något annat än soltecknet - indierna klassar bara Solen som tredje viktigaste faktor. Vidare kommer en Stenbock med många planeter i Skytten troligen att visa Skyttens tydliga tendens mot rörelse och nya horisonter! Och så vidare...

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.