Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 4 juli 2009

Profil: den svenska rasbiologin, del 2Liemannen Saturnus.
I branschen för "barmhärtighetsmord"?


I första delen (nytt fönster) studerades tretton horoskop för pådrivande män i frågan om svensk rasrenhet från förra århundradet. När en del svenskar idag bräker om hur upplysta och fria från "religionens irrationalitet" de är, är det väldigt lätt att glömma hur nyligen vi själva sysslade med rent nys i formen av "vetenskaplig" rasbiologi. Finns det något sätt att ta pulsen på sig själv innan man utgår från att man själv har klarklar koll på hur saker förhåller sig.

Ensidighet eller tydliga begränsningar i en världsbild kan (men måste inte) återspeglas av motsvarande ensidighet i horoskopet, och som jag nämnde i första delen hade jag från början en misstanke om att få möta en överrepresentation av de två materialistiska elementen Jord och Vatten i samband med frågan om rashygien.

De här typerna är mer benägna att reducera människan till molekyler och celler och inget mer. Med Occams rakkniv tycker de att de har fått tillräckligt svar på frågan om hur livet fungerar. Själen, för att inte tala om anden, är bara tomma ord från en dummare tid, som ännu inte förstått att livet är en meningslös darwinistisk kamp för överlevnad. För en materialist finns det ingen inre essens som förenar alla människor. Det är fritt fram att dra gränser på basis av nationalitet eller hudfärg eller begåvning.

Jag hade först en tanke om att man kanske borde skilja biologerna och fysikerna från politiker och övriga, men det visade sig inte vara nödvändigt. Båda grupperna visar en tydlig överbetoning på de två "fallna" elementen i det antika schemat där den fallna eller förgängliga (minerala och biologiska) "sublunära världen" (världen under Månen) illustreras med Jord och Vatten, jämfört med den eviga (tidlösa) och därför oförgängliga världen, vilken illustreras av Luft och Eld.

Det är den
teutoniska jordanden som dominerar biologin och läkaryrket (inklusive psykiatrin). Teosofins grundare, den stridbara kvinnan Helena Blavatsky hävdade på 1800-talet (i strid mot tidens alltmer förhärskande materialism) att Satan faktiskt var denna världens herre, en slutsats även jag kommit till då jag funderat över en speciell axel i zodiaken, den som löper mellan munnens Oxen (Jord) och analöppningens Skorpionen (Vatten).

I denna polaritet beskrivs den helt oandliga människa som enbart lever för att frossa och sedan dö - en varelse helt och hållet i "den sataniska principens" grepp. Denna axel representerades bara av en enda person av de tretton som drev fram rasbiologiska institutet i Uppsala, en matematiker. Istället visar sig Kräftan vara det mest förekommande, vid en granskning av de "två ljusen" - astrologins två viktigaste himlakroppar.


ALLASOLENMÅNEN
ELD21
LUFT21
VATTEN57
JORD44
total1313

Underlaget är ynkligt, men isolerar man de fem läkarna och/eller biologerna råder inte längre någon tvekan:

BIO/LÄKSOLENMÅNEN
ELD10
LUFT00
VATTEN33
JORD12
total55

Av de involverades sammanlagt 26 ljusplaceringar föll såldes inte mindre än 77% i den negativa polariteten. Hos de fem biologerna noterades en 90-procentig fallenhet för det fysikalistiska perspektivet. Här kan det vara intressant att i en kort utvikning (i nytt fönster) jämföra med en ministudie av några individer med "sjätte sinnet", dvs personer som per definition arbetar bortom kroppens fem externa sinnen (Jord + Vatten).


Rasbiologin - en frukt av den irrationella själen (Vattenelemenet)

Det är Vattenelemenet som dominerar, mycket passande eftersom det symboliserar fysiskt liv, vilket ju är vad biologer och läkare sysslar med. (Jord kan sägas relatera till mineral eller döda strukturer - "ting".)

Bemärkte brittiske astrologen Charles Carter korrelerade på 1900-talet Eld med glädje och Vatten med sorg. Skälet ligger inbyggt i zodiakens själva grundvalar. I indisk astrologi kallas t.ex. de tre hus som naturligen motsvarar Vattentecknen för moksha-hus, "befrielsens hus". Men de handlar alla om döden! (4:e, "livets slut", 8:e, "borttynandet", 12:e "fallet in i livmodern" - läs husen baklänges!)

Ur ett metafysiskt perspektiv handlar Vattenelementet i mångt och mycket om befrielsen från temporalitetens biologiska värld, där "varje sammansatt ting går mot sin upplösning" (Buddha), som alla substanser löser upp sig om de ligger länge nog i vatten. (När dessa maxim formulerades fanns ännu inte konstgjorda material som plast!)

Det kanske intressantaste är att den tydligaste övervikten på Vatten syns i månsidan hos gruppen rasbiologiska förespråkare. De domineras av en kännande, irrationell maggropsinstinkt - vad än deras soltecken söker profilera sig inom för slags element. (Man hittar människan på månsidan - solsidan indikerar snarast individens strävan och målsättningar i livet.)

Och det är ett känslotecken som står ut tydligast av alla i gruppen: Kräftan, den zodiakala principen för fruktan, misstro mot det främmande och vårdandet av den egna avkomman. Den protektionistiska principen har naturligtvis ett värde i livet, för den tjänar till att begränsa det egna, skänka de skyddande cellväggar, bygga ett hem och omslutande hölje, värna mot hot i omvärlden, etc.

Med historiens facit ser man tydligt att bakom "rashygienisk renhet" det var Kräftans rädsla för "angrepp utifrån" som hela detta handlade om. Svensken var vid den här tiden inte rationell utan betedde sig som ett djur, ändå in i Riksdagen. Och den onaturliga celldelningen som givit Kräftan dess latinska namn cancer, syns tydligt: landet (eller dess makthavande) hade börjat splittras inombords så att vissa celler ansåg andra celler för främmande och undermåliga. Rasbiologernas egen cancer projicerades på "de andra"!

Projektion av den egna fruktan på andra som betedde sig annorlunda. Resultatet är inte alls oviktigt får vår egen tid, för astrologin talar om tidlösa - eviga! - mönster.

Det är kanske fräckt att ta till djurens instinktsliv som ett slagträ - de bara är det de är. Men människan, som utöver instinkt (Vattenelementet) också under årtiotusenden har arbetet med en högre mental fakultet, har skapat både religion och filosofi till sitt stöd - kodifieringen av de bästa mänskliga värdena, och likväl faller man dit på en rent irrationell tanke som att folkets renhet behöver skyddas... Det säger något om hur svag Sveriges utveckling in i modern tid var på det rena intellektuella planet. Är det ariska blodet i själva verket det underlägsna blodet?


Vatten + Luft = ofta mental ohälsa

Låt oss se en gång till på psykiatern Petrén som aktivt förordade eutanasi (döds"hjälp") till mentalt efterblivna.Under etiketten astrologiska syndrom har jag i skrivande stund ännu inte hittat på någon namn till bestickande kombinationer av Luft och Vatten. Elementen låter sig inte blandas, och i bästa fall ger horoskop helt dominerade av en rationell och en irrationell sida underhållande och lite "crazy" människor. Den mörkare sidan av kombinationen är fobier, vanföreställningar eller ren sinnessjukdom.

Exempel. I ett gränsland mellan dessa båda sidor tycks t.ex. Sveriges egen fartiga Carolina Gynning ha vistats via sitt sinne i Skorpionen, men där disponenten, Skorpionens härskare Mars istället valt Lufttecknet Vågen som bas för sina operationer. Denna slutsats kan dras av att Gynnings tidigare uttalanden och att hon nu skaffat sig en personlig guru.

På Petréns himmel understöds Mars i ytterst mentala Tvillingarna (härskare: Merkurius) av Jupiter som befinner sig i ett annat Lufttecken, Vattumannen. Det torde ha inneburit att Petrén var en vansinnigt vass och skarp tänkare, som kunde undslippa sig mycket vassa och sårande ord. Men att föreslå dödshjälp är inte enbart en vass och elak tunga, det tyder på en djup oförmåga att kunna empatiskt känna med mindre lyckligt lottade människor.

Och mannen föddes ju med Solen i Fiskarna och Månen i Kräftan, två av de mest empatiska tecken som finns! Hur ska nu detta förklaras?

Bristen på födelsetid tillåter oss inte att avgöra i vilka livsområden (de 12 husen) respektive planet får mest genomslag. Vi vet alltså inte om Mars elakhet är den dominanta tonen i horoskopet eller Månen i Kräftan, sentimental och värnande sina egna.

Ett kan dock sägas, Mars radikala och hårdföra mentalitet baserar sig på Merkurius, som inte alls talar samma språk, "debil" som den sägs vara i mjuka och känsliga Vattentecknet Fiskarna. Här har vi åtminstone ett exempel på att Luft och Vatten tvingas samman, trots att de saknar förutsättningar att arbeta på samma nivå.

Detta kan vara källan till problemet med Petréns omänsklighet då det samtidigt är uppenbart att Mars/Jupiter i Luft indikerar en tendens att uppskatta en stark mentalitet - andra som i likhet med Petrén själv var begåvade med en vass tunga och ett kvickt intellekt.

Men faktum är att problemet upprepas ännu en gång, och därmed kan vi tala om att himmelen håller fram ett "tema" för oss att ta notis om. För vilket är Petréns födelsetecken? Fiskarna, som härbärgerar den drömmande och ibland lite oprecisa Merkurius. Fiskarnas härskare är Jupiter, en planet som uppvisar stort känslodjup i detta Vattentecken.

Men var befann sig Jupiter på denna himmel? I våldet på Vattumannen, ett "kontraktivt" tecken som inte alls vill expandera utan tvärtom dra sig samman i exakt, mental precision. Vattumannens härskare är Saturnus, vars egenskaper är helt motsatta Jupiters.

Ändå menar indisk astrologi att Jupiter ligger neutralt i Vattumannen, men det är innan vi också vägt in den extrema kluvenhet i en irrationell (Vatten) och rationell (Luft) som hela horoskopet uppvisar! Kontemplera detta! Den ena handen förstår inte vad den andra tecknar.

Därför ligger det nära till hands att hos denna psykiater se ett gigantiskt problem med den sanna empatin. Detta är inte en normal "vattenindivid" trots att både Sol och Måne verkar inom den domänen. Månen är sin egen härskare i Kräftan ("ren instinktivitet"), men vad gäller Sol-Fiskarna har den sin disponent "i en helt annan värld", i Luftelementet, och i den teoriälskande världen saknas varje anstymmelse till inlevelse i Vattnet.

När vi sedan - som överkurs! - uppsöker Saturnus (liemannen!), som i egenskap av att vara Vattumannens härskare disponerar över Jupiter, återkommer "temat" likt en varvad lasagne för tredje gången!

Saturnus befinner sig nämligen i ett Vattentecken som förknippas med döden - Skorpionen. "Expansion" (Jupiter) är att "skära av" (från folkkroppen) och av "barmhärtighet" ta livet av de små redlösa liven (Solen i Fiskarna - antitesen till Jungfruns mentalt kapabla detaljfixering och praktiska förmåga).

Så skulle man kunna utläsa den extremt osammanhängande alternationen av ett "vattenförhållande" och ett "luftförhållande" till saken ifråga.

Petrén var helt enkelt total främling inför sin egen "vattensida" och därmed knappt en halv människa. Han var en "vit rock" (i den bildens negativa bemärkelse) som tillhörde etablissemanget - de som hade sitt på det torra - och utifrån sin "luftnivå" såg ner på allt det Vatten representerade med fullständigt oförstående blick.

Det handlar förstås inte om förståelse här, utan "vanvett". Är det alltför sökt att i denne himmel se den onda krigaren Mars välriktade attack (och storskoliga, Jupiter expanderar allt den nuddar vid) - ett nådaskott som den bästa lösningen för dem som inte är smarta som han själv, utan svaga?

Det är intressant att finna just de här inkompatibla elementen sammantvingade på en och samma himmel och inse att horoskopets ägare är ... psykiater!

På den här bloggen har vi sett en överdrift av Vatten dyka upp om och om igen i horoskopen för kända mördare, och jag vill påstå att den här socialdemokratiske politikern och psykdoktorn var av samma skrutt och korn. Men tiden var sådan att mord kunde legitimeras under hänvisning till att den mentala folkhälsan krävde "dödshjälpen".

Så bedrägligt kan det vara att skilja på Ljusets och Mörkrets barn. De kan komma förklädda som motsatsen till det de är.

/Ockulta ögat


PS. I ett tredje inlägg tittar jag lite mer på vilka kändisar som uppvisar den svenska Dödsängeln Petréns besvär.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar