Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 26 februari 2010

De fyra elementen & homosexualitet

Här följer ett sjusidigt försök till systematisk studie av elementen som gav en viss, men ändå rätt mager utdelning. Den har ändå sitt intresse för teoretiserandet kring astrologi och dess tveksamma släktskap med empirisk vetenskap. Sporre till studien var en inte helt intellektuellt uppriktig debattör i samband med inlägget om HTB-prästen, som helt sonika vägrade att diskutera inom ramen för det språkspel som är astrologisk diskurs.

Att se Gestalten bortom det materiella


I en liten undersökning av 41 celebra (eller ökända) homosexuella personer där födelsetiden är känd, visade sig intressant nog Skorpionens tecken dominera tydligt. Intressant, eftersom tecknet alltsedan antiken representerat sexualitet, död och elände och fysiologiskt förknippats med könsorganet och anus.

Den här arketypen fokuserar alltså och påminner om den biologiska fortplantningsdriften som ett problem. Filosofen Schopenhauer, homosexuell, talade om världens blinda vilja till liv och var i detta tydligt påverkad av den indiska filosofin som började bli vitt känd i Europa på 1800-talet genom ett intensifierat översättningsarbete. 

Födelsetiden är viktig, den ger åtkomst till den allra mest personliga delen av horoskopet och omvittnar personens jag-uppfattning och upplevelse av att vara en fysisk kropp. Indisk filosofi kallar ego-nivån ahamkara, och avser med detta ett "falskt jag" då den kroppsliga identifikationen (som pluggas stenhårt i vår kultur!) snedvrider människans medvetande och ger en falsk självbild.

Det är just därför betoningen av könets Skorpion som ascendenttecken blir intressant för den homosexuella gruppen. Fyndet tycktes vagt bekräfta den homosexuella störning som jag utläste som en vägran av den reinkarnerande själen att acceptera sin kropp om dess kön ("polaritet") skulle ha ändrats från ett föregående liv till detta.

Det är härvid inte oviktigt att minnas Skorpionens konstruktion: dess element är Vatten, vilket symboliserar individens psykiska eller själsliga substrat, men här ett psyke som via Tamas guna, den fixerade kvaliteten, "frusit fast". Själen propsar på sin nu obsoleta identitet från ett tidigare liv och väljer att leva kvar i fantasin att den alltjämt är man eller kvinna trots att återfödelsen i en ny kropp nu signalerar ett nytt fysiologisk uppdrag. Här kommer Skorpionen som symbol för död och korruption in: homosexualitet är, som kristendomen hävdar utan att förstå de djupa skälen, ett trots mot den gudomliga naturens ordning.

*****

I den här ministudien, utan några vetenskapliga anspråk pga det magra underlaget, backar jag ut från det högintressanta fyndet och tittar på 85 homosexuella horoskop, de förutnämnda samt ytterligare en grupp där födelseklockslag saknas. Frågan nu är om en enkel granskning av de två Ljusens (Sol & Måne) fördelning på de fyra elementen kommer att avslöja någon intressant trend och vad denna i så fall kan tänkas innebära, ur perspektiv av astrologisk doktrin.

Element Solen Månen
Eld 21 30
Luft 20 19
Vatten 19 19
Jord 25 17
Total 85 85

Med ett förväntat genomsnitt på 21,25 placeringar per element, överraskar här psykets (Månen) placering i Eld en smula genom att överskrida snittet med 41%. Märk dock att den här avvikelsen inte riktigt når den här statistiska granskarens föreslagna minimigräns för intressant avvikelse från förväntad slumpfördelning. 

Det bekymrar oss emellertid inte eftersom den här undersökningen enbart drivs av nyfikenhet. Astrologin spränger nämligen hur som helst ramarna för en snäv definition av vad som utgör vetenskap. Dess utsagor handlar om realiteter ingen positivistisk vetenskapsman accepterar eftersom han/hon a priori förkastar hela den världsbild som astrologin uppstod i tandem med.

(För att definiera sig själv som "up to date" tvingas positivisten förringa om inte rent håna hela mänsklighetens tidigare historia och alla de förklaringsmodeller våra förfäder formulerade. Den moderna scientisten kan vara den lägsta människotyp som universum hittills frambringat! Hans "exakthet" har vunnits till priset av en chockerande inskränkthet och brist på konstnärlig och andlig medvetenhet.)

Här är samtliga 16 elementära kombinationer av Sol och Måne:

Solen Månen Antal
Eld Eld 8
Luft 7
Vatten 5
Jord 1
Luft Eld 7
Luft 3
Vatten 4
Jord 6
Vatten Eld 8
Luft 1
Vatten 4
Jord 6
Jord Eld 7
Luft 8
Vatten 6
Jord 4
Total 85

Här skulle varje elementär kombination av Sol och Måne ge ett genomsnitt av 5 1/3 förekomster och enligt den föreslagna avvikelsen om 50% eller mer är bara resultaten 0-2 förekomster under snitt samt 8 eller fler förekomster över snitt intressanta för den som gjort den illusionära kontrollens domän Maya till sin avgud.
Filosofisk exkurs. Jämför Johannesevangeliet 3:34, "Gud delar inte ut anden efter mått", där kristendomen helt tycks ha tappat bort i vilken kontext uttalandet fälldes. Den första kristendomen sysselsatte sig nämligen med astrologi och fastän den historiske Jesus bara skymtar genom de bevarade texterna, inte minst Thomasevangeliet som Rom av politiska skäl förkastade men som troligen är det mest äkta evangeliet av alla, är det svårt att se vilken position han intog i frågan.

Johannesevangeliet är en extremt redigerad text som bibelforskaren Hugh Schonfield visade ("The Original New Testament", "Those Incredible Christians"), och det är svårt att veta om detta uttalande verkligen motsvarar Jesus sentiment eller tillhör en kristen författare minst en generation efter Jesus själv. Dödahavsrullarna visar att de proto-kristna definitivt trodde att man kunde bedöma en människas ande efter de måttangivelser som himlarna angav!

Minns också Platon som hävdade att en upplyst, rationell människa står ovanför planeternas öde ÄVEN OM HANS KROPPSLIGA OCH PSYKISKA FUNKTIONER ALLTJÄMT STYRS AV KOSMOS.

I termer av de fyra elementen som ontologiska stationer eller nivåer är Eld och Luft undantaget Ödet, medan den varelse som är alltigenom fallen ner i den sublunära sfären - illustrerad som en köttslig (biologisk) varelse knådad av Jord och Vatten - även till sitt tankeliv är ofri och "radiostyrd" av heimarmene, av planeternas eviga vävande och upplösande av tillfälliga strukturer.
Det magra underlaget gör att vi bara roat kan nicka åt några kombinationer som enligt 50%-regeln är intressanta:
 • Båda Ljusen i Eld (8)
 • Solen i Eld/Månen i Vatten (8)
 • Solen i Jord/Månen i Luft (8)
 • Solen i Eld/Månen i Jord (1)
 • Solen i Vatten/Månen i Luft (1)
Tre kombinationer som tycks mest disponerade till homosexualitet och två kombinationer som mycket sällan leder till homosexualitet.
Hur relaterar dessa kombinationer till bloggens föreslagna "syndrom"?

Eld/Eld = kreativitet
Eld/Vatten = sensationalism
Jord/Luft = rationalism

Inget i detta relaterar på minsta vis relaterar till de resonemang som i det förgångna förts i diskussionerna kring olika homosexuella horoskop! De här överrepresenterade syndromen ställer sig helt neutrala till de homosexualitetens tänkbara astrologiska mönster jag där tagit notis om. Syndromen här ovan tycks med ett undantag inte relatera till frågan, och det sambandet är dessutom negativt:

Vatten/Luft som "dissociation" eller mental förvrängning av oönskade känslor visar sig här vara mycket ovanligt i homosexuella horoskop när enbart Sol och Måne beaktas.

Men Vatten/Luft har flera gånger återkommit vid beräkningen av kända homosexuella i pressen, fast inte via de två Ljusen!

Minns t.ex. Chaz Bono (könsbyte) eller Elton John - i båda dessa fall gav en "hatisk Skorpionascendent" negativ feedback till den egna kroppen pga bortstötningssymptomet i det fall av Vatten/Luft där det senare elementet representerades av Vattumannen (mentala konceptioner). Lady Gagas sexuella ambivalens sågs i den identitetslösa Fiskarna som "störde sig" mot Tvillingarna - båda är "dubbeltecken". Och så vidare.

Uppenbarligen har vi i föreliggande test gått allt för långt ut på allmänningen! Man kan säga att astrologin visar framfötterna dåligt när man tittar på alltför generella pusselbitar. Elementen måste kombineras (och börja bygga fenomenvärlden) innan det blir riktigt intressant.

Och detta är ju astrologins eget försvar gentemot empiristerna. Den tittar inte på atomistiska data utan söker i delarnas kaotiska fluktuation efter en Gestalt - som specialeffekterna i Hollywood några år snöade in helt på att låta den mumifierade översteprästen visa sitt ansikte genom att kontrollera de yrande sandmolnen eller vattenmassorna. Hollywood påminde där om en djupare och äldre världsbild, den där det existerar något bakom materien...

Det skulle ha varit intressantare att sammanställa de faktiska fenomenen i de homosexuella horoskop som bloggen via tidningsrubrikerna slumpat sig på och se om vissa minsta gemensamma mönster förekommer ofta nog för att intressera den empiriskt lagde (med reservation för att det perspektivet inte är hur astrologin själv ser sig).

*****

En liten tanke kring fyndet dock: det är mycket ovanligt att hitta en homosexuell med Solen i Eld och Månen i Jord. Vad skulle det innebära om vi följer tanken om elementens fall från det renaste (Eld) till det mest dunkla (Jord)? Jo att människor med det lägre sinnet (Månen) är mer normalanpassade och hör mindre av sin ande (Solen) än alla andra kombinationer.

Skulle denna ande därför ha tillbringat sitt förra liv i kropp av annat kön slår det inte igenom i den "tjocka" som ett sinne tillverkat av ett så grovt element som Jord. Detta element är perfekt för att hålla Ljuset från anden borta, men anpassar sig ganska enkelt till sin nya fysiska kropp och är inte medveten om någon polaritetsändring jämfört med föregående kropp!

Än Solen i Vatten med Månen i Luft, då? Här skulle man kunna tillgripa ett kombinerat argument som består i Luft/Vatten-tendensen till "dissociation" samt Solen som "mission statement" vilket i Vatten indikerar att identifiera sig med sitt biologiska blueprint (Vatten är en osynliga modellen moder Natur väver och som ligger just under den fysiska kroppen). Solen i Vatten indikerar alltså en fokusering på just den kroppstyp man kommer att ha i detta liv - fast på föreställningens nivå (den sublunära sfären).

Andesjälen är här identifierad med sin kropp på blueprint-nivån och i den händelse denna framväxande kropp inte är av samma kön som förra livet, kommer en "mismatch" mellan elementen för Sol och Måne att mörka att en förändring skett. Månen i Luft har benägenheten att rationalisera på basis av Vattnet (det omedvetna, instinkter, m.m.), dvs de själar som byter kön mellan två liv lyckas effektivt borttränga detta faktum via dissociation!

Har vi då här via grovsållning hittat några hypoteser att testa för framtiden?

Den uppmärksamme svarar förstås "nej". Vi har här noterat två typer som tenderar att klara sig genom ett könsbyte mellan två liv, men eftersom dessa båda är helt omedvetna om att ett sådant kan ha skett går resultatet inte att använda! :-)

Som bäst kan vi ur en stor population sålla fram dessa och säga: "kanhända har dessa bytt kön mellan två liv men deras elementsammansättning skyddar dem från att märka det!" Det tyder förvisso på gott karma att kunna röra sig mellan andetillstånd och materietillstånd utan att vara slav under sitt förflutna...

Dock kan de tre överrepresenterade kombinationerna ligga till grund för en hypotes att testa på framtida fall.

*****

En materialistisk reduktionist vägrar ens befatta sig med de fyra elementen eftersom han anser att de inte har med den verifierbara verkligheten att göra. Men om vi ponerar att han ändå uttalat sig på sitt Karl Popperska sätt, skulle han nu kanske säga att astrologin (eller åtminstone en av dess teser) saknar stöd i den empiriska verkligheten. Fast kanske ändå inte, för man förmodar att han är klok nog att minnas vi inte gick in i studien med någon hypotes, så ingenting har egentligen falsifierats!

Min tanke här: Undersökningen saknar koppling till enskilda människokroppar (ascendenttecknet) och att det verkar som om, precis som Platon sade, de enskilda elementen tagna för sig är en hopplös abstraktion - deras sanna natur är att alltid blanda sig med varandra och hela tiden transformeras.
Särskilda predispositioner hos de fyra elementen i ett födelsehoroskop är således bara en ögonblicksbild för hur blandningen såg ut i vår del av kosmos just vid den tidpunkten. Som den filosofiska idealismen hävdar är sedan det bar som då föddes inte verkligt, utan bara en frusen avbild ("image") av det ögonblicket.

Enligt astrologisk doktrin kommer denna avbild kommer sedan att "knådas och bearbetas" av de planetära rörelserna under hela dess livstid i den ytterst sett overkliga Maya-världen av evigt vardande (aldrig reell existens), denna värld som empiristerna gjort till sitt hem och som därför av nödvändighet föder depression och misstro mot högre ting. 
Jesus sade: "Bli förbipasserande."
(Thomasevangeliet)
Människan äger full frihet att tänka större och mer rätt än dessa förkrympta själar, men det är ett ödets ironi att de dominerar denna världens mainstream-åsikter om hur saker ligger till. De är Satans språkrör, denna världens ande. Satan vill ha publik och mer resenärer till sitt universum och det ligger i hans egenintresse att hylla sinnesnjutningen som det högsta och enda för människan. I vetenskaplig språkdräkt blir Satans budskap, precis som VoF och ateismen annonserar: "intuition existerar inte".

Men det är här den nya kvantfysiken bjuder på problem, med dess upptäckt av atompartiklar som kan kommunicera med varandra snabbare än ljuset och därför signallöst - bortom materialistens nödvändiga spelregel kausaliteten! Rumtiden är därför inte det sista svaret och materialismen som förklaring till vår värld är falsifierad. I den mån man baserar sin ateism på materialism har kvantfysiken underminerat skälen att ignorera de stora frågorna till förmån för ett liv vigt åt njutningen.

3 kommentarer:

 1. Varför är fundamentalister så fixerade vid homosexualitet?

  SvaraRadera
 2. Vid ditt förra besök på bloggen i februari läste du enligt loggboken ett flertal inlägg av olika slag.

  Det förvånar att du redan glömt mängden av ämnen bloggen tar ett astrologiskt grepp om, och att du inte ens synade högerkolumnens 700+ etiketter för att avgöra om din kommentar ens var relevant.

  SvaraRadera
 3. Jag syftade inte på någon särskild mängd inlägg i proportion till det totala antalet inlägg i bloggen utan snarare det sätt på vilket ämnet avhandlas.

  SvaraRadera