Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 29 juli 2009

Gay före födelsen?

Obs, långt inlägg! (9 sidor)Homosexualitetens fördelning på zodiaktecknen
då de är i stigande i öster vid individers födelse.

En form av "queerkonst"?

Under pågående Pride-festival i Stockholm kan det ju passa sig att ställa frågan om homosexualitet syns i stjärnorna. Det har ofta hävdats att så inte är fallet, och intill den lilla undersökning som här redovisas var jag själv osäker (och är det alltjämt).

Eller, med den bakomliggande filosofin som den här bloggen bygger på: kan födelsehoroskopet avslöja att det är en själ med ett omedelbart föregående förflutet i en kropp av motsatt kön som nu bytt till en kropp av den andra typen?

Detta är det förmodligen vanligaste skälet - att oerfarna själar inte förstår vad som hänt när de väl börjar förvärva en medvetenhet om sitt nya kroppsorgan. Den oerfarna själen sparkar bakut (eller förtränger insikten om vilken kropp de kommit till) och senare, på ren instinkt, börjar den fysiskt utvecklade människan springa efter "samma sort" som själen i sin föregående jordkropp "tände" på!

Eller rättare sagt: själen vet precis vad det handlar om - det är det separata egot - "engångs-jaget" (en förbrukningsvara!) som utvecklas med varje enskild kropp själen väljer - det är detta "gränssnitt mot världen" som känner av spänningarna i en personlig historik den tragiskt nog inte har tillgång till i egenskap av att bara vara trångsynt ego.

Allt detta är inte alls tokerier! Den klassiska introduktionsboken för dem som aldrig ens nuddat vid möjligheten att filosofi kan återspegla verkliga förhållanden är alltjämt (sedan 1960-talet) psykiatern Ian Stevensons "20 Cases Suggestive of Reincarnation".

I "Children Who Remember Past Lives", behandlar Stevenson ett av fallstudierna en tonårsflicka med homoerotiskt beteende och levande minnen av sitt föregående liv som man. För den med stora pengar att investera i yrkeslitteratur, lämnade Stevenson världen med några gigantiska luntor där tusentals fall finns dokumenterade! Den här psykiaterns insats är för stor för att västerlandet - ännu - ska förstå vad det är han har åstadkommit.

Han har avslöjat att biologins människosyn är, om inte fel i detaljerna, så åtminstone baserad på en fullständigt galen bas. Medvetande ÄR INTE biokemisk soppa i hjärnan. Medvetande TYCKS vandra i en högre ordning av verklighet, och här är vi alla lika ställda. Bara världens religioner har dokumenterat detta i "ovetenskapliga" mytologiska termer. Men Stevenson visar att de hade rätt (och kristendomen begick ett pinsamt misstag som kättarförklarade reinkarnationstanken).

*****

Från en celebritetsdatabas med drygt 1.000 kändisar (och några hundra icke-kändisar) hittar jag 41 celebriteter (av varierande dignitet) noterade som "gay" eller "bi". Troligen är det några fler, men där anteckningar av sexuell preferens tillfogats beräkningen var det för att läggningen varit vida känd eller haft betydelse i personens offentliga liv.

Således t.ex. Marvin Gaye (!), skjuten av sin far som inte stod ut med sonens sexuella snedsprång i alla riktningar och degraderade, narkotikaberoende leverne. En annan musiker är REM:s sångare Michael Stipe, som till ingens förvåning "kom ut" för inte så länge sedan. (Som "hetero" reagerade jag instinktivt negativt på hans kroppsspråk på videor redan på 90-talet och fick sent omsider en förklaring på känslan jag alltid haft. Det är märkligt hur man kan fatta och ändå inte förstå.)

Dystre filosofen Schopenhauer och amerikanske författaren Walt Whitman är andra välkända namn. Men även hycklare som politikern Mark Foley, som låtsades ivra för barn bara för att bli ertappad med fingrarna i syltburken och - förstås - den långa raden av homosexuella klädskapare: Yves Saint Laurant, Giorgio Armani, m.fl.

Det ska medges att franska sexlibertinen Mylene Farmer (musikartist och producent) kan vara vad som helst, och att kufiske franske filosofen Roland Barthes aldrig medgav en homosexuell läggning.

Skådespelaren Anne Heche lever numera med en man, men som en "loose cannon" (minns hennes attack av sinnessjukdom efter brytningen med lesbiska komikern Ellen Degeneres) får hon ändå ingå i det här urvalet. Samma gäller för Lindsay Lohan. (Är det bara min känsla, eller verkar kvinnor ha större problem med att välja vad de är?)


Notera att detta är en pseudo-statistisk undersökning av den anledningen att dataunderlaget är alldeles för litet. Och minns att vi är inte alls intresserade av personerna i sig. Det som är intressant är om tillgången till en födelsetid säger något om de tolv zodiaktecknen.


*****

Klockslaget ger zodiaktecknet som stiger i öster vid födelseorten och som alltid ansetts vara horoskopets viktigaste faktor. Det stigande tecknet representerar nämligen personens fysiska kropp och det ego som utvecklas ur denna biologiska varelse.

Enligt reinkarnationsperspektivet borde det vara här problemet med identifikationen med den egna kroppen sitter eftersom det växande egot reagerar negativt på sin fysiska värdkropp när det börjar inse vilken "sort" det är den här gången (en spänning börjar utvecklas gentemot det undermedvetna där ännu ett annat liv ligger i närheten av ytmedvetandet).

Men eftersom egot är frukten av "syndafallet" (ner i partikularitet), saknar det kontakt med sitt fulla jag, själen, och förstår därför inte sina motsägelsefulla upplevelser, har inte ens i sin begreppsvärld varför själen valt att byta kroppstyp (den som är inne på trippen att skuldbelägga, borde lasta den sekulära kulturen för att inte ha berättat hur saker hänger ihop).


Egot revolterar mot den biologiska realitet den springer ur, mot sin egen själ, och söker sig tillbaka till det undermedvetnas impulser som är färgade av en tidigare orientering. "Här ute" - i den objektiva världen, blir detta då till homoerotiskt beteende.

Notera att det inte existerar något sådant som en homoerotisk attraktion. Det är alltid en "Yin/Yang"-polarisering bakom attraktionen mellan två kroppar av samma kön.


Detta tyder på att det är i den enskildes psyke som problemet till den egna kroppen sitter och att homosexualitet är en extrem form av dissociation.


Kanske är därför gaykulturen så fetischistisk, så upptagen av ytor, att klä ut sig och liknande... Dissociationen söker skyla över den grundläggande diskrepansen.
Så, i korthet, skulle en teori om genuin homosexualitet kunna se ut ur ett kombinerat astrologiskt och reinkarnationsperspektiv. Sedan har vi förstås de allmänt svaga individer som likt Anne Heche och Lindsay Lohan har en diffus "bakgrundsstrålning" från sin själ, och snappar upp signaler från tidigare liv som såväl man som kvinna utan att kunna få rätsida på de inre signalerna. Kalla detta impulser till bi-sexuella yttringar.

Svagheten består, som alltid, i att dessa själar är så djupt fallna i kroppslighet (de fem sinnenas njutningsmänniska) att det svaga egot omedelbart kopplar ihop driftslivets simplism med dunkla själsminnen som ömsom riktas mot kvinnor i omgivningen, ömsom mot män.

Inlägget avser inte att dra mot psykologi, men ett enda ord måste sägas om vägen att styrka det här svaga egot som läcker som ett såll och drivs hit och dit av bagaget från tidigare liv: Lägg ner den sekulära livsstilen och praktisera meditation i ett antal år (alternativt utforska det undermedvetna via hypnos).

Jämför skillnaden i mental klarhet efter, säg, 3 års dagliga meditationer som avser att hitta själslig balans (kontakt med själen)! Den fallne hedonisten lär naturligtvis inte tända på det här rådet! :-) Det är därför vi med filosofen Herakleitos kan säga, "Din karaktär är ditt öde", eller kanske rättare, brist på karaktär.*****

Jag testar de 41 celebriteterna och finner att en tolkningsdimension ger utslag! Det är när man applicerar läran om de fyra elementen på kändisarnas kroppstyper (ascendenttecknet) som man finner Eld- och Jordelementet en smula underrepresenterat!

ELD: 7
LUFT: 13
VATTEN: 13
JORD: 8

Människor födda med Eld-kropparna Väduren, Lejonet och Skytten är positivt ("maskulint") polariserade och naturligt "för" naturen. Ska man kalla detta en disposition för heterosexualitet?. Eldnaturen svarar med uppskattning på den kropp den har tilldelats. Förklarar det underskottet av homosexuell böjelse med detta element som kroppsindikator?

Den som vet att Jordelementet symboliserar realism och ett minimalt intresse av att komplicera saker och ting, kan förstå varför även detta element är en smula underrepresenterat.

De som har "jordens" praktiska och accepterande synsätt på sig själva och sin kropp, tenderar i mindre utsträckning än andra att slå slint i kroppsidentifikationen. En fysisk kropp i Oxens, Jungfruns eller Stenbockens tecken är överlag mindre benägen till homosexualitet, kanske för att Jordelementet anses utgöra den lägsta vibrationsnivån.

Det här kan kallas naiv materialism - man tror verkligen på sina sinnens vittnesbörd och identifierar sig med det man kan ta och känna på, med början i sin "nya fina kropp", även om den skulle vara av en annan sort än den man tidigare hade.

Ja, Jordkroppen är så trög, att själens signaler inte tränger igenom detta element. Jorden bjuder, som det heter, på ett "ren omstart". I Jord förskonas man från andevärldens terror. Ofta tror man överhuvudtaget inte på att det finns något annat än de fem sinnena berättar om.*****

Det är i de två mellersta elementen vi har den tydligaste tendensen till en negativ koppling till den egna kroppen, och det är inte svårt för en astrolog att förstå Vattenelementet som den osynliga, själsliga känslo-blueprint som kan signalera något annat än fysisk realism. Kroppar av "psykiskt vatten" kan alltså teoretiskt leva i en annan känsla än vad "Jorden/verkligheten" säger dem.

Och Luftelementet är förstås den mentala begreppsvärld vi snart nog utvecklar i våra liv. Det faller sig naturligt att se en förhöjning även här. En del kommer inte längre än till en emotionell, negativ bindning till det egna jaget, andra går ett steg till och utvecklar via Luftelementet en hel mental konception.

Förhöjningen vi ser handlar alltså om den irrationella känslomänniskan (Vatten) och hon som täcker över sina känslor med rationaliseringar (Luft). Notera att bloggen pekat ut särskilt horoskop som blandar Vatten och Luft som benägna till psykisk "dissociation" vilket enkelt innebär att psyket spelar spel med sig självt så att "ena handen inte vet vad den andra håller på med".

Man kan också uttrycka saken som att kombinationen leder till ett övermått av "efterhandskonstruktioner" som t.ex. där du överbevisar en person via sakliga argument men den andra fortsätter att slingra sig och hitta på nya motargument. Där ser man hur individen dissocierar sig från det faktiskt att han/hon faktiskt hade fel och har blivit överbevisat. Psyket föredrar hellre en livslögn/självlögn i vilken diskussionen alltjämt pågår "som om det regnar"-beteende.

Även om övervikten på de mellersta elementen inte i sig kan skapa dissociationssyndromet eftersom var person bara har en ascendent/ett element, är den här rationaliserings- och mörkandetendensen mycket illustrativ för vad som undermedvetet inträffat i den människa som blir homosexuell.

Egot motsätter sig nyordningen och pga. själens undermedvetna mönster söker den spela samma könsrollsspel som i ett tidigare liv, även om det innebär att man får skriva om verkligheten själv (dissociation från objektiva fakta om vilken fysisk kropp man fått den här gången).

Jag kan bara spekulera här, men jag misstänker att hemfallenhet åt homosexualitet kan leda till att själen inte lär sig det den ämnade lära sig i detta liv och får fortsätta försöka i flera liv, tills den lär sig konsten att "ta seden dit man kommer".


Å andra sidan kan det finnas tusen och ett andra skäl till att själen byter kropp på ett sätt som vållar problem. Men då handlar det inte om stapplande nybörjarförsök på jorden utan om "straff" för begångna förseelser i tidigare liv. Att få sociala anpassningsproblem i ett liv som homo skulle t.ex. kunna vara ett matchande sätt att få möta sin egen arrogans och trångsynthet i ett tidigare liv. Kanske ett liv där man sett ner på vissa minoritetsgrupper. De närmare omständigheterna är lönlöst att spekulera i, men svaret ligger inbäddad i själsminnet som lade grunden till det nuvarande livet.

*****

Uppdelningen på de tre kvaliteterna Sattva (godhet), Rajas (lidelse) och Tamas (tröghet, okunskap) gav inte alls så tydligt utslag som jag skulle ha trott!

13 stycken födda med en kropp och ett ego i Sattva, kunskapens och godhetens kvalitet (Tvillingarna, Jungfrun, Skytten, och Fiskarna).

11 stycken födda med en kropp och ett ego i Rajas, lidelsens och passionens kvalitet (Väduren, Kräftan, Vågen, och Stenbocken).

17 stycken födda med en kropp och ett ego i Tamas, mörkrets och tröghetens kvalitet (Oxen, Lejonet, Skorpionen, och Vattumannen).

Att TAMAS skulle toppa ligan, hade jag gissat i förhand, men jag hade faktiskt trott att SATTVA, ljus och kunskap, skulle leda till en sådan flexibilitet att dessa kroppar och jag-medvetanden accepterade könet på sin nya kropp utan att likt den fixerade TAMAS slå till nödbromsen och leva ut en böjelse som nu var historia (tillhörde det föregående livet). Uppenbarligen har undertecknad mer att lära sig om de tre kvaliteterna!

Jag ska erkänna att jag i förväg spekulerade att Fiskarnas tecken, trots dess kvalitet av Sattva, skulle vara implicerad i mer än en enda homosexuell födelse. Tecknet tillhör trots allt Vattenelementet som tenderar mot "psykiska episoder" eller förvirring och självmotsägelser. Jag hade nog trott det skulle ligga åtminstone vid snittet (gröna cirkeln i diagrammet högst upp).

Kanhända är de tre kvaliteterna inte helt pålitliga, eller också ligger förklaringen i en mer komplex samverkan mellan flera faktorer. I den här ytterst begränsade granskningen (det magra underlaget motiverar inte till mer) har vi varken avstämt ascendenttecknet mot sol- och måntecknet eller inspekterat hur ascendenttecknets planetära härskare har det.


*****

Här finns dock en del saker värda att notera. Ta t.ex. lidelsens kvalitet RAJAS: bara en enda homosexuell födelse i det mest "macho" tecknet av dem alla, den passionerade och eldiga Väduren som drar igång hela zodiaken.

Notera att Väduren symboliserar "nyföddhet" och själva symbolen säger att detta tecken är så nära "det oskrivna bladet" man kan komma. Detta rimmar väl med att att Väduren är minimalt inblandad i misslyckade bindningar till den egna kroppen. Väduren är helt ny på plan och tar den kropp som ges, utan en massa bakomliggande processer som komplicerar.

Alla som studerat Vädurar vet hur enkla och befriande raka de är i sin hantering av livet! (Sol-Väduren George Clooney är ett strålande exempel på hur närmast barnsligt enkel psykologin är i detta tecken. Clooney vill bara ha roligt, har han sagt i intervjuer.) Finns här fuckups i psyket beror det troligen på en olycklig placering för Månen eller någon annan anledning.

Det andra RAJAS-tecknet med en enda homosexuell födelse är också helt logiskt.
Med det avslutande Jordtecknet Stenbocken som indikation om jag- och kroppsmedvetandet står lidelsen (rajas) till materiens perfektion. Det kanske är under en fysiskt medveten Stenbocks värdighet att låta känslan (den naturliga böjelsen) spela den objektiva kroppen ett spratt.

Stenbockar vet vad de är - som biologisk kropp betraktad, och respekterar de signaler det egna utseendet sänder dem. Självkontroll är tecknets forte. Stenbockarna är också extrema "biologister" och givet deras ofta lite gammalmodiga inställning kan man gissa att dessa praktexemplar på normalitet är vanliga bland homosexmotståndare (och kristna).

Det är de mellersta Rajas-tecknen som bjuder de flesta fallen: fem stycken feminina Kräftpersonligheter och fyra Vågar (i sig inte anmärkningsvärt mycket över snittet 3.41 fall per ascendenttecken).

Sexuell ambivalens följer det rörliga (sattva) tecknet Tvillingarna (Luft) och här hittas dock fler än genomsnittet homosexuella födslar - sex fall. Tvillingarnas härskare Merkurius är en androgyn figur i mytologin och det ringer en klar klocka för det här resultatet, trots att 41 fall är alldeles för få för att säga något säkert.

Men vinnare alla kategorier är med sina sju fall det mörka och oupplysta tamas-tecknet Skorpionen (Vatten). Sedan antiken är detta zodiakens "värsting" och som kroppsindikator kön och anus!

Hur passande att hitta dubbelt så många som snittet av människor med en homoerotisk böjelse i känslotecknet som sedan antiken förknippats med det som händer mellan benen på en människa! Min lilla studie bekräftar exakt astrologins tes om att detta är urspårningens zodiaktecken.

Skorpionen är också dödens tecken, som om antikens systembyggare med detta ville påminna om att sexualiteten (alstrandet av nya biologiska kroppar) är roten till vår dödlighet, vårt fall från själens högre himlar. (Själarnas fall ner i "nytillverkade kroppar" är ett så komplext problem som vi vet så oändligt lite om att det är lönlöst att fördjupa sig i den frågan här.)

Och minns att det är högst osannolikt att en enda av dessa personer någonsin varit medvetna om att de har haft "skorpionflaggade" kroppar. För med västerlandets felaktiga zodiak skulle 4 av 5 av dessa ascendenter istället ha betraktats som Skytten - ett tecken som visserligen står för utforskning (generellt), men också för högre medvetande.

Kanske är det just i studiet av homosexualitet som antikens syn på Skorpionen som dekadens och naturens korruption återigen går i dagen. Skorpionen har alltid och kommer alltid att stå för naturen i dess dysfunktionella läge, och homosexualitet kan överhuvudtaget inte reproducera sig. (Ur ett perspektiv bortom egots partsintresse fyller Skorpionen den sunda funktionen att bryta ner otjänliga strukturer vilka återgår i naturens eviga återvinningssystem.)

Man är nästan frestad att säga att det var grekernas val av den feltänkta tropiska zodiaken som på sikt ledde till att västerlandet överlag sekulerades då förlusten med den högre verkligheten började bli markant. Åtminstone ligger det en djup symbolisk poäng i det jag här säger!

Dessa fynd är, som sagt, för vaga för att äga statistisk signifikans men astrologer känner givetvis igen berättelserna om tecknen som utmärkte sig: Skorpionen och den förpubertala Tvillingarna (vars härskare Hermes ju älskade med Afrodite och framförde Hermafroditos - det tvekönade barnet).

Skulle ett replikerat test med större underlag bekräfta att Skorpionen är nära kopplad till sexuell dysfunktion, då förstår vi också den suicidala benägenheten hos unga homosexuella som rapporterades om i veckan (DN). För arketypiskt sammanlänkas ju död och sexualitet via Skorpionens tecken.

Se också närmast föregående artikel, en lång analys av Skorpionen och feministen Maria Svelands födelsehimmel. Inga direkta jämförelser kan göras med den här ministudien eftersom Svelands födelsetid inte är känd, men i termer av själva zodiaktecknet understryks naturligtvis det faktum att Skorpionen generellt tycks se ett problem med sexualiteten - just som redan antikens visa stjärnskådare upptäckte när de jämförde himlavalvets signaler med det som timade nere på jorden.


Flera dagar efter den här artikelns publicerande har SvD en artikel som ställer frågan varför det är så mycket kön i gaykonsten. Svaren är trovärdiga och ovanstående studie med dess dominanta tecken, könsorganets Skorpionen, instämmer: i könet ser den homosexuelle sin fiende, skälet till allt hans/hennes utanförskap. Utöver det SvD säger kan en dyrkan av könet också ses som ett försök att vinna makt från det, jfr fallosdyrkan i vissa indiska religiösa yttringar.


Men se även Platons "Symposium" om den vulgära människan, som till skillnad från den högre människan sitter fast i genitalt "tänkande". Det vill synas som om de homosexuella enligt Platons modell skulle tillhöra den lägre sortens människa.


Den kristna kyrkan kallar dem syndare, och enligt själavandringsläran har de gjort något fel i ett tidigare liv för att nu hamna i distinkt osynk med det som borde ha varit det enklaste och mest oproblematiska i världen: det kroppsfordon varje själ utrustas med vid återkomsten till jorden, och med vars hjälp själen ska kunna förverkliga sina högre potentialer.
***** 

Uppföljning 100422

Sakta men säkert växer dataunderlaget och vid en snabbkontroll återspeglas detta i en liten ökning av andelen homosexuella horoskop med känd födelsetid. Nio har tillkommit på ett år, ett modest datatillskott som inte förändrar bilden alls. 


Asc i tecknet:
50 homo- sexuella
antal
2
4
7
5
6
4
5
10

2
1
3
1
Snitt
4,16
Signifikant rel. snittet (±50%):
<=2,1 eller >=6,2

Följande 50 personers data användes:
Alan Turing
Anne Heche
Arthur Schopenhauer
Chaz/Chastity Bono
Christian Dior
Eddie Izzard
Elton John
Frederic Mitterrand
George Michael
George O'Dowd
Giorgio Armani
Gore Vidal
Graham Chapman
Harvey Milk
James Dean
Jean Cocteau
Jean Renoir
Jeffrey Dahmer
Jim Lewis
Jodie Foster
John Gacy
K.D. Lang
Leonard Bernstein
Leonardo da Vinci
Liberace
Lindsay Lohan
Ludwig Wittgenstein
Marc Almond
Marcel Proust
Mark Foley
Marvin Gaye
Melanie Brown
Michael Stipe
Mylene Farmer
Reinhard Heydrich
Ricky Martin
Robert Mapplethorpe
Robert Rauschenberg
Rock Hudson
Roland Barthes
Rudolf Hess
Rudolf Nureyev
Stephen Fry
Truman Capote
Valentino Garavani
Walt Whitman
Vaslav Nijinsky
William Burroughs
Virginia Woolf
Yves Saint Laurent


6 kommentarer:

 1. Ett avsnitt av Penn & Tellers serie "Bullshit" testas astrologer. Samma person går in, med samma födelsedata, men med olika personlighetsattribut skapade. Givetvis misslyckas "astrologerna", eftersom de inte tyder någonting, mer än vad de ser hos personen. Istället för att ärligt säga: Hej jag tyder dig som jag uppfattar dig genom klädstil, prat med mera, så lindar jag istället in det i att det är stjärnorna som symboliserar ditt liv. Således är astrologi Bullshit, enligt seriens upphovsmän. Och efter avsnittet är det svårt att argumentera emot.
  Har sett några av dina analyser och givetvis har du förförståelse och även vinklade fördomar och värderingar kring alla de objekt du tolkat. Du har därför endast beskrivit dina egna fördomar, och inte några symboler som existerar i personernas egenskaper.

  SvaraRadera
 2. Det är naturligtvis korrekt att en del drar nytta av "lajvsituationen" ungefär som folkbildaren Henrik Fexeus visat svenskarna. Om du överblickar blogginläggen finner du att jag använder redan kända fakta kring celebriteter, men jag gör det för att se om astrologins spelregler "var med" med motsvarande (symboliska) indikationer.

  "Reverse engineering" kan man kalla det, men genom att leda tillbaka kända fenomen till deras astrologiska signaturer bygger man upp en bank av personlig erfarenhet som sedan kan användas för att ställa prognoser utifrån både teorierna och egna tidigare iakttagelser.

  Bullshits låga intellektuella nivå av debunking är nu så uppenbar att jag hellre dirigerar dig till
  Skeptikernas favoritmiss som jag redan skrivet i ämnet.

  Inlägget handlar om en den (händelsevis) homosexuelle massmördaren John Gacy som förgrep sig på 33 pojkar och unga män. Hans horoskop lämnades under falska förespeglingar ut till astrologer med frågan om han skulle vara "bra med barn".

  Metoden kan starkt ifrågasättas - den är "ledande" på exakt samma vis som Bullshits riggade experiment, som vi alla förstår var de inte ens intresserade av att undersöka astrologins sanningsanspråk. De ville bara "sätta dit" fenomenet och ge tittaren den billiga känslan av att ha varit med om att klä av en underbegåvad stackars astrolog i lägsta divisionen.

  Jag tror du förstår varför jag kallar det här skit-tv för "white trash" eller "pseudokunskap för idioter" som inte kan utvärdera sina mentorer. Mitt blogginlägg om Gacy söker ta ett djupare grepp och diskuterar varför astrologerna inte lyckades avslöja en så i grunden problematisk födelsehimmel som John Gacys faktiskt är.

  SvaraRadera
 3. Min vädurs-ascendet i samband med månen i fiskarna kanske utgör min så kallade "fuck-up". Men det är lite ironiskt ändå att jag kom på att jag har homosexuella böjelser EFTER att jag lärt mig vad egot är via Eckhart Tolle och efter att jag lärt mig se skillnad på tankar och känslor. Jag hänger inte riktigt med på hur daglig meditation på fullt allvar ska "bota" mig från homosexualiteten när den hela tiden drivit mig dit ... eller är det jag som är för mycket fisk här? (jag försöker inte vara sarkastist, vill bara förstå. jag skulle inte valt homosexualitet åt mig själv om jag hade valmöjligheten).

  SvaraRadera
 4. Först: ursäkta den usla svenskan. Det här gamla inlägget hade jag glömt att stavningskontrollera.

  Texten är en smal tårtbit av ett betydligt större tankekomplex som i allt väsentligt är antik filosofi, komplett med själavandringsläran (som var väl etablerad i Grekland). Hela bloggen innehåller glimtar av denna antika visdom om människan som kan inhämtas genom att läsa framför allt romerske filosofen Plotinus utmärkta summering av Platon (båda författarna skriver bitvis extremt svåra texter, de måste räknas till antikens största genier - jag läste flera förberedande böcker om platonismen innan jag ens vågade öppna Platons samlade verk - flera tusen sidor text).

  Andliga övningar (meditation) syftar ytterst till att upptäcka att man är en själ och därmed överhuvudtaget inte en sexuell varelse (den organiska engångssjälen symboliseras av Vatten och Jord på den här bloggen). Är man dessutom så gynnad i detta liv att man återupptäcker tidigare liv på jorden under sina meditationer, då kan man få nycklar från sitt inre som förklarar och kanske löser upp tusen år gamla knutar. Jag medger att det är en på tiotusen som har det ödet, men jag talade (tror jag) teoretiskt i detta inlägg.

  Kontentan av stycket om Väduren, om jag ser rätt (jag minns inte vad jag skrev för femtusen sidor sedan), är helt enkelt att Vädursascendenten inte är särskild involverad i det homosexuella fenomenet. Det är allt. Och notera basen för påståendet: några dussin horoskop!!! Inte ens statistiskt säkerställt.

  Men fastän ovanligt många Månen-i-Skorpionen återfinns bland mördare (i ett flera gånger större text) har sådana här studier NOLL förklaringsvärde för en enskild individ. Bloggen studerar astrologin som den visar sig genom människor för att få bättre grepp om den gamla läran. Att tolka texterna som en manual för jaget är fel sätt att förstå dem..

  Jag försökte ge en enkel förklaring till frånvaron av könsavvikelser hos Väduren: Tecknet är transparent - om inte ANDRA FAKTORER än ascendenten kan förklara. Den delen av texten släppte du eftersom tydligen Vädursascendenten upptar allt ditt intresse för ögonblicket. I betydligt senare inlägg än detta har jag undersökt det homosexuella fenomenet med ett större underlag och hittat den "fallna" Mars som en tydlig bov, störningar mellan Skorpionen och Vattumannen och några ytterligare förekommanden fenomen.

  Det finns med andra ord olika "stilarter" av fenomenet och med detta troligen olika problemställningar i tidigare. Se också fallet med kvinnan som bytte orientering vid 38. Om jag inte minns fel nämnde jag möjligheten där att själar går igenom flera tidigare liv under ett liv och att hon kanske nått just ett sådant vägskäl vid 38. Astrologin har många sätt att dela upp en livscykel i perioder och den här bloggen har fingrat lite (mycket lite) på det indiska dasa (dasha)-systemet för att se om det fungerar. Det verkar det göra.

  SvaraRadera
 5. nej nej, vädursasc upptog inte alls hela min uppmärksamhet eftersom jag försökte göra poäng av att fisken i månen är den som fuckat upp mitt sinne eftersom väduren egentligen är tillfreds med den kropp den får (Kanske lika mycket fel, vad vet jag). Meningen blev rörig..precis som jag är när jag försöker hålla reda på trådar. Försöker nu hitta något positivt med att ha måne + sol i fiskarna medan jag egentligen tycker det är sjukt konstigt hur instabil jag blivit sedan jag fick min astrologi-rapport; bearbetningen av det som står där. Kul dock att jag under studier/arbete inte alls vacklar såhär. Men du har rätt i att jag måste sluta "...tolka texterna som en manual för jaget". Från och med nu är bloggen en inspirationskälla till hur jag ska förbättra samhällen och inget mer.
  "Finns här fuckups i psyket beror det troligen på en olycklig placering för Månen eller någon annan anledning.

  SvaraRadera
 6. Måne + Sol i sideriska Fiskarna har ett känt exempel i djuppsykologen James Hillman och hans lovsång till människans "pluralistiska" inre och hans förkärlek för grekernas polyteism - tydliga tecken på att Fiskarna vill vara en hel bunt på en gång!
  :-)
  Jag ser i listan till höger att etiketten "James Hillman" förekommer vid tre inlägg. Kika på dem - där kanske finns något av intresse.

  SvaraRadera