Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 4 april 2010

Stora skurktestet!


Hermes (Merkurius) - tjuvarnas gud

Mängden skurkar har ökat med drygt 40% i min datasamling sedan jag gjorde ett första test av 136 horoskop för brottsdömda (nytt fönster). Är det ett tecken på för mycket läsning av kvällspressen? Troligen. Pressens val av nyheter och rubriker betonar verkligen det sämsta i människan, med följden att vi alla blir förgiftade av det mediokra! Och att min datasamling växer mer i fråga om skräphoroskop goda horoskop. Men allt är till nytta för den som försöker förstå astrologin...

Som jag ofta upprepat, placerade sig i det första testet zodiakens två första tecken i täten som de mest kriminella. Lika intressant var den markanta svacka som inträffade just efter Skorpionen, "syndens" tecken. I de två följande, Skytten och Stenbocken, sjönk brottsdomarna till bara cirka en fjärdedel av vad busungen Väduren dragit på sig. Skulle dessa förhållanden kvarstå när nu 193 kriminella horoskop granskades?

Idealt borde ett nytt experiment innehålla en helt ny population, men jag noterade inte vilka som ingick i det första testet och merparten horoskop är desamma. Därför är det en förändring av nämnda iakttagelser man ska hålla ett öga på. Har de tillkomna horoskopen minskat eller helt eliminerat resultaten av det första testet vet vi att den initiala resultatet bara var en tillfällig krusning på havet...

Obs. Den här gången använde jag inte bara de solära horoskopen (de utan födelsetid) utan samtliga f.n. 3.953. (Mundana horoskop sorterades bort.) Därför är inte de två studierna direkt jämförbara. Frånsett en marginell topp i Fiskarnas tecken är alla värden, som sig bör, obetydliga avvikelser från det förväntade genomsnittet (slumpen).

Metoden är densamma som det första testet av 136 brottsdömda. Referenstabellen (samtliga 3.953) blir intressant först vid en jämförelse av procentsatsen av brottslingar i ett tecken jämfört med andra teckens inbördes brottslighet. Då framgår de tolv tecknens benägenhet till brottets bana.

Detta förfarande är nödvändigt eftersom Solen i Fiskarna, som synes, hittat in i datasamlingen oftare än andra (av outgrundliga skäl). En naivt genomförd undersökning skulle därför vara till Fiskarnas nackdel eftersom de redan från början är något överrepresenterade i underlaget.

I denna andra undersökning av brottshoroskop inkluderar jag också Månen, även fast merparten horoskop (2.759 närmare bestämt) är solära, dvs ställda enbart för dygnet.

I de fall Månen bara har några timmar kvar till ett nytt tecken har jag lyft fram den (pga den högre sannolikheten för denna placering), men jag vill påminna om att det finns en liten osäkerhet angående Månen. Man kan dock tänka sig att felaktiga placeringar kvittar ut sig mot andra felaktiga eftersom det dock är så pass många horoskop som ingår.

Tecken
Referens: 3953
horoskop av alla typer
antal
%
antal
%
353 8,9 336 8,5
345 8,7 312 7,9
343 8,7 307 7,8
321 8,1 312 7,9
331 8,4 330 8,3
340 8,6 318 8,0
309 7,8 347 8,8
302 7,6 327 8,3

304 7,7 349 8,8
317 8,0 364 9,2
310 7,8 323 8,2
378 9,6 328 8,3
Snitt
329
8,32
329
8,32
Signifikant
rel. snittet
(±50%):
<=4,2
eller
>=12,5
<=4,2
eller
>=12,5

Som synes är inte en enda sol- eller månplacering utanför det statistiskt intressanta ±50%-intervallet. Alla procentsummorna ligger väldigt nära slumpmässiga genomsnittet 8,32% - precis som det ska vara.

Av nyss anförda skäl ska heller varken de enskilda placeringarnas antal eller procentuell andel inom den kriminella grupper beaktas i nästa tabell. Det intressanta kommer i steg tre då vi jämför den procentuella halten av kriminalitet mellan de olika tecknen.

Tecken
193 brottslingar
antal
%
antal
%
25 8,0 8 4,1
25 8,0 15 7,8
15 7,8 11 5,7
11 5,7 9 4,7
20 10,4 13 6,7
14 7,3 24 12,4
10 5,2 22 11,4
14 7,3 23 11,9

10 5,2 17 8,8
7 3,6 19 9,8
18 9,3 15 7,8
24 12,4 17 8,8
Snitt
8,33

8,33
Signifikant
rel. snittet
(±50%):
<=4,2
 eller
>=12,5
<=4,2 eller
>=12,5

Här är då den tabell som egentligen är den enda intressanta, de tolv tecknens skiftande grad av skurkaktighet!

Tecken
Kriminalitetens fördelning
på de 12 tecknen
alla krim
krim %
alla krim
krim %
353 25 7,0 336 8 2,4
345 25 7,2 312 15 4,8
343 15 4,4 307 11 3,6
321 11 3,4 312 9 2,9
331 20 6,0 330 13 3,9
340 14 4,1 318 24 7,5
309 10 3,2 347 22 6,3
302 14 4,6 327 23 7,0

304 10 3,3 349 17 4,9
317 7 2,2 364 19 5,2
310 18 5,8 323 15 4,6
378 24 6,3 328 17 5,2
Total
3953
193
4,9
3953
193
4,9
Signifikant
rel. snittet
(±50%):


<=2,5 eller
>=7,4


<=2,5
 eller
>=7,4

Den tidigare dominanta kriminaliteten med Solen i Väduren och Solen i Oxen har mattats av! De två värdena är fetmarkerade men inte längre varningsmärkta med rött.

Det är emellertid ett bra exempel på hur missvisande siffror kan vara, för hade Vädurssolen och Oxsolen bara haft en enda skurk mer i sina respektive undergrupper hade båda två återigen placerat sig 50% eller mer över snittet!

Likväl har de tillkomna 57 horoskopen (sedan juli förra året) jämnat ut ställningen något.

Också Skytten tappar sin excellent låga kriminalitet från första undersökningen, men återigen med små marginaler. Två skurkar mindre av de 304 och den hade varit statistiskt intressant som en exemplarisk samvetsvarelse.

Kvarstår från första tecken som påfallande laglydig: Stenbocken!

*****

Månen i de 12 zodiaktecknen gav intressanta resultat, särskilt om man minns testet av 120 filosofer - en grupp som kan ses som skurkmentalitetens raka motsats. Samma tecken som utmärkte sig för sin skurkaktighet i det första testet av 136 brottsdömda - Väduren - återkom nu som ett måntecken som var påfallande attraherat av filosofi! Bara det är något att fundera en stund över!

Och i föreliggande test hittar vi helt logiskt en motsvarande brist på psyken i Vädurens tecken. Väduren som handlingsmänniska (Solen) är således inte samma sak som Väduren som reflekterande varelse (Månen)! En snarliknande insikt gick i dagen vid granskningen av Sol och Måne i horoskopen för 100 Nobelpristagare i litteratur.

Fast det inte var det här skurktestets avsikt att studera annat än ev. förändringar jämfört med första testet har vi skördat en intressant iakttagelse som rör tecknens "dag- och nattsida". Säkerligen finns dessa observationer begravda någonstans i den astrologiska traditionen...

De flera systematiska undersökningar jag gjort ger oss ännu en intressant kovändning i det här materialet. För första gången får vi nu se att Månen i Jungfrun - tjänarens tecken - tenderar mot kriminalitet! Och det är faktiskt helt logiskt, det med. Indisk astrologi klassificerar det 6e huset (som mer eller mindre korresponderar till Jungfrun) som ett hus för tjänstefolk men också fiender.

Jag kan bara sluta mig till att det är "husbonden" eller "chefen" Lejonet som ser sin högra hand Jungfrun som ett potentiellt svekfullt tjänstefolk! Hur mången härskare har inte genom tiderna förgiftats av en falsk tjänare som gått någon annans ärenden och smugit in något dödande i maten. (Jungfrun är händelsevis också sammankopplad med fysiskt välmående och sund kost.)

Kanske är det här Jungfruns härskare Merkurius/Hermes, också känd som en tjuv, visar sig. Månen "återspeglar" merkuriala kvaliteter men är samtidigt det självtjänande tecken som omedelbart föregår zodiakens "breddning" ut i genuint "jag-och-du-tänkande", den sanna känsla för båda parterna som föds i nästa tecken Vågen.

Man kan säga att hela resan fram till Vågen varit en egocentrisk människas långa förberedelse på verkliga relationer med sin omvärld. Vågen är steget in i "vuxenvärlden". Tanken skapar lustiga perspektiv på zodiakens första hälft där plötsligt dominanta Lejonet inte längre självklart är zodiakens kung!

Kovändningen jag syftar på i fallet Mån-Jungfrun var upptäckten nyligen, att lika överbetonad som Lejonet var av Solen bland de 56 fallen av mentala störningar, lika nyktert befriad från mentala problem var Sol-Jungfrun!

Att Lejonet huserade 13 solar och Jungfrun noll är visserligen så extremt att balansen säkert jämnas ut vid en uppföljning, men det Sol-Jungfruns "nykterhet" stämmer ändå perfekt med att Solen är vårt "livsuppdrag" och är man här för att tjäna, då går det hand i hand med att man också utrustas med ett fungerande förstånd. Månen i Jungfrun, å andra sidan, är bara ett svagt återsken av den äkta viljan att tjäna och den merkuriala amoralen tycks här ges mer spelrum.

Månen i Kräftan nådde inte riktigt hela vägen fram, men får ändå en liten upprättelse här. Den tenderar mot låg kriminalitet, vilket lustigt nog rimmar väl med att jag kallat Månen i sitt härskarläge för sinnelagets "naturliga patologiserande" - även om en Kräftmåne blir lite mångalen nyktrar den till efter några dagar. Den är inte tillräckligt "patologisk" för att vara markant kriminell, snarare tvärtom.

Och detta stämmer ju med Kräftans grundmurade rykte att begränsa sina intressen till att skydda sitt och de sina. Brottslighet är i sig en risk och Mån-Kräftan är skicklig på att undvika risker! I motsats till Kräftans känslomässiga intuitioner skulle Månen i Jungfrun tvärtom kunna antyda en mer falsk och förslagen sida - Merkurius kalkylerar innan den gör sina utspel.

Detta löser dock inte alla frågor, för Merkurius härskar också över Tvillingarna, och i det tecknet utmärker sig Månen inte för någon bristande hederskänsla!

Sannerligen, det här är som att riva upp hela den astrologiska traditionen och inspektera de olika faktorerna från grunden igen! Men Merkurius i Luft respektive i Jord är nu två hela olika fenomen och det kanske är logiskt att förbrytelserna kommer när den fria agenten Merkurius får "markkänning", kommer i kontakt med de fysiska tingen i Jordelementet.

Vad vet jag, min datasamling kanske bara rymmer råbusar av grovt kroppslig typ? Förvisso är det långt fler vålds- och sedlighetsbrottslingar samt mördare än t.ex. ekonomiska brottslingar inom gruppen "brott". Men även ekonomiska motiv lutar förstås åt Jordelementet...

Vem vet, kanske en samling ideologiska terrorister eller industrispioner (som stjäl "Luft" eller idéer) skulle göra att Månen i Tvillingarna visar framfötterna som kriminell?


PS. Månen hålls traditionellt för att vara "debil" i Skorpionen. Och det är sant, den kom mycket nära en signifikant överrepresentation. Hade bara två till av den gruppen varit kriminella skulle den röda varningsflaggan höjts.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar