Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 23 mars 2009

Skribentens rätta element - en uppföljning

När Expressens listade krönikörer i ett tidigare inlägg (nytt fönster) röjde en så remarkabel övervikt på de positivt polariserade zodiaktecknen och särskilt då födslar i Luftelementet, var en uppföljningsstudie, nu av Aftonbladets krönikörer, ett givet!

Skulle den distinkta bekräftelsen av astrologins mest elementära distinktion - den mellan extroverta individer som via idéer söker påverka sin omgivning och de introverta som i högre grad är konsumenter av sinnesdata - bekräftas även av den grupp skribenter som Aftonbladet knutit till sig?SOLENMÅNEN
ELD3
3
LUFT2
1
VATTEN9
7
JORD4
7
total1818


Som synes hände något här - resultatet för Aftonbladets skribentkår är en uppseendeväckande spegelvändning av föregående resultat! Där 80% av Expressens krönikörer drevs av en positivt polariserad Sol, är motsvarande siffra för Aftonbladet bara ~28%.

En skeptiker skulle nu kanske skadeglatt konstatera att de båda studierna nu har kvittat sig mot varandra, och att den signifikans som onekligen syntes i granskningen av Expressens krönikörer inte mera är. Detta är obestridligt.

Men jag har i flera inlägg medgivit att astrologin inte uppfyller Karl Poppers krav på en vetenskap (den låter sig svårligen falsifieras). Astrologin svarar inte heller väl på den empiriska vetenskapens försök att statistiskt säkerställa enbart lösa element från en horoskopkarta, vilken i praktisk astrologi betraktas som en helhet och där vissa temata uppstår först i repetitionen av flera snarlika indikationer.

(Månen i Skorpionen och Solen i Skorpionens 8e dödshus samtidigt som Skorpionens herre Mars stiger i öster, skulle vara ett exceptionellt tydligt tema.)

Det var i medvetenheten om att gårdagens resultat på Expressen nästan var för bra för att vara sant, som jag raskt ville följa upp.

Så, om vi istället för att leka pseudovetenskap (vilket de "äkta" vetenskaparna med rätta ibland anklagar astrologerna för), tar den astrologiska praktikens teori på allvar, betraktar varje astrologisk utsaga som unik och i sig meningsfull - vad är det då vi just har bevittnat i det här tvära skiftet från positiv mentalitet till negativ dito?

För märk väl, vi kunde i granskningen av de politiska kontrahenterna Expressen och Aftonbladet ha blivit sittande med en enda diffus röra av blandade element inom vardera tidningen, men så skedde inte. Istället visar undersökningarna samma polarisering "i stjärnorna" som lite löst kunde förväntas gälla för respektive tidning.

Resultatet leder oss rakt tillbaka till den senantika delningen av verkligheten i en Rationell Själ och en Irrationell Själ, dvs, en mental eller t.o.m. andlig hälft och en sinnlig (bunden till sinnesintrycken) eller materialistisk hälft.

När nu Expressen i så hög grad visat sig representera den "intellektuella eliten" (Eld och Luft), förvånar det därför inte att Aftonbladet, en gång arbetarklassens kanal men nu till stor del ett utlopp för slaskjournalistisk och sensationalism, så tydligt via soltecknen hos dess ledande krönikörer hamnar under just materialismens två element.

Om Eld och Luft är högskolor och ett övergripande kulturkonservativt läge (så länge elementen inte beter sig dysfunktionellt), då representerar Jord och Vatten bl.a. fabriksgolv och vårdinrättningar - och folkets momentana sinnesnjutningar.

(Märk väl att astrologin även rymmer andra sätt att lägga ett snitt, t.ex. det som ger en gruppering av Eld och Vatten - se etiketten "sensationalism".)

Vad dessa två ministudier av Solens placeringar i de fyra elementen visat, är tydligen att respektive tidning på ett transpersonellt plan, dvs i den arketypiska verklighet som astrologin diskuterar, för Aftonbladets del tycks representera den enkla "jordnära" människans verklighet.

I den här gruppen om 18 krönikörer, varav flera har en mer brokig bakgrund än deras kollegor på Expressen (inte minst karriärstarter i slaskig dokusåpa och därmed inte alls självklara "skribenter"), lyser särskilt en remarkabel serie Solar i Vattenelementet fram - speciellt Fiskarnas tecken.

Från Expressens grupp erinrar jag mig särskilt veteranen Ulf Nilsson som en udda figur i den mängden: född under nymånen i Fiskarna (både Sol och Måne i samma tecken) älskar han ordvändningar som "den lilla människan", vilken han tydligen starkt identifierar sig med. Fiskarna är zodiakens "loser" eller "underdog" om uttrycken tillåts, och frågan är vad han gör hos Expressen om det verkligen är så han känner! Nå, det är nu inte främst de enskilda bidragsgivarna vi studerar här utan yrkesgruppen skribent som sådan1.

*****

Bristen på känd födelsetid för alla Aftonbladets krönikörer (utom Jan Guillou) gör att vi återigen har en handfull månplaceringar som kan ligga i nästföljande tecken och därmed ett annat element.

Men med det som går att utläsa av Aftonbladets 18 månplaceringar är det intressant att notera att det inte säkert finns någon enda krönikör med såväl en positivt polariserad Sol som Måne!

Och det är bara två som har en viss chans att vara sålunda "konfigurerade": Yrsa Stenius har en mycket god chans att vara en alltigenom utåtriktad natur med sin Sol i Skytten och, om hon är född åtminstone cirka 6 timmar in på dygnet inte behäftad med den petigt analyserande Mån-Jungfrun utan innehavare av den mer litterära och artistiska Mån-Vågens sinnelag. Jag vågar inte avgöra vilket som gäller, för jag har aldrig studerat hennes tankestil eller verbala uttryck.

Det andra fallet är de sista cirka fem timmarna av Monica Gunnes dygn, som skulle ge en Sol-Tvillingarna med Månen i Skytten. Men här är oddsen höga att hon faller in i den allmänt vattniga grundkänsla som Aftonbladets team ger ifrån sig - merparten av dygnet bjuder på ett sinnelag (Månen) i Skorpionen.

Jag heller inte studerat hennes krönikor och nämner dessa två individer bara för att visa vilken brist på positiv energi som utmärker skribenterna som grupp. På Aftonbladets redaktion skulle man kunna räkna med mer kverulans och gnäll och en relativ oförmåga att höja sig bortom konkreta och näraliggande ämnen. En tidning i materialismens tecken.

Betraktar man istället Expressens grupp fanns det fler än NOLL exempel på klockren positiv polarisering (såväl intelligens/Solen som känslan/Månen arbetar i unison). Vi hade tre helt säkra fall: Anna Bäsén, Elisabeth Höglund och Liza Marklund.

Men därutöver händer det mycket i Expressens stab som gör en nyfiken på födelsetiderna för alla inblandade. Mot Aftonbladets ynka två personer som skulle kunna vara helt positivt polariserade (ande och själ i synergi), är det hos Expressen en hel hoper som skulle kunna vara funtade på detta sätt.

Janouchs Måne är "luftig" om födelsen inträffade mer än fyra timmar in på dygnet. Även Marteus vid en födelse just före lunch eller senare på dygnet, Leif GW Perssons om född senare än under dygnets första 6 timmar, och Britta Svensson om född just före lunch eller senare.

Även Marie Söderqvist skulle kunna vara en "helpositiv" natur, då Månen lämnar kritiska Jungfrun tidigt på eftermiddagen och agerar i Luft (likt Expressens Yrsa Stenius). Och till sist, även Ebba von Sydows Måne, som närmar sig Lejonet, skulle kunna ge en "dubbelpositiv" individ.

Även om sannolikheten distinkt talar emot att alla dessa faller in under kriteriet "totalt positiva i sin polarisering gentemot livet", skulle Expressen faktiskt kunna ståta med inte bara 3 brinnande kvinnor utan totalt 9 positiva själar, nedstigna från "Platons rationella själ" till jorden för att meddela oss läsare! Se vidare etiketten "kreativitet" (som förstås kan vara på både gott och ont).

Och märk: då hade ändå Aftonbladet ett handikapp, för där ingick 18 horoskop medan Expressen bara hade 14!

Den som arbetar hermeneutiskt med astrologin, precis som man tar sig an en text och växlar mellan enskilda ord och den helhet (meningen) som den totala texten förkroppsligar, finner man uppslag och når insikter. Som Platon och hans store efterföljare (600 år senare), Plotinus, menade: studiet av himmelen leder till ett allt mer klartsynt intellekt!


Efterord.

Att "tro" på naturvetenskapen är just bara ett "tyckande" för dem utan reella ämneskunskaper. Det är ett billigt sätt att känna att man tillhör sin samtid men har alltså inget alls med kunskap att göra.

Men den som bedriver en livsväg som inbegriper kravet på rationalitet bör inte vara så lågintelligent att han eller hon förkastar de redskap som faktiskt skapade det västerländska intellektet! Astrologin är ett redskap som kommer till oss från en helt annan tid och som bygger på helt andra grundantaganden om livet än de som den materialsitiska reduktionalisten serverar.

Undertecknad tror att antikens tänkare hade rätt - att vi har en själ som t.ex. reinkarnerar, och att astrologin innhåller ledtrådar tillbaka till en äldre världsbild där sanna upptäckter ligger inbäddade, men uttryckta på ett mytiskt snarare än ett "rationellt" sätt.

Det är kanske vår tids stora självbedrägeri att dra ett streck vid "Upplysningen" och säga att allt gott som hänt oss hände först f.o.m. den punkten. Det är framför allt en varning för att det är det chauvinistiska eurocentriska högmodet som är ute och vanställer mänsklighetens totala historia - för vilken gång i ordningen?

Jag har nu tillbringat så mycket tid med astrologin och asiatisk filosofi att det är rätt uppenbart, det som var känt redan i historiens gryning: att civilisationen uppkommer i öst och sedan rör sig mot väst.

Allt vad vi "kommer på" här, har redan tänkts tidigare, och i den meningen kan hela den västerländska civilisation vi ingår i ses som ett led i Världssjälens "återerinrande".

_____

1. I en krönika några veckor efter detta inlägg skingrar Ulf Nilsson själv lite av mystiken med hans påfallande aparta horoskop jämfört med den dominanta tonen bland Expressens krönikörer. Han kommer själv från en jordnära socialdemokratisk hemmiljö där omsorg med den andre ännu var ett honnörsord. Fiskarna, i sin bästa dager, är zodiakens store självuppoffrare.

Detta innebär inte att det enskilda horoskopet bara är en "stillbild" av barnets födelsemiljö. Det är dock en diskussion för sig, hur "miljön" tycks vara skriven i barnets födelseögonblick på himmelen inte mindre än kommande förändringar av denna jordiska miljö.


Tekniska anmärkningar.

"Rådata" för ovanstående tabulering från:

Robert Aschberg
Nima Daryamadj
Anna Ekelund
Jan Guilllou
Monica Gunne
Johan Hakelius
Carl Hamilton
Staffan Heimerson
Johanne Hildebrandt
Herman Lindqvist
Belinda Olsson
Ronnie Sandahl
Yrsa Stenius
Kerstin Thorvall
Anders Westgårdh
Malin Wollin
Kitty Jutbring
Carolina Gynning

Aftonbladet listar 19 krönikörer men då jag inhämtat uppgiften att adoptivbarn ofta får ett fabricerat födelsedatrum i mars månad inkluderade jag inte den i Sydkorea födda skribenten.

Det finns också en liten osäkerhet kring två andra med frekvent förekommande namn. På grundval av logik och sannolikhet är dock med mycket hög säkerhet rätt personerna valda.

De två jokrarna är Anna Ekelund av vilka det finns tre födda samma år (och här finns en viss osäkerhet), samt Monica Gunne som det också finns några få av (på www.birthday.se). I det senare fallet är jag nästan säker då sonen, också i tidningsbranschen, och moderns ålder kan matchas mot varandra för en rimlig identifiering av vilket datum att använda.

Om vi pga. denna lilla osäkerhet över två individer eliminerar dem båda, kvittas en positiv Sol mot en negativ och det är fortfarande samma procentuella övervikt på den "förvärldsligade" Irrationella Själen bland Aftonbladets grupp av krönikörer. Och detta är alltså helt i linje med tidningens historiska arv, socialismens "vetenskapliga materialism".


Tillägg 090331

Tack vare en kommentar kunde mitt felaktiga val av en i Stockholm bosatt Ekelundare rättas!

Som det slumpade sig låg det felaktiga datumet bara fyra dagar efter det faktiska. Ovanstående tabulering påverkas därför inte alls på solsidan! På månsidan flyttade sig istället ett sinnelag från ett positivt polariserat tecken till ett annat. I den nu uppdaterade tabellen har Månar i Luft minskats med 1 och Månar i Eld ökat med 1.

Det lustiga resultatet att tidningarna tycks vara varandras spegelbilder kvarstår alltså. Och visst - detta är inte äkta statistik utan mer en lek. Skulle fler dagstidningar inkluderas är det väl troligast att den här tydliga polariseringen mellan Expressen och Aftonbladet skull trubbas av. Eller...?

Jag minns en gång när jag gissade rätt soltecken på tre personer i rad (och det var under åren med den västerländska, tropiska zodiaken). Trean satt långt inne innan en minnesbild av en släkting flashade förbi och fick mig att - korrekt - säga Lejon.

Sen var jag så knäsvag att jag inte vågade gissa en fjärde gång - att missa efter en sådan serie skulle ha lämnat hela gruppen åhörare med en negativt slutminne snarare än en trippel som verkligen hade oddsen emot sig!


Tillägg 090618

Tack vare ännu ett bidrag med exakta data bekräftas iakttagelserna. Inte bara dominerar den negativa polariteten stort om man betraktar ABs krönikörer som en "kollektiventitet", utan även är de osäkra gränsfallen färre. Med klockslag kan detta, det ena av de blott två osäkra månplaceringarna bland AB-horoskopen spikas som en Skorpion, vilket tecken sorterar under Vattenelementet (och därmed den negativa polariteten).

Tabuleringen kvarstår därför oförändrad och med den denna smått fascinerande upplevelse att de båda tidningarna som helhet "agerar ut" transpersonella, arketypiska grundmotiv.

Men minns psykologen Jungs försök att leda sin synkronicitetsprincip i bevis via en statistik undersökning av hundratals horoskop för gifta par. Det gick inget vidare. Jag undrar om resultatet hade blivit annorlunda om den astronomiskt mer korrekta sideriska zodiaken hade använts och inte de västerländska reglerna för partnerskapsjämförelse, utan de äldre indiska…

7 kommentarer:

 1. För länge sedan gjorde jag en beräkning på Johanne Hildebrandt och upptäckte att hon är dubbelvädur med starkt åttonde hus. (Född 15/4 1964 14:46 i Lycksele)
  Tyckte det var intressant med tanke på att hon förutom att vara kolumnist är Aftonbladets krigsreporter. Hennes yrkesval blev plötsligt så självklart.
  Hälsningen
  Magda

  SvaraRadera
 2. Signifiktivt! Och författaren du nämner tillhör just den grupp om 20% som inte behöver tänka om i skenet av att det faktiskt ligger ett tankefel bakom den zodiak vi använder i väst.

  Född i slutet av Väduren vrids nu Solen tillbaka men blir stående precis i början av Väduren!

  Med Mars som Vädurens bakomliggande "disponent" i Fiskarna (som alltid siderisk zodiak), ges en klar antydan om rörelse mot kaotiska platser - kanhända krigsskådeplatser.

  Dock var din beräkning av Månen fel - i tropisk (västerländsk) zodiak ger datumet Tvillingarna, men enligt den sideriska metoden Oxen.

  Vädur och Oxe aktiverar den förbittrade kampen mellan Eld och Jord, vilket också tyder på konflikt, och Oxen står ju för bl.a. jordegendom. Krigskorrespondent och alla scener där ideal krockar med verkligheten, har nu fått ännu ett ansikte! För det är ju så med astrologins symboler, att de bara är ett principiellt skelett. Alltid lika fascinerande att hitta en ny gestaltning...

  För en annan "tagning" på friktionen just vid Väduren/Oxen, se min studie av det svenska nationalhoroskopet, där Månen i Väduren har som disponent Mars...i Oxen! Svenskarna och deras vilja att visa sin individualitet genom en egen jordlott!

  SvaraRadera
 3. Oj, jag blandade ihop månen med mars. Det var klumpigt av mig.

  Ögnade precis igenom Hildebrandts kolumner. Många av dem just handlar om konflikten mellan ideal och illusioner som krockar verklighet, precis som du skriver!
  Usch, jag ryser!!
  Hälsningar
  Magda

  SvaraRadera
 4. Var så god: Anna Ekelund, född i Malmö 24 september 1973, strax efter två på eftermiddagen.

  SvaraRadera
 5. Tack för data! Jag har lagt till ett litet slutord som visar på vad sätt denna rättning (för en rättning var det) påverkade "team Expressen"!

  SvaraRadera
 6. Var så god igen: Monica Gunne, född i Nordmaling 24 juni 1945, klockan 13.50

  SvaraRadera
 7. Tack! Ännu ett efterord har tillfogats inläggets huvudtext.

  SvaraRadera