Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 26 december 2010

Andens kamp, dissociationen & Nobelpriset

De astrologiska syndrom som bygger att två element förs samman genom att en eller flera planeter ockuperar tecken av elementen i fråga, är en vag men dock början på astrologisk analys. Sannolikheten att ett horoskop uppvisar en (eller fler) av de sju klassiska planeterna i såväl t.ex. Luft som Vatten ("dissociationssyndromet") är dock hög - en på tre.

Det här räcker inte för att säga värst mycket och planeterna måste studeras, i synnerhet om en direkt aspekt mellan två (eller fler) intensifierar yogan (förbindelsen) mellan två element och som dessa två i sig berättar.

Frågan fick förnyad aktualitet i inlägget om en svensk sångare, homosexuell, som lagom till julfirandet tog tillfället i akt att skriva en harmsen och halvt hämndlysten artikel om kristendomen - på det sätt som bara sekulära och religionsfientliga människor kan göra. Sekulära bögar känner sig förstås dubbelt träffade av det kristna budskapet eftersom religionen, som bekant, bottnar i en antik människosyn som också innefattar en själ, samt tanken om objektiva moraliska spelregler nedlagda i själva skapelsen. 

Båda dessa tankar förnekas i den sekulära/materialistiska världsbilden av idag medan astrologin, ett arv från antiken, tvärtom illustrerar dessa objektiva spelregler, verksamma inifrån det "psykiska planet" (filosofisk idealism: allt är, i den slutgiltiga analysen, medvetande - materialismen är bara en liten myt inom Drömmen).

Eftersom den homosexuella sångaren höll sin irrationella lägre Vattennivå i ett formidabelt strypgrepp (repression?) via en starkt placerad kontroll-Saturnus i Luft, var det inte svårt att här se en "dissociation" av extremt slag. Luftslottskonstruktionen guppade helt utan kontakt med Vattnet, här betraktad som det omedvetnas strömningar.

Och det är just dessa extrema skiljelinjer mellan det omedvetna (Vatten) och det medvetna (Luft) som bloggen lärt sig känna igen som en av homosexualitetens tydligare signaturer.

Bloggens dataunderlag är begränsat till i dagsläget cirka 4.500 kartor, men det har likväl varit intressant att se hur väl idén stämmer, att Luft skapar "luftslottskonstruktioner" ovanpå känslor (Vatten) eller omedvetet stoff som besvärar. Som värst fladdrar individerna iväg mentala fabrikationer eller tankeflykt som smiter från den ursprungliga frågan hellre än att öppna sig för vad visdomen i Vattnet, i själen vill säga.

Det uslaste uttrycket för Vatten och Luft i störningen blir därför "desinformatörer" eller på rak svenska: lögnhalsar som utan att skämmas för det felciterar och "glömmer" att gå i svaromål där deras egen inre anspänning gör sig påmind. 

Jag misstänker också att dyslexi, svårigheter att uppfatta ord och knyta samman till meningar som uppenbarar en författares tankar och avsikter, kan vara en följd av Vatten/Luft-störningar. Jag har noterat dyslektiker som "tänder tlll" på alla cylindrar inför ord som för dem är "laddade" - så till den grad att de helt tappar tråden eller sikte på vilken som är den pågående ämnesdiskussionen. De är offer för "dissociativa" processer i sitt eget medvetande och har uppenbarligen kraftfulla och obearbetade teman i sitt omedvetna vilka i princip derangerar deras förmåga till intellektuell verksamhet. 

Det var därför jag i inlägget om den homo sångaren pekade på att hans repressiva Saturnus i Luft - i sträv attack mot den fallna kvinnans tecken Fiskarna, så tydligt uttryckte sig i artikeln genom att han valde fallna kvinnor som slagträn för att skopa till kristendomens heterosexuella äktenskapsmodell. Ett nesligt angrepp på kvinnor och helt i linje med homosexuella mäns oförmåga att känna något för kvinnor. Ett skolexempel på det här astrologiska syndromet.

En sekulär människa har få möjligheter att lösa sina dolda motiv (de som astrologin så tydligt signalerar med olika typer av symbolik) eftersom hon inte tror på själen. I Sverige löste man psykologiska problem med lobotomering förr. Idag drogar vi ner folk med psykofarmaka eller, vid lindrigare åkommor, dresserar om folk via KBT, som om människan var en hund eller en omprogrammerbar maskin. Detta "kostnadseffektiva" men mänskligt ovärdiga synsätt är naturligtvis helt rimligt i en sekulär kultur som urskillningslöst förkastat all religion och betraktar människan som enbart ett djur, utan någon själ i ordets ursprungliga mening.

Astrologins fyra element bygger däremot på antagandet att själen finns och indikerar diskret i vilken riktning själen orienterar sig. I fallet med Vatten/Luft finns det oförenliga element i själen men vissa yrken - som skådespeleri eller annat artisteri - kan bjuda på möjligheter utöver det normala att bearbeta den här "icke-kopplingen" på ett tryggt och säkert sätt, t.ex. genom att träda in i film- eller teaterroller. I någon mån gäller detta också musiken, särskilt då opera där det finns en handling som involverar artisten på ett annat sätt än bara sjungandet av någons låttext.

Fallet med den gay sångaren var så intressant och bekräftade de astrologiska teserna i så hög grad att jag bestämde mig för att göra en stenhård statistisk test på just Vatten/Luft. Om den leder till en minskad effektivitet i det psykiska systemet därför att det finns krafter eller motiv som inte direkt kan mötas, borde det direkt märkas genom att färre människor av den här typen tilldelas Nobelpriset i fysik. Folk som slirar i tanken eller mörklägger delar av sitt medvetande varje gång ett "laddat" ord dyker upp, lär inte vara de som når så långt i livet som till det prestigefyllda Nobelpriset.

Särskilt inte i fysik där matematik ingår och som distinkt är rena antitesen till Vattenelements djupare och mer intuitiva förhållande. Hypotesen är alltså att människor födda på samma sätt som den gay sångare, med Solen angripen av sin planetära fiende Saturnus och dessutom i mellan de antitetiska Luft- och Vattenelementen säkerligen finns inom vetenskapen men troligen inte når den skärpa att de föräras ett Nobelpris.

Varför jag stannar bara vid soltecknet under angrepp från Saturnus beror på det ringa dataunderlaget. Jag har beräknat kartor på samtliga Nobelpristagare i fysik fram till 2008 - 187 stycken - och detta är allt vi har. Den som vill replikera mina fynd i testet när nedan måste alltså vänta i, säg, hundra år tills en lika stor grupp hunnit formas för en uppföljningsstudie. Astrologin själv arbetar inte längre med kvantifiering - den fasen klarades av redan i antiken. 

Planeter och zodiaktecken har numera sina innebörder fastställda, fastän många insikter tycks ha fallit i glömska och andra korrumperats. Det finns således alltid tillfälle att upprepa en och annan särstudie för att säkra att traditionen ännu är rättvisande. 

Och det var den i just detta fall! Bland de Nobelprisbelönade fysikerna hittades en statistiskt signifikant underrepresentation av just den dissociativa typen som jag rent intuitivt - via många anekdotiska observationer - tyckt mig se hopas inom artistyrken. 

Som jag skrev i texten om Holly Hunter, en kvinnlig skådespelare jag tycker är fruktansvärt bra, "oscillerar" de bästa exemplaren av dissociationssyndromet snabbt mellan känsla och intellekt - så snabbt att betraktaren tror att de ser en äkta scen ur livet, trots att det i själva verket är ett återskapande av ett manus (Luft) men med rollen empatiska känslouttryck (Vatten) adderade på rätt ställen i berättelsen. 

Skådespelaren fabricerar sålunda verklighet och häver i så måtto "dissociationens förbannelse" - skådespelaren jobbar med den astrologiska modellen och lider inte av den.

*****

Sökmönstret i utmärkta gratis programvaran ZET Lite såg ut som följer. Frågan ställdes fyra gånger, en gång för vart element, och antalet träffar bland de 187 Nobelpristagarna noterades. 

I det här exemplet är frågan just den om Saturnus i Luft och dess kontrollerande "överjagsgrepp" om 270° vilket träffar en Sol som av nödvändighet ligger i Vatten:

(sa.gem | sa.lib | sa.aqu) & (sa.90.so & sa.<.so)

Vad beträffar sannolikheten är det en på fyra att hitta Saturnus i Vattenelementet och en på tolv att Solen träffas av Saturnus framåtriktade långa aspekt. Det vill säga: 0,25 x 0,0833 x 187. 

Om rena slumpen verkade skulle 3.74 Nobelpristagare ha någon av de fyra "angreppen" från Saturnus på sin Sol, som man väl ändå måste säga att det är, givet den gamla doktrinen att Sol och Saturnus är naturliga fiender. 

Märk väl att en sådan tes inte får överdrivas. Verkliga livet ger direkt mothugg mot varje tanke att, eftersom Solen och Jupiter i kombination ger intelligenshöjning (två eldplaneter och ömsesidiga "vänner") Solen med Saturnus skulle dra ner intelligensen. Solen och Saturnus kan ge enorm kapacitet via specialisering och tålamod! Doktrinen om planeternas fiendskap är emellertid sann i andra kulturer, men i det sekulära väst definieras inte längre intelligens korrekt. 

I antiken indikerade andlig medvetenhet högsta intelligens och synska och intuitiva människor klassades som de intelligenta (ämnen för sociala funktioner som som profet eller shaman). Den materialistiska åskådningen förnekar a priori t.ex. klärvoajans och har därmed underlättat situationen för sig: med klassiskt nyspråk anses nu Saturnus - förnuft och metodik - vara detsamma som intelligens! Så är inte fallet, men hur skulle en rationalist kunna veta något om det han dragit en förnekelsens gräns mot!

Jag körde först databasfrågan mot en samling med 300 genuint slumpgenererade födelsedatum över ett tvåhundraårigt intervall. Här var förväntat slumputfall 6 födelsedagar. 

Sedan tidigare har bloggen anammat en avvikelse om plus/minus 50% eller mer som statistiskt intressant. Som framgår av de 300 slumpgenererade datumen landar de alla inom intervallet 3-9:

Vatten-Saturnus 270 Eld-Sol: 6
Eld-Saturnus 270 Jord-Sol: 8
Jord-Saturnus 270 Luft-Sol: 6
Luft-Saturnus 270 Vatten-Sol: 7

Här är vad som hände när de 187 Nobelpristagarna testades. Det acceptabla slumpintervallet var nu 1,87-5,61 (vilket påminner oss om hur magert dataunderlaget är):

Vatten-Saturnus 270 Eld-Sol: 4
Eld-Saturnus 270 Jord-Sol: 10
Jord-Saturnus 270 Luft-Sol: 6
Luft-Saturnus 270 Vatten-Sol: 1

Den som följt bloggen ser mycket i det här resultatet, där vi har två statistiskt signifikanta avvikelser. Den dissociativa människan är markant frånvarande vid Nobelprisutdelningen, medan en extrem korskoppling av Eld och Jord talar för de kvaliteter som leder till sådana framsteg att de belönas. 

Saturnus är materiens (eller konkretionens) princip medan Solen är andens, ljusets eller visionens princip. Hela 10 Nobelpristagare hade Solen/anden totalt inkarnerad i Jord - i denna världen som skriker efter självinsikt om sin beskaffenhet - alltmedan Principmedvetenhetens Saturnus - lyste från Elden, av Ptolemaios kallad "det noblaste elementet"! 

Här kan vi i överförd bemärkelse tala om en "ömsesidig reception" i termer av element och planet!

Med detta måste jag bekänna en sak. Bloggen har haft ett kanske alltför mörkt perspektiv på horoskop som mixar Jord och Eld. Jag kallade kombinationen en "andens perversion" i början och, åtminstone i samband med kombinationen av Vädur (Eld) och Stenbock (Jord) har beteckningen "egenmäktighet" (ibland varvad med "egen makt") stått sig. 

Vartefter nya och fall, som betedde sig bättre, hittades i tidningsartiklar fick jag tillfälle att mildra det uttalandet. Det här kunde också vara en nobel kamp mot motspänstiga förhållanden, alla var inte egocentrerade och primitiva tölpar! (Att hämta rådata från kvällspressen leder till en distinkt falsk eller ensidig bild av astrologins symboler, vilka naturligtvis har ett helt spektrum, från dysfunktionell till uppfylld.)

Den första gången jag uttryckligen påminde om hur bra kombinationen var, ligger inte långt tillbaka (och därför minns jag den). Det var i samband med "futuristiska" musikern John Foxx, där jag faktiskt påminde om att Eld och Jord kan innebära "genomförd idé", det visionära skådarögat som lyckas att perfekt ikläda sin inre vision ett yttre kroppsligt hölje. Form och innehåll i perfekt förening.

Detta är ett av bloggens hittills viktigaste inlägg eftersom fynden stämmer exakt med den mångatusenåriga astrologiska doktrinen. Att också Luft/Jord kryper ovanför strecket för "statistisk signifikans" rimmar också väl eftersom detta indikerar "rationalistens syndrom" - ett intellekt och en mentalisering som aldrig lämnar det "jordiska" eller empiriskt givna. Men som synes är det inte den mentaliteten som presterar bäst, utan den som inkluderar anden eller geniet inom människan! Hård nöt för materialisterna att bita i!

Att Vatten/Eld faller inom slumpvariationen stämmer också väl. "Sensationalism" bildas av de två kännande elementen (Jord och Luft har en tydlig tendens mot rationalitet och mentalisering). Att även "sensationalister" kammar hem Nobelpris påminner oss bara om hur oerhört snävt det här testet var och att ett antal viktiga parametrar inte ens är medtagna - ascendenttecknet till exempel.

Men testet har bekräftat hypotesen som spontant gav sig själv i samband med den homosexuella sångarens märkliga debattartikel. "Dissocationen" tenderar att minska den intellektuella effektiviteten - exakt som jag sade i inledningen till det inlägget.

Se även ett snarlikt fynd om lagplaneten Jupiter bland 200 brottsdömda där tecknet för notabel överrepresentation och det för dito underrepresentation i astrologisk doktrin står i det mest intressanta motsatsförhållande till varandra!

Här är hela listan med systematiska småstudier på bloggen.


2 kommentarer:

 1. Jag har sprungit över ett engelsk begrepp som är oerhört intressant – concrescence | konkrescens på svenska kanske. Begreppet betyder: the process through wich seemingly dissimilar phenomena are integrated into a coherent whole.
  Holly Hunter är väl ett ypperligt bevis på konkrescens och samtidigt att all, vid första anblicken, dissociation ej är densamma?

  /R.C.

  SvaraRadera
 2. Med denna högst intressanta kommentar laddar du ny energi i bloggens handfull av observationer kring dessa två element i kombination!

  Jag beklagade mig efter bara en tid över att Vatten-Luft var särskilt svårdefinierad. Inte bara för att en individ kan befinna sig på två sidor av signaturen - görandes medvetet bruk av den (illusionisters avledande manövrer) eller som "fånge" i syndromet, utan för att allt fler intressanta yttringar tycks direkt härledbara till Luft och Vatten.

  Redan med "ut ur kroppen"-resenären Robert A. Monroe (juni 2009) finns ett tidigt exempel på frågan som senare aktualiserades med synske psykiatern Arthur Guirdhams tankar om sinnessjukdom som egots dissociation från det omedvetnas klarsyn.

  (Monroe har ett intressant angrepp från Kräftan/Vatten mot Vågen/Luft och han trodde sig under flera år vara sinnessjuk - helt enligt Guirdhams funderingar - innan han insåg att han insåg att han kommit att förfoga över en högre nivå - jag lutar åt att det är Luftelementet som kan symbolisera frisjälen eller Merkurius/Hermes.)

  Jag känner igen begreppet concrescence från någon bok och ser vid snabb koll att det är från Whitehead. Då är det via filosofen Christian de Quinceys "Radical Nature" (en redogörelse för Whiteheads processfilosofi) jag har läst det (och glömt allt!)

  Jag ska friska upp minnet av kontexten till begreppet och ev. lägga till något här. Som du beskriver det förstår jag för ögonblicket en syntetisk, meningsskapande process.

  Tack för ett fruktbart inpass!

  SvaraRadera