Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 2 februari 2011

Kosmologi & Vetenskap 2. Icke-rasistiska tecken.

[Obs, långt inlägg, ~11 A4-sidor men kanske inte för den filosofiska novisen. Extra aktuellt pga SD-politikerns privata rasistmejl - se SvD.]
I en summering och utvidgning av en grupp invandrarfientliga, rasistiska eller nazistiska horoskop, vars studium tidigare validerat flera traditionella astrologiska lärosatser, vill jag i denna fristående fortsättning till den småfilosofiska introduktionen fokusera några distinkt underrepresenterade zodiaktecken. Det finns skäl att anta att dessa tecken representerar idéer som inte är förenliga med rasistiska synsätt. 

Låt oss därför se om det går att belägga ytterligare någon antik astrologiskt lärosats i tabuleringen av dessa 81 horoskop. Troligen skulle många fler från datasamlingen med 4.700 kartor ha kunnat prickats av som rasistiska, givet t.ex. den utbredda antisemistiska stämningen i Europa genom århundradena, och såtillvida lider studien av en viss godtycklighet i underlaget. 

Men rasiststämpeln har tagits fram enbart i de fall då individerna varit politiker och aktivt propagerat för slika tankegångar, eller där de på annat sätt dragit vanära över sig till följd av sina ställningstaganden. (T.ex. forskningsresanden Sven Hedin vars nazisympatier ledde till hans utfrysning ur det svenska samhället.) 

Tre världsliga (mundana) horoskop ingår också, enligt tanken att TIDEN är ett förkroppsligande av vissa idékomplex. Ett är för Rasbiologiska institutet i Uppsala, ett är ställt för dagen för en alarmistisk artikel i Aftonbladet från 1961, som uppmärksammar att Malmö blivit ett centrum för nynazism.

Det tredje rör Jyllands-Postens publicering av Muhammed-karikatyrerna. För undertecknad (själv inte muslim) var det en brandfackla kastad mot den muslimska världen mot bättre vetande om den kulturens seder och bruk. Bildförbudet inom judendom och islam bygger på djupa filosofiska tankar om att det eviga inte låter sig representeras i ändliga former och det är ganska skamligt att sekulära och skräniga västerlänningar har sjunkit så ofattbart lågt i kunskap att inte en enda tidningsartikel under alla dessa år ens nuddat vid det verkliga skälet.

Anledningen är förstås att västerlänningens filosofiska omedvetenhet är ett svart hål i vilket arrogans frodas. Det finns inte ens något intresse av att försöka förstå bevekelsegrunderna för främmande kulturskick, den dåraktige döljer sin egen obildning genom att kalla den andre för "medeltida"! Bildförbudet är alltså en följd av avancerade filosofiska och kosmologiska tankar, överförda på Muhammed som varande Guds profet.

Jag övervägde att inkludera det danska nationalhoroskopet, men bedömde att det hade varit att tappa omdöme i urvalsprocessen. Förhoppningsvis är Danmarks nuvarande ruttna tillstånd en övergående psykisk sjukdom, likt den som drabbade det tyska folket i Nazityskland.

Så här fördelade sig Sol och Måne i de 81 horoskopen på de tolv zodiaktecknen:

Tecken
81 horoskop med
rasistisk/främl.fientlig hållning
antal
%
antal
%
10 12,3 4 4,9
8 9,9 5 6,2
5 6,2 1 1,2
4 4,9 11 13,6
9 11,1 6 7,4
6 7,4 13 16,0
7 8,6 5 6,2

7 8,6 7 8,

4 4,9 7 8,6

2 2,5 9 11,1
7 8,6 5 6,2

12 14,8 8 9,9
Snitt
6,75
8,33
6,75
8,33
Signifikant
rel. snittet
(±50%):
<=3,4
eller
>=10,1
<=4,2
eller
>=12,5
<=3,4
eller
>=10,1
<=4,2
eller
>=12,5

De här 81 datapunkterna innebär en utvidgning med drygt 50% av det femtiotal horoskop som bloggen tidigare studerat enskilt eller samlade i små grupper.

Redan innan gruppen med 19 kända nazister från Andra världskriget hade Månen i Jungfrun trätt fram på ett misstänkt sätt, inte minst för att sekulära Humanisternas flera språkrör tycks samlade vid detta ultrakritiska sinnelag. Från granskningen av tiotalet svenska rasbiologer i samband med Rasbiologiska institutet uppmärksammade jag hur perfekt den dominerande Månen i Kräftan stämde med tecknets klassiska beskrivning av en protektionistisk grundattityd, snar att smälla igen dörren för att skydda sig mot "smitta" hos de egna.

Kräftan är, liksom Jungfrun, ett typiskt gränsdragartecken, men inte via rationella argument och kritik - nazisterna försökte åtminstone argumentera för vissa rasers underlägsenhet - Kräftan är mer en irrationell tendens att dra sig samman och huka. Som dessa två zodiakala idéer är konfigurerade är de båda sårbara för nationalistiska eller självförhärligande åsikter. De sluter sig bakom gränser de antingen ritat upp med sina intellekt eller skapat genom olustiga maggropskänslor.De sekulära Humanisternas famösa kampanj med svenska flaggor med "frånstötande" religiösa symboler i centrum, matchar exakt förekomsten av Månen i Jungfrun och hatets Mars i Kräftan hos sektens ordförande Christer Sturmark. Astrologiskt skulle man kunna dra slutsatsen att det var hans snilleblixt och inte den anonyma reklamfirmans! En säkrare gissning är nog att planscherna med starkt gillande okejades av ordföranden - budskapen träffade exakt blindfläcken i det inre. C-G Jungs "psykologiska komplex", astrologins "yogas" (kombinationer)!

Överrepresentationen på sinnelag av Kräftans och Jungfruns typ kvarstår som synes i det utvidgade materialet. Men man måste minnas att den statistiskt signifikanta överrepresentationen alltjämt bygger på ett väldigt litet dataunderlag. Ibland är det man hittar bara dataunderlagets nyckfulla spratt och därav intresset av uppföljningsstudier. Men Månen i Kräftan och Jungfrun tycks vara en giltig trend, medan en eller annan placering som lyste fram i enskilda (alltför) små test nu suddades ut.

*****

Som författare till vartenda blogginlägg har jag förmånen att ha sett varsel vilka den som bara läst ett inlägg här och där inte kan se. Fiskarnas tecken är en sådan oroshärd som inte lämnat mig någon ro, sedan fallet med den omogna Sverigedemokraten som för att vinna sympati för främlingsfientliga åsikter skar sig själv och skyllde på invandrare. I det horoskopet fanns Venus i sitt "upphöjda" läge, sinnebilden för en självuppoffrande kärlek som stämde illa på den ytliga och allmänt störda attityden till andra människor som det här partiet representerar.

Fiskarnas tecken är kända som samhällets olycksbarn, de på drift, och jag har tidigare återkopplat den här innebörden till den äldsta innebörd jag känner till hos tecknet: sjömän, genom historien ofta tvångsrekryterade eller snarare kidnappade och tvingade ut till sjöss. Landkrabban som kan stanna hemma på åkern och odla sina exakt utstakade fält är förstås motsatstecknet Jungfrun.

Det är något av en tankerebus att här, precis som med Nobelpristagarna i litteratur, hitta en dold axel i zodiaken som, ju mer man tänker på saken, stämmer in på de klassiska traditionerna om tecknen. Som någon minns var det inre sinnets Måne i dramatiska Lejonet ytterst gynnat för författande, medan den utagerande Solen i samma tecken hade väldigt svårt att nå priset.

Här har vi en annan anomali, med Solen i det ego-lösa Fiskarna lika markant benägna till rasism som de vars Måne befinner sig i det överdrivet ego-definierande Jungfrun. Jag har tidigare påpekat att båda tecknen har tydliga hälsokonnotationer och i samband med rasism dyker ofta de mest bisarra åsikter om invandrares "smutsighet" upp. Det tycks helt klart att astrologin har avslöjat den MARDRÖM som vissa själar fastnar i under detta deras jordeliv.

Psykologen Carl-Gustav Jung var väl förtrogen med astrologi och Platons filosofi och det är uppenbart att hans teori om transpersonella psykologiska komplex som kan ta en människa i besittning hämtar sin inspiration direkt från astrologin och den senantika filosofin och världsbilden där varje individ var en mikrokosmisk stillbild eller kopia av kosmos som det såg ut i hennes födelse. De "komplex" himlen målar upp vid födelsen är också de idéer den människan måste bearbeta i sitt liv.

Nå, inget av detta är nytt. Bloggen har redan stegvis frilagt dessa insikter men det här är sannolikt det sista rasisttester jag gör. Med ~50% ytterligare datamaterial har de två känsligaste månplaceringarna fortsatt att alstra för mycket abnorm trånsinthet (rasism).

Vad som är nytt är Solen i Fiskarna. Och se i tabellen, hur otroligt nära även granntecknet Väduren når statistiskt signifikant överrepresentation - en enda födelse i Väduren ytterligare och vi hade fått ett rött och irriterad segment just i zodiakens känsliga region där bristen på jag-kärna (Fiskarna) övergår i byggandet av ett nytt ego (Väduren)! Det här är verkligen en tänkvärd indikation, för är det inte så att det i allmänhet är väldigt egosvaga eller osäkra människor som blir främlingshatare och rasister? Adolf Hitler var t.ex. Vädur (enligt den sideriska zodiaken) och en av datapunkterna i det här testet.

Vilka är det då som behåller kontakten med verkligheten i tider då Ondskan drar in och omgående förgiftar dem i befolkningen med tydliga "dödspunkter" i sina psyken (kroppen har 13 "dödspunkter" hävdade de gamla krigarna i Kina)?

Listan kan göras kort enligt tabellen ovan! Solen i Stenbocken och Månen i Tvillingarna.

*****

Med ett växande antal små stickprov i än den ena, än den andra frågan, börjar sakta en bild växa fram på bloggen. Förvisso är med mest svarta fläckar i det här pusslet än, men sanningen är ju att det måste ha tagit mänskligheten många, många hundra och inte tusen år att samla så mycket observationer att den astrologiska traditionen tog den form vi idag känner den via den hellenistiska kulturen runt Medelhavet.

Grekland och Rom var bara mottagare till ett arbete som i huvudsak redan gjorts i det gamla och nya Babylon men kriminellt lite är känt om deras astrologi. Att indierna tog över mycket kunskaper från Babylon omvittnar det nästan gulliga faktum att ännu på 800-talet Babylons koordinater användes för att beräkna horoskop.

Den här uppgiften kommer från historieprofessorn Francesca Rochberg (The Heavenly Writing, 2004) och jag har nämnt den tidigare. Men misstanken smyger sig på att fyndet av ett eller flera horoskop ställda i Indien men baserade på babyloniska efemerider, kan vara atypiskt. Vi vet alla hur en fundamentalist eller nybörjare beter sig: slaviskt och bokstavstroget repeterar man instruktioner utan att ens tänka på vad man gör. Indien hade förvisso en egen storslagen astronomisk tradition!

I den fragmentariska bild som börjat växa fram på bloggen, och som matchar astrologins traditionella påståenden, upprepar detta rasisttest ett bestickande fynd från genomgången av 200 horoskop för brottsdömda. Förbluffande få Solar i segmentet Skytten-Stenbocken visade sig dömda för brott!

Som framgår av tabellen är de heller inte särskilt intresserade av att aktivera sig för rasismens sak! Visserligen är det bara Stenbocken som är signifikant underrepresenterad men minns åter vårt magra dataunderlag - även Skytten tenderar mot de riktigt låga placeringarna. Vem vet, givet ett tredubbelt underlag, om inte också Skytten skulle visa sig tillhöra zodiakens mest hedervärda i termer av statistiskt signifikant underrepresentation?

Med detta har vi etablerat antikens sanning: det finns en objektiv moral i universum, och Skytten, Lagens tecken, och Stenbocken, Hedersbaserat samhällsskick, avslöjar var i zodiaken mänskligheten når sin sanna nivå! Intressant utmärker sig inte Vattumannen, ett tecken som i västtraditionen kopplats till mänskliga samfund drivna av gemensamma ideal. Det är i segmentet Eld och Jord vi hittar dem som inte rycks med i främlingsfientlighet och rasism.

Vattumannen har å andra sidan ofta nog setts figurera i horoskop där individer står på kant med de rådande ideal eller någon social gruppering (eller samhället i stort). Men detta är i samband med en mer komplex figur, en "yoga" (kombination) som också innefattar den utstötta Skorpionen (något av zodiakens paria i egenskap av dess dödssymbolik). Men det här testet på rasisthoroskop är av enklast möjliga slag och söker enbart eventuella avvikelser för slumpgenomsnittet i sol- och månplaceringarna.

*****

Den distinkt icke-rasistiska Månen i Tvillingarna till sist. Här måste jag säga att jag fascineras eftersom det var Sverigedemokraternas ökade popularitet i Sverige som fick mig att avtända rejält och börja studera främlingsfientligheten lite mer intensivt. Och här, först i detta test gjort i flera månader efter valet 2010, får jag svart på vitt på att själv tillhöra den "stam" i zodiaken vars sinnen inte barrikaderar sig bakom fixerade attityder av typen "vi och dom". Och är det inte just detta som är guden Hermes/Merkurius egen natur?

Merkurius reser fritt över gränser och studerar frågor ur alla perspektiv. Att hålla sig i (mental) rörelse är den bästa medicinen mot att urarta och bli en parodi på en levande och tänkande människa! Jag vill åter hänvisa till en länk i den halvfilosofiska introduktionen till det här inlägget, där Merkurius diskuteras en smula.

Att tala om Merkurius löser emellertid inget, för han härskar ju också över det påfallande rasistbenägna Jungfruns tecken! Vi står alltså inför det fenomenalt intressanta resultatet att Månen i merkurisk Luft genomskådar rasism medan ett sinnelag baserad på en Merkurius i sitt Jordbundna tillstånd faller offer för rasism! Logiken bakom detta är faktiskt given i den astrologiska doktrinen.

Det handlar som vanligt om att Jordelementet saknar transparens. Humanisternas Sturmark med Månen i Jungfrun tjatade till leda om behovet av "empirisk evidens" i sin kamp mot pseudovetenskap, innan han förföll till ren och skär populism och gav sig in i "sparka på religionerna"-träsket och därefter ytterligare tweakade sin profil till att låtsas vara en samhällsdebattör som manar det sekulära samhället att hålla religion och särskilt islam kort. Ett sinne i Jord kan sakna erforderlig transparens för att förstå sin egen psykologiska hang-up.

Jungfrun stannar alltför ofta som tjänaren, städpersonalen. förtretande sig över förekomsten av smutskorn i det som annars vore ett så sanitärt, trolöst sekulärt samhällsrum. (Halvmåne på svenska flaggan!)

Månen i Luft av den rörliga kvaliteten, Tvillingarna, är en mer andlig (pneumatisk) symbol. Även om simpla exemplar av den här rasen (ska strax förklara mitt ordval) hittas bland sladdertackor och lögnare - Tvillingarna är en väldig pratmakare - så är de nämnda ideliga perspektivförskjutningarna ett botemedel.

Samma sociala rum som Jungfrun ränner runt i och arrangerar och håller dammfritt, bearbetar Tvillingarna i det abstrakta, i det intellektuella. Och genom att i tanken röra sig runt det den där "smutsfläcken" som fundamentalisten irriterar sig så över, inser den Luftbaserade människan snart att det bara är människor med en viss agenda som kallar det en "smutsfläck". Merkurius i Luft skapar förbindelser mellan det som den förutan bara var isolerade fakta.

Merkurius i Jord tror på sina ögons vittnesbörd och står det ett fysiskt berg mellan objekt A och det relaterade objekt B, då hävdar den jordbundne - på "empirisk" grund - att det inte finns något samband mellan objekten. Det luftburna intellektet besväras naturligtvis inte av stenhögen för i LUFT är man medveten om tingens Former och ser tydligt att A och B är relaterade. De ingår i samma kategori eller klass, men berget gör det inte.

Merkurius är en amoralisk planet och det är för att dess perspektivskiften relativiserar all fundamentalism. När Merkurius verkar genom sinnet i Jordtecknet Jungfrun visar sig amoralen emellertid på ett annat sätt. Bland de 200 brottsdömda var det just denna mot rasism tenderande Måne som också utmärkte sig.

Den merkuriska Jungfrun synes mig vara Hermes i den fas där han har sin hjälm på, vilket gör hans tankar osynliga för andra (fundera över den svenska pöbelns fixering vid "foliehatt"...). Jungfrun, som tjänarnas tecken, är mästare att hålla sina tankar för sig själv för att inte riskera sin inkomst från arbetsgivaren!

Jungfruns sinnelag uttrycker sig inte genom Tvillingarnas uttalade amoral eller beredskap att kommentera allt ur ett opartiskt perspektiv. Istället vittnar bloggens fynd om att Månen i Jungfrun är den verkliga dubbelmoralisten.

Men märk dess dubbelhet är inte synlig utåt - förrän de ertappas i brottet. Jungfrun är det enda av de fyra sattviska tecknen som inte skildras som ett dubbeltecken. Mittemot sig har Jungfrun två fiskar, och de två tvillingarna har mot sig Skytten, vars hästkropp och mänskliga överkropp också vittnar om dubbelhet. Jungfruns dubbelhet ligger i att själva dess kroppslighet - Jordelementet - förmörkar deras pneumatiska natur.

I senantiken fanns det kunskapssökande rörelser (gnostiker, De Vetande) som tredelade mänskligheten i hyliker, psykiker och pneumatiker. I gnosticismens betoning av en frälsande kommunikatör, en slags kunskapens messiasgestalt vilken ofta nog uppfattades som Hermes (Merkurius), skulle Månen i Tvillingarna lätt kunna beskrivas som ett emblem för dem som tillhör den högsta rasen, den pneumatiska.

Månen är det inre sinnet och i Luftelementet är det så att säga förberett på att motta den frälsande gnosis/kunskap som upplyser människan om vem eller vad hon är, varifrån hon kommer, vad hon gör just nu och vart hon är stadd. Det säger sig själv att främlingsfientliga eller rasistiska åsikter är kunskapens raka motpol. Att hitta Månen i Tvillingarna som den enda månplacering som inte låter sig bedras av "världslig visdom" bekräftar helt antikens världsbild och språkbruk!

(Minns, alla dessa astrologiska termer representerar ting eller begrepp som även vår tid känner fast under andra namn. I några fall har samtidens lägre intellektuella nivå inneburit att termer som Gud inte längre har någon innebörd och då rasar människans hela psykiska struktur samman, Merkurius slutar t.ex. att fungera som budbärare till och från individens högsta andliga nivåer och principen och dess planetära symbol kommer bara att handla om "kommunikation" i största allmänhet. Den blir inlåst i den förkrympta sekulära världen och appliceras bara på medier, telekomindustrin och andra simpla uttryck.)

*****

Om tankefriheten i Månen i Tvillingarna enligt vårt fynd gör den immun mot falska/perspektivlåsta idéer av rasistisk typ och därmed stödjer det gamla antagandet om en pneumatisk ras av människor, ska då dess "onda kusin" från landet, Månen i Jungfrun, placeras i den psykiska, affektdrivna rasen eller i den hyliska, dov objektifikation av inre störningar som påståenden om "materiella fakta"?

Själva tanken är falsk! Den sviker den pneumatiska insikten att saker och ting bara är som de ser ur att vara (fenomenen) ur ett visst perspektiv!


Men ponera att den kroppsfixerade, kritiska och smutshatande Mån-Jungfrun "bara" är en hyliker, en ren materialist som enbart ser till och fäster avseende vid tingens yttre (en positivist, en nyttotänkande pragmatist).

Den verkligt andliga, pneumatikern, vet då med t.ex. den antika kinesiska filosofin att det han/hon observerar i själva verket är flödande livskraft som för tillfället råkat koagulera och tappa i tonhöjd. Chi-kraft som helt stannat i sin rörelse kan liknas vid astrologins Jordelement.

I den här skuggiga världen av idel fysiska hinder och olägenheter som den fallna själen tar som bokstavlig uppdrag att åtgärda eftersom den inte längre kryssar genom tillvaron på idéplanet (sin egen pneumatiska nivå), tvingas själen konfrontera sina hjärnspöken i det fysiska.

Man kan bara beklaga alla de människor som råkat hamna i ett land där de klassificeras som "utlänningar" av dessa djupast fallna själar vars energi helt stelnad till bokstavstro. Men de har säkerligen ett eget karma eller en meritlista från tidigare liv som gjort dem lämpade att bli slagpåsar för dessa helt mörklagda andegnistor som degraderar sig ytterligare genom rasistiska tillmälen.

Naturligtvis är de fyra elementen bara en tolkningsmall man lägger ovanpå andesjälen. Antikens språkbruk, "den hyliska rasen" (döda varelser, enbart kroppsmänniskor) är tillspetsat. Även bakom en Måne i Jungfrun av den rasistiska typen finns en pneuma, en andegnista. Men helt inaktiv ur denna världens perspektiv.

Påfallande ofta tycks dock den astrologiska tolkningsmallen motsvara individernas allmänna disposition och livsinriktning, men som f.d. värstingen Martin Sheen (med sin värsting till son, Charlie Sheen) visat, så kan man födas under ett problematiskt horoskop och dras med i de psykiska och rent fysiska krafter som det tecknar men sedan, vid en bristningspunkt, plötsligt vakna upp till högre medvetande och i någon mån återerövra ett fritt medvetande.

Ofta behövs det ett religiöst uppvaknaden för att knäcka det hårda nötskal som en riktigt usel födelsehimmel är, men eftersom dessa människor samtidigt är obegåvade måste de först köra sig själva maximalt ner i skiten innan de kan öppna den igenslammade kanalen till sin högre merkuriska själ.


Planeten Jorden är en tuff undervisningslokal!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar