Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 20 februari 2010

Skeptikernas bristsjukdom

Följande är ett inlägg som tog en stund att sammanställa men är desto lättare att redovisa. Inspirationen kom från en pågående Newsmill-debatt som särskilt fokuserar skeptikerrörelsen. (Här är en ingång.)

Nedan ska redovisas, enkelt tabulerat, skeptikernas problem i termer av de antika fyra elementen. En enkel schematisering som långt ifrån förlorat sitt heuristiska värde. Där de fyra elementen skiljer sig från moderna modeller är att den tar en gudomlig "övervåning" för given, och har i astrologisk praxis förfinats till att beskriva vissa typiska "attitydproblem" som uppstår då omaka element konfronteras med varandra.

Det ska noteras att de fyra elementen har sin hemvist i den världsbild som filosofisk idealism utgör, världen som föreställning och tanke. Håll detta i minnet eftersom Jordelementet - blott en fjärdedel av den antika helheten - är det som dagens exakta vetenskaper och skeptiker som skränar "empiri" som ett stridsrop enbart befattar sig med.

Något utvidgat kan man inkludera Vattenelementet till den fysiskt inspekterbara världen och dessa två har mycket riktigt "negativt polariserade" i astrologin. De är element som "faller", faller ner i den sublunära världen från vilken vår vetenskap bedriver sin forskning på natur och omgivande världsrymd.

Luftelementet, människans (och kanske högre däggdjurs) förmåga att bilda mentala konceptioner hålls i vår tid enbart för att vara nominella beteckningar, medan Luften i antiken också representerade en högre ontologisk ordning, befolkad av daimones och andra rent psykiska väsen!

Eldelementet, slutligen, representerade verklighetens yttersta krets - fixstjärnorna eller himmelens tak - och som det noblaste elementet motsvarade det en än högre ontologisk ordning, inom platonismen kallad Intuitionen. Detta är också formernas värld, intelligenta och medvetna andeväsen. Var människa, fastslog platonisten Plotinus på 200-talet, äger en egen oförytterlig andesjäl, en egen form.

Fixstjärnorna ansågs tillhöra evigheten och det gäller därför också människans andesjäl. Variabel är däremot den lägre själiska naturen, som kristendomen kallat den. I sina lägsta delar doppar Psyché dessutom sina klädnader ner i Naturen. Senantikens diskussion rörde ofta vid frågan om själen korrumperades av andevarelsens inkarnationer som levande biologisk varelse här nere i den sublunära sfären, i Naturen. Indisk filosofi menade att så var fallet. Hela karmaläran är ett uttryck för att vår identifikation med fenomenvärlden "äter sig in" i oss och binder oss till världen.

I praktisk astrologi är det uppenbart att t.ex. Jord utövar ett destruktivt inflytande på Elden. För att använda en grov liknelse från de fysiska elementen släcker en skopa jord ut en liten eld. Som det grövsta och minst formbara elementet representerar Jord andens (Eldens) raka antites, och man kan misstänka att aposteln Paulus måste ha varit född under en särdeles svår konflikt mellan Jord- och Eldtecken som yttrade orden om att "anden är villig men köttet är svagt".

Den praktiska horoskopin har också noterat att Luft som svävar ovan Jord, men utan Eld på himmelen, resulterar i prosaisk rationalism. All mentalisering sker över enbart fysiska sakförhållanden. Denna typ återfinns också hos dem som är totala barn av sin tidsanda. De saknar Eldens gåvor att se bortom det förhandenvarande annat än via mental-rationell interpolation och det är tidsandan (Zeitgeist) som avgör vad det blir av dem. Skulle nazismen råda vid tiden och platsen då rationaliserar dessa jordbundna tänkare för dess legitimitet, gäller någon annan modell, då stöds den.

Inte för inte underkände Platon alla människotyper förutom den heliga seende filosofen för det viktiga uppdraget att styra en stat. I det han påpekade att dessa ledare inte fick ha någon jordisk besmittelse (vinstintresse, begär efter föremål etc) ser vi exakt det den praktiska astrologin funnit: Jord verkar destruktivt på andens renhet!

Med denna korta rekapitulation av en svunnen världsbild, låt oss nu bilda oss en preliminär uppfattning om den faktiskt fungerar, tagen på dess egna villkor. Jag valde grupperna VoF och Humanisterna för att testa läran om de fyra elementen och fastän jag redan beräknat horoskopen för några av dess ordföranden eller styrelsemedlemmar hade jag ännu ingen samlad bild ur detta perspektiv.

Men jag misstänkte, trots att jag noterat hur Humanisternas ordförande Christer Sturmark hade Lejonet (Eld) som sitt soltecken, att detta var en anomali eftersom hans agenda är rabiat anti-andlig. Detta var i sig begripligt eftersom det förenklade men fullt legitima studium av födelsehimmelen som bara beaktar de två Ljusen (Solen och Månen), omvittnade just den korruption hos ledare som Platon varnade om.

Sturmarks Sol signalerar Eld men hans Måne (personlighet) tyr sig till det jordiska. Därmed uppstår en intressekonflikt som klyver hela hans själ och motsäger hans ledarpretentioner.

Skulle min misstanke att Sturmarks Ljus i Eld, gnisslande som kombinationen nu var, vara det undantag som bekräftar regeln att skeptiker saknar fungerande kontakt med sitt bästa inre jag, sin andesjäl?

Underlaget är alldeles för magert för att börja tala om statistiskt säkerställda förhållanden, men en granskning av de båda Ljusen hos ordföranden och styrelser i VoF och Humanisterna skulle möjligen, misstänkte jag, kunna ge en antydan om huruvida elementen bekräftar det som vilken nykter individ själv kan se: grupperna hör hemma i det sena 1800-talets tankemönster och har ingenting att göra med den mänskliga fakultet som driver släktet framåt. Elden, Anden.

Humanisterna Solen Månen
Christer Sturmark Lejonet Jungfrun
Ellis Wohlner Oxen Skorpionen
Staffan Gunnarson Kräftan Vågen
Agneta Blom Fiskarna Kräftan
Olle Häggström Jungfrun Jungfrun
Noomi Liljefors Oxen Vattumannen
Per Kornhall Vattumannen Stenbocken*
*CAP ingress ~03.45Den här styrelsegruppen hämtade jag från en artikel i SvD. Det föreföll rimligt att anta att antalet representerade hela styrelsen. Efter lite sökande insåg jag att Per Kornhalls namn var felstavat i artikeln, medan Eduardo Grutzky var en gäckande natur, vars födelsedata inte gick att hitta på internet.

Så föreningen Vetenskap och Folkbildning. Här listar jag först de tidigare ordföranden som nu trätt tillbaka men sitter kvar i styrelsen, och först efter nuvarande vice ordföranden övriga styrelsemedlemmar.

Kassören Edman uppges på VoF:s hemsida nu pensionerad och efter lite tvekan lät jag det namnet utgå. Före detta partikelfysikern numera datakonsulten Bengt Erlandsson var så obskyr att födelsedata inte kunde etableras med säkerhet (23 stycken bara i Stockholmsområdet).

Styrelsemedlemmen Sofia Franssons månande om djuren är så harmlöst att jag har svårt att tro hon egentligen passar in i en sådan här datasamling, men jag föresatte mig att inkludera båda styrelserna.

VoF Solen Månen
Sven-Ove Hansson Skorpionen Vattumannen
Per-Olof Hulth Oxen Oxen
Dan Larhammar Fiskarna Skorpionen
Jesper Jerkert Vågen Oxen
Hanno Essén (ordf) Jungfrun Tvillingarna
Aija Sadurskis (v.o) Kräftan Väduren
Per Edman Tvillingarna Väduren
Sofia Fransson Vågen Vågen
Dan Israel Fiskarna Lejonet*
Peter Olausson Vågen Tvillingarna
Martin Rundkvist Fiskarna Skorpionen
*VIR ingress ~14.00Här slår vi ihop resultaten:

VoF Sol Måne Pol (+/-)
Eld 0 3 11 (50%)
Luft 4 4
Vatten 5 2 11 (50%)
Jord 2 2

Humanisterna Sol Måne Pol (+/-)
Eld 1 0 4 (29%)
Luft 1 2
Vatten 2 2 10 (71%)
Jord 3 3


Båda Sol Måne Sol + Måne
Eld 1 3 4 (11%)
Luft 5 6 11 (30,5%)
Vatten 7 4 11 (30.5%)
Jord 5 5 10 (28%)

(18) (18) (36)


Snittet borde vara nio Ljus per element (25%) och resultatet bekräftar helt min misstanke om att ingen av de här två grupperna attraherar det som i antiken ansågs vara högt utvecklade själar! Med det magra underlaget i åminnelse är bristen på Eld ändå frapperande och exakt vad en observatör av en skeptiker skulle förutsäga.

Och i det enda fall (Sturmark) där drivet (den solära sidan) sker från Elden är det lägre sinnet (Månen) så att säga förblindat av stoffet från jorden och därtill av Jungfruns millimeterblick, känd för att se träden men missa skogen. Jag har på annat håll skrivit om den här suboptimala kombinationen av den Sol som i Lejonet gapar för stort men vars sinne analyserar sönder Gestalten som daimonen pekar ut.

Med tanke på en del åsikter om hur Humanisterna inte lyckas expandera, trots att det gjuts in pengar i projektet, är det intressant att se hur övervikten av den helt negativa Jorden och allmänt den negativa polariteten överväger i den här gruppen.

Jag ska vara rak på sak här: vi ser här en vag antydan om Humanisternas låga bildningsnivå. De attraherar juvenila forskar-wannabes, tabellbitare, bokstavstroende fanatiker utan sann intellektuell kallelse. Märk att vi inte talar om de enskilda bärarna av elementen just i detta stycke, utan om vad elementen denoterar i termer av avstånd från Sanningen och Ljuset. I så måtto är den perfekta balansen mellan "+" och "-" hos VoF en indikation i sig. Exakt så vill en astrolog att varje himmel tillhörig en inkarnerad entitet skulle se ut, men tyvärr råder sällan en hög grad av balans mellan elementen.

Vad gäller individer inom respektive grupp tycks VoF:s Per Edman ha hamnat i fel sällskap. Han är den enda av samtliga 18 skeptiker som faller under bloggens grundkategori "kreativitet", dvs en individ med potentiell kontakt med högre världar än den prosaiska sublunära skapelsen.

Och vad läser man på VoF:s hemsida om hans förflutna? Jo, att han en gång var utvecklare av datorspel !!! Nu vet jag inte vilka, men tankarna gick genast till Fantasy och liknande - sagovärldar som är vår utarmade civilisations sista kvarvarande kontakt med de högre världar som informerar vår egen. Edmans horoskop är mycket atypiskt.

Jag vill också särskilt peka på att förläggaren av bl.a. Richard Dawkins böcker på svenska, Dan Israel, inte har det inspirerade Eld-psyke som tabuleringen ger vid handen. Den ofruktsamma materialismens Saturnus passerade detta år Lejonet så att han i sak upprepar Sturmarks korrupta himmel, dvs, temat Eld/Jord i låsning mot varandra.

(Saturnus är i grund Jordens planet via kontrollen av Stenbocken. Jag har på annat ställe, var minns jag inte längre och det är tur att Google bjuder på en sökfunktion, berört Saturnus som essentiell Luft, i dess världsfrånvända kontemplation av Formerna.)

Dessutom finns en betydande chans att förläggaren faktiskt är född med psyket (Månen) i Jord: hans lunära "nattpsyke" byter tecken strax före kl. 14.00. Den fulla versionen av astrologin är betydligt mer nyanserad än detta skannande av bara de tydligaste egenheterna i landskapsbilden.

I detta sammanhang måste för fullständigheten sägas att dygnet som såg Humanisternas Kornhall födas faktiskt har en Eld-Måne, men bara de första knappa fyra timmarna. Här är alltså sannolikheten betydligt större för den fysikalistiska Mån-Stenbocken jag valt och som passar så oerhört väl på hans kompetensområde: växternas systematik! Notera den närmast perversa fixeringen vid organisation som Stenbocken symboliserar via en mycket viktig hop där Saturnus olyckliga förvärldsligande av filosofins Jupiter (naturfilosofi!) plockas upp av hans psyke (Månen).

Även en födelse med Månen i slutet av Skytten (Eld) skulle dock skada det här sinnets sensibilitet för högre ting eftersom Månen redan börjar lamlås av den totala systemrigiditet som väntar några timmar längre fram. Vi har m.a.o. samma generella korruption av anden som i fallet med bokförläggaren i den händelse denne hade sin Måne i Lejonet. Vi påminns om uttalandet i Johannesevangeliet: "Gud delar inte ut anden efter mått."

*****

Några ytterligare lustigheter: VoF:s Peter Olausson som kallar sig författare är fascinerad av faktoider (dvs osanningar som poserar som fakta). Han har sinnet i Tvillingarnas tecken, som just är informationens tecken. Jag har i två inlägg tittat just på hur information (nya fönster) lätt kan bli desinformation i detta tecken. Olyckligtvis var det en VoF:ares horoskop som fick representera Tvillingarnas tecken under störning! Bara några dagar före dessa illustrativa horoskop hade jag faktiskt återvänt till frågan om Tvillingarna och fakta/faktoider via horoskopet för Wikipedias (ena) grundare, Jimmy Wales.

Det stang särskilt till i själen hos undertecknad då en dubbelplacering för Ljusen i Luft identisk med hans egen visade sig hos Olausson. Men ett närmare studium visade varför VoF-medlemmen hamnat bland skeptikerna och hånarna snarare än i sällskap med Platon och de idealistiska filosoferna: ett väldigt bälte med flera planeter spänner över Jord- och Vattentecknen Oxen och Skorpionen, den axel jag kallat Satans egen och som ovillkorligen drar ner individen till ren inomvärldslighet.

Att loppet inte är kört ens med denna loja vibrationssänkare omvittnar dock påve Benedikt XVI. Se dock i hans fall hur det exakta klockslaget visar VAD som lyfter honom till de särskilda människornas skara, långt över det andligt förvittrade släkte som söker sig mot skepticistiska grupperingar. Här hittar vi dem som en äldre vishetsorienterad kultur hade kallat syndarna, de som vänt bort blicken från det uppenbara.

*****


Se även inlägget om C.S. Lewis, brittisk intellektuell och teist mitt under positivismens värsta härjningar i England under 1900-talet.


Se även jämförelsen av 2009 års "folkbildare" och "förvillare" enligt VoF, och hur Annika Dahlkvists ("förvillaren" om någon missade det) överflödande Eld påminner om den äkta varan medan Satan förkläder sig till en ljusängel och simulerar upplysning. Lite tillspetsat.


Tillägg 100224

Råkar via loggfilen se att VoF har roligt med inlägget. Per Edman får emellertid läsa texten lite noggrannare för att förstå vad dess syfte egentligen är och varifrån uppgifterna om yrkesuppgifter i historia och nutid hämtats.

I värsta fall har han inte ens uppmärksammat att det är hans födelsedata (förutom födelsetimma) som ligger till grund för båda Ljusens placering i positivt polariserade tecken: detta är en blogg tillägnad den äldre sideriska zodiaken innan grekerna missade den lilla detaljen med vårdagjämningens precession (fånigt nog redan känd i väst). Tabellens tecken är således de korrekta enligt indisk zodiak och troligen också redan den ursprungliga babyloniska.

Detsamma gäller för den oinformerade halvprotesten mot att "kreativitet" alltid skulle vara det "bra". Det är den, men bara i princip (den här VoF:aren får tyvärr mycket låga betyg för läsförståelse - om elementens blandning talas i inlägget, bl.a. hur Jord mörkar Eld).

Bloggen söker emulera den antika världsbild som såg ett fall hos dem som började springet runt skapelsen och mätandet av densamma som det högsta. I den antika världsbilden (om än inte hos Platon) rankas kreatörer högre än naturvetenskapare - visionärt skapande ligger verklighetens innersta kärna närmast. Eld var det noblaste och mest transparenta elementet, Jord, dvs empirisk betraktelse, inre förmörkelse och överbetoning av de fem yttre sinnena, är det tjockaste och trögaste och mest motspänstiga.


*****

Tillägg 101126

En ny genomgång av Humanisternas styrelse indikerar ett trendbrott under det gångna året.

6 kommentarer:

 1. Med den här statistiken verkar ju VoF vara mer högtstående än Humanisterna. Jag vet inte hur det står till med det i praktiken. Men det finns ju andra faktorer också, naturligtvis. I alla fall kan jag konstatera ännu en gång att jag verkar vara ett undantag, som andligt intresserad med 5- och 2+ själv. Men det finns ju, som du själv har visat, fler och mer lysande undantag från den regeln.
  S

  SvaraRadera
 2. :-) Jag tar tillfället att avlasta hjärnan lite i en längre associativ kommentar.

  Det här är egentligen den svårlösta frågan om vi har en fri vilja! Under bloggandet har jag vacklat fram och åter i olika inlägg. Den märkliga sanningen kan vara att olika människor har olika mycket fri vilja, beroende på deras "karma". Flygingenjören Arthur M. Youngs metafysiska processteori ser vår materiella verklighet som helt deterministisk, och indisk astrologi tycks luta åt samma sak.

  Mot detta står konkreta iakttagelser att inte ens ett horoskop med ALLA planeter i Jord (full emfas) nödvändigtvis leder till att den fria viljan är satt ur spel, men reservationerna (mot ett eller annat) kan vara oerhörda. "Anden är villig men köttet är tungt…" Genom livet har jag haft några Sol-Oxar runt mig och jag har aldrig skådat en sådan dogmatism!

  Dessa är Moder Jords tydligaste barn och den naivt sinnesorienterade människan tror verkligen att hon befinner sig i den enda verkligheten. De få tydliga Jord-mäniskor som når metafysiken gör det likväl som Systembyggare! (Se bloggens granskning av Arthur M. Young och thomisten Norris Clarke.)

  Elementen är dock bara ett av flera perspektiv som vägs in i horoskoptolkningen (och märk att ja här använder den i deras statiska form som beteckningar på ontologiska stationer eller principer - Platon bekymrade sig ju över problemet med deras ständiga transformationer i deras egenskap av partikulära byggbitar i vår värld).

  Emellertid går det aldrig att empiriskt testa alla perspektiv på en gång (astrologin pekar på en större verklighet än den materialister föreställer sig), och det fascinerade att finna att detta enda subset ändå stödde det intryck man får av skeptikertypen.

  Astrologin undandrar sig egentligen empiriska undersökningar då dess varje utsaga är ett unikt omdöme för det relaterade fenomenet - vad materialister förkastar som till intet förpliktande anekdotiska iakttagelser, dvs Verkligheten själv!

  (Materialisten hatar Livet för dess oförutsägbarhet och dyrkar bara det System han/hon själv råkar bekänna sig till.)

  Vetenskaplig metod hävdar naturligtvis att inga slutsatser alls kan dras av ovanstående resultat. Men ur den klassiska grekiska definitionen (techne) går det visst. Vetenskap klassificerades förr delvis pga av dess nytta för människan, och astrologin är långt nyttigare än ändlösa rader av empiriska belägganden av informationssnuttar som inte betyder ett vitten för de flesta! Skeptikerna har tappat greppet om vad som gör dem till människor..

  Men om därtill planeter av betydelse för dagmedvetandet, som Månen och Merkurius, är satta ur spel (Platons dråpliga ord i Timaeus om "missformade" huvuden som gör att mikrokosmos planetkretsar vinglar och har sig inom individen), då kan man tänka sig livsöden som är helt determinerade, kanske pga medfödda handikapp.

  I fatalismens extremare former föreställer jag mig att den fria viljan begränsar sig till själens frihet att blunda för upplevelser eller ta in det som kommer dess väg, och på så sätt få mer näring för sin rehabilitering.

  Jag har "skyddat boende" nära där jag bor, har genom åren språkat med förståndshandikappade och funderat över meningen med att födas med synnerligen låg takhöjd. Jag _tror_ själen väljer att avstå från "Merkurius" i vissa liv därför att ingenjörsmentaliteten är en så katastrofal urspårning för den större varelse vi egentligen är. Genom en livserfarenhet befriad från logisk struktur återupprättas en balans som tappats under ett eller flera föregående liv.

  SvaraRadera
 3. Apropå det här med VoFs styrelse, jag kom att tänka på parapsykologen Joakim Westerlund igen, som jag har nämnt förr. 2008 blev han enl. intervjun med honom i Folkvett invald i styrelsen, men han är tydligen redan borta därifrån. Jag kollade hans födelsedatum och kan man tänka sig - en skytt! Inte nog med det, jupiter och saturnus är där också, och om han är född efter ca kl 9 har han även månen i skytten! (18/12 -60). Man kan bara spekulera i orsaken att han blev så kortvarig i styrelsen. Kanske insåg han själv att han hamnat fel, kanske ogillade Hansson & co hans oortodoxa uttalanden om telepati i intervjun, så att han inte befanns passa in i gänget.
  S

  SvaraRadera
 4. För den remarkabla bristen på Eld i det här urvalet av ledande svenska skeptiker, ska jag strax publicera en fascinerande kovändning vid granskningen av en bunt kända utländska skeptiker!

  Jag kommer där att lyckönska mig till att dessa granskningar inte gör några anspråk på att belägga astrologins teser, utan just tjänar som exempel på vad astrologin alltid menat: det anekdotiska är det meningsbärande. En hela annan verklighet än den empiriska vetenskapens själsdöda serier av upprepade observationer var och en identiska resultat!

  Det kan vara så att Livet är det levande och systemen (astrologin, fysik, matematik) alla är den döda människans försök att för sin egen skull dra gränser! Människan "vetenskapar" i ren självbevarelsedrift, i fruktan att bli ... Gud eller åtminstone gudomlig!

  Förnuft och organisation skulle därmed avslöjas vara ett uttryck för Fruktan, en egenskap som också står nära planeten Saturnus! (Fruktan skapar sammandragningar!) Allt var tydligt förstått i de gamla gnostiska skapelsemyterna, även om det är så länge sen jag plågade mig igenom dessa snåriga historier att jag knappast skulle kunna redogöra för en enda.

  Nästa skeptikerstudie lägger jag ut när jag språkkollat den.

  SvaraRadera
 5. Och jag som trodde att jag var skorpion. Så fel man kan ha!

  SvaraRadera
 6. Bloggen utgår från den sideriska zodiaken som årligen korrigerar för vårdagjämningens precession. Enligt den är du Våg.

  Skorpion enligt den gamla västerländska missuppfattningen att Ptolemaios kommentar om Väduren vid vårdagjämningen var en normativ utsaga snarare än bara en beskrivning av himmelens och jordens förhållande på 200-talet.

  Missuppfattningen gjorde att vårdagjämningen och 0° Väduren klubbades som evig dogm! Parodiskt, eftersom precessionen redan var känd...

  SvaraRadera