Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 14 maj 2018

Varför moderaterna kan jämföras med mördareSideriska siktet tyckte sig 2011 ha hittat
bekräftelse på en astrologisk lärosats
Säg det som inte tidens tand nöter ned eller den idol som inte nästa generation spottar på - se en klen text i DN av en mediamänniska som inte längre tycker Seinfeld säger honom något eftersom han själv blivit helt förgiftad av sin smartfån! (Texten blandar också ihop film och tv vilket i fallet Cameron Diaz skapar en anakronism - författaren misshandlar verkligheten eftersom han gillar sin subjektiva tes bättre...) Schlager-Ingrossos svaga stöd hos Europas befolkningar (bara de branschlojala juryrna gillade den svenska skivbolagssatsningen) skulle dock kunna tyda på att "bäst före"-datum i vår döende kapitalistkultur nu är extremt kort.

Även den här bloggen har mött Fader Tids förmåga att tugga i sig gamla sanningar, vilket visserligen bara är att vänta. Sade inte redan Platon att vår lägre värld inte äger någon permanens och att det komplexa tidsspel som planeterna mellan sig konstruerar är som en levande varelse som andas in och andas ut? Allt möter efter en tid sin motbild, vilket spektakulärt bekräftades av bloggens tvådelade jättetest av alla de kvinnor som genom åren strippade i herrtidningen Playboy för simpla pengar. De första årtionden verkade grundaren Hugh Hefners ande och horoskop dominera, så att hans Jungfru attraherade näriga kvinnor som gärna slog mynt av sin egen kropp. 

När jag så tog ett nytt krafttag och gick igenom tidningens senare årtionden, då bröts trenden. Men inte genom att allsköns andra tecken underminerade det första fyndet, utan att det exakt motsatta, Fiskarna, nu gick upp i topp. Det var inte enda gången jag noterat att zodiakens axlar verkar vara en viktig aspekt. I hinduisk astrologi är tanken så viktig att man t.o.m. talar om att motsatta hus speglar varandra så att det redan i "dagresornas och kommunikationernas" tredje hus ficks en antydan till de "långväga resor och metakommunikationens (intuitionens) nionde! Tvillingarnas tecken, som motsvarar det tredje huset, sägs också ha en dragning mot filosofi (som representerar långväga resor i tanken, dvs metafysik/teologi).

En av bloggens tidiga argument för att den sideriska zodiakens stämde bättre med horoskopinnehavarnas psyken var hur sinnelagets Måne i sitt traditionellt "fallna" läge i flera småstudier av mördares horoskop var den mest frekventa placeringen. Sedan, 2015, satt jag ned och finkammade nätet efter födelsedatum för lite mindre kända naziförbrytare från Andra världskriget. Den klassiska astrologiska läran om sympatisvängningar - att lika barn leker bäst - verkade då bli synlig eftersom ett gäng Mån-Skyttar - samma som Adolf Hitlers psykplacering - i ett enda svep dök upp och med liten marginal detroniserade den "svarta" Mån-Skorpionen. 

När jag nu gör en ny genomgång efter föregående inlägg om massmördaren som samlade en hoper dyfunktionalitet i en person, vilket bekräftades av horoskopets ingredienser, visar det sig att Skytten behåller den knappa ledning den etablerade vid det nu tre år gamla föregående testet.


Sol och Måne hos
367 mördare
30 24
36 30
23 26
25 27
36 27
29 26
23 32
39 43
33 46
23 29
38 29
32 28
Snitt:
30,6
Signifik.
rel. snitt
(±50%):
<=15,3 e.
>=45,9

Med det tillhöftade slumpintervallet ±50% relativt medelvärdet når inte längre den fallna Skorpionmånen den här bloggens kriterium för signifikans, men jag vill återigen peka på hur märkligt stabil dess dominans varit under många år då bloggarens magra kartsamling vuxit från dryga 3000 till dagens 10116 personhoroskop. Hade astrologin bara varit slump borde diverse tecken turats om att dominera vid de olika undersökningstillfällena.

Återigen får man ge egyptiern Claudius Ptolemaois en liten kredd för att han redan i det 1a århundradet var medveten om att astrologins "effekter" finns där, men är väldigt små. Kanske hade han eller någon annan redan utfört kvantitativa studier liknande de på den här bloggen?

Anmärkning om homosexualitet och svår psykopatologi som leder till mord. Sveriges befolkning är enligt SCB, mars 2018: 10 142 686. Förra året inträffade 113 fall av dödligt våld, motsvarande ungefär lika många mördare. Dessa utgjorde således bara 0,001% eller 1 promille av befolkningen. Detta kan jämföras med min horoskopsamling: 367 mördare av 10.116 (3,6%). Jag har naturligtvis uttryckligt letat efter typer av horoskop jag trodde skulle kunna ge besked om huruvida astrologins symboler korrelerar med verkligheten. 

Av dessa 367 mördare var 28 stycken eller 7,6% homosexuella. Andelen har nu sjunkit betydligt från 2011-testets 161 mördare av totalt 5236 kartor (3,6%). Då var andelen mördare OCH homosexuella hela 22 st eller 13,7%. Minskningen till 7,6% är alltjämt är en överrepresentation av mordiskhet inom HBT-gruppen (jag följer en uppskattning att 2-4% av världens befolkning är av HBT-typ). Minskningens orsak skulle kunna vara att jag redan tidigt fångade in de allra mest spektakulära mördarna (samma namn som valsar runt varhelst det skrivs om paradigmatiska monster). 

Det kan alltså vara eliten av vrickade mördare som innehåller homoperversionen i övermått, analogt med franske statistikern Gauquelin som bara hittade sin berömda "Mars-effekt" i horoskop för läkare av högsta sociala dignitet (beräknat på hur ofta deras nämn nämndes i medicinska journaler med mera). Den här bloggen har så att säga redan betat sig ner till en lägre grad av mördare där inte längre patologin är lika tydligt knuten till vanartig sexualitet. I en norm- och ryggradslös tid där allt ska behandlas som likvärdigt (vilket det inte är), är det naturligtvis politiskt inkorrekt att påminna om att homosexualitet är en psykisk sjukdom och att "gräddfilen" bland mördare påminner om det traditionella kulturer varit medvetna om och skapat tabun för att värna sig mot. 

Som jag tidigare spekulerat: ingen själ väljer att bli homosexuell om det inte är till följd av dålig karma, dåliga handlingar i ett tidigare liv. I traditionalistiska kulturer blir återfödelsen som homo enbart en fråga om retributiv karma medan en återfödelse till normlösa kulturer stadda i sönderfall, som den svensk-sekulära, kan istället homosexualiteten ha ett annat syfte: själen väljer en avvikande rollfigur för att träna sig i konsten att hävda sin grundläggande rätt som människa. Eftersom ett land som Sverige redan är så degraderat och har normaliserat så många oskick som bryter mot den universella morallagen, går det större felsteget under radarn och själens dåliga karma vänds istället till något gott i det lilla. Samma själ kan inte förväntas adressera sitt större felsteg när hela värdkulturen är helt uppfuckad, det arbetet tar själen ta i ett annat liv, i en "hederskultur" som inte ser med lika blida fingrar på pedofiler och män som kastar lystna blickar på andra män. Att ett "metrosexuellt" liv i Västerlandet bara kommer att förvärra själens utgångsläge inför denna återfödelse, det är rätt uppenbart.

Sedan kan man naturligtvis problematisera reinkarnationstanken genom insikten att själen inte upplever tid "i himmelen", så att den i princip skulle kunna gå från ett inbillat frigjort liv i Sverige på 2000-talet till en nästa återfödelse i något arabland på medeltiden - en tid när tjuvar fick sina fingrande händer avhuggna. I en mer komplex version av själavandringen jobbar själen "på bred front" med sina komplex och med "bred front" avses då att den linjära tiden inte längre är tvingande. Ordningsföljder som "ABC" gäller inte för själen, den kan lika gärna närma sig komplexet som "CBA" eller "BAC"och så vidare, allt beroende på hur många parallella liv som ingår i uppställandet av ett enskild karmiskt problem och lösandet av detsamma.

Modern neuroforskning har upptäckt att också hjärnan fungerar på ett liknande, komplext sätt, med kedjor av processer och där egots självmedvetande tycks motsvara ett pingpongspel mellan två regioner i hjärnan. När jag läste dessa moderna rön tänkte jag på den uråldriga astrologin som för länge sedan verkar ha insett dessa ting: 1a egohuset kan bara existera genom speglingen mot det 7e huset för "den andre" - vi är nere på de djupa ontologiska nivåer som fungerar till tillvarons axiom, grundsatser som det inte går att ytterligare reducera. Att upptäcka att hjärnan beter sig likadant som astrologin (låt vara i enkel och schematisk form) presenterar livets spel i stort, stärker den antika tanken om den mikro- och makrokosmiska parallellismen...*****

2015 hade bara 100 av de då 311 mördarhoroskopen en känd födelsetid. Bara fem kompletta kartor har tillkommit på tre år, för lite för att kommentera i detalj. Men inför den homo massmördaren i föregående inlägg kan man påminna sig att hans Jungfruascendent tydligt dominerade bland de 100 mördarascendenterna. Så varför inte göra en liten specialstudie av hur ascendenthärskaren Merkurius hos de mördande Jungfrurna ("olyckas och fientlighetens" tecken enligt dess tillsvarande sjätte hus) har det ställt?

Dessa är Jungfruascendenterna i det aktuella uppföljningstestet:
  1. Lizzie Borden;19.7.1860; 9:46
   Ogift kvinna mördade sin far och styvmor men gick fri pga. bristande bevis. Merkurius i faderstecknet Lejonet i onda 12e förlusthuset
  2. Hopf;26.3.1863;17:30;+0:34
   Flerfaldig mördare för försäkringspengar. Fallet saknas på nätet men diskuteras i en bok av astrologen Charles Carter. Merkurius i Vattenbäraren i onda 6e huset för fiender och olyckor. (Samt onda Jupiter i 2a penninghuset och inte minst pengarnas Venus i 8e dödshuset - när det regnar så vräker det ned!)
  3. Francisco Franco;4.12.1892; 0:30
   Diktator som kan klassificeras som mördare. Merkurius i Skytten i 4e huset för hemmet och det privata tycks harmlöst nog, men Skyttens Jupiter är en illgörare och står i 7e kooperativa huset och bestrålar ascendenten (jämför seriellt otrogna sexmissbrukaren Tiger Woods). Återigen Jungfruns antisociala själviskhet accentuerad genom en planet i gruppsociala Vattenbäraren i 6e fiende- och olyckshuset, i detta fall ingen mindre än olycksbringaren Mars...
  4. Adolf Eichmann;19.3.1906;19:30
   Nazisten med samma fientliga sjättehus med Saturnus i Vattenbäraren som Fredrik Reinfeldt...Mars i onda 8e dödshuset och ascendenthärskaren Merkurius i 7e huset, ägd av den onda Jupiter som står exakt som i Reinfeldts horoskop. "Den banala ondskan" - Reinfeldt lyckades på bara 8 år förstöra Sverige och göra det rika rikare och de fattiga fattigare. Kan jämföras med denna judemördande nazi!
  5. Patrick Kearney;24.9.1939; 7:05
   Homosexuell mördare med "fallna" Venus i besvärat självupptagna 1a huset tillsammans med Solen (män?) och ascendenthärskaren Merkurius. Allt bestrålat från 7e partnerhuset av en OND Jupiter.
  6. Judias Welty;4.4.1943;19:10
   Mördade två makar för deras försäkringspengar. Nymåne i 7e partnerhuset med ascendenthärskaren Merkurius och allt disponerat av en ond, pluralistisk Jupiter i duala Tvillingarna i prominent 10e husläge. Venus (pengar) i Väduren i 8e dödshuset (arv) och attackerad av sin egen disponent Mars.
  7. Dennis Nilsen;23.11.1945; 4:00
   Pervers homosexuell massmördare - se föregående inlägg. Ascendenthärskaren i Skorpionen (som atma karaka!) men disponenten är den fallna Mars-Kräftan i ett genuint ont 11e idealhus, där Mars angriper uppfattningen om harmoni och balans (Venus) mellan människor.
  8. Ovidio Bompressi;16.1.1947;22:10
   Politiskt motiverad mördare. Ascendenthärskaren i Skytten och disponerad av den förfärligt usla Jupiter/Mån-konjunktinonen i Skorpionen (i tredje onda om än reformerbara intellektshuset)
  9. Jean-Marc Deperrois;19.5.1951;15:45
   Klantig mördare som råkade förgifta sin älskarinnas dotter istället för maken, som tänkt. Saturnus/Döden i 1a huset (inskränkt position - Barack Obama var INTE smart!) och ascendenthärskaren i martiala Väduren i 8e dödshuset. Merkurius disponent därmed Mars, som står i kontakt med Djävulsstjärnan Algol. Påminner om mordiskheten i Sverigehoroskopet uttryckt via vår omfattande vapenexport - en blindfläck som kommer att döma detta land när tiden är kommen...
  10. Patrick Henry;31.3.1953;19:00
   Mördade pojke och 17-årig grabb, Merkurius i Vattenbäraren och 6e fientliga huset för socialt hat. Massor av obehagligheter i aggressiva barntecknet Väduren i 8e dödshuset.
  11. John Ausonius / Lasermannen;12.7.1953;12:45
   Främlingsfientliga mord. Liemannen/Saturnus på ascendenten och asc.härskaren med psyket/Månen och "undertryckaren" eller "bestraffaren" Ketu i den begränsade klanens Kräfta i 11e gruppsociala huset eller huset för ideal. (Häri ligger troligen nyckeln till hans hat mot etniska minoriteter - Kräftan/lilla biologiskt särpräglade gruppen. Kände sig Ausonius som en främling bland de egna men tog ut det på andra?)
  12. Nathalie Merignon;28.2.1957;19:45. Terrorist som dödade annan terrorist. Ännu en ond frihetlig Jupiter på Jungfruascendenten samt asc.härskaren i akut antisocial "nymoderat" position i Vattenbäraren i 6e fiende- och olyckshuset (tillsammans med en nymåne). Vilket ofattbart självhat i detta horoskop, får Reinfeldt att verka normal!
  13. Joseph Romano Jr.;18.12.1957; 1:20
   Styckmördade sin hustru. Båda naturliga illgörarna Mars och gränsdragaren (styckaren) Saturnus i Skorpionen i 3e onda huset. Ascendenthärskaren i Skytten disponerad av onda Jupiter.
  14. Paul Bernardo;27.8.1964; 8:31
   Sadistisk massmördare. Likt Reinfeldts pennalistiska arbetslinje en hjärtlös typ med ascendenthärskaren inburad i Lejonet i 12 förlusthuset och "generationskompis" med moderatledaren med ett komplexfyllt hat mot samhället och den kollektiva människan: Saturnus i hemma läge i Vattenbäraren men i 6e fiendehuset. Man kan räkna med många hatiska egoister under den här perioden /1964-65) när jag och mina fördelars Jungfruascendent kombineras med Saturnus-i-Vattenbäraren som här ger bilden av att samhället drar ner min vilja att bara själv profitera. Otäck "sub-generation"!
  15. Tom Shay;3.11.1971; 2:29
   Homosexuell medhjälpare till mord för försäkringspengar. Mars i Vattenbäraren i 6e olycks- och fiendehuset, Solen i 2a pengahuset och Solens disponent Venus (pengar) i konjunktion med ascendenthärskaren Merkurius och i samma tecken (Skorpionen) som den onda rikedomsplaneten Jupiter.
  16. Simon Piper;15.3.1973;18:53
   Mördade föräldrarna för att få ut försäkringspengar. Ascendenthärskaren i konjunktion med 2a penninghusets ägare Venus och placerade - ni känner igen mönstret nu - i 6e fiende- och olyckshuset i Vattenbäraren. Återigen den "moderata" själviskheten tagen till dess naturliga konsekvens: gå över lik för att Jungfrun är en osolidarisk självberikare.
  17. Johanna Möller / Arbogakvinnan (hypot. tid);15.01.1975;23:55
   Mer mord för pengar. Rent hypotetisk Jungfruascendent, men i kraft av tidigare fall känns det välbekant att här hitta båda den onda stora rikedomens Jupiter och familjära Månen i Vattenbäraren och 6e huset för fiender och olyckor! Ascendenthärskaren visserligen med vänliga Venus...
  18. Eddie O'Brian Jr.;28.1.1980;22:53
   Knivhögg sin granne till döds. Liemannen (Saturnus) i 1a huset och grannsämjans Venus med bestraffningens Ketu i 6e fiende- och olyckshuset. Sjunde huset för "den andre" (grannar?) ägs av onda Jupiter som själv står med våldsmannen Mars i det olyckliga 12e förlusthuset...

Även i hårdkomprimerad form (jag har tveklöst missat en massa budskap här) ser man vilka påfallande problem horoskopen har. Jag tror inte dessa problem ett och ett skulle gå att bevisa statistiskt men astrologi är så mycket mer komplex än simplistiska räknenissars reducerade verklighet. Även en icke-astrolog som förmår hålla alla dessa kartor i huvudet samtidigt och fått deras grova tekniska tillkortakommanden förklarade - skulle kunna misstänka att det här inte är en vanlig grupp medelsvenssons...

Jag gjorde genomgången eftersom det kan tyckas fräckt att angripa Moderaterna och associera dem till galna mördare som jag gjorde i föregående inlägg. Men den här listan som anknyter till Jungfruascendenten för både Nya Moderaternas och dess första och enda huvudfigur, Reinfeldt,  visar att det verkligen finns politiska ideologier som är ren skit och enbart skadliga för samhället. Om sedan motpolen går och tippar så långt åt höger att båda med nyspråk kallas "mittenpartier", då måste ett land anses ha kollapsat. Då handlar det om egoistiska ekvivalenter till mördare för att sno åt sig närståendes pengar! Så lågt har alltså Sverige hamnat på skalan. Vi är i helvetet nu.

2 kommentarer:

 1. "Dessa utgjorde således bara 0,001% eller 1 promille av befolkningen."

  Inom parentes: 0,001% är förstås 0,01 promille.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för rättelsen! Windows kalkylator gjorde mig konfys med ett underligt värde avslutat med "minus fem". Letade upp min gamla blå plastdosa (Texas Instruments) och den gav galna värden. Batterierna slut. Hade ett par nya i kylen, men var redan så trött på sifferexcercis att jag tänkte fel...

   Jag och siffror har gnisslat och platonismen förklarar varför: verkligheten bor inte i siffrorna utan i de levande Gestalter som mindre människor - tidsstudiemän och moderater - bryter ner, kvantifierar, i syfte att de mindre ska kunna profitera på de större. En upp-och-nedvänd värld, det är så Djävulens domän brukar beskrivas.

   När Herakleitos sade att ”vägen upp och vägen ned är en och samma väg” kan man tänka sig han menade samma som Jesus mystiska ord till åhörarna: ”ni har redan himmelriket inom och utom er men ni ser det inte”. Varje människa som blivit medveten om sin identitet (astrologins SOL) lever så att säga i Luftelementet – i NOUS, i Intellektets domän och är medveten om att hon är medvetande, att gudomlig ELD (Solen) är hennes själva centrum.

   Vägen ner till jordmänniskomentalitet och vägen upp till återerövrande av gudanaturen är samma process och schemat ”Eld – Luft - Vatten – Jord” beskriver hur vår kognition (Eld) först blir självmedveten (Luft) och i vissa fall nöjer sig med det men i andra fall flödar vidare och ”går ner” och blir Natur (Vattenelementet), just här uppstår en perspektivstörning och förlust eftersom Naturens sinnlighet är en värld som saknar Intellektets förmåga att förstå sanningar som inte låter sig representeras i sinnevärlden. För den sinnliga återstår i värsta fall bara BILDER av den högre andevarelsens levande kognitiva essens (Eld + Vatten istället för Eld + Luft, dvs en som gapar och går igång på sinnesstimuli men inte förstår fenomenens underliggande orsaker eller förnuftsprinciper).

   I ytterligare att ”avfall” uppstår kanske sedan en manisk impuls att dreja i lera eller tillverka prylar (Jordelementet) som ska påminna om den flyktiga BILD som den Irrationella Vattensjälen – Naturen – mottog från kognitionens Eld. Räknenissar, som jag har så svårt att tänka som, hör i huvudsak hemma i kombinationen Luft+Jord (högre matematik) eller Jord+Vatten (de fyra räknesätten), flera steg från den värld där levande Gestalter upplever fler nivåer av frihet än materialister ens kan föreställa sig. I denna värld kan de levande Gestalterna fritt bilda nya gestalter genom att sammangå och kombinera sig som akrobater som bildar figurer. Astrologin är ett BILDLIGT sätt att illustrera hur dessa grupperingar ser ut och en ledtråd till vad de i PRAKTIKEN resulterar i.

   Därav det här inläggets vaga bekräftelse att det verkligen tycks finnas något ohälsosamt över kombinationen av Vattenbäraren och Jungfrun, den senare är det tecken som tycks ha svårast att ta in konceptionen NOUS, just för att dess forte är att stycka och söndra och betrakta de materiella representationerna som verkligheten trots att de bara är skuggor av det som pågår I NOUS, i Vattenbärarens (Luft) inre…

   Guds intellekt, kollektivistiskt och pluralistiskt, blir således den extrema jordmänniskan Jungfruns ”olycka och fiende” eftersom hon (med rätta) anar att hennes fysiska kropp kommer att uppslukas av Döden förrän hon blir delaktig i NOUS. Den här problematiken slipper man med svag betoning på Jordelementet men stark betoning på Luft. Bloggaren är av den senare typen och vill man vara kritisk kan man säga att dessa varelser aldrig riktigt tagit mark i detta liv, aldrig riktigt ”inkarnerat”. Med klena intellekt får man då snömos och fantasterier, med starkare intellekt (se filosofen Proclus horoskop) en exceptionellt tankestark/stabil metafysiker.

   Radera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.