Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 12 mars 2010

Kristna teologer och zodiaktecknen

En liten granskning av 32 kristna teologer - lutheraner, anglikaner, katoliker och någon enstaka frikyrklig (också luthersk) - gav ett oväntat resultat.

Albert Schweizer Alexander Pope Anders Wejryd
Benedikt XVI / Joseph Ratzinger Bertil Gärtner Blaise Pascal
Caroline Krook Corrado Balducci David Friedrich Strauss
Francois Fenelon Friedrich Schleiermacher Hans Kung
James VanderKam Jean Calvin John Henry Newman
Johannes Paulus II / Karol Wojtyła Karl Gustav Hammar Lennart Koskinen
Lewi Pethrus Martin Luther Nathan Söderblom
Nicholas Thomas Wright Norris Clarke Pierre Teilhard de Chardin
Pius XII / Eugenio Pacelli Richard Wilhelm Rudolf Otto
Ulf Ekman William Inge William Walter
William Wrede Wolfhart Pannenberg

Hela havet stormar bland teologerna! Här är det fler avvikelser från slumpmässig fördelning än i någon tidigare testgrupp, men det beror säkerligen på det ringa antalet - med ett slumpmässigt snitt på 2,6 per tecken blir varje enskild teolog till eller från detta snitt överdrivet utslagsgivande.

För den som läser "tecken" i tecknen finns det likväl en logik bakom varför vissa tecken är överrepresenterade och vissa underrepresenterade. Nyckeln tycks ligga i vad teologi - den logiska systematiseringen av gudsföreställningen - är för något.

Tecken:
32 teologer

antal
%
antal
%
5 15,6 3 9,4
4 12,5 5 15,6
1 3,1 1 3,1
3 9,4 3 9,4
0 0 2 6,2
3 9,4 4 12,5
1 3,1 1 3,1
6 18,8 3 9,4

0 0 2 6,2
3 9,4 4 12,5
5 15,6 0 0
1 3,1 4 12,5
Snitt
2,6
8,33
2,6
8,33
Signifikant rel. snittet (50%): <=4,2 eller >=12,5
<=4,2 eller >=12,5

Ja, låt oss se vad tabellen söker säga, och glömma det här med statistisk signifikans en stund.

Varför avstår vissa tecken från kristendomen och dess teologi? Här, när vi väljer ut en förment andlig yrkesgrupp, lever plötsligt zodiaken upp totalt, och röjer att Tvillingarna faktiskt var Ormen som frestade Adam (Väduren) i Paradiset (Oxen) och sade, "Ät av kunskapens träd på gott och ont". Med Tvillingarna och Merkurius anländer det diskursiva intellektet.

Tillskottet av "kvicksilver" (Merkurius) gör Adam till något annat än ett kreatur (Oxen) i Guds gröna hage. Adam förvärvar förmågan att bygga mentala representationer av livet och, om så önskas, förvränga informationen. "Synden" är ett faktum. Barnpsykologin och astrologin är helt överens, Merkurius står för det operativa intellektets uppvaknande, men här finns ännu inte någon moral.

Kyrkan har kopplat arvsynden till sexualiteten, men den unga pojkspolingen Merkurius tycks inte stämma, och inte heller västerlandets könlösa bild av Tvillingarna. Men i indisk tradition, vill jag påstå, är den korrekta bilden bevarad. Tvillingarna avildas här som ett ungt par, en pojke och en flicka, och tecknet står för "förening" eller "förbindelse" - precis som Merkurius i sin rörelse fram och åter förbinder två punkter med varandra i sin roll som kommunikatör.

Så mycket har västerlandet bevarat i sin tradition att Tvillingarna är ett amoraliskt tecken, deras föreningar är "one night stands". Den fasta relationen mellan man och kvinna kommer inte förrän i nästa Lufttecken, Vågen - de fasta, avtalsbundna relationernas fas.

Att Tvillingarna inte dras mot den starkt moraliserande kristendomen förvånar därför inte! Minns dock att enskilda individer mycket väl kan vara födda i Tvillingarna och ändå religiösa, men det här är en granskning av zodiaktecknen som sådana, och hur "populära" de är inom en yrkesgrupp.

Motpolen till Tvillingarna är Skytten, ännu mer frihetslängtande än Tvillingarna! Är det konstigt att den begränsande teologin - människans försök att binda det gudomliga i någon form av systematisk framställning saknar lockelse för detta eldtecken?

Nyligen fick jag reda ut en självförvållad sammanblandning av tecknet Skytten och planeten Jupiter. Jag hade memorerat och kopplat attribut till Skytten som inte tillhör det utan bara Jupiter, Skyttens härskare. Skytten är således inte i sig någon garant för verksamheter som religion eller filosofi, det är Jupiter som sägs vara bärare av de yttringarna!

Slutligen dyker också det tredje av de rörliga eller kunskapssökande (sattva) tecknen upp bland dem som inte finner någon lockelse i teologin: Fiskarna, som paradoxalt nog är kristendomens egen symbol! Man kunde tro att kristendomens "rentvagning" från synderna skulle passa detta tecken, men tydligen inte.

*****

Vilka söker sig då till kristendomen? Vem dras till dess teologiska funderingar över treenighet, Fader, Son och Ande, och Sonens offergärning för människan - och alla de olika inställningar man kan ha till dessa centrala teser (uppståndelsen ett äkta och unikt mirakel, historien bara symbolisk, etc)?

Jag är inte förvånad att se Solen i dödens mysterium, Skorpionen, toppa ligan! Men också Väduren är på något lustigt sätt logisk, för detta är det tecken där Fadern är förhärligad i sin Son: Solen är "upphöjd" i Vädurens tecken. Här får vi tänka bort Vädurens "simplare" betydelser som "ego", "barn" etc, och fokusera dess metafysiska eller ideala betydelse.

Både Skorpionen och Väduren har Mars som sin härskare - spjutet den romerska soldaten stötte in i sidan på den korsfäste Messias för att se att han verkligen var död. Observatörer har med rätta noterat att kristendomen är en dödens religion, men dess kritiker slutar där, ofta med något nedsättande om att dödskulten gjort religionen bestialisk.

Eftersom själva poängen med döden inte beaktas av dessa begabbare - uppståndelsen på tredje dagen - är det en "straw man" de sätter upp för att sedan komma med anklagelsen om svart dödskult.

I själva verket kretsar hela teologin kring den "ontologiska revan" i vävnaden som Guds son åstadkom genom att demonstrera "mind over matter", eller den perfekta andens förmåga att skapa en ny fysisk kropp, stick i stäv med alla jordiska sanningar. Ett mysterium som förvisso helt förnuftsvidrigt vilket kända teologer allt från Tertullianus (om jag inte missminner mig) har medgivit.

Materiell monism bygger just på antagandet att naturen är deterministisk och att inget kan ske i strid med naturlagarna. Lagarna går inte att bryta. Därför vägrar materialister erkänna några som helst övernaturliga eller paranormala fenomen. De har bakbundit sig själva med sin världsbild och kommer inte att överleva det språng till ett nytt tänkande som kvantfysiken, som bjuder på nya förklaringsmodeller för t.ex. telepati, ger.

Lustigt nog är Skorpionens motpol, den fysiska och jordnära Oxen också högst disponerad för kristendom och teologi. Hur ska detta fattas?

Ja, titta för övrigt på Månens placeringar: ALLA TRE JORDTECKNEN når 12,5 procent, gränsen för signifikans. Jag skulle vilja föreslå att teologi är den naturliga motsatsen till andlighet!

Vissa tänker över frågan, andra "gör det"!

Man kan också se det så här: kristendomen trycker särdeles hårt på att det övernaturliga har trängt in i den fysiska verkligheten och givit sig till känna här. Teologi handlar sedan om att representera det gudomliga i denna världen och med de fattiga förnuftsredskap som den här världen äger. De fyra elementen kan delas upp på så sätt att Eld och Vatten representerar emotioner medan Jord och Luft står för rationell tanke.

Därmed är inte teologi i sak skild från t.ex. naturvetenskap som också söker kasta förnuftets hämmande fisknät över något som egentligen inte är åtkomligt för "det lägre sinnet". Teologen jobbar dock med ett mer svårgripbart subjekt, han kan bara uttala sig om de indirekta verkningar som tyder på att det finns något på andra sidan, i den osynliga världen.

Och åter: det är inte konstigt att Skytten skyr den här trånga världen av dogmer och pekpinnar som pesten: Skytten lever Elden, lever Livet, lever Friheten. De som denoteras av Jord sysslar med religion eller naturvetenskap och bygger dogmatiska system.

*****

Detta står nu inte i strid med den enkla "fyrvåningslära" bloggen startade ut med, en nyplatoniserande tillämpning av de fyra elementen där Eld var ren Intelligens eller Intuition (i en äldre tids bemärkelse), Luft var Nous eller den Rationella Själen, Vatten var Psyché eller den Irrationella själen som "doppar sina klädnader" ner i Jordens materia och där bildar den synliga, fysiska naturen.

Man kunde ha trott att Elden skulle vara representerad av kyrkans män, men verkar tvärtom. Noll Solar i Lejonet ska jämföras med den intressanta mängden som återfanns hos de filosofer som bekände sig till en idealistisk inriktning, dvs att världen ytterst sett är av icke-materiell natur. En sådan filosofi struntar naturligtvis fullständigt i huruvida Jesus var Guds son inkarnerad eller förkroppsligad eftersom vi i så fall alla är inkarnationer av Guds tankar, men att själva föreställningen om vår kroppslighet ytterst sett är en följd av vårt fördunklade medvetande.

Noll Solar i härskarläge i Lejonet men hela fem i Solens upphöjda läge i Väduren är en kuriositet som kanske söker säga något! Kristendomen är ju en religion som är centrerad inte vid Gud utan vid Guds Son, medlarfigurer som gjorde det gudomliga synligt. Är det en acceptabel rationalisering av skillnaden i utfall mellan dessa två Eldtecken?

Att Skyttarna (Månen) saknades bland materialistiska filosofer förvånar vid närmare eftertanke lika lite som att de inte finns här bland teologerna. Frihetens och utforskningens tecken är per definition alltid framme vid gränstrakterna där inga tankesystem eller teologier ännu har klubbats igenom!

Eldelementet representerar i nyplatonisk bemärkelse det intelligenta, medvetna livet och livets upplevelse av att det existerar. Medvetande som sådant!

Uppleva kan vi sedan sekundärt också göra genom vår reflektion i Vatten, genom vår mentalisering i Luft, eller, på det hårda och brutala sättet, via friktion och tröghet i Jordelementet.


4 kommentarer:

 1. I texten i ditt inlägg skriver du. ”Lustigt nog är Skorpionens motpol, den fysiska och jordnära Oxen också högst disponerad för kristendom och teologi. Hur ska detta fattas? ” –Och du fortsätter längre ner. ”Man kan också se det så här: kristendomen trycker särdeles hårt på att det övernaturliga har trängt in i den fysiska verkligheten och givit sig till känna här.”

  Min snabbkoll på Google om vad som gäller enligt tropisk zodiak på de personer som du vet födelsedatum på, med undantag för tre, som jag inte hittade data på, ger följande resultat beträffande Solpositioner i tecken. Av dessa alltså 29 personer, finns även där en övervikt för den jordnära Oxen, med 6 träffar och för dess fasta motsatstecken Skorpionen, 4 träffar. Men även Fiskarnas tecken med 4 personer födda då, är lite extra synbart.

  Men mest signifikativt är kanske den stora övervikten av Solens fasta kvalitet, vilket 14 personer eller 48 % får. Samt beträffande elementfördelningen, som ger jord(8) och vatten(9), eller totalt hela 58%.

  Det du tolkar din statistik till här ovan, syns alltså stämma även enligt tropisk zodiak. Beträffande teologi och astrologi kanske också kan betonas, att Gud i 5:e Mosebok 4:e kapitlet i 19-20 verserna uppenbarligen ger tillåtelse till stjärntydning, dock med undantag för sitt egendomsfolk.
  Vänligen Rolf Ahlqvist

  SvaraRadera
 2. Dominans på den fasta kvaliteten är en utmärkt iakttagelse, precis vad man skulle kunna tänka sig apropå teologin och dess betoning av dogmer!

  Det vore en fascinerande möjlighet att den tropiska zodiaken vid statistiska studier, där det inte längre är en fråga om huruvida den enskilda personen liknar sitt (kanske främst) sol- och måntecken, ger snarlika resultat till den sideriska!

  Det återknyter till mitt problem de senaste åren av i vilken verklighet astrologin utspelar sig! Men jag har ingen brådska att lösa det, de bästa resultaten kommer av naturlig tillväxt...

  Det starkaste argumentet jag hittills haft för den tropiska zodiaken är alltjämt att brutalitet, sex och perversioner lämnade Skyttens tecken och flyttade in i Skorpionen, vilket i sin tur upplöste det felaktiga ryktet att Vågen skulle lida av en myckenhet av sexuella obalanser. Enligt "berättelsen i berättelsen" står de fyra kardinala för heteronormativ kärlek och Vågen är den motsatsernas förening som ger avkomma. Merparten av de tropiska Skorpionerna var sideriska Vågar.

  En annan positiv effekt av studiet av den indiska astrologin för mig har varit att statistikern Gauquelins Mars-effekt löste sig!

  Återvänder man bara till den antika helhusmetoden (tecknet är huset) koinciderar inte längre ascendenten med förstahusspetsen och fransmannens Mars just ovanför östra horisonten är alltjämt i många fall en fråga för första huset"! Detta har förstås inget med valet av zodiak att göra, men är ännu en påminnelse om värdet att gå tillbaka till rötterna och se om det över tid skett förändringar till det sämre i tänkandet över grundteserna.

  Alltså, lite som hur ord kan tappa kontakten med sin ursprungliga innebörd och börja användas på ett sätt som trotsar alla försök att logiskt förklara… Orden, logoi, skulle här kunna ses som zodiaktecknen eller archai, de ultimata principerna (jag är inte hundra på var Aristoteles stod i frågan om zodiaken och den åttonde sfären).

  SvaraRadera
 3. Vill här även gratulera till, att du ligger Wikipedia i hasorna. Sökorden med den rubrikbörjan du har i ditt blogginlägg Kristna teologer ger i Google första platsordning strax efter nämnda kunskapskälla. Och skriver man istället bara sökordet Teologer kommer ditt inlägg just nu på elfte plats. Där svenska kyrkans anrop för Teologifestivalen 2010, finns med överst, med sitt mantra ”att vi alla är teologer”.

  Men jag undrar varför kyrkan med all sin teologiska kunskap och i all sin festivalyra, ändå inte nådde tydligt fram med sitt budskap centralt in i den sekulära mediafronten, inklusive Internet och sociala media? Och ger oss det korta, tydliga budskap vi folkliga teologiamatörer utan större möjligheter socialt eller i media, anat och väntat på så länge. Dock, det är ju främst den sekulära ateistiska mediaeliten vi har att skylla på för den missen. Den eliten ju har sedan förra halvseklet, andligen blundat för en gudomlig världsbild. Detta genom, att mest bara välja sin världsliga, brutala nyhetsrapportering, samt odla sitt materialistiska, ensidigt förståndiga debattmys i sina mediasoffor. Sådant som ofta är renons på ett djupare förnuft.

  Så frågan kvarstår alltså, om när-hur-var, nutidens teologiska avgörande omvälvningsögonblick sker i media, och radikalt överraskar mitt i mammonsamhället. Alltså när budskapet blir, att Jesus är en folklig underifrånfrälsare, som såväl år 33 som från år 2010 och framöver, med sitt evangelium oväntat abrupt ideologiskt, och sedan reellt välter över ända, såväl proffsteologisk som samhällelig överbyggnad.
  Rolf A

  SvaraRadera
 4. Blogginläggets rankning syns mig vara effekten av "svågerpolitik" - Google äger ju faktiskt "blogger.com" och "blogspot.com". De favoriserar säkert sina egna domännamn.

  SvaraRadera