Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 31 december 2010

Anorexia till döds - psyke föregår kropp


Isabelle Caro, anorektiker, 1982-2010
[Obs. Lång artikel, 10 A4-sidor]

Här skall fysikalismens enkla verklighetsupplevelse kontrasteras med ännu ett exempel på de antika elementen Luft och Vatten i osynk. I någon av de flera studierna av det här "syndromet" de senaste dagarna har jag nämnt min misstanke att elementkombinationens tendens till självförljugenhet kan leda till vanföreställningar om hur ens kropp egentligen ser ut. [1]

De antika fyra elementen är förunderligt deskriptiva i sin enkelhet - vi pratar här om den enkla optiska effekten där en åra förs ner under vattenytan och plötsligt ser bruten ut. I vissa psyken kan, om ämnet är infekterat, plötsligt en massa "gå förlorat i översättningen".

Den här sinnebilden kan motsvara de mer kraftfulla fallen av Luft och Vatten som tvingats samman på stjärnhimmelen och jag har indikerar att astrologin kan betrakta homosexuell vägran att acceptera den egna kroppen som en differens mellan omedvetna motiv och den fysiska verkligheten.

In träder det mentaliserande Luftelementet och skapar en buffertzon, ett luftslott inom vilket saker och ting idealiseras. Ja, hela verkligheten skrivs om i fall av svår mentalsjukdom. Som en mild form av detta buffertzonsbyggande kan man uppfatta den påfallande ytliga esteticismen bland homosexuella - de lever genom en mental fantasi för att slippa närma sig den plågsamma zon där Vatten och Luft skär sig mot varandra.

Djuppsykologen James Hillman kallade Herakleitos "den första psykologen", och när jag i Aftonbladet läser Läkarförbundets tidigare ekonomichef Björn Druse, numera knuten till någon slags klinik för behandling av ätstörningar, kan jag bara notera att människans självkännedom tycks mindre nu än för 2.400 år sedan. Artikeln uppvisar alla tecken på klassisk 1800-talsmaterialism, och Druse tycks vara barn av fantasin att människan är reducerbar till kemi.

I den värld där allt kan reduceras till materia, där varken själ eller psyke existerar annat än som poetiska uttryck - det är död kemi som förklarar livet och ur fysikalismens synvinkel - finns bara en behandlingsmetod: stoppa mat (eller piller) i gnissande människan. Då blir hon frisk även i den där lilla slatten av medvetenhet som så att säga följer med som en bonus till den fysiologiska processen.

Behandlingsmetoden är genial i sin enkelhet, men det är inte praktiken jag är ute efter här, utan den kvävande förkrympta verklighetsbild Druse frammanar:

Vi menar däremot att ätstörningar är kroppsliga sjukdomar som, förvisso, ger psykiska symptom. Men för att bota patienterna krävs i första hand att man ”reparerar” kroppens funktioner. Vanligtvis läker då också de psykiska symptomen. För ätstörningar gäller att när kroppen blir sjuk, lider också själen. Läker man kroppen, blir också själen frisk. 

De här bloggen har i sina astrologiska studier åtminstone satt ifråga materialismens världsbild. För den har inget svar på varför den skadad Mars i Kräftans tecken ger en statistisk överrepresentation av homosexuella, varför Solen i intervallet Skytten/Stenbocken inte producerar några brottslingar, eller varför den repressiva Saturnus i ett Lufttecken riktad mot det omedvetna Vattenelementet är extremt underpresenterat bland Nobelpristagare i fysik men tycks fungera bra bland framstående konstnärer!

Dessa indikationer åtföljer barnets födelse till världen, men i den materialistiska och själlösa världsbilden finns det inget kitt som förbinder himmel med jord. Materialisten ser inga stora sammanhang. Allt är bara "jord" och liv identifieras med biologiska processer!

Antikens tänkare hade förstått mer, att i själva verket allt är psyke och att materialismen bara är en ovanligt liten och skyddad verkstad - en fantasi i en större verklighet. Den större verkligheten fasar västerlänningen av idag att befatta sig med!

F.d. ekonomidirektören bör också vara den första att instämma i att psyke är komplext, svårbehandlat - och därmed resurskrävande. Materia är i jämförelsen billigt, och degraderar man människans själ och ser henne som ett dresserbart husdjur, då blir kognitiv beteendeterapi den rationella lösningen för materialister och ekonomer.

Förmå anorektikern att börja äta, så vaknar till sist det kroppsliga systemet upp till sin normala aktivitet. Så långt tycks, som sagt, Druses metod, listig i sin enkelhet. Men priset - att frånkännas sin verkliga värdighet som levande varelse? Jag undviker termen "mänsklig värdighet" och säger levande varelse (jiva-atman). Den levande varelsen beaktas inte som en egen storhet i den nutida läkarvetenskapen. Spöket i maskinen har avhysts från den här planeten i de sekulära kulturerna.

Sol i Oxe (oralitet, mat), Måne i Kräfta (aptit, assimilation).
Gissa livsfilosofin.

Det är inte förvånande att slå upp läkarekonomens horoskop och hitta en stjärnhimmel som till 100% bekräftar det västerländska tankehaveriet. Allt går i den fallna själens gyttjebruna mix av Jord och Vatten. Minns hur det då och då dyker upp sådana här fall på bloggen och hur de nästan varenda gång är extrema fysikalister, anti-metafysiker eller rabiata ateister.

Första exemplet var Henrik Fexeus. Senare har "svekfulla" psykologer som hävdat Druses tes "enbart biologi" hittats med samma arma sammansättning av enbart Jord och Vatten. Inga av dessa observationer är meningsfulla för en materialist, dessa är "psykiska data" - de kommer från, och riktar sig till, den djupare nivå i människan där evaluering och meningsskapande äger rum.

Indisk astrologi kallar denna nivå Buddhi, intelligensen, och den representeras av planeten Merkurius. Symbolen Merkurius har dock sina mer prosaiska tillämpningar också, och i en fallen kultur som den västerländska får Merkurius begränsad handlingsfrihet, den blir "logik", "intellekt", "kommunikation" och andra inomvärldsliga ting.

Detta är emellertid långt från Merkurius fulla gestalt. Alkemin, en psykologisk schematik som bara obildade tölpar (skeptiker eller okunskapens apostlar Humanisterna) skulle uppfatta som ett missriktat försök att framställa fysiskt guld, ser t.ex. i Merkurius bilden av den mäktiga andesjälen i hennes fulla resning. I andra traditioner används istället ord som Översjälen, Paramatman eller Ängeln. Det är bara naturligt att det råder en viss diffushet i terminologi vid beskrivningen av realiteter ganska få har upplevt och andra bara har hört om men söker precisera i ord.

*****

Vad vi ser i den sorts horoskop där Jord och Vatten totalt dominerar är att Världssjälen, C.G. Jungs "objektiva psyke", drömmer en dröm om fysikalitet, spinner en dimslöja så att de barn som föds under en sådan Zeitgeist presenteras för en lång väg hem. Av någon anledning har de bara lämnats smulor från den rike mannens bord, men även i dessa de minsta sandkorn döljer sig hela universum.

Empirister har dock svårt att ta tanken till sig, att de arbetar i en symbolisk, mytisk värld. De tar sitt mätande och donande på största allvar och förklarar just det förfaringssättet vara det som befattar sig med "verkligheten". Lite som Druses artikel inte hyser några tvivel om att ett mål mat gör människan mer gott än psykoanalys. Med AB:s benägna bistånd är han ute och samlar proselyter.

De med hög intelligens ser igenom chimären, men majoriteten identifierar sig totalt med sin fysikalitet och blir förespråkare för biologism. Hela svenska folket ser ner på psykologi och skälet till detta är förstås nationalpsyket i Väduren, nybörjarens tecken, vars disponent Mars i Oxen indikerar identifikation med just spädbarnets orala stadium.

Det förvånar inte det minsta att hitta Druse född med sitt livsuppdrag (Solen) i Oxen, pengarnas, matens och homeostatiska balansens tecken: "Stoppa i dig lite mat så känns det bättre sen." "En sund kropp ger en sund själ." Människor med dessa floskler har ingen aning om vad de talar om när de tar ordet "själ" i sin mun. Det kan inte andesjälar på det primitivistiska stadiet av identifikation med kroppen ännu göra. De har inte utvecklad någon högre kognitiv medvetenhet ännu.

På en punkt avviker Druses horoskop från den tvättäkta troglodyten. Han föddes till en "subgeneration" som delar en faktor i den kognitiva kapacitetens Eld. Faktorn är Saturnus, formplaneten, som i det egocentriska eller personfixerade Vädurens tecken anses "fallen" och sakna korrekt blick för den kompletta formen. Väduren producerar partsinlagor men saknar känsla för den fulla sanningen och det är mer än troligt att de förnekar att det skulle finnas någon "full sanning" då de är predisponerade att mäta allt utifrån sin egen medfödda Saturnus, fallen in i myten om subjektets primat!

För ett genant fall av hur avtrubbad eller inskränkt den här placeringen kan vara i sin formkänsla eller livssyn - om den tillåts spela förstafiolen - se horoskopet för dagen då Jyllands-Posten tyckte det kunde vara kul att håna islam en smula.

Det är t.ex. ingen slump att undertecknad skriver dessa ord från Saturnus i Skytten, det avslutande tecknet i Eld där den till människa återfödda själen lär sig att ta det universella greppet om formbegreppet. (Saturnus har i sin "eldtrilogi" dessförinnan mellanlandat i Lejonet och där propsat på individualitetens form.) Och så sträcktes mig i detta jordeliv Platon och Plotinus, och jag gavs förmånen att få se hur den bespottade astrologin i själva verket går tillbaka till mänsklighetens största tänkare. Allt efter Platon, har det sagts, har bara varit fotnoter från västerlänningen. 

*****

Efter att ha sett Druses horoskop, nästan garanterat fritt från psykologiska problem pga. dess jordnära primitivism, dess bindning till sinnen och metaboliska processer (Oxe = allt går att lösa med lite mat), låt oss återvända till de inledande orden om psyken i olag, om dissonansen mellan Vatten och Luft.

Läkarekonomen uttalar sig som en helare av den materialistiska övertygelsen och gör det vältamjat - för pressen slår samtidigt upp det sorgliga fallet Isabelle Caro (AB), en anorektiker som dog vid bara 28.

Hennes horoskop bekräftar till fullo astrologins tankar om dissociation, det nämnda brytningsfenomenet i psyket som skapar en illusorisk diskontinuitet i årans form då den doppas i vatten. Det är psykiska luftslott som står på kant med sinnesvärldens data. Själen kan inte underordnas kroppen, vad än Druse inbillar sig.

C.G. Jung summerade hela världens klassiska vishet väl när han såg kropp och själ som funktioner av varandra, men i andra sammanhang står det klart att också han ansluter sig till österlandet, till Platon, till den idealistiska verklighetsbilden. Plotinus (200-talet) formulerade saken koncist: Vi har inte en själ, vi existerar inom vår själ.

Din kropp är alltså ytterst din föreställning, och Druses metod förutsätter att andesjälen är redo att spela det banala spelet som jordbundna andar spelar. Vad Druse inte säger i artikeln är att många själar inte vill spela det spelet, och har de ingen andligt vaken människan i sin närhet svälter de sig istället till döds. Andligt sovande människor som Druse kan inte rädda dessa medsjälar för han är blind inför människoväsendets faktiska design.
Vi kan lämna därhän att Isabelle Caro var född med Solen i Lejonet. Visst, hon blev anorexins "poster girl", helt i linje med showiga Lejonet. Men psykopatologin står att hitta i andra zodiaktecken, nämligen kroppsliga och självkritiska Jungfrun, allmänt kritiska och mentala Tvillingarna, och så det jag misstänker är den stora boven: Mars-Skorpionens attack mot den mentala sundheten i Tvillingarna.

Vatten attackerar de mentala luftslottskonstruktionerna och, simsalabim!, har vi en människa som lever i en fabricerad verklighet där fakta om den verkliga bilden gått förlorad. Vatten/Luft i osynk har jag också kallat "förluster vid översättningen" - och dessa förluster eller denna skräpöversättning har då att göra med psykets dissociation från visst innehåll. Är anorektiker också en variant på homosexuella som vägrar acceptera att de bytt kroppsligt kön mellan två jordeliv?

Den begränsande Saturnus i ett fysiologiskt tecken (bland husen motsvarar Jungfrun det sjätte för fysisk hälsa) kastar här en restriktiv aspekt mot Mars innan den också sänder en restriktiv aspekt mot Månen och det giriga Drakhuvudet. 

Kan dessa läsas som en självsvältstendens - den kroppsmedvetna Jungfrun inställd på Saturnus förnekelse och återhållsamhet?

Månen (aptit) och Rahu (den måttlöst hungrande) borde betyda glupande begär! Men notera alltså hur det mentala Lufttecknet dels bromsas av Saturnus i en Jord/Luft-kombination ("rationalism") och samtidigt skadats av den självdestruktiva attacken från ett omedvetet hat eller självhat (Mars i Skorpionen).

I fall som Chers dotter Chastity/Chaz Bono som opererade sig till man (bara för att börja svulla för att "göra sig kvitt" även sin nya manskropp!) har en känd födelsetid kunnat etablera självhat eftersom horoskopets första kroppshus ingick i det astrologiska komplexet. I det andra horoskopet för en könsoperation där födelsetiden är känd ("Maxwell") hittar vi intressant nog väldigt snarlika indikationer! Isabelle Caros födelsetid är okänd, men vi ser besynnerligt lika indikationer också här.

Att den avlidna fransyskans Jupiter väver in sin "tillväxtpolicy" i Tvillingarna har jag ingen förklaring till. Alla dess tre aspekter mot Tvilling-psyket (enormt mycket med tanke på hur få aspekter som rymds i det indiska schemat) innebär att åtminstone någon av dem måste ha en hörnhusplacering - men okänd födelsetimma lämnar oss i blindo. Jag tror knappast att det är Jupiter i Vågen som är grundtonen vad beträffar den självbild (det luftslott) som tog hennes liv. [2]

Jag tror Mars i negativt härskarläge i Skorpionen har en nyckelroll här, och troligen i ett "ondskefullt" hus också. För att avgöra hur seriös en störning mellan attityd (Vatten) och intellekt (Luft) är, måste sekundära faktorer vägas in.

Jag har ingen anledning att invända mig mot metoderna på den klinik Druse bereds tillfälle i AB att göra reklam för, men man kan verkligen fråga sig om Oxens simplistiska "ät en tugga till, det gör dig gott", har någon chans att nå fram i psykologiskt djupgående fall som fransyskans.

Västerlandet har mördat människans själ, förvägrat den andliga dimensionen en plats i sin verklighetsbeskrivning. Därför är alla metoder den kan tänka ut bara billiga hack som inte adresserar människans väsenskärna. Inte undra på att den biologistiska mainstreamvetenskapen har lejda hejdukar som är ute dag och natt för att diskreditera allt som luktar antik kunskap - den pillerindustrin sägs ha renderat obsolet - eller "new age-flum", vilket i vissa fall också är antik kunskap fast i ny förpackning.

Men det vet inte de tankepoliserna eftersom deras egna kunskaper är kriminellt bristfälliga. De tillhör i själva verket inte mänsklighetens långa och fantastiska historia, utan har själva fallit ner i den mörka håla Platon illustrerade så väl för 2.300 år och som så väl beskrivs av Björn Druses säreget ogynnsamma födelseögonblick.

Att det emellertid finns godhet även i Dödsriket kan ingen förneka - många av de mest sinnliga och livsbejakande människor jag mött har vara knådade just bara med jord och vatten. Men av någon anledning blåste Gud ingen livsande (Luft) in i dessa. Jag vet inte vad dessa själar är på jorden för att lära sig, men följer man bara manualen som stod skriven på himlen vid deras födelse, är det uppenbarligen inte mentala konceptioner de är här för att träna sig i, utan att leva upp till teorin, och åstadkomma något i konkret handling.

_____

1. Body Dysmorphic Disorder - tyvärr hittar jag inte resonemanget i något av de inlägg jag främst tänker på - jag kan ha strukit det för att det var en utfransning.

2.  Se magikern James Randis snarlika horoskop där via aspekt "övertryck" uppstår på en enda punkt. Det är svårt även för regelbundna läsare att i myllret av symbolisk information upptäcka de många små egenheter jag ännu inte lyft fram i eget inlägg. Men jag har under bloggandet noterat åtskilliga "dysfunktionella" horoskop där en enda punkt aspekterats trefaldigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar