Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 10 april 2013

Nobelpristagare - själar med högre potential?


Fader Tid (Kronos/Saturnus) - pur intelligens?

Rubrikens fråga kan synas illa ställd och att svaret är självklart ja. Men ändå inte, för Nobelpriset tycks istället följa i spåren på en självförverkligad själ, en själ som inte har någon potential kvar utan äger full aktualitet.

Terminologin kommer från den aristoteliska uppdelningen i potentia/actWikipedia har en artikel, men jag gillar innehållet i den här annoterade, skolastiska pdf-filen. Texten börjar så här:

ACT AND POTENCY (Greek ενεργεια [energeia]—δυναμις [dynamis], παθη [pathe]; Latin actus—potentia)—mutually ordered factors or components (ordered in different orders) of one being, in which act and potency are respectively: form and matter, substance and accidents...

Märk hur exakt den aristoteliska filosofin harmonierar med tankar i den indiska astrologin, ett av många vittnesbörd om att grekerna "är bara barn" som lånade från äldre kulturer i deras omgivning. 

Aktualitet är således det verkliga för Aristoteles, som hos Platon tingets (eller människans) inneboende form. Det är där den verkliga existensen återfinns, ytskenet är bara död materia eller ett "fenomen". 

I indisk astrologi kallas på samma sätt en planets underliggande värd - härskaren över tecknet där planeten befinner sig - för dess själ. Saturnus i Väduren är alltså bara det materiella yttre uttrycket - "kontroll på basis av Vädurens princip" - men det är Vädurens härskare som är Saturnus underliggande "själ" eller dess form. 

För att rekapitulera ett tidigare inlägg: När Saturnus ligger i Väduren och disponenten Mars också är hemma, talade jag om att kombinatet signalerade "aktualisering". När Saturnus ligger i Väduren och Mars befinner sig annorstädes i zodiaken såg jag en diskrepans som man kunde tolka som att de båda planeterna mellan sig uttryckte en spänning och en potential till förändring. Om Saturnus i Väduren var den aktuella belägenheten visade Mars en potential i annan riktning...


*****

Som jag garderat antydde i inlägget Leo Lagercrantz & själar med potential, var den i all hast påhängda studien av "potentialen" hos 513 Nobelpristagare möjligtvis inte korrekt. Jag upptäckte snart metodfelet och här följer den korrekta utvärderingen av den "högpresterande" Nobelpristagargruppen (förutom freds- och ekonomipristagarna). 

Det blir också en värdig final för bloggens försök att validera den antika världsbildens fortsatta giltighet på dess egna villkor. Bloggen har tjänat som en skolbänk i det offentliga under de gångna fyra åren och inläggen blir hädanefter mer sporadiska. Jag har tröttnat på att undersöka var och varannan skvalpkändis. Det här inlägget motsvarar mer bloggarens sanna jag.

Fast så har jag sagt förr utan att kunna hålla mig borta från tangentbordet...


*****

Frågan gällde, som sagt, huruvida Saturnus i den antika bemärkelsen "själens form" producerar bättre om den äger potential eller är fullt aktualiserad (eller om det kvittar lika). 

Aktualiserad eller "självförverkligad" kallade jag strukturplaneten hemma i sina två härskartecken Stenbocken och Vattumannen samt närhelst den gästar ett annat tecken och dess dolda disponent - det värdtecknets härskare - själv är hemma. I övriga fall, just beskrivna, befinner sig Saturnus dolda disponent i ett annat tecken med en annan karaktär och inriktning och ingjuter i själens form Saturnus en POTENTIAL till förändring - på gott och ont kan man misstänka.

Resonemanget gäller för alla planeter men jag tyckte just den strukturella Saturnus var intressant att studera eftersom planeten enligt inlägget Guden Saturnus och planeten med samma namn faktiskt betecknar ren intelligens. Ja, den också! 

I samband med Lagercrantz-inlägget hade jag mött lite tankar hos filosofen Plotinus om det gudomliga intellektet (Nous). (Låt inte inläggens publiceringdatum på förvilla. En del saker spottas ut med närmast "automatisk skrift" på bloggen, annat läggs på is några dagar eller längre...)

Och vilken bättre grupp att mäta Saturnus som "rå intelligens" eller den förnuftsprincip, det logos, som när den vänder sig mot Gud får axla en intelligens djupare än någon räknenisse i Anders Borgs guds- och människohatiska finansdepartement någonsin kommer att kunna förstå, än de som vunnit det prestigefulla Nobelpriset? 

Det är möjligt att en större grupp Mensa-medlemmar skulle utgöra ett tillräckligt gott dataunderlag, men jag har inte tillgång till deras medlemsmatrikel och tillhör för övrigt inte själv, vad jag vet, den celesta skaran av IQ 131 eller högre... Jag säger celest eftersom intelligens enligt Platons filosofi inte är ett jordisk utan himmelsk. Jag försöker här anslutna till hur nyplatonske Plotinus i Enneaderna handskades med Aristoteles dikotomi.

I inlägget Plotinus tankar om själars potential applicerade jag potential/aktualitet-dikotomin på astrologin eftersom det är uppenbart att den exceptionella romerske tänkaren (rankad som en av västerlandets viktiga tänkare och läst av just ingen alls, särskilt inte i Sverige) är påfallande initierad i astrologin och dess filosofiska implikationer.

*****

Den som minns att jag eliminerade Kräftan från det metodiskt felaktiga testet, glöm det! Även om Månens flyktighet gör placeringen osäker och så många Nobelpristagare inte har en känd födelsetimma, kan man kvitta de födslar där Månen kanske hinner in i Kräftan under dygnet, mot dem där Månen kanske hinner lämna Kräftan under dygnet. Det var tankefel ett som här korrigeras. Alla tolv tecken kan användas.

Men det verkliga felet var att jag betraktade en "aktualiserad" Saturnus i Stenbocken eller Vattumannen (Typ1) som likvärdig med t.ex. en Saturnus i Väduren där också Mars var på plats i sitt eget härskartecken (Typ2). 

Sannolikheten är inte 12:1 för dessa båda scenarier, utan 144:1 för att båda planeterna i den sammansatta "aktualiseringen" ska gälla. Det var därför testet resulterade i en för bloggen extrem överrepresentation. 

Jag fattade misstanke redan här och verifierade problemet genom att testa 1.000 slumpgenererade födelsedatum med samma metodfel. Samma överdrivet positiva besked för "aktualiserade själsliga former" dök upp, trots att 1.000 "Medelsvensson" inte rimligen kunde vara lika "självförverkligade" som Nobelpristagarna - försåvitt inte hypotesen var rent nys. Men resultatet för båda grupperna berodde alltså på ett slarvfel.

Sannolikheten för Saturnus hemma i Stenbocken eller Vattumannen är ~8,3% för vardera tecknet. Med två tecken förbrukade blir frågan om Saturnus och Mars i Väduren eller någon annan "aktualisering" via tvåplanetskombination således 1/10 x 1/10 eller procentuellt 1,0% 

I skriptspråk till astrologiprogrammet ZET ser dessa tio frågor ut så här:
(sa.ari & ma.ari) |
(sa.tau & ve.tau) |
(sa.gem & me.gem) |
(sa.can & mo.can) |
(sa.leo & so.leo) |
(sa.vir & me.vir) |
(sa.lib & ve.lib) |
(sa.sco & ma.sco) |
(sa.sag & ju.sag) |
(sa.pis & ju.pis) 

Eftersom de här två typerna av "aktualiserad" Saturnus eller själslig form har så olika sannolikhet, granskas här typerna separat. Jag gör först proceduren på kontrollgruppen med 1.000 slumpgenererade födelsedatum. Då kommer vi tydligt att se om det spelar någon roll för Nobelpriset att ens "själsliga form" är har realiserat alla sin potential, dvs. aviserar en fullt förverkligad själ vid barnets födelse.

Den som hann läsa det första testet innan jag tog bort det, vet att jag bakvänt gissade på att det var "bättre" att ha en själ med inbyggd spänning mellan Saturnus och dess disponent än att "redan vara aktualiserad" eller "homefree" vid födelsen. Det felaktigt upplagda testet visade det motsatta!

Låt oss skrida till verket och se vart forskning leder oss...


Som brukligt när antalet deltagare i ett test passerat några hundra, gäller "statistisk signifikans" vid ±40% eller större avvikelse från medelvärdet.


1000 deltagare "födda" mellan 1575-2702

Typ1. Saturnus sin egen herre i Stenbocken eller Vattumannen.

Medelvärde: (8,33% x 1000) + (8,33% x 1000), dvs. 16,7% av hela setet = 167 födelser.

I gruppen hittades 174 st, vilket ligger mycket nära medelvärdet.
Dessa två saturnusplaceringar utgör 17,4% av hela setet.

Typ2. Saturnus i samma tecken som sin disponent.
  • Medelvärde: 0,1 x 0,1 = 0,01 eller 100 födelser (1% av setet)
  • Signifikant avvikelse (±40%): vid eller bortom 60-140 födelser
  • Testgruppen innehöll 83 födelser, dvs. inom slumpvariationen.

513 Nobelpristagare födda mellan 1817-1966

Typ1. Sa.Cap | Sa.Aqu

Medelvärde = ~86 födelser eller 16,7% av hela setet

I gruppen hittades 98 födelser eller 19,1% av hela setet.

En marginellt förhöjd tendens för en "aktualiserad" Saturnus att vinna Nobelpris således, och något större än slumpvariationen för 1.000 "Medelsvenssons". 

Men sannerligen inte i närheten av några ±40%. Har bloggen praktiserat tokgalet höga krav för statistisk signifikans? Eller kan Saturnus i Stenbocken eller Vattumannen sägas vara "aktualiserade" själsliga former men som likväl inte uttrycker sig som ren intelligens? 

Det var som sagt apropå Saturnus som ren intelligens valde Nobelpristagarhoroskopen som värdiga representanter. 

Nu ska gudarna veta att Saturnus ofta finner sig övermålad av de längre planetkretsarna så att denna "fördolde gud" (deus otiosus) inte sällan helt verkar lysa med sin frånvaro i människors liv och tänkande. En människa helt utan fungerande Saturnus skulle i teorin vara en lallande dåre! Med klen Saturnus och stark Mars en okontrollerad och farlig aggressor, med klen Saturnus och stark Venus en hora helt utan självaktning. Och så vidare.

Men nu innehåller astrologin flera punkter för att säkra intelligensen, och andra och helt klart tydligare mått har diskuterats tidigare på bloggen.  Att ens komma på tanken att pröva antydningar hos Plotinus astrologiskt är typiskt för den här bloggarens vilda ingivelser.

Som saker står just nu verkar inte enbart Saturnus hemma i endera härskarläget leda till något. Det kanske inte ens går att tala om "förverkligande" av en potential när symboliken är simplistisk?  

Nå, vi har halva testet av Nobelpristagarna kvar. Nu över till det tvådelade ominat om "en aktualiserad själslig form".

Typ2. Saturnus i samma tecken som sin disponent.
  • Medelvärde: 0,1 x 0,1 = 0,01 x 513 eller ~5 födelser (1% av setet).
  • Signifikant avvikelse (±40%): vid eller bortom 3-7 födelser.
  • Gruppen innehöll hela 42 födelser.

Här ser vem som helst att något helt annat har hänt än för Typ1! Sex gånger så många som krävs för signifikant överrepresentation har vunnit Nobelpris när deras Saturnus är "aktualiserad" enligt Typ2.

I termer av min godtyckliga gräns för överrepresentation fullkomligt ramponerar fyndet den gränsen - en 800-procentig överrepresentation relativt medelvärdet och 600% över kravet på signifikant överrepresentation ger ett tydligt besked: en "aktualiserad" Saturnus representerar verkligen extrem intelligens - hos Nobelpristagare men inte hos vår kontrollgrupp med 1.000 simulerade födslar. Folk är folk och så kommer det stunder när "stjärnorna" är påfallande predisponerade för stort och djupt tänkande. 

Minns dock att detta världsunika fynd bara är ett mått på intelligens. Här diskuteras andra sätt att närma sig frågan.


*****

Anmärkning

Bilden överst är en detalj från amerikanska art rock-bandet Kanas skiva Overture från 1976. Sålde enorma mängder på styrkan av en hitsingel, "Carry On, Wayward Son" - en direkt allusion till det nytestamentliga temat om den förlorade sonen. 

I grunden är det en metafor för själens återvändande till himmelen efter en tids identitetsförvirring på Jorden. Bara den som likt Nobelpristagarna söker aktualisera sin själs form får tillbaka de förlorade himmelska skatter som själen bytte bort mot Anders Borgs och Fredrik Reinfeldts självförnedrande liv i ett ekorrhjul för bara plastleksaker.

Kansas texter avslöjar också filosofiska motiv och gruppen blev några år senare också en "öppet" kristen rockakt, vilket möjligen skulle ha stört fansen om det handlat om sinnesslö och mörk hårdrock och inte intelligent och utforskande "progressiv" dito. Men i USA finns/fanns inte svenskarnas förenklade förnuftstro (som mest påminner om Saturnus i som den yttrar sig via Jordelementet).

I det här sammanhanget påminner omslagets åldrade och djupt introverta kompositör om en Nobelpristagare. Missa inte att omslagskonstnären lyhört mot ämnet ("överbliven ouvertyr") (möjligen "flört med den politiska vänstern") ritade in planeten Saturnus ("ålderdom", "Fader Tid" men också "förglömmelse").

Om Kansas var lätt vänsterradikala ("vänsterouvertyr") är det bara logiskt, för kristna värderingar har ingenting att göra med Göran Hägglunds (kd), som lagt sig i säng med rovkapitalismen. Intelligens väljer alltid himmelriket först och så kommer det man behöver för morgondagen på något sätt.


Anmärkning 2

Publiceringsögonblicket, ser jag strax, ger en ovanligt märklig himmel! Det är inte bara nymåne utan också en magnifik sådan och den utspelar sig precis i slutet av Fiskarnas - befrielsens - tecken.
Det är frestande att jämför den här markant sattviska himmelen med horoskopet för den ateistiska MIT-astronomen som jag började denna morgon med att skriva om. Kan det verkligen vara så enkelt? Att Solen i Oxen söker döden och helvetet (identifikation med det materiella) och att Solen i Fiskarna i bästa fall väljer att simma "uppåt" och hittar Intelligensen bakom universums ytsken?

Notera hur Oxen i detta horoskop står i 12e huset för syndernas rening och har en ömsesidig reception med den rentvådda och upphöjda Venus i Fiskarna. Mot detta kan man ställa Mars attack mot ascendenten. Jag läser kartan dels som att den beskriver metodfelet som tvingade mig att ompublicera, men också som att kartan i denna nymåne bekräftar en nystart för den "befriade" bloggaren. 

Kartan beskriver en "omstart" i befrielsens tecken och med full kraft (Fiskarna i tionde huset, precis som då bloggaren själv föddes.) Jag behöver inte längre kämpa att bevisa ämnet för mig själv och 5-700 dagliga besökare. Nirvana är uppnått med detta studium av den gudomliga intelligensens lägre representant Saturnus och den bästa grupp som tänkas kan för detta: Nobelpristagarna.

*****


Se även: Nobelpristagarna: Solen och Saturnus är fiender

...samt en kritisk granskning av metoden i ovanstående inlägg:

Nobelpristagarna - nödvändiga sanningar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar