Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 12 april 2011

Dödshotade Flemming Rose (Nihilismens pris)

[Ett långt inlägg från januari 2011 som blev liggande opublicerat.]

Högerextreme islamofoben
Flemming Rose, cirka 2006

I samband med ett reportage från ett danskt tidningshusens levererat av Björn Wiman i DN inser jag att bloggen saknar horoskopet för Flemming Rose, världens kanske mest hatade kulturjournalist. 

Rose var mannen som publicerade Muhammed-karikatyrerna i Jyllands-Posten och sedan stod på sig i sin perspektivstörda grundinställning till yttrandefriheten i Sixty Minutes. Till sist var han en persona non grata i den mer allsidigt tänkande mänsklighetens ögon.

Frågan är, inför Flemming Roses på många sätt typiskt kreativa horoskop, om man kan se att det här är en mentalt avvikande människa och därtill en hycklare (en observation jag noterat i flera internationella kritiska rapporter från åren det stormade som mest).Nej inget säkert går att urskilja. I en annan kultur än den sekulära hade kanske det här horoskopet fungerat utmärkt. Problemet med astrologin är att tolkningen är avhängig av den redan givna kulturella kontexten. Den miljövariabeln har man inte alltid något horoskop för. Det blir till sist astrologens egna värderingar som avgör hur man ser på ett enskilt horoskop, vägledd av de gamla tankarna om varför en viss planet t.ex. vinner eller tappar i effektivitet i ett visst tecken.

I avsaknad av födelsetid saknas också möjligheten att på djupet förstå vad som inte fungerar i kartan.

Men ett kan direkt sägas, här finns det "sociala utstötningssyndromet" eller "mobbarsyndromet" och det är lika glasklart hos den islamhatiske dansken som hos "übermobbaren" Usama bin Ladin!

Att Flemming Rose sedan i dödshoten själv blivit "socialt utstött" påminner mycket om upptäcktsresanden Sven Hedin vars nazisympatier ledde till att svenska samhället stötte ut honom. Dansken och svensken har Sol och Måne (men inte deras disponenter) i vartdera av Vattumannen och Skorpionen som bildar just detta varsel om någon "på kant med allmänna värderingar".

Det är mycket som talar mot Flemming Roses syn på yttrandefriheten (absolut och okränkbar på ett sätt som påminner om att sekularisten bara bytt ut Gud mot sina egna gudar). På ett generellt plan ser vi livslinjen "gå av", vägen från Måne till Sol, från omedveten instinkt till solärt fullgången handlingsmänniska är en snårig resa från omedvetna attityder (Vatten) till fullt medvetna konceptioner.

I den mån t.ex. en olycklig men obearbetad barndom ligger kvar och ruttnar - vilket den fallna Månen i Skorpionen antyder - kommer skorpioniska gifter att antingen förbittra den vuxna människans utblick och i värsta fall göra henne till en rasande rättshaverist, om hon inte har turen eller talangen att verka inom något kreativt yrke där den här giftigheten kan hitta legitima uttryck via sällsynt ondsinta karaktärer inom t.ex. romankonsten.

*****

I Flemming Roses fall vet vi faktiskt något om miljövariabeln, för vi känner det danska nationalhoroskopet. Det innehåller samma själsliv i Skorpionen, en indikation om "dåligt karma" från tidigare liv som troligen resulterat i en problematisk födelse i detta liv eller känsloströmmar som avviker mycket från gemene mans.

Jämför artisten Niklas Strömstedts Mån-Skorpion som fått sin förklaring genom tidningsartiklar där han berättade om sin tragiska ankomst till livet i en babykropp där redan cancer växte. För behandlingen separerades han från sin mor under den viktiga tid ett spädbarn ska bygga band med den biologiska modern - matrisen för barnets eget psyke.

Jag har från släkten ett fall med två systrar, båda med Månen i Skorpionen och där modern dog när de var små flickor. De växte upp i ett helt glädjelöst hem. Exemplen kan mångfaldigas. Skorpionen tycks alltid indikera avskildhet, och när det sociala grupptecknet Vattumannen aktiveras är någon form av social marginalisering (eller socialt stigma) nästan alltid ett av livsödets viktiga trådar!

Bloggen har förstås också sett möjligheten av mobbning, där man vänder det onda utåt och angriper en grupp eller ideologi som motsvarar det egna problemet.

*****

Om någon undrar varför den här bloggaren älskar att häckla ateismen, särskilt i Humanisternas ointellektuella form, kan detta lätt spåras i bloggarens eget horoskop, även om Luft/Vatten-problematik är en mycket liten del av totalbilden.

Här ska man läsa sjätte huset för fiender och filosofins Jupiter i Skorpionen, inte som bilden på bloggarens egen filosofi utan som hans "fienders filosofi". Således protesterade bloggaren i tonåren mot (dåvarande) allmänna värnplikt och avtjänade ett kort fängelsestraff för sin syn på krigets filosofi. Skorpionens tecken ansågs i antiken direkt ha med krigshetsare att göra. (Se denna förnämliga artikel på en sajt förnämligt rik på antika bokcitat.)

Ingen vid sina sinnens fulla bruk kan missta sig på att Humanisterna är mörkermän och krigshetsare. I sin apartheidpolitik som kräver att samhället sluter sig gentemot religiösa människor och "driver" in dem i sina privata lägenhetsceller som nazisterna drev in judar i tillslutna getton - dessa förklädda djävlar hoppas uppenbarligen att homo religiosis så ska bringas till ett borttynande - i denna remarkabla agenda skapar den sjuka sekulära humanismen lika mycket friktion i samhället som de mest fundamentalistiska krafterna.

Så blinda är dessa människor att de inte kan se sina egna tankar och attityder och korrekt lokalisera vilken art de själva tillhör! Vi andra har sett den här "typen" om och om igen i historien och historien kan omvittna att de är djävlar förklädda i människokroppar.

Via mitt horoskop lokaliserade jag i Humanisternas genast en instantiering eller förekomst av stjärnkartans varning för "fiendens filosofi av Skorpionens (dödens) typ" (nihilistiska eller materialistiska filosofier som förnekar medvetandets oändlighet)! Jag startade bloggen Ockulta ögat som en respons på den desinformation jag upptäckte att Humanisterna försökte slå in en ung generation.

Humanisternas falska världsbild delas förstås av urartade sekulära kulturskribenter som Flemming Rose - den ogrundade fantasin att mänskligheten skulle vara på väg i någon slags evolution, och att vetenskapliga sanningar skulle stå för en högre grad av sannhet än religionens utsagor om de yttersta tingen. (Vetenskapen uttalar sig inte ens om dessa.)

Den mäktigt klarsynta djupspykologen och nyplatonisten James Hillman (med många fler) har tydligt klartgjort de djupa psykologiska drivkrafterna bakom denna evolutionsmyt och att den inte är väsensskild från några andra mänskliga fantasier. Alla lobbar för sin favoritmyt och jobbar för att hitta belägg för den. Att evolutionismen inte hittat några bevis för makroevolutionen är välkänt och inte så lite pinsamt.

Astrologin rymmer flera zodiaktecken som i kombination kan beskriva fantasin om "utveckling". Ta t.ex. den strebrande stengeten som via det konkreta och synbarligen objektiva Jordelementet (saker som låter sig mätas och vägas) uppenbarligen upplever sig vara på väg någonstans (mot bergets topp!) och hur denna process lätt kan översättas som den ateistiska darwinismens pseudoreligiösa fantasi om att evolutionen är på väg mot fiktiv perfektion.

Det är därför vi hittar rasismen som en olycka som bara väntar på att hända bland alla som bekänner sig till evolutionsläran. Den svenska rasbiologin under 1900-talet är en direkt följd av den här fantasin. Intressant nog visade det sig vara inte Stenbocken utan den opposita Kräftan som stod för drömmarna om rasrenhet! Och detta är helt logiskt.

Det är den subjektivistiska Kräftan som ÄR det fallna psyket (Månen) som projicerar drömmen om "Stenbockens perfektion" (den hårda och osårbara och formrena). Hos Kräftor hittar man ofta patetiskt simpla synsätt på "snygga kroppar" och andra oreflekterade föreställningar.

Det är en soppa av åsikter baserade på enbart sinnena men inte intellektuellt bearbetade alls. Rasism och fördomar hänger nära ihop med ett psyke (Måne/Vatten) som förorenats av hämningslös sinneskonsumtion och alltför lite mental bearbetning.

Den annars mycket sympatiska underhållaren Peter Wahlbeck odlar just en nyandlig evolutionsmyt där själen på något sätt skulle vara underordnad en utveckling i tiden trots att tiden bara är en imaginär åskådningsform, inte verkligare än något annat (ur det transcendentala perspektivet).

Han föddes, föga förvånande, under en ansträngd opposition mellan Kräftan och Stenbocken. Som en besk bismak tycks det här zodiakkomplexet också lockat fram attitydmässiga reservationer i invandrarfrågor. Vi är offer för våra zodiaksymboler tills vi "vaknar" och ser vilka fjärrstyrda nickedockor vi är.

"The Hydra was of enormous size, with eight mortal heads,
and a ninth one in the middle that was immortal."
Från theoi.com - fin resurs för grekisk mytologi

När Herkules hugger av hydrans nio huvuden, vad tror du detta symboliserade i antiken? Rimligen att andesjälen befriar sig från de sju planeternas och de två månnodernas hämmande inflytande!

Historikern Thomas McEvilley har i sin "The Shape of Ancient Thought" övertygande beskrivit hur ofattbart nära sammantvinnade de antika högkulturernas föreställningar var. Det finns också hydra-varianter med sju huvuden, en ännu tydligare koppling till de sju planeterna.

Samma extremt fientliga inställning till kosmos formgivande krafter dyker upp under mellanplatonismen och har tack vare det gnostisk-kristna Nag Hammadi-biblioteket bevarats till vår tid.

Inte sällan kommer mytologiska föreställningar på drift, och i myterna om hur Herakles gör sig värdig att upphöjas till gud (återupprättar sin medvetna identitet som andeväsen) är det inte längre uppenbart att hydran fyller en kosmologisk funktion eller representerar ett världsallt som snärjer människan.

*****

Evolutionsläran är således bara en ny form av "religiöst sentiment", men de sinnesbundna själarna tror verkligen på evolutionen som en sann lärosats. När man för över sekularistens bräckliga tänkande på samhället, då uppstår den fula - riktigt fula - danska arrogansen som kombinerats med en allmän invandrarfientlighet. Resultatet blir sådana mänsklighetens bottennapp som Flemming Rose - ivrigt tjafsande och yrkande på just sin yttrandefrihet.

Människor av den här typen är tragiska misslyckanden - de ser inte ens den verkliga spelplan mot vilken människan hade att förverkliga sig eftersom de kastat bort själva tanken på att det existerar några objektiva värden i universum.

(Att med den precision universum faktiskt hänger ihop enligt den fysiska matematiken, så tvärsäkert utgå från att det inte finns några moraliska lagar motsvarande den extrema elegansen som matematikerna ser i den fysiska designen av universum, förefaller inte bara korttänkt utan också som ett tecken på att väsentliga kugghjul saknas i mekanismen hos dessa inbitna religions- och gudsföraktare.)

Bloggarens horoskop tycks likväl - en smula bakvänt är det allt - att som filosofi rikta in sig på andras tänkande i de stora frågorna och betrakta deras filosofi som fientlig till den egna, vari nu den består.

Ja, på ett sätt är detta logiskt eftersom Månen - den reflekterande vishetens planet - stiger i öster. Min livsfilosofi har uppstått helt och hållet genom att observera andras försök att sälja mig sina tankesystem. Som Mån-Tvilling (frihetlig, oberoende) har jag dock förbehållit mig rätten att inte identifiera mig med någon filosofi förrän jag färdats ytterligare lite genom Luften och avsmakat nya tankar!

Ur denna, Tvillingarnas till intet förpliktade (ett själviskt tecken!) färd genom alla de tankeklimat som kan tänkas, har gradvis medvetandet klarnat om vad allt tänkande ytterst handlar om, mot vad det riktar sig - vilket dess slutmål (telos) är. En egen filosofi började skymta som, som vanligt, är den eviga filosofin, den alla folk genom alla tider upptäckt. Verklighetens egen filosofi.

Denna positiva filosofi uttrycks i undertecknads horoskop snarare genom Jupiter-Skorpionens disponent Mars. Minns att indisk filosofi kallar den planetära förfogaren av en planet för dess själ. I det här fallet smälter filosofins själ, Mars, samman med Solen i en tät konjunktion i det femte solära huset.

Men Solen representerar alls inte filosofi, den har ingen "kärlek till vishet", Solen är subjektet för allt filosoferande!

Söker man enligt metoden i inlägget om den psykiskt störda Julian Assange gräva i kedjan av disponenter och deras disponenter, når man i undertecknads fall Solens disponent Venus i Lejonet, men Venus är här i sin tur förfogad över av Lejonets herre Solen. En sluten cirkel har bildats, en ömsesidig reception.

Grundmotiven i bloggarens liv är således jämvikt med andesjälvet (Vågen och Lejonet, Venus och Solen). Ser det ungefär ut som en innehållsförklaring till i princip varenda inlägg eller artikel på den här bloggen? Skulle tro det.

Den här navelskådande utvikningen tjänar till en bättre förståelse av Flemming Roses problem och därmed hela den västerländska kulturens [1].

*****

Jag gick igenom mina 4.700 sparade horoskop efter det sökmönster jag misstänker är Flemming Roses akilleshäl. Sol och Måne som inte samarbetar socialt i sagda två tecken och därtill Solen angripen (hämmad eller kontrollerad) av Saturnus, dess egen disponent!

Detta antyder en ödesbestämd begränsning av kontakten med det egna andesjälvet och ytterst med det katolikerna kallar Spiritus Intellectus (jag gillar den översättningen av Platons Nous!)

Lite mer positivt kan man uttrycka saken som att Saturnus eller Fader Tid bestämmer NÄR under livet det öppnas dörrar till det högre andesjälvet. Ja, i dessa fall är evolutionsmyten så sann att man hamnat på insidan av myten och nu måste följa den i dess koreografiska upplägg.

(Notera att restriktionens Saturnus står i Skytten hos Flemming Rose - tecknet som egentligen borde öppna mot utlandet och allmän fördomsfrihet. Solen i Vattumannen fokuserar frågan om sociala grupperingar. Det är inte första gången bloggen noterar inskränkningar i synen på utlänningar med placeringar i Skytten!)

För att inte tala om danskens psyke (Månen) baserat på krigaren Mars i hans kanske mest prestige- och makthungriga position i Stenbocken - jämför ensamma och faderlösa barnet Julian Assanges försök att mopsa sig och getabockstånga (mäta sig) mot världens stora makthavare genom sitt förrädiska lilla Wikileaks-projekt.

Med hela fyra kriterier minskar träffarna snabbt. Det som var 4.700 horoskop slutade i bara två matchande horoskop:

  • Anonym. Enda barnet, gift barnfar, social ensling, karriärorienterad och tävlingsinriktad, mellanchef. Materialistisk hunger.
  • Sharon Stone. Hybris, intelligensfixerad, tydligt på kant med det sociala via sina uttalanden.

Det är särskilt Sharon Stone som bekräftar att det kan vara något som saknas i allmän omdömesförmåga hos Flemming Rose. För många år sedan var hon något av en elitistisk dyrkare av (jordisk) intelligens och uttalade sig om vilka krav hon hade på en mans tankeskärpa för att hon skulle finna honom intressant.

Långt senare vill jag minnas att hon sade något i stil med att kineserna hade dåligt karma när en jordbävning skördat hundratusentals människors liv. Det må så ha varit, men Stone är inget annat än en katastrof vad gäller social kompetens som kläcker de orden i det offentliga och så snart inpå en katastrof.

Den här bloggen väntade t.ex. tills statsministern bevisat sin inkompetens innan den nagelfor vederbörandes horoskop. Stone var bara klantig och huvudlös (minns inte om det var före eller efter hennes stroke).

_____

1. Ja, du läste rätt. Jag sade mellan raderna just att mitt horoskop beskriver ett av de viktigaste livsuppdragen: att finna medveten harmoni med sin egen andesjäl! Men tro inte att det tyder på hybris, tvärtom är det bara "halvtidssignalen". Som bäst tyder det på att undertecknad i detta liv åtminstone inte längre flyr verkligheten eller hopar nya livslögner som kommer att kräva många ytterligare besök på jorden för att lösa upp.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.