Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 15 april 2015

Moralpanik!


Bloggaren får syn på en pågående ordväxling i SvD mellan folk för och emot grunda föräldrar och deras sätt att parkera t.o.m. de minsta barnen framför en bildskärm. 

Jag noterar speciellt en filmvetare som kritiserar en barnläkare för affekter och dålig förankring i forskningen för att sedan själv skriva den mest manipulativa text som tänkas kan, fylld av små bedrägliga ord som söker nedvärdera barnläkaren och påverka läsaren att istället följa honom. Spåren av en genuint kriminell hjärna med andra ord, kanske en som tittat för mycket på gangsters på bio...

Att lokalisera födelsedatum för filmmissbrukaren Tommy Gustafsson är ett "vågstycke", och verkar knappt ens möjligt. Han är inte tillräckligt fåfäng för att ha skapat sig själv en artikel på svenska Wikipedia, och ingen annan har tyckt han meriterar sig för en, heller. Vidare är namnet är ett tragiskt vittnesbörd om svenska föräldrars låga bildningsnivå och bristande fantasi. Tommy. Gustafsson. Kunde ni inte bättre? Det gick säkert tretton på dussinet av den namnkombinationen redan på 60-talet, som jag förmodar matchar åldern på figuren på fotot. Han är som alla borgare av mer libertariansk typ hånfull mot den politiska 68-rörelsen och med andra ord ännu en USA-kulturkramare som inte alls bottnat i frågan om moralens inre väsen. Detta är en ledtråd i försöken att hitta ett åtminstone sannolikt födelsedatum.

Under försöken hittar jag åtminstone en viktig bakgrund till mannen på fotot och hans lätt arroganta och överlägsna snörpande på munnen. Hans bok om moralpanik recenserades i GP och trots dess förtjänster frågade sig recensenten "hur det är möjligt att skriva en bok..." och listar med jämna mellanrum upp de mest patenterade milstolpar som den här typen av studie borde innehålla. I synnerhet saknas det filosofiska (epistemologiska) perspektivet på begreppet moral men jag instämmer i det obegripliga att utelämna Nietzsches tankar om att transcendera konventionell moral helt och hållet.

Givet en anställning på Linnéuniversitetet går det att begränsa antalet TG väsentligt - förutsatt att han inte pendlar långväga till jobbet! Jag hittar då via birthday.se en 46-åring i Kalmar län, vilket skulle kunna matcha åldern på filmvetaren på fotot. En födelse 1970 skulle ha den avgjorda fördelen att filmvetaren då tillhör en "sub-generation" som kom till världen när moralplaneten står så illa skadad att vi helt kan räkna bort dem som omdömesgilla i frågor som rör moral.

Detta är den "fallna" Saturnus i egocentrismens (t.o.m. solipsismens) tecken Väduren, en förfärande inskränkt och otillräcklig syn på moral som inbillar sig att det är människorna själva som diktar ihop sina tabun och gränsdragningar. Kort sagt, det är samma dekadenta virke i den här själen som då Världssjälen lät Adolf Hitler dra igång Andra världskriget baserad på hans åsikt om hur gränserna i Europa skulle se ut! 

Den enda trösten är att sinnelagshoroskopet tecknar ett psyke (Månen) som söker opponera sig mot Saturnus, vilket skulle kunna resultera i en syntes - dessa själar är destinerade att ta - eller åtminstone söka ta - spelet till en högre nivå. Med tanke på hur låg nivå Saturnus i det subjektiva egoperspektivet representerar vore det väl skam om de inte lyckades med åtminstone ett myrsteg i detta liv!

Se: Världshistoriens ondaste horoskop (hittills) (nov 2011) 
Givet osäkerheten om födelsedatumet ska man hålla analysen kort, men man kan notera hur exceptionellt väl Mars/överdriftens Rahu i Vattumannen motsvarar ett intresse "moralpanik" i det allmänna medvetandet (Vattumannen), medan en missbrukare av sinnena - t.ex. överdriven filmkonsumtion - perfekt motsvarar en dominerande kombination av Eldelement och Luftelementet. 

Tillägg: En läsare blev så taggad att ett formidabelt detektivarbete resulterade och den korrekta kartan som bifogas längst ner. Se därför det som följer som allmänt filosoferande och en exercis i horoskopanalys!

Plotinus, nyplatonisten, kopplar Eld till den levande varelsen - djuret - så att "det nobla elementet" faktiskt inte är mer än ett varseblivande djur. Det krävs Luft (andevärlden!) för att djuret ska bli en människa eller intresserad av det typiskt mänskliga: intellektuella bemödanden. Men som jag noterade i en studie är Lufttecknet Vågen en dominant bland horoskop för ateister, tecknet tycks sakna kapacitet att tänka "uppåt" - relationens tecken ägnar sig bara åt mellanmänskliga relationer!

Faktum är att det knappt går att tänka sig ett bättre horoskop för en sinnesmissbrukare än denna karta som nästan helt går i den visuella Eldens och den mentala Luft-intellektualseringens färger. (Ett intellekt sjunket ner till auktoritetsfixeringens Stenbock visar dock hur filmvetaren försöker hävda att hans frikännande av bildskärmsmissbruket är en god och nyttig aktivitet.)

Platon kritiserade den usle sofisten Protagoras för den falska föreställningen att det är "människan som är alltings mått", dvs exakt den fallna Saturnus i Väduren som leder till inbillningen att man själv skapar sig sin moral. Men moralen etablerades i samma ögonblick tiden började rulla och världsskådespelet satte sig i rörelse. Moral är bara ett annat ord för den komplexa uppsättning naturlagar som ytterst sett går tillbaka på den levande intelligens som Alltet är. Vad hyperintelligenta (se horoskopet!) men ändå tragiskt ignoranta tänkare gör, är att sluta sina efterforskningar vid tanken på kulturella/samhälleliga sedvänjor (latin: mores, sing: mos - varav vårt "moral" i den sekulära kulturens, satanismens och Nietzsches begränsade mening). 

En satanist kan naturligtvis inte gå längre i sina tankar, för som Jesus sade kan Djävulen - metafor för total negation/nihilism - inte opponera (och därmed tillintetgöra) sig själv ("two wrongs don't make a right"). Därför måste falska forskare som den här upplevelsejunkien göra som han gör: söka manipulera debatten med känsloladdade ord - en sofist som bedrar med ord, exakt som moralisten Platon definierade en människa som stakat ut en otillräcklig beteshage för sig själv och sina olyckliga elever.


Ateisten och uppblåsta "övermänniskan" Friedrich Nietzsche har annars ett horoskop som är en praktfull studie av mänskliga felsteg (eller rättare sagt: hans själs felsteg som ledde till återfödelsen som Friedrich). Dels ett fall av ateismen i Vågens tecken och träffsäkert också det onda 12e huset som blir spektakulärt synligt då dess ägare, "den onda daimonen", intar en prominent position på den offentliga 10e-husarenan. "Gud är död" var en av den här demonbesatta människans många dumheter som föregick hans totala borttynande i sinnessjukdom. 

Månen i första huset med överdriftens Rahu kan förvisso förklara det mesta av det här eländiga livet, även övermänniskoidealet, då Skorpionens ägare är Mars som står i "rashygienska" Jungfrun och i "den goda daimonens" hus, det elfte. Frågan är hur god en god ande nu är om den driver människan tillbaka till Jordelementet och en aggressivt negativa typ av intellektualitet?

JAG VILL I DETTA INLÄGG FÖR FÖRSTA GÅNGEN PÅ LÄSAREN PRÖVA EN TANKE:

Romerske filosofen Plotinus "vägledande ande" eller "skyddsängel" ("genie", "tutelary spirit" eller "guardian spirit") motsvarar den hellenistiska astrologins term "den goda daimonen".

Dagens elfte hus bevarar fortfarande en skugga av detta höga väsen genom att representera individens "ideal". Vi skulle lika gärna kunna tala om den individuella själens "idé" eller platoniska form. Missa heller inte den hinduiska astrologin som anser Jupiter vara husets signifikator och här ska man således tänka sig Solen som den unika själen och dess "högre" aspekt, Översjälen eller Vägledaren. Nominellt är Jupiter - "Guru" på sanskrit - denna högre instans och således Lagen inbäddad i varje människas högsta väsensled. Men beroende på ascendenten kommer någon annan planet i allmänhet att vara Jupiters ställföreträdare.

En individ har ett högre och bättre Själv, men enligt Plotinus kan hon bara göra anspråk på det genom att själen orienterar sig mot detta. Om själen orienterar sig enbart mot biologi och det växande kommer Översjälen eller Vägledaren att efterfråga Rationalitet! Är individen en intellektuell tänkare, kommer Översjälen att kräva att själen söker Genuin Existens, dvs den noetiska, eller rent andliga aspekten.

I Nietzsches fall var social harmoni (Vågen) en ond anfäktelse för honom - äktenskap och jämlik samlevnad var för honom "den onda daimonen". Han ville höja sig över sin medmänniska (högmod) och argumenterade därför för övermänniskan. En stark människa bortom sociala band och konventionell moral - lustigt nog påminner detta ideal om det sämsts hos Jungfrun i hans elfte idealhus, den "goda daimonens tempel". Jungfruns antisociala läggning kan driva den att förkasta alla konventionella band mellan människor eller sig själv och samhället. Bloggen hittade en första och skrämmande signal om den ondska som bor i den dåliga sidan av Jungfrun när tecknet direkt tog täten som ascendenttecken för mördare.

Så den "goda daimonen" spelas i Nietzsches fall av en negativ och söndrande Merkurius anfäktad av en annan separatist - Mars. I själva verket ser hans "Översjäl" mest ut som en destruktiv skyddsängel som förstörde honom (vansinnig materialism följd av sinnessjukdom)!

Detta kan kanske Plotinus förklara. Ingenstans nämner han att den onda materien har någon väg ur sin brist på verklig existens. Materialisten är och förblir en skuggexistens, en overklig varelse. Att få Jord i elfte huset innebär med andra ord att det inte finns någon högre målsättning. En gång materialist, alltid materialist. Dessa själar är fängslade vid den här planeten och kanske tillhör jordens egen själ. 

Det finns anledning att återkomma till den här oväntade utvecklingen som Plotinus givit upphov till, men naturligtvis har tankarna redan figurerat i många äldre inlägg. Titta t.ex. på den här ofta repeterade illustrationen. Bara de tre övre elementen ingår i Själen. Jordelementet kallas "resurs" i indisk astrologi och tjänar bara som de levande varelsernas "fotapall".  Jorden var aldrig tänkt som själens permanenta hem, och de som avfaller grovt har inte längre någon Skyddsängel med sig - åtminstone inte i detta liv, som tycks vara vigt åt det jordiska.

Här kan man, i samband med just Nietschzes Skorpionascendent tala om en destruktiv andes återfödelse till jorden. Och hans högre jag handlade om att ta förverkliga sin egen (andliga) död. Sannerligen, en del Skorpionen i öster (Carl Bildt!) kastar åtskilligt ljus över vad djuppsykologen James Hillman (djup influerad av Plotinus) kallade "födda till rötägg".

Horoskopet innehåller förstås fler av bloggens gamla käpphästar, och hans övermänniskoideal skymtar även i den diskriminerande och negativa axel mellan Jungfrun/Fiskarna som bloggen har upptäckt ofta dyker upp vid svensk rasism och främlingsfientlighet. Axelns Jungfru-hälft är ju avsaknaden av Skyddsängel - "Gud är död". Att som Nietzsche postulera en "övermänniska" som inte behöver hålla sig till moralen är bara ett steg från den lägsta dyngan: den främlingshatande svensken som inte ens har några filosofiska resonemang för sina dunkla men negativa och exkluderande känslor utan bara kan tala som en räknenisse, om invandringens "kostnader" och liknande.Tillägg

En indikation tyder på att rätt horoskop för filmvetaren lokaliserats - förutom att horoskopets extremism i sig vittnar om en som fallit för skräpkulturen och sedan söker göra en dygd av sitt syndafall. Den indikationen ligger i att jag först tänkte studera SvD-journalisten Sam Sundbergs tredje inlägg i debatten. Men "något" drog mig till den andra texten istället. Och om man väger in observatören som en slags "sensor", visar sig Saturnus vid bloggarens födelse representera just moralen som ett universellt och allmängiltigt regelverk: Saturnus i Skytten ligger två evolutionsnivåer över filmtorskens Saturnus i Väduren. Från egoperspektiv växer själen till att omfatta och bottna i sin egen andliga identitet (Lejonet) för att till sist nå harmoni med Alltet.

Jämför nu bloggarens Saturnus i Skyttens 10e grad med filmvetarens Saturnus i Vädurens 9e grad. I en envig mellan dessa två vinner bloggarens Saturnus numerisk genom att ligga en grad före och i termer av Eldelementets "evolution" eller allt mer vidgage vyer representerar bloggens syn på moralen två hela steg bortom en sekulär film- och skräpkulturfrossares verklighetsuppfattning. 

Men Saturnus är dock bara den aspekt av moralen vi ser kodifierad och i uttryck. Man måste också fundera kring Jupiter som Lagen i det tidlösa, Jupiter som Fader Zeus skapandekraft. Zeus åskvigg motsvarar judarnas gud som säger "Varde ljus!" och en blixt går genom Intigheten och ett kosmos börjar ta form utifrån en regeluppsättning som INTE skapas i blindo vartefter (evolutionsläran) utan är given i själva skapelsen. Detta är då moralen på dess högsta nivå.

Lagen hittas i den simpla Vågen, ateisttecknet som struntar i den vertikala axeln människan/hennes högre andejag för att istället mingla med andra människor och reproducera avkomma. Det är ingen tvekan att indisk astrologi sitter inne på Principerna som förklarar Solen (andejaget) och Venus vara fiender. Solen/andevarelsen är komplett och hel och inte i behov av Venus/allianser och reproduktion. Venus kan beskrivas som själen, i bästa fall attraherad av att koppla åter till sin himmelska, högre aspekt, i värsta fall helt bortvänd från arketypvärlden (och en fallen själ).

Skulle rätt horoskop ha hittats befinner sig filmexpertens Jupiter i Vågens tionde grad, återigen besegrad med en grad av bloggarens lagplanet och indikator för moralens bas och ett "hack" efter bloggarens Jupiter i Skorpionen.

Den njutningsorienterade Jupiter i Vågen är inte en lika stark placering som Jupiter i Skorpionen om man ser till läran om planeternas inbördes relationer (vänner, neutrala, fiender) Jupiter tas inte emot väl i Vågens tecken, vars härskare Venus inte kan identifiera sig med Jupiters gigantiska natur! Vågens vågskålar hamnar i akut oscillation när lilla Venus söker matcha Lagen eller fader Zeus! Att sedan psyket/Månen ligger i samma tecken och plockar upp den här oförmågan ger oss - bortom kartans attraktivt "kreativa" elementsammansättning - en obehaglig, nästan fanatisk psykologi. (Jämför Anders Breivik med massor av Luft och Eld och en kapital oförmåga att hålla isär fiktion och verklighet.)

Här kan man i förbigående notera hur Venus mer korrekt är vän med Saturnus och där underkastar sig Gränsdragaren, hittar ett slutet område att harmoniera med. Fader Zeus ger bara lilla Venus svindel! 

Bloggaren föddes ett år då Jupiter passerar Skorpionen, ett Mars-tecken. Visserligen verkar Jupiter/Lagen här på en lägre, biologisk nivå ("Naturen", grekiskans physis), men den harmonierar perfekt med sin disponent Mars - dessa två planeter är goda vänner på Vattennivån - det speglande psykets nivå. (Dessutom behärskar bloggarens Sol hans Mars och Solen och Jupiter är också bästa vänner!) 

Se vidare: Planeternas hemmatecken, styrka, vänner m.m.

Av dessa anledningar kan bloggaren förmodas ha en bättre känslomässig (Vatten) aning om vad Lagen (och moral) egentligen är, än en filmvetare som inte, trots all världens intellektuella balanskonster och tendentiösa ordvinklingar i sin debattartikel kan härbärgera ett koncept som "gudomlig lag" som moralens bas.

Men vad om "Saturnus i Skytten" bara är ännu en subjektiv partsinlaga, inte bättre än "Saturnus i Väduren"? Här man man som analogi påminna om kvantfysiken ("Saturnus i Skytten") som är bakåtkompatibel, den innefattar Newtons primitiva mekaniska universum. "Saturnus i Väduren" har på sitt sätt rätt, för den vet inte mer. Men egoprincipen var aldrig tänkt att vara hela arenans Lag, så man får helt enkelt be egocentrikerna att inte föra alltför mycket oväsen och desinformera. En dag kommer de också att så på världens tak och förstå vad de inte fattade tidigare om moral och Lagen.

Nu vore det förargligt om detta perfekta horoskop för en film- och konstkonsument skulle gälla någon annan Tommy! Men man får säga som konfucianerna, "I mästarens händer är inget material otjänligt" och ur det horoskop som lokaliserades hittade vi flera viktiga ingredienser med bäring på frågan om moral och den gudomliga Lagen (sanatana dharma).


Tillägg 2 - 150420

Lustigt nog resulterar horoskopet för den korrekta Tommy Gustafsson alltjämt i den fallna Saturnus i Väduren som ett solipsistiskt nav som inte förmår uppfatta några tecken på en objektiv morallag. Dessutom ligger Saturnus nu i korruptionens åttonde hus för en fenomenal blindfläck när det gäller moral. 

Vad som fascinerar är hur nära detta horoskop kommer moralens dödförklarare Nitzsche och som jag av någon anledning tyckte borde finnas med i anslutning till filmvetaren. Undermedvetet varsel om hur det verkliga horoskopet såg ut? En annan moralförkastare, Henrik Fexeus, har i princip samma horoskopupplägg.Det är typiskt att Solen i Fiskarna tecknar Drömmaren - Solen aktiverar jupiteriska Fiskarnas Vatten - Naturen för vilken världen ännu framtonar som en dröm som senare kommer att förtätas (eller aldrig bli av). Filmvetandet uppstår troligen när drömmarnas och fantasiernas Måne lägger sig i det mest kritiska och analytiska av tecken: Jungfrun. Fullmånen mellan dessa två sattviska tecken tidvis är en omöjlig hypoman, en mycket energisk och rastlös fullmåne!

Av detta lärde sig bloggaren att nätet innehåller resurserna att lokalisera folk bara man har motivationen! Tack kommentator "Havsörnen"! Samt att man inte automatiskt ska knyta det visuella Eld-elementet till filmfantaster. Jag kan på rak hand räkna upp följande enorma mediekonsumenter, människor som lever nästan hela sina liv genom fiktionen:

 • Fallet med Jungfruascendenten och Solen i Fiskarna mittemot samt Månen i Kräftan
 • Fallet med exakt filmvetarens fullmåne mellan Solen i Fiskarna och Månen i Jungfrun. Asc i Skorpionen.
 • En yrkesmänniska inom skandinavisk medieindustri (film/tv/streaming): Solen i Jungfrun och Månen i Kräftan. Asc i Väduren.

Sen kommer jag inte på några fler "filmmissbrukare" inom bekantskapskretsen, men det är rätt talande att alla har Sol och Måne i den negativa polariteten, i den mörklagda och sämre avbilden av den gudomliga högre världen. Bloggaren kanske gjorde sig skyldigt till extrem korttänkthet här? Eld behöver inte gå på bio, Elden LEVER LIVET.

Det är fångarna i Platons grottliknelse som sitter bundna och stirrar mot bergväggen på de skuggbilder som rör sig. Fångarna förstår inte att det finns ett Ljus utanför grottan mot vilken högre och fria andar rör sig och orsakar skuggspelet. Projektorn och filmduken! Hade bara denna slitna grottliknelse kommit för bloggaren, hade Jord och Vatten varit en kanske mer naturlig förklaring än Elden och räddat från ett förhastat val av horoskop.

19 kommentarer:

 1. Linnéuniversitetet är en sammanslagning och ligger både i Kalmar och i Växjö. Mannen med datumet du valt bor i Kalmar, men telefonnumret till TGs arbetsplats går till Växjö:

  http://lnu.se/personal/tommy.gustafsson

  Det finns en Tommy Gustafsson i Växjö med födelsedatumet 1971-07-17. Förnamnet är fetmarkerat.

  Det fanns även en lokal ledare för Nationalsocialistisk Front i Växjö, men åldern stämmer inte. Saxat från nyhetsnotis 2003: "22-åriga Tommy Gustavsson är NSF:s lokale ledare i Växjö." Det finns en 34-årig TG i Gemla, Växjö kommun.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Filmvetaren verkar vara miljömedveten:

   http://www.landetsfria.se/artikel/98722

   Har inte kollat upp kartan. Måste dra iväg nu...

   Radera
 2. Det finns ett ord som jag verkligen avskyr, och det ordet är just "moralpanik". Det är uppfunnet av slappa typer som hyllar hedonism och nihilism (fast de säker inte vet vad de orden betyder) och som de använder som tillhygge mot dem som i den offentliga debatten vågar ta upp frågor om vad som är rätt och fel - alltså moral och rättfärdighet (fast det senare ordet är så gott som bortglömt i svenskan). Och ordet har en så negativ klang att det är effektivt att skrika "Moralpanik!" om man vill tysta en meningsmotståndare.

  Filmvetaren borde verkligen läsa Kadhammars krönika i AB som du skrev om igår.

  SvaraRadera
  Svar
  1. http://m.gp.se/kulturnoje/recensioner/bocker/1.2266581-tommy-gustafsson-klara-arnberg-moralpanik-och-lagkultur?m=print&utm_source=google.se&utm_medium=organic&utm_campaign=redirect

   Den här recensionen av Gustafssons och Arnbergs bok tar upp ordet moralpaniks ursprung, samt påpekar att Nietzsche inte nämns i boken

   Radera
 3. Breaking news: Ingen av er har hittat rätt Tommy!
  Författaren till boken Moralpanik (och andra ang populärkultur till barn) är född 1969 enligt Libris.
  Det finns flera 69:or med det namnet i södra Sverige, men ingen som bor särskilt nära Växjö eller Kalmar. Det verkar alltså svårt att få tag på rätt födelsedatum.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Såvida inte Libris har blandat ihop korten. Det finns en till författare med namnet:

   http://libris.kb.se/bib/7230159

   Från Bokus:

   "Tommy Gustafsson är född 1969 och uppvuxen i Bandhagen i södra Stockholm som det åttonde bland nio syskon. Utbildad djurvårdare, och har arbetet som elefantskötare i Borås innan längtan till storstan blev för svår. Andra jobb: vaktmästare i Riksdagshuset, personlig assistent, kassabiträde osv, och just nu brevbärare. Har gått skrivarutbildningen på Åsa folkhögskola i Sköldinge."

   Jag hittar ingen sådan beskrivning på filmvetaren.

   Radera
  2. Jag såg den där romanen. Tänkte att han har väl skrivit en roman också då. Men det finns uppenbarligen en Tommy G född 1969 som författat bidrag i akademiska antologier om film, dataspel, m.m. Dessutom (fast utan uppgivet födelseår) en uppsats om "ecothemes" i filmen The China Syndrome. Där ser man, miljömedvetenheten där också...
   Det är ju ett vanligt namn, fast lustigt att de har samma födelseår, om det nu inte är samma person.

   Radera
  3. 1971-07-17

   Solen/Merk. i KRÄFTAN
   Månen sista graden VÄDUREN kl. 12:00
   Venus i TVILLINGARNA
   Mars/Rahu i STENBOCKEN
   Jupiter fjärde graden SKORPIONEN (opp. Algol)
   Saturnus i OXEN

   TG är även doktor i historia. Både film (via Månen) och historia anknyter till Kräftans tecken.

   Radera
  4. Susanne har rätt här, forskarresumén på universitetssajten motsvarar författarskapet för en TG född 1969.

   Jag blev orolig en sekund när Havsörnen släpade in en 1971a med Saturnus i Oxen, för om ni läser inlägget med blick för det centrala och det perifera (typ snörpande munnar som samtliga 12 tecken är kapabla till), så är Saturnus fall själva kärnan i inlägget. På denna placering hänger jag upp hela resonemanget om den obegåvade värdesubjektivismen ("jag har min sanning och den är lika god som din"). Saturnus når sideriska Väduren den 8 mars 1969 så den betydande merparten av året faller under diskussionen om moral baserad på det förgängliga ego-perspektivet.

   Håller med om att gubbige alarmisten Kadhammar satt fingret på den nya svenska (och globala) underklassen, ett träsk av "lätt" mediekonsumtion. Det var hela min kritik för länge sedan att krigsspelande ungdom bara lär sig att bli kanonmat i ett eventuellt tredje världskrig. Deras koordinationsträning av ögon och handrörelser är en värdelös specialisering av ego/kroppssystemet och "gejmaren" är morgondagens underklass eftersom han borde ha studerat texter på det gamla sättet (långsamt går på djupet) istället för att ha sinnesmissbrukat. Datorspelen som källa till ADHD, "snabba kickars och omedelbar behovstillfredsställelses sjukdom"? (ADHD fick en klasskoppling häromdagen - underklassen har mer ADHD-diagnoser än medel- och överklassen.)

   Radera
  5. Skorpionen måste gräva tills saken är uppklarad. 1969-04-01 är den TG som växte upp i Bandhagen, så den kan vi stryka. Stryk även 1969-12-26, räddningschef i Tranås, samt 1969-05-20 i Sundsvall. Han har sex företagsengagemang i helt annan bransch. Återstår:

   1969-01-10, Falkenberg
   1969-02-01, Romakloster
   1969-04-07, Strömsholm
   1969-06-17, Karlstad
   1969-07-27, Huskvarna

   Det går säkert att stryka fler. Som sagt, han jobbar i Växjö.

   Radera
  6. http://www.lnu.nu/cm/linneuniversitetet/om-lnu/1.116809/bjorn-ulvaeus-blir-hedersdoktor-vid-linneuniversitetet

   :-)

   Radera
  7. Ha! Undrade för några dagar sedan vilket lärosäte som delade ut ett så dubiöst pris i popkultur. Här kom svaret. :-)

   Nu vet man varför denne filmforskare är så angelägen att ge massunderhållningen vitt kort. Linné är ett marknadskramande universitet. Exakt motsatsen till hur ett äkta lärosäte, försvuret till genuin forskning, ska fungera.

   Radera
 4. Det överlägsna snörpandet då? Har bloggen kopplat det till något tecken förut?

  Tillbaka till inlägget... Angående Nietzsche, så tänker jag på två saker. Det ena är att Alexander Bard uttryckt att filosofen är historiens snyggaste karl. Bards andra utseende- och stilmässiga förebilder är Lenin och Hitler.

  Det andra är att jag läst på någon kultursida att nazisterna förvanskade Nietzsches "übermensch" (överjaget) till det rasistiska "obermensch". Själv har jag inte läst Nietzsche. Ser han inte ut som Verner von Heidenstam på uppåttjack?

  Han har ju en hel del roliga citat, ser jag.

  SvaraRadera
 5. "Liknar inte ditt horoskop på flera punkter ateisten Nietzsche? :-)"

  Till Sol, Asc, Venus och Mars, ja (inget gradexakt). Men Atmakaraka, Noderna, Månen/Chandra lagna, Merkurius, Jupiter och Saturnus skiljer sig ju åt. Gränsdragaren attackerar Nietzsches Sol. Och sedan när är undertecknad ateist? :-)

  Also sprach Zarathustra. Aha... det är därför Alexander Bard är zoroastrian. Det enda Bard och Nietzsche har gemensamt är Saturnus i Stenbocken.

  Han tror sannerligen inte på reinkarnation i alla fall, Barden:

  http://alexanderbard.blogspot.se/2011/02/zoroastrianism-vs-reincarnation.html

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag ser men snörper inte på munnen åt något så du kastar pärlor för inget. Har för närvarande Saturnus i (tydligen) ett nyckelläge och är gravallvarlig sedan en längre tid (kanske från Saturnus Skorpioningress)! Intressant att bedriva en smula introspektion och notera hur Den Långsamme påverkar psyket. Tydligen har du inte något tydligt förhållande till din natala Saturnus, annars skulle transiten genom din förstahus-Skorpionen kännas rejält! Jag har Saturnus gradexakt mot ascendenten och när Saturnus nyligen gick (gradexakt) konjunkt med sin disponent och stannade där (retrograd), då hände otaliga saker i mitt liv. Bl.a. har min mor snabbt blivit så alzheimersjuk (hon har troligen Skorpionascendent) att hon denna vecka flyttar in på vårdhem (Saturnus sätter snäva gränser så hon inte kan gå vilse på stan; Saturnus är inte bara den samlade erfarenhetens klokskap utan i lika hög grad försvagade förmågor och senilitet, en kuriös dubbelhet).

   Jag undrar om inte zoroastrianerna en gång trodde på själavandring... Det gamla Persien har många beröringspunkter med Indien. Vad Nietzsche trodde om zoroastrianismen vet jag inte, men utifrån det här inlägget - existensen av en objektivt existerande moral eller ej - var Zoroaster en moralist av guds nåde. Från den här tankeriktningen kommer läran om Sanningens och Lögnens ande som är central i de judiska Dödahavsrullarna. Det är för mig obegripligt hur Bard kunnat kalla sig zoroastrian. Då skulle han inte göra knappt något av det han gör för att hanka sig fram.

   Radera
  2. Min far har Alzheimers och Parkinsons. Det sistnämnda gör att han sitter i rullstol och behöver hjälp med allt. Han kan lyfta lite på armarna men kan inte äta själv, etc. Så han bor på demensboende sedan två år. Han kan inte prata, men kan få ur sig något enstaka ord ibland.

   Solen i FISKARNA
   Månen i SKYTTEN
   Merk./Saturnus i VATTUMANNEN
   Venus i VÄDUREN
   Mars (Rx) i SKYTTEN
   Jupiter (Rx) i VÅGEN (atmakaraka)
   Rahu i STENBOCKEN

   För makarna är det värre när demenssjuka kan röra sig och springa omkring, dra på kranar, promenera på järnvägsspår, utföra sina behov i vardagsrummet, vägra att tvätta sig, rulla ihop bordsduken och börja tugga på den i stället för maten, etc.

   Radera
 6. Nu ser jag vem den snörpande munnen påminner om. Henrik Fexeus.

  http://www.yasni.info/ext.php?url=http%3A%2F%2Fwww.sol.lu.se%2Futbildning%2Falumni%2Ftommygustafsson&name=Tommy+Gustafsson&showads=1&lc=sv-se&lg=sv&rg=se&rip=se

  SvaraRadera
  Svar
  1. En icke-astrologisk faktor men sannolikt relaterad till västkulturens hybris. "Vi vet mer än du."

   Radera
 7. "Jämför nu bloggarens Saturnus i Skyttens 10e grad med filmvetarens Saturnus i Vädurens 9e grad. I en envig mellan dessa två vinner bloggarens Saturnus numerisk genom att ligga en grad före"

  Not: bloggarens Saturnus ligger faktiskt i Skyttens nionde grad. Vilket innebär att Saturnus inte heller är gradexakt på Descendenten. Det handlar bara om tre bågminuter, så effekten är ju snarlik, men ändå.

  SvaraRadera