Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 13 april 2015

Ännu en massmördare med politikens välsignelse

Via ett sidospår i en kommentar fick jag en värdefull uppgift om rumänske "diktatorn" Nicolae Ceauseco: trovärdiga AstroDatabank har tidigare använt samma felaktiga födelsedatum som det som återfinns på Wikipedia. Man undrar just hur mycket felaktiga uppgifter som valsar runt och tas som sanning i astrologin... 

Eftersom den misstänkt avrundade födelsetiden "12.00" härrör från faderns minne, är det lönlöst att fixera sig på någon enskild stigande grad, men det verkar stämma med den korrupte och lyxälskande kommunistledaren att Oxen stiger i öster mellan 11.06 och 11.49 (Bukarests koordinater).


Enskilda fall bevisar inga lärosatser men här är det häpnadsväckande hur horoskopet understryker den antika negativismen kring Oxens tecken - och då tänker jag inte på de avfallna judarnas dans kring guldkalven vilket utlöste laggivaren Moses vrede. Bibelberättelsen verkar annars ha en allmängiltighet, för i romaren Plotinus nyplatoniska filosofi fastslår tänkaren gång på gång att det själen kontemplerar, det blir den! Och när själen kontemplerar materien, då är Afrodite - Plotinus favoritmetafor för själen - inte att betrakta som något mer än en fallen hora. 

Möjligen är denna blogg inte unik men det kan inte finnas många ställen i världen där kopplingarna mellan antik filosofi och hinduiska astrologiska teser har begrundats. Men det är helt klart att den indiska grenen har behållit kopplingar till antikens filosofi som västerlandet omedelbart tappat bort, bl.a. för att Platons Akademi degenererade och fick en artistotelisk inriktning och föraktade astrologin (Aristoteles var en typisk biolog och ointresserad av matematik, och missuppfattade därmed geniet i Platons formlära). Västerlandets förstörelse av astrologiämnet märks tydligt redan i deras grundläggande text, Tetrabiblos, från 100-talet. 

Redan här märker man tydligt hur författaren Ptolemaios efterrationaliserar kring astrologiska tester som han inte längre känner till grunden av. Det är här man tydligt ser det fatala misstaget att förklara zodiaktecknen i termer av årstidssymbolik. Lika tydligt är det att Ptolemaios "hittar på" en förklaring baserad på den tropiska zodiaken till varför planeter är "upphöjda" eller "lider sitt fall". 

Men återkopplar man antikens filosofi och världsbild till astrologin resulterar mycket djupare och mer existentiella förklaringar till varför Plotinus kallade själen Afrodite, varför Platon hade talat om själens förlust av sina vingar när den blev otillbörligt materialistisk, och varför vinstsökande Jungfruns tecken är platsen där just Afrodite/Venus "faller"! Denna subtila serie sammanträffanden har absolut ingenting med den tropiska zodiaken och årstiderna att göra.

Den rumänske massmördarens horoskop bekräftar således eminent den hinduiska astrologins varning för att ingen av de båda välgörarna längre gör den människa något gott som - trotsande filosofins varningar - vänder sin håg mot det materiella och i Oxens fall till och med blint identifiera sig med sitt materiella substrat. Oxen som ascendenttecken är tämligen unikt eftersom den får sin egen härskare Venus mot sig. Själen hatar att förlora greppet för att den lägre fysiska kroppen sätter på sig skygglappar och inte ens i princip är intresserad att lyssna efter själens diskreta styrning. 

På morgonradion idag hör man hur en sådan satanisk människa resonerar: några procent av cannabisbrukare utvecklar mer eller mindre tydliga tecken överkänslighet, t.ex. förmågan att höra röster, och satanister kallar denna öppning mot den andliga världen för mental sjukdom! I själva verket har cannabis-plantan aktiverat hjärncentra som individen aldrig tidigare använt och det är inte konstigt att groteska materialister reagerar med fruktan och t.o.m. psykos då deras satanister till föräldrar aldrig berättat om hur mycket större livet är. 

Det är notabelt att Jamaicas rastakultur inte har några problem med psykoser eftersom cannabisbruket där är ritualiserat och har givits en religiös kontext: budskap från högre höjd tolkas positivt, som meddelanden från goda daimoner eller t.o.m. Den Högste! Sverige, med dess traditionella panikrädsla för alla droger utom vårt egen drängiga alkoholbruk är patetiskt för den som studerat alla aspekter och inte lyssnar på den hjärndöda propaganda som lokala "myndigheter" sprider. Det är märkligt att forskarna inte ställer djupare frågor, frågor om det är den underliggande kulturens systemfel - mer överförda på vissa individer än andra - som utlöser haschpsykosen snarare än bruket som sådant!

Ämnet är inte enbart en utfransning eftersom den rumänske diktatorns stigande tecken är just det orala tecknet som söker tröst i konsumtionen. Oxen indikerar den negativa tendensen att söva själen via identifikation med njutningsmedel av alla de slag utom kanske ett gympass. (Oxens statiska natur skiljer sig rejält från hurtbullen Jungfrun, nästa tecken i den treenighet av symboler för den osunda kopplingen till den materiella världen.)

Oxens egen Venus är således en illgörare eftersom det inte är harmoni med världen som är själens uppgift att söka utan tvärtom uppbrott från en ego-centrerad andlig sömn. Lika uppenbart är det att expansionens och framgångens princip Jupiter inte är önskvärd i Oxen. Att inte bara identifiera sig med det världsliga utan vilja ha "Mer! Mer! Mer!" vittnar om att själen, vilket Fredrik Reinfeldts verksamt onda Jupiter omvittnar, har felaktiga värderingar.

Nicolae Ceauseco lyckas med konststycket att födas med båda dessa problemhärdar i prominent position! Jupiter stiger i ascendenttecknet och Venus, ascendenthärskaren, knyter rumänens person och kropp till det tionde husets absoluta makt! Och en verksamt ond Venus i Vattumannen - folkets eller samhällets tecken - kan väl aldrig vara gott?

Ett missljud är kanske inte hela världen, men Oxen i öster anses vara ett betydande problem för den återfödda själen eftersom till och med sinnelaget (Månen) förvandlas till en verksam illgörare! Och här är Månen fallen i Skorpionen och i opposition till den onda önskan om Jupiters expansion. Detta är en dräggighet som t.o.m. syns i fysionomiskt i diktatorns slappa och veka ansiktsdrag. Hela ansiktsuttrycket signalerar den självefterlåtenhet som "den sataniska axeln" introducerar i karaktären. Eller rättare sagt, den sataniska axeln hotar med akut karaktärslöshet!

Summa summarum: de tre största hoten mot en själ som väljer att födas genom Oxens arketyp är det egna sinnelaget (Månen), tendensen att förlora sig i de egna subjektiva känslorna (Venus) och driften mot att skapa sig en nidbild av noblessens liv genom överdådig lyx (Jupiter). Ceauseco har samtliga tre verksamma illgärningsmän i de världsligt prominenta hörnhusen. Därav de nyfikna massornas häpnad när diktatorns smaklösa överflöd i palatset gick i dagen. 

Oxen/Skorpionen vågrät ger Djävulen en lätt ingång i människan eftersom materiell komfort blir viktig. Jämför med den sattviska och lätta axeln Jungfru/Fiskarna - inte alls lika satt och stagnant utan just den där odrägliga hurtbullen som joggar runt med fascismens alla mätinstrument fastspända vid överarmen. Slavar under sina kroppar och sina egna slavdrivare på en och samma gång! Ingen av de tre Jord/Vatten-axlarna gagnar själen. "Samla era skatter i himmelen och inte på jorden" sade den kloke Jesus som troligtvis valde en Luftascendent för sin födelse. Varför inte Tvillingarna, Budbäraren? "Jag har givits en del saker av Fadern (att förtälja)", förklarar han i det märkliga Thomasevangeliet. 

Se även: Ond Venus, god Venus för en kort kommentar om Afrodite som själen då Oxen respektive Tvillingarna stiger i öster.

Här är en djup slutknorr. Det själar kontemplerar, det blir den, enligt Plotinus. Den som kontemplerar Jesus väsen blir Jesus och får tillgång till hans kunskap. Den som kontemplerar romaren Plotinus djupa insikt i indisk filosofi blir Plotinus och får på den intuitiva (synska) nivån tillgång till hans tänkande. Här är förklaringen till att t.ex. den storsäljande hypnosregressionisten Michael Newtons "hypnosintervjuer" i bokform låter så löjeväckande tagna rakt ur Plotinus samlade verk. 

Böckerna, som jag på bloggen betvivlat, är tveklöst ett uttryck för psykologins "överföring" och "motöverföring" - vilket en del bättre psykologer vet innefattar undermedveten. telepatisk överföring från psykologens egen kunskap till klienten. Newtons patienter låter som karbonkopior på Plotinus kartläggning av det himmelska, och medveten om hur populär Plotinus är genom framlidne djuppsykologen James Hillmans böcker (det var så jag upptäckte Plotinus) kan det inte råda någon tvekan om att Newton i bästa fall fört över sin inlärda Plotinus så att hans patienter under hypnos bara "speglar" honom i hans omedvetna önska att "det ska vara så som Plotinus sade". 

De påfallande skillnader i verbalitet Newton noterade hos klienterna, handlade förstås bara om den hypnotiserades eget ordförråd, inte alla sensitiva kan telepatiskt uppfatta termer, årtal och liknande. En del ser bilder, andra har bara dunkla förnimmelser eller anar "auror" och liknande. Newton rationaliserade och trodde ordfattigdomen hos vissa patienter berodde på att de var lägre utvecklade själar, vilket är ologiskt. Höga själar kan - om deras vilja verkligen är fri - göra små inhopp t.o.m. i grovt handikappade kroppar och de gör detta för att hjälpa sina outvecklade föräldrar att växa i osjälviskhet!
 
Den synske Edgar Cayce hade inga problem med att innefatta denna "överföringens" informationsväg när han under trans förklarade varifrån han fick alla märkliga saker han förmådde uttala sig om. Om klienten var en andlig tjockskalle kunde inte Cayces förmåga passera bortom det stycke död materia som satt invid hans brits och Cayces psyke kunde då bara tappa klienten på information klienten redan själv ägde i sitt undermedvetna. (Tanklösa skeptiker talar om "cold readings" utan att fatta att fenomenet faktiskt också existerar på en mer subtil nivå än de förstår sig på.) 

Om den hjälpsökande istället kontaktade Cayce med ett vidöppet sinne, då kunde den synske passera igenom detta låga psykiska lager och hitta information inom ramen för mer omfattande själsliga nivåer. I termer av den friläggning av nyplatonismen som bloggaren roar sig med i vissa inlägg, skulle idealet vara en klient med tydlig noetisk kontakt - dvs. en individ som vanemässigt kontemplerar Platons idévärld. 

Genom att klientens själ redan är fast rotad i himmelen får en utvecklad synsk individ så mycket mer information att kanalisera då den noetiska eller arketypiska verkligheten är den andliga värld som genomsyrar de lägre och mer detaljspecifika verklighetslagren. Att minnas sitt namn i ett föregående liv tillhör inte himmelriket. Däremot har den eviga andegnistan en omgivande kropp - själen - och i Själen eller rättare sagt i denna världens Själ (Världssjälen, anima mundi) finns de tidigare liven sparade. När detta universum går under, dör också gudarna och de själar som inte vid den tiden helt börjat identifiera sig med sina inneboende rationella principer. "Du får ingenting ta med dig när du går", gäller inte bara detta jordeliv utan även själens bagage. Men allt detta har redan hinduismen rett ut i diskussionerna om världsskaparen Brahma och hans dagar och nätter. (Jfr atomfysikern David Bohms explikata/implikata ordning.)

Möjligen, om man spekulerar, kanske detta universum lämnar karma efter sig så att Brahma har något råmaterial för att skapa nästa universum. Men perspektiven! Vad är en människa i detta stora hela? Individens bagage har sedan länge fallit bakom de Levande varelsernas synhorisont, liksom ingen Levande varelse längre minns diktatorn Nicolae Ceausecos ståtliga palats. Själen BLIR det den kontemplerar från dag till dag.


11 kommentarer:

 1. Det här med medier och deras begränsade förmåga med andliga tjockskallar... det förklarar säkert varför medier inte brukar göra bra ifrån sig vid tester utförda av skeptikerföreningar o dyl. James Randi har utfärdat ett miljondollarpris som aldrig har utdelats, och VoF har utfört ett test med ett svenskt medium, som så klart inte gick bra. Det gällde visserligen inte att lämna information om någon person, som hon annars gjorde i sin verksamhet som medium, utan det var ett psykometritest. (Omständligt utfört, S-O Hansson berättar i "Test av ett svenskt medium" om varför och hur det utfördes: http://www.vof.se/testkommitte/test-av-mediet-carina-landin/)
  Men naturligtvis fick hon bara 12 av 20 rätt, det skulle ha behövt 16 av 20 för att duga som statistisk signifikans. Det var väl vof:arna Hansson och Jerkert med sina negativa vibbar som störde...

  SvaraRadera
  Svar
  1. PS: Jag hittade Carina Landins hemsida. Den var läsvärd, och hon skriver bl a själv om testet ifråga. Intressant att jämföra hennes version med S-O Hanssons: http://www.carinalandin.se/tester/index.html

   Radera
  2. Familjen Cayce - familjefaderns förmågor förändrade levnadsvillkoren för alla i hans närhet - informerade hjälpsökande om hur de borde vara mentalt/andligt förberedda inför frågestunden (med Edgar i hypnos) för att vara så öppna som möjligt. Bön/andaktsstunder rekommenderades.

   En kvinna i helarbranschen berättade för tjugo år sedan om en synsk kvinna i Stockholmstrakten som förbjöd parfymer och liknande vid mötet eftersom hon var så allmänt känslig att detta störde ut henne(s sinnesbalans). Edgar Cayce rökte och drack gärna, en man som inte försökte låtsas att han var något helgon. Han var faktiskt en "womanizer" och den disparata personligheten härleddes till några osannolikt olikartade tidigare liv. De sämsta sidorna var ett nyligt förvärv och kom från bedragaren Bambridge, en britt som kom som tidig kolonialist till Amerika. Cayce spårade under trans hans (skör)levnad genom flera delstater men efterforskningar i mantalslängder etc, gav inga definitiva besked.

   Synskheten hos Cayce "skapades" genom en svår dödskamp i persisk obygd många tusen år tillbaka - där lyckades den långsamt döende mannen med en viljeakt separera sin själ från kroppen... Historien låter absurd men rimmar exakt med filosofen Plotinus hinduistiskt färgade tanke om att själarna SKAPAR sina (kommande) materiella existensvillkor genom sin INTENTIONALITET. "Själen blir (tids nog) det den kontemplerar." Plotinus hade inga problem med tanken att det finns själar som klokt nog aldrig följt sina begär (jfr bloggens inlägg om atma karaka !!!) ända ner till den materiella återvändsgränden.

   Radera
 2. Jag visste inte att några andra planeter än Solens vandring genom den tropiska zodiaken förknippades med årstiderna. Eftersom Venus diskuterades kom jag att tänka på vågskålarnas symbol, "likamedtecknet" (balans) med en "bulle" på övre linjen. Hur gammal är egentligen denna symbol? Jag antog i det längsta att det helt enkelt föreställde en våg, fast utan skålar, alltså en pinne med jämviktspunkten som Themis eller Justitia håller i. Sedan fick jag höra att glyfen föreställer horisonten med den nedgående solen. Detta då höstdagjämningen som inleder tropiska Vågens tecken markerar början på det mörka halvåret. I den naturliga zodiaken är ju även Vågen det tecken som är på väg att sjunka under västra horisonten. Vågsymbolen påminner även om de forntida egyptiernas ankh, där Isis oval möter Osiris kors. Kvinnligt och manligt förenas och skapar just betydelsen "liv". En paradox till så motto att ande (sol/cirkel) normalt förknippas med den manliga principen medan materia (kors) förknippas med den kvinnliga. Hur som helst passar det ju utmärkt ihop med det sjunde tecknet som handlar om relationer. Ankhen är i sig Venus handspegel, planetsymbolen där cirkeln (anden) stiger över korset (materien), till skillnad från Mars där korset stiger över cirkeln (sedermera ersatt av en pil). På samma sätt har Jupiters symbol en halvcirkel (själen) ovan ett kors, medan Saturnus har korset ovan halvcirkeln. Och så faller ju Venus i jordtecknet Jungfrun.

  "And God said, "Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for Days, and years"

  (Obs, humor!)

  Nå, frågan var glyfens ursprung och ålder.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag slarvläste nyligen Tetrabiblos för andra gången på några år (ja, många partier är så komplexa att man måste läsa om flera gånger), men det var uppenbart att Ptolemaios härleder hela systemet med planeters upphöjelse och fall utifrån den solens årliga vandring genom en tropisk zodiak.

   Hela den akademiska texten (ursprungligen del av LOEB Classical Library) hittar jag nu på Chicagos Universitets sajt - om du vill bita i en av alla svåra texter från antiken. (Inte konstigt att 99,99% av folk på den tiden var analfabeter. De skrivkunniga tycks lagt tänket på en nivå som avsiktligt höll kreti och pleti borta!)

   http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Ptolemy/Tetrabiblos/home.html

   Zodiakens symboler - deras historia - har jag aldrig ens funderat över, bortsett rena självklarheter som att Mars symbol tecknar en emanation (nyplatonism), dvs något som bryter cirkeln eller helheten och söndrar skapelsen (romaren Plotinus om felorienterade själar som till sist finner sig fångade i sina egna visioner - helt i linje med Väduren/1a jag-huset här på jorden).

   Den här länken (som du säkert känner till) använder en informationspackad bok från tidigt 1900-tal som en viktig källa, sajten ger GOD information och spekulerar inte:

   http://www.constellationsofwords.com/Constellations/Libra.html

   Här resoneras från äldre västerländska texter så det blir naturligtvis den tropiska förklaringen. Ett flyktigt omnämnande av det sumeriska namnet ZIB-B AN-NA. Lustigt nog - och det är första gången jag tänker på det - brukade en god vän kärvänligt kalla mig ZIBAN, "Vågen". (AN(u) är himmelsguden och NA vet jag inte vad det betyder. )

   Forts....

   Radera
  2. ....Symbolerna existerade helt säkert inte i Babylon (jag har aldrig sett ett ord om att någon av symbolerna hittats avbildade). Istället skrevs namnen ut (kilskrift). När du tar upp ämnet, slår det mig att de kan vara pinsamt sena i sin tillkomst givet stjärntydarkonstens ålder... Man kanske skulle undersöka de medeltida araberna som ju också gav oss våra siffror. 4 är ju identisk med Jupiter och 5 med Saturnus - se där, en helt annan härledning av de astrologiska symbolerna än den du föredrar! Frågan är varifrån arabernas fick dessa former...

   Symbologin må gälla en kultur eller tradition, men en del av det du säger skulle t.ex. vara obegripligt för en gammal kines, för vilken t.ex. solen var feminin (och vilade i en masklin himmel) medan månen är maskulin och söker sig till den feminina jorden! Eller för den gamla egyptiern som ser himmelen som feminin och jorden - Geb - som maskulin. Se ett av de äldsta inläggen Zeb/Geb Macahan:

   http://sidereal.hall-of-man.com/2009/02/knastertorrt-om-jordelementet_28.html

   Vad som är faktisk kunskap i sådana här frågor och vad som bara är intelligenta eller t.o.m. plausibla gissningar av senare tiders pusslare är frågan. På den här bloggen pusslar jag vilt och så gör även andra som påstår hur saker förhåller sig...

   Tack för kommentaren, som inspirerar mig att vid tillfälle följa det arabiska spåret och se av det antika arvet dessa kunskapshungrande unga muslimer grep tag i. Kunskapen på nätet (utanför akademiskt "säkrad" kunskap) blir jag bara mer och mer irriterad på. En gång var akademisk kunskap feg och försiktig, men hellre det än new age-branschens lavin av snömos och hopfantiserade förklaringar. Som jag nämnt såg redan Tetrabiblos (senaste) översättare från grekiskan tecken på egyptiernas förkärlek för att få färdiga "myter" serverade till ett astrologiskt ämne han annars inte verkade känna för. Inför ett babyloniskt schema utan bifogade förklaringar struntade han helt att ta med det i sin bok trots att han medgav att logiken var kristallklar.

   Radera
  3. Tack för länken. Kände inte till den. Däremot känner jag till Jupiter 4 och Saturnus 5 (det lade jag först märke till själv för länge sedan) och tänkte på detta när jag skrev kommentaren. Chesed (Jupiter) är fjärde sefiran i Livets träd och femman ser ju ut som Liemannens skära. :-)

   Radera
  4. constellationsofwords.com är proppfull av tung info. Kollade igenom Vågen på nytt och här är ju stoff för en hel bok.

   Det babyloniska (eller rättare sumeriska) ursprunget är spikat sedan länge, tycks det. Två stjärnor antyder oket på en vagn (två människor okas samman i äktenskap) - detta är riktigt gamla symboler! Här är då vågskålarnas begynnelse i oket, långt innan det blev skorpionens klor.

   Fast texten inte tar upp det betyder Vågens sumeriska rötter att referenser till höstdagjämningen (tropisk zodiak) faller. I avlägsen tid motsvarade inte Vågen höstdagjämningen. Äktenskapets ok tillhör däremot den äldsta symboliken och vid den heterosexuella unionen (inte homosexuella) har också jag stannat på denna blogg - i överensstämmelse med det forntida originalet vill det tyckas.

   Jo, jag kände ett distinkt "lyft" i själen när jag hittade den sideriska zodiaken, Här var den äkta varan, tänkte jag. Tidigare liv i dessa trakter? Den som t.ex. bara mött astrologin i den västerländska kulturkretsen saknar POTENITAL i sin själ att uppväcka den äldre astrologin, för de var aldrig där!

   Radera
  5. Ja, jag la till www.constellationsofwords.com i Favoriter (har en ny dator nu, med op.sys. på SSD). Ok, OK... Det finns ju två typer av ok. Brädan med urgröpning för nacken ser minsann ut som en vågrät linje med en båge i mitten:

   https://www.osv.org/sites/default/files/Here's%20a%20close-up%20of%20the%20shoulder%20yoke._0.jpg

   Djurvarianten indikerar kanske varför Venus andra härskarläge är Oxen:

   http://askgramps.org/files/2007/07/yoke-of-oxen.jpg

   :-)

   Jag uppfattade alltid uttrycket "äktenskapets ok" som något betungande, men det är alltså det sammanbindande som avses!

   Radera
  6. Åktenskapet ett betungande eller sammanbindande ok? Som gift i snart 23 år kan jag svara: Både och! :-)

   Radera
  7. Det är kompendiösa sajter som "constellation" som får mig att överväga sluta att blogga. Allt finns ju redan "där ute", bara man lyckas vada genom dyngan och hitta bra rådata. Det är av sånt här material man sedan kan spekulera friskt och känna att man står på åtminstone någon grund.

   Tja, oket som binder samman två oxar... Susanne tycks titta på dragardjuren som sådana, de materiella verktygen som själarna använder sig av. :-) Vågens princip kanske ligger mer i "luften" och jag tänker direkt på Platons redogörelse för hur själen ursprungligen var en men sedan delades upp i två och människorna började alliera sig och reproducera sin art. Vågen som ett av de fyra rajasiska hörnen, de fyra grundprinciperna som reglerar människosläktet. Mindre så gudamänniskor/sattva eller demoniskt orienterade människor/tamas - Havsörnen se om Nietzche i aktuellt inlägg om moralpanik för en liten tankeställare om den demoniskt orienterade människan! Liknar inte ditt horoskop på flera punkter ateisten Nietzsche? :-)

   Radera