Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 9 mars 2013

Cecilia Hagen & högerns mytomaniska problem

Läs följande klargörande krönika i AB om Expressenkåsören Cecilia Hagens klassiskt moderata sätt att kapa och förfalska historien (det är inte länge sedan moderaterna menade sig ha gjort åtskilligt för kvinnans frigörelse i Sverige, fast verkligheten var den motsatta).

Öppna sedan det nyliga inlägget Girighetens kriminalisering i sikte i nytt fönster och se vad som där sägs. 

Se sedan Cecilia Hagens dubbelt svärtade himmel där den korrumperande Djävulen till att börja med angriper hennes själva kognitiva kapacitet (Solen) och sedan det subjektiva sinnelagets Måne befinner sig i den grova mytomanens klassiska "dissociationsläge" - en utmärkt position för kroniska mytomaner och vanelögnare vilket jag själv kunde studera på nära håll i en gammal bekantskap.
Låt oss pröva hypotesen att den onda stjärnan Algol verkligen degraderar intelligensen (Solen) så att individen inte själv kan avgöra vad som är myt och verklighet, eller när man falskeligen identifierar sig med en bokfigur som överhuvudtaget inget har med det egna livet att göra - som Hagen tycks ha gjort.

Jag har 513 Nobelpristagare sparade vilka jag förmodar representerar prima intelligens. OM Satans huvud eller Algol snurrar till de för individerna (leva i en extrem livslögn) borde det saknas Nobelpristagare under några dagar i början på Oxens tecken. Är det så?

Jag frångår den antika orben om 7½° och väljer den snävare och mer akuta konjunktionen ±3°. I programvaran ZET ser en sådan sökning ut så här - en fraktion av Vädurens sista grad ingår också:

SO.ARI[29.18-30] | SO.TAU[0-5.18]

Detta är totalt 6 av zodiakens 360 grader eller 1,6666% vilket multiplicerat med 513 horoskop ger oss 8½ förväntade Nobelpristagare i detta sexgraderssegment (eller vilket annat som helst för den delen).

Testet har två svagheter: Solen rör sig en grad på ett dygn och för merparten av pristagarna saknas födelsetid. Det kan alltså hända att det finns fler eller färre Nobelpristagare som missas.

513 mätpunkter är dessutom ett väldigt litet underlag för att ställa en så enkel "fråga" som en som rör bara en planetär indikation. Att Solen i Väduren och Oxen koinciderade med en förhöjd tendens att dömas för brott i flera på varandra följande test gav emellertid hopp om att även små datamängder kan antyda en hållfast sanning (även om man inte kan veta detta förrän flera uppföljningar gjorts).

Med detta sagt visar sig sex (6) Nobelprisbelönade individer födda medan Solen står under stark påverkan från Algol, en stjärna vars exakta natur troligen inte kan bestämmas eftersom den uppenbarligen ändrar beteende från fall till fall. I ett viktigt fall (rapporterat här) har den visat sig som kromosomskador - dvs. en rent fysiologisk korruption - men i andra fall kan den ha med annat lidande att göra och i andra fall åter mer påminna om en destruktiv rackare. Sex pristagare är jämfört med medelvärdet 7,55 en cirka tjugoprocentig underrepresentation, vilket bloggen normalt räknar som inom slumpvariationens ram.

Det kan därför vara intressant att se om några Nobelförfattare ingick i den gruppen, för dessa kan vi räkna bort. Till skillnad från medicinare, kemister, matematiker och fysiker tillhör mytomanin författarskapets natur! För någon av de andra disciplinerna vore Lögnens ande en katastrof (men via vår tids ökande mängd av förfalskade forskarresultat ser vi att den mänskliga civilisationen kan vara på väg mot ett tvärstopp).

De sex belönade är:
  • Ilya Mechnikov;15.5.1845 - biokemist, pris för upptäcker som relaterar till kroppens immunförsvar - jfr Satan som den som bryter ner och korrumperar
  • Ronald Ross;13.5.1857 - en fysiolog, inga närmare uppgifter
  • Pierre Curie;15.5.1859 - fysikpriset
  • Peter Grunberg;18.5.1939 - fysik igen och nu för upptäcker om "gigantisk magnetoresistens" - smaka på den en lång stund i samband med Satan som ren resistens, total negativitet och vägran att acceptera någon som helst formal "input"... Materien som ren och skär Ondska.
  • Johannes Bednorz;16.5.1950 - mer fysik, superledare
  • Frank Wilczek;15.5.1951 - fysik... "asymptotisk frihet i teorin om hur strängar interagerar" - som jag läser "asymptotisk frihet" i denna höggradigt spekulativa gren av vetenskapen, ser jag återigen Satan, den fjättrade och rent mytologiska tankar om hur "banden kan försvagas".

Vad den här ministudien antyder är, rätt förutsägbart, att fysik, läran om det materiella, inte tycks sårbar för Satans korrumperande inverkan utan kanske tvärtom är identisk med den. Det ÄR det yttre höljet av materiell korruption runt själen (i sig utan utsträckning) som är fysikens studieobjekt. Hur skulle Djävulen ytterligare korrumpera det som redan är falskt? Att använda ett underlag med fysiker för att studera intelligensens möjliga korruption under Satan visar sig vid närmare eftertanke vara mindre...intelligent.


(För den som inte fattade vad som hände här: astrologin på denna blogg följer Platons rena idealism. Materia och dess studium i fysiken är en myt om möjligt mer förvirrad än t.ex. de religiösa modellerna. Ingen av dem har åtmionstone ett större anspråk på att representera "sanningen" än det andra. Tvärtom tycks antik mytologi täcka in ett större erfarenhetsfält än den naturalistiska världsbilden möjliggör - människan har blivit dummare sedan Upplysningen, inte smartare!)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar