Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 29 augusti 2009

Horoskop för ting (Titthål in i historien)Vältummad pocket från 1987

Visst kan man ställa horoskop på föremål! Kanske inte på en tandborste eller ett kylskåp, men när föremålet är verkligt betydelsefullt ökar sannolikheten för att horoskopet för införskaffandet ska avslöja något om tingets dolda principer! Jag tror förfarandet bäst kan sorteras under "mundan astrologi" eller "världslig astrologi" - den äldsta formen från innan horoskop började ställas på enskilda individer. Vad man gör är att begrunda kartan för ett givet ögonblick per se och analysera tidens kvaliteter.

Sommaren 1979 blev jag medveten om existensen av en sedan länge försvunnen judisk sekt som kallades esséerna. Jag stötte på dem i en bok om reinkarnation och blev helt gripen. Jag var övertygad om att själv ha varit med på något sätt. Med det lilla jag förstod av gruppen var de asketer som under några århundraden höll till invid Döda havet, avskärmade från kontakt med den övriga judenheten. De ansåg sig vara den utvalda gräddan av det utvalda folket.

Den inledande entusiasmen lade sig, men jag kunde inte släppa gruppen helt, utan läste lite till, och sen lite mer. Jag började på teologisk utbildning i Uppsala och såg till att skriva mina uppsatser om den här perioden som just föregick Jesus kortlivade karriär som en rundvandrande lärare.

Jag var, med de böcker jag läst, övertygad om att han var direkt påverkad av den här gruppens ideologi, och paralleller mellan Nya testamentet och Dödahavsrullarna saknas inte. Delar av Jesus berömda (men kärva!) Bergspredikan i Matteusevangeliet är som plockat direkt ur sektens stadgar.

Någon gång under 80-talet hade jag en av mitt livs mest pregnanta "vakendrömmar" om en judisk trädgårdsarbetare som jag nu (efter lite efterforskning på nätet) tror kan vara ett genuint själsminne av detta tidigare liv.

Det slår mig att det dröjde 7½ år från det jag mötte esséerna tills dess att jag köpte den första i raden av översättningar av deras skrifter, Dödahavsrullarna. Men när jag väl var redo att köpa de här "träiga" gamla pergamentrullarna i pocketform, det ögonblicket måste anses viktigt.

Intresset hade överlevt den första sensationalistiska fasen och sakta blivit ett seriöst intresse, och eftersom det fortfarande leder till nya bokköp för att se vad forskningen hittar tar jag detta som att jag haft ett judiskt tidigare liv. Som den ovanligt "mystiska" psykologen James Hillman säger, är själen "nostalgisk" och söker sig till sina gamla jaktmarker. I vår tid med flygresor och semestrar för folkmassorna skulle man kunna tänka sig att många hälsar på i trakter de tidigare levt i...


Så vad berättar då horoskopet för pocketboken om dess innehåll?
Esséerna var missnöjda med den utländska överhögheten, inte minst sedan romarna anlände på arenan under det första århundradet fvt. Gruppen eftersträvade ett fritt Palestina, ett oberoende Israel och det finns gott om sektmaterial som visar deras apokalyptiska läggning. De trodde sig leva i slutet på en tidsålder, och de tycks ha föreställt sig ett heligt krig som ledde över i en ny era. Religion och politik hängde nära samman.

Esséerna hade astrologiska kunskaper men det är inte känt om de var medvetna om vårdagjämningens precession och att Vädurens tidsålder var på väg att lämna över till Fiskarnas tidsålder. Men en del talar för det. Det finns många trasiga rester av kalendermaterial och liknande bland rullarna. 

Via den "naturliga zodiaken", där var tecken placeras intill sitt världsliga husområde, är horoskopet påfallande arketypiskt! Se Solen i Stenbocken uppe i det dominanta tionde huset: Dödahavsrullarna har i allra högsta grad med den politiska och/eller religiösa makten över denna värld att göra.

Esséerna må ha dragit sig bort och levt asketiskt och undandraget men det var för att de bl.a. helt underkände legitimiteten hos prästerna som styrde och tjänade pengar på Templet i Jerusalem. De var extremt positionsmedvetna (som Stenbockar är), men de bidade sin tid där ute i öknen!


Asketism, ja. Det här var en männens klubb. Ute i byar och i städerna bodde också esséer med lite friare regler, sådana som gifte sig och satte barn till världen. Men i Dödahavsområdet hittar man "hardcore"-gänget av extrema asketmunkar.

Det går knappast att hitta någon bättre beskrivning av esséernas misstro mot kvinnans andliga kapacitet, sexualiteten och fortplantningsakten som bojade människosläktet vid jorden än att i horoskopet hitta Venus "nerkyld" av solitära och åtstramande Saturnus i sexualitetens och dödens tecken Skorpionen! Vilken "cool" för att inte säga djupfryst - ultradisciplinerad - sexualitet. Inget sex alls, faktiskt. Celibatet var ett av sektens tydligaste drag och ådrog sig intresse hos flera samtida historiker.


I det här horoskopet är celibatet inte bara en liten randanmärkning, för Saturnus - självkontroll och disciplin - är den planet som har kontrollen över soltecknet. Saturnus är Stenbockens härskare. "Levande människor" som har stark betoning av både Stenbock och Skorpion är extremt torra, de förefaller skurna ut ett tyg som inte vävts under många tidsåldrar. De är rationella och oerhört vaksamma på allt. Båda tecknen är negativt polariserade och därmed i grunden re-aktiva - de svarar på livets tilltal snarare än forma det.

Detta stämmer väl med att esséerna var en grupp som väntade - väntade på den Rätta Tiden. Och vad är Stenbockens härskare Saturnus om inte också känd som Kronos, tidens herre! Sekten trodde allt var förutbestämt, in i detalj. En del individer var i förväg helt utvalda att gå Mörkrets ärenden, några (nämligen dem som sökt sig till sekten) utvalda att gå Ljusets väg. De flesta människor var blandade och hade en intern kamp mellan gott och ont - och även den vacklande läggningen var förutbestämd.

Utvikning. Det har inte hittats några tecken på direkt själavandringslära i rullarna, men utomstående historiker från den tiden menade att de hade samma själslära som grekerna, och grekerna trodde på själavandring. De gamla skrifterna talar också om "uppstående individer" och det är uppenbart att de räknade med att tidigare figurer i judarnas historia kunde komma tillbaka till livet. Jag tror distinkt att de lärde ut själavandring, och att det bara är otur att inga textfragment av den typen överlevt.

Det är notabelt att ett skriftfynd gjordes i slutet på 700-talet i närheten av Jeriko - inte långt alls från Dödahavsklostret - och genast uppstod en ny judisk sekt, karaiterna, som åberopade dessa återfunna urkunder. De lärde plötsligt ut själavandring. Detta kan ha varit material som dessförinnan tillhört Dödahavsgruppen.

Det är därför Stenbockar - dessa kronologiskt observanta typer - har så nära till att bli fatalister. De har en känsla av en obetvinglig makt och ofta går den här känslan utöver bara förnimmelsen av Tidens obeveklighet.

I vår moderna materialistiska värld är Stenbockarna ofta ateister och pekar på naturlagarnas tvingande och obevekliga påverkan (Stenbocken tyr sig till "verkliga" saker). Men i en äldre tid var de istället "fundamentalister" för religionens och Guds sak. Det är därför den ateistiska miniföreningen Humanisterna (som från tid till annan väsnas) beter sig lika kategoriskt som den mest bokstavstrogna religiösa sekt: de har gjort naturvetenskap är sin heliga ko och se, genast framkallas samma fanatiska intolerans som religionerna förr gav upphov till.

I kontrast till Humanisterna har dagens aktivt religiösa ofta djupnat bortom sådan här ängslig fundamentalismen vilket gör att Humanisterna står där med dumstruten!
Paradoxalt nog har alltså bara ytan skiftat, och dagens sekulära fundamentalister angriper istället sina egna gamla ytterkläder, religionen!

Än mer komplex blir dagssituationen när man betänker att det ju ändå finns många religioner ute i världen som alltjämt enbart bygger på Stenbockens hierarkiska maktprincip: den där samma åsikt ska framtvingas hos alla.

(Jag hävdar därmed inte den vidriga värdesubjektivismen, där folk springer runt och bara "tycker" om ditt och datt, för att de helt tycks ha missat att det faktiskt existerar någon form av objektiv morallag i livet.)

Stenbocken som enskilt tecken är inte särskilt demokratisk (vad den än säger), utan en elitist. Och esséerna ansåg sig alltså vara de utvalda av det folk som till att börja med Gud valt ut åt sig. Creme de la creme!


Horoskopet ligger verkligen nära det sentiment som pocketbokens texter ger uttryck för!

*****

Går man istället till symbolen för psyket, Månen, ljusnar bilden från detta obevekliga och fatalistiskt mörka drag som Stenbock och Skorpion tillsammans bildar. Månen i Skytten indikerar som bäst ett återsken av högre ting, av filosofi och religion. Detta är zodiakens kanske noblaste tecken, åtminstone i termer av mänsklighetens strävan att höja sig ur sin fallna status.

Skytten följer på sexualitetens (och därmed dödens) Skorpion och indikerar att ELD eller ande nu frigör sig och når en högre insikt. Skytten är ju en häst (djurisk drift) men också en människa. Men det är inte den tvådelade varelsen som är det intressanta utan kentaurens pilbåge och den pil som avlossas.

I detta tecken finns chansen att släppa bandet med både sin djuriska del vi fått överta från apan och den mänskliga nivån av förnuftigt resonemang. Skyttens härskare Jupiter anger att det finns ett ännu högre medvetandetillstånd att upptäcka. Och just det sinnelaget (Månen) utmärkte den här gruppen. De mediterade och läste heliga texter och räknade ut horoskop från morgon till kväll!

Till meditation räknar jag förstås också den mer zen-lika meditation som handlar om att göra varje vardaglig syssla till föremål för djup begrundan. Själv tycks jag ha varit trädgårdsmästare vid den tiden, och fann djup sinnesfrid i det dagliga arbetet med planteringarna av citronträd.

Esséerna arbetade med att skapa ett nytt högre sinne, individuellt och kollektivt, en övermänniska eller gudamänniska om man så vill. Landet var fallet i synd, och deras var ett kompenserande soningsoffer. Månen i Skytten är en fantastisk placering om man betänker att Saturnus redan strypt Venus/Afrodites vekhet och böjelse mot sinnesnjutning.

Här börjar en bild framtona av ett extremt ambitiöst projekt vars slutmål - Solen - inte är något annat än världsherravälde. Esséerna var havande med en ny Princip för världsstyret som de var övertygade om skulle komma att ersätta den korrupta religion som praktiserades i övrigt.


Jupiter (filosofi/religion) ligger själv neutralt Saturnus-tecknet Vattumannen. Jupiter/expansion och Saturnus/kontraktion respekterar att de har motsatta uppdrag och är enligt indisk astrologi neutrala till varandra. Därför understödjer Jupiters placering det omen om ett högt och nobelt sinne vi sett i Mån-Skytten.

Notera dock hur också utanförskapet hos denna grupp finns antydd genom "utstötningssyndromet" som i synnerhet bildas där det instinktiva Vattentecknet Skorpionen ställs på tvären mot den mentala och ideologiserande Lufttecknet Vattumannen. Självklart var den här gruppens sexualkod något fullständigt udda i samtiden. Som att importera indisk asketism och göra den till en utbredd livsstil.

Faktum är att sinnelaget (Månen) och dess disponent (Jupiter) ligger i Eld respektive Luft, vilket är de två "nobla elementen" i den gamla världsbilden. Det bekräftar ytterligare att det inte var något självändamål, det där med asketismen (Skorpionen) eller strävan mot maktpositionen (Stenbocken). Den underliggande anledningen var av andlig natur.

*****

Idag underkänner materialister att det skulle finnas något bortom "lergeggan" som Jord och Vatten bildar (se den platta människotyp som avslöjas genom den Franska Revolutionens horoskop - "Den moderna människan").

Men här under det första århundradet före och efter år 0 var det självklart att det fanns flera våningar i tillvaron, även om de inte visar sig för vem som helst. Därav behovet av yoga-träning. Människan är en gud i vardande, som någon sade.. Dödahavsrullarna förklarade att "änglar" gick bland medlemmarna, och om det inte bara var tomma ord eller poetiskt nonsens, måste det betyda att gruppens psykiska (Månen) träning ledde till klärvoajans. Mycket riktigt hittar vi så småningom berättelser om en viss Jesus vars klärvoajanta gåvor understryks gång på gång!

Det går att plocka mer innehåll ur det här horoskopet för själva dagen då en mycket viktig bok i mitt liv "kom tillbaka" efter över 2.000 år (om jag ska ta mina intuitioner på allvar). Inte minst hur egohävdelsen Väduren nollställs i horoskopet genom att Mars står i icke-egots tecken Fiskarna - också känt som ett tecken som drar sig undan allfarvägarna och kan finnas i t.ex. i kloster - precis som även de stadsboende esséerna bodde i egna kvarter och begränsade kontakten med det "fallna" Isreael!

Men med de här axplocken tror jag den här genomgången visat hur tajt horoskopet anknyter till den rörelse som kom att bli kristendomen - fast den knappt han lämna Palestina förrän den tappade bort sina rötter.PS. Jag kämpar förgäves med distinktionen mellan ett mundant horoskop och den version av horär astrologi som innebär att man ställer ett horoskop för ögonblicket då något viktigt företag tar sin början. Som jag förstår saken skulle man lika gärna kunna kalla bokhoroskopet för ett horärt sådant... Vissa astrologer kräver att man verkligen SER ämnet för det startade projektet i det horära horoskopet, och på det sättet var det här ett signifikant horärt horoskop.

_____

Inlägget skickat 18.09 med Månen stigande i Skytten (!) över Stockholms östra horisont (jag var inte medveten om att det här inlägget skulle synka med bokens Måne/psyke). Solen vandrar f.n. 30 dagar i sitt eget oinskränkta majestät i Lejonet (enligt siderisk zodiak). Filosofins och religionens Jupiter i Stenbocken.

Tidpunkten 16.14 för inlägget (se nedan) är uppenbarligen när jag startade skrivandet. Det nya dokumentet skapades då Skorpionen var i stigande över Stockholm och vars herre dubblerar berättelsen om ting som kommer ur mörkret via härskaren Mars placering i Nebus tecken Tvillingarna i åttonde dödshuset (ett hus där man bränner karma).

2 kommentarer:

 1. Ja essérna är verkligen gåtfulla, även för dagens forskning, jag har läst en del om dem själv. Den här astrologiska belysningen gav intressanta infallsvinklar. Och det där med likheten mellan ateister typ humanisterna och fundamentalister av religiös typ, och att det är de förra som numera ofta står för fanatismen, det är verkligen träffande!
  Susanne

  SvaraRadera
 2. Tack för din kommentar! Den fick mig att se över texten och snygga till en del språkliga klumpigheter. Dock ingen anledning att läsa om allt. Jag lade bara till en liten, uppenbar grej om Väduren/Fiskarna i sista stycket.

  Jo, att insida och utsida inte alltid hänger ihop är så sant. Jag tror klubben Humanisterna attraherar folk som var religiösa fanatiker i ett tidigare liv.

  Nu söker de med samma glöd göra avbön. Ibland kan själens önskan att reparera sina felsteg ta sig lite överdrivna uttryck i det efterföljande livet! (Jag har naturligtvis inga som helst belägg för detta som en skeptiker skulle godta!)

  SvaraRadera

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.