Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 21 oktober 2014

50% fler filosofer i uppföljningstest

Ett torrt och teoretiskt inlägg!

En påminnelse om hur sakta det går att samla in horoskop om man söker brett och inom många områden samtidigt. I mars 2010 granskades 120 horoskop för mer eller mindre yrkesverksamma filosofer. I vissa fall låg deras huvudämne annorstädes, men individerna var lika eller nästan lika kända som filosofer. 

Föremålet för deras kunskap varierade: social filosofi, vetenskapsfilosofi, politisk filosofi, idealistisk filosofi (metafysiker) - biologen Huxley, som kom att grunda agnosticismen som filosofisk hållning inkluderades. Jag strök dem som enbart ägnat sig åt filosofins historia utan att (mig veterligen) själv ha deltagit i den filosofiska diskussionen.

Det säger sig själv att en sådan här brokig samling tigger om att finfördelas ytterligare, men jag hade för lite kunskaper om var och en för den svart-vita tudelningen materialister/idealister som gjordes i ovannämnda studie.

Vid senaste sökningen av nu 8542 horoskop hade gruppen filosofer vuxit till 181 stycken, en ökning med 50%. En god anledning att lista Solens och Månens fördelning på de tolv tecken för att se om något zodiaktecken skulle harkla sig och ta till orda. Formuleringen är egentligen oriktig, eftersom det inte är fråga om zodiaktecknen som sådana utan om astrologins simplaste yoga eller kombination mellan två faktorer.

Detta betyder att "råmaterialet", de atomiska beståndsdelarna planet och zodiaktecken likvideras, och det som resulterar är helt nya entiteter, "Solen-i-tecknet-X" och "Månen-i-tecknet-X". Likväl syftar studien till att upptäcka om zodiaktecknens traditionella attribut på något trovärdig sätt ger sig till känna. Det är betraktarens egna förkunskaper som avgör om det blir något kött på benen eller om fyndet stannar som en steril lista med tal, några större, några mindre och några kanske signifikant avvikande från den förväntade slumpvariationen.

181 datapunkter är fortfarande inte ett robust underlag. Slumpintervallet ±50% relativt genomsnittet är stabilt och användbart med dataset om 300 mätpunkter. Vid ett stort set om 1000 mätpunkter har slumpvariationen krympt till bara cirka ±35%. 

Mot den här påminnelsen kan man påminna sig att några undersökningar utvidgats en eller flera gånger och att eventuellt besynnerliga avvikelser redan i ett litet pilottest visat sig varaktiga. "Lita på första intrycket" är alltså en sanning. Och en livsfarlig schablon att leva efter. Blott små signifikanta avvikelser har i flera studier utraderats vartefter dataunderlaget växte, motsvarande förhastade omdömen. Även sanningen: "lita aldrig på första intrycket, ge allt en andra chans", stämmer uppenbarligen.

I svårigheten med att få Solen att "föredra" det ena eller det andra, ser man svagheten med det praktiska intellektets och detaljfixeringens tecken Jungfrun. Den hugger på allt och söker konkretisera, och avslöjar därmed att Merkurius dock bara är Solens högra hand, inte Solen själv. (Solen i Jungfrun slår alltså en kullerbytta och underordnar Solens Intelligens den pedantiska faktakunskapens Merkurius. Gudarnas skrivare har gjort uppror - precis som den generellt usla svenska journalistkåren - och tror att skrivaren är nummer ett, större än Solen, ledaren!) 

Liten eller stor signifikans är egalt för det merkuriskt diskriminerande intellektet - det tycker sig se något oavsett hur atomiskt liten skillnaden är. I kontrast skulle man kunna beskriva ämnet filosofi som Merkurius och Solen i fruktbar förening. Det precisa intellektet tillåts inte att pladdra på om varje liten detalj; Solens Öga håller helheten under uppsikt och anger så att säga spelplanen. 

Sedan finns förstås också den glädjedödande ordningsvakten Saturnus, men denna Deus otiosus är den som till och börja med formulerat problemet och dragit upp gränslinjerna eller den spelplan som sedan Intelligensens Sol och logikens Merkurius verkar inom.


Sol och Måne hos
181 filosofer
17 25
15 15
17 14
14 13
19 14
9 16
14 12
19 21
11 8
18 13
16 12
12 18
Snitt:
15,1
Signifik.
rel. snitt
(±50%):
<=7,5 e.
>=22,6

På sistone och med allt större dataunderlag har ett intryck vuxit sig allt starkare: Solen ger dåliga eller inga utslag alls. Det är som om den konstant lysande Solen håller sig förmer än att sky eller ty sig till enskilda verksamhetsområden. Sammanslagningen av Nobelpristagare i de hårda och exakta vetenskaperna fysik, kemi och medicin gav intet särskilt lämpat soltecken, ej heller 760 musiker och sångare gav Solen företräde i något enskilt tecken. 

Därför skulle jag idag vilja ifrågasätta en av bloggens allra tidigaste undersökningar, den av Nobelpristagarna i litteratur 1901-2008. (Jag blir generad när jag ser mitt försök till statistisk analys på ett underlag bestående av bara 100 datapunkter med 12 möjliga positioner! Att Solen i Jungfrun med knapp marginal visar sig bäst på att knipa litteraturpriser rimmar visserligen perfekt med en jordbunden Sol som verkar under detaljnära Merkurius - en roman måste vara trovärdig och texturen ges genom Merkurius observation på små detaljer. Men det är verkligen en öppen fråga om just den här solplaceringen kommer att behålla sin signifikant 200 år senare, när datasetet uppnått en stabil storlek...

Att Solen inte favoriserar enskilda tecken är kanske inte att förvåna sig över. Särskilda yrkesorienteringar har klibbat fast vid tecknen via deras associerade hus. Men husen, som också tillhör astrologins elementa, är föga studerade på bloggen, av den enkla anledningen att cirka 1500 kompletta horoskop är ett alltför klent underlag om man ställer komplexa frågor. 

Hade födelsetid funnits för alla de drygt 100 Nobelprisbelönta författarna hade det varit spännande att studera t.ex. det tredje och det femte huset och deras eventuella samspel. Det tredje för dess explicita koppling till skrivarpennan Merkurius och Solens naturliga femte för dess skapande och kreativa blick.

På den elementära nivå dessa tester bedrivits, är det istället solljusets mottagare Månen, som responderat på olika verksamheter.

I tabellen för professionella filosofer återkommer emellertid Solen i Jungfrun som en NÄSTAN signifikant underrepresenterad filosof. Lustigt nog stämmer detta lika bra som dess skenbara fallenhet för litteratur. Detta är den praktiska kunskapens tecken och inget kunde väl vara en vinstlysten Jungfru mer främmande än filosofi. Minns Svenskt Näringlivs formidabla kalkon: "(högskoleämnet) filosofi är inte lönsamt", det blir inte rika skördar på fältet för den materiella resursens Jord-element och den merkantila Jungfrun att skörda och ta till torget i stan och sälja med vinst. 

Den nästan bestickande bristen på filosofer bland Sol-Jungfrur stämmer också med tanken på att Solen här hamnat i greppet på en som är mindre än den själv, helhetens Sol underordnas intresset för enskilda detaljer. En sådan grundläggande orientering fungerar helt enkelt inte inom filosofin.

Sedan kan man naturligtvis fråga sig om det inte finns fler zodiaktecken som är lika illa rustade för det krävande ämnet filosofi. Ta t.ex. Solen i Kräftan, i "korna" på den sublunära Månen. En utgångspunkt för vidare funderingar skulle kunna vara det indiska schemat för vilka planeter som gillar varandra. Solen i Kräftan gillar t.ex. Månen, dess egen disponent och i fråga om Nobelpris i de hårda vetenskaperna såg vi hur perfekt Solen i eget majestät i supralunära Elden fungerade när den lyste ner mot en sublunär Måne i något av de tre Vatten-tecknen.


Enligt vänskapsschemat upplever sig visserligen Merkurius ha en vän i Solen (ljuskällan som till att börja med öppnar intellektet), men antydningen till brist på filosofisk böjelse när Solen passerar Jungfrun visar ändå att det är något som är suboptimalt för filosofi.

Det måste vara Jordelementet - symbolen för materiella resurser (pengar) - som hindrar, och kanske också att den mindre (Merkurius) arrogant har placerat sig som ägare till den större (Solen). Merkurius "upphöjelse" i Jungfrun innebär som bekant att känslan för mått och proportion fallerar (Venus "fallen" i samma tecken).*****

Det kan vara en tillfällighet, men just i det här datasetet ser man Solen dyka upp i en axel-formation. Oppositionen Jungfrun och Fiskarna som soltecken tenderar bort från filosofi, även om de ligger innanför den nedre gränsen för förväntad slumpvariation.

Intressantare då det som händer på Månens sida, i det jordbundna sinnelaget som byggs upp av materiella krafter och som tillhör Månen och de själar som fallit ner i den sublunära sfären och nu lever ett jordeliv. En del reflekterar med sina personliga sinnen (Månar) andra har ingen distans alls till den maniskt pådrivande Solen. (Nymånebarnen när Månen är "släckt" sägs vara intensiva projektstartare, "doers" men inte "thinkers".)

Med 50% mer i påsen är det fortfarande Månen i Väduren som är mest hågad till att söka svaren. Och självklart! Väduren är zodiakens debutant. Väduren är obotligt nyfiken - det är det första man inser när man studerar individer med mycket av det här tecknet i horoskopet. Filosofi har alltid haft något subjektivt över sig. Det är enskilda personer som funderar över tillvaron, samhället eller livets mening. 

Tittar man på den kognitiva kapacitetens eget element, Elden, minskar dock psykets svarsbenägenhet på filosofiämnet stadig varje gång Elden återkommer: Väduren 25, Lejonet 14 och så chocken: Skytten exakt vid gränsen för underrepresentation med bara 8 psyken!

Chocken beror på att det är Skytten som traditionellt ÄR filosofins tecken! Men återigen, den tillskrivningen beror på att det är Skyttens naturliga nionde hus som bär på innebörder som "religion" och "filosofi" - eller som i den senantika hellenistiska astrologin säger: det nionde är "Gudens tempel", den högsta komponenten i varje individuell själ.

Och kanske är detta också förklaringen: Inte upplever vårt gudomliga inre något behov att ställa frågor och bedriva ändlösa logiska resonemang av den typ filosofin ägnar sig åt! Skyttens "metalogiska" natur har bloggen talat om många gånger förr, och jag lämnar tabellen för de med ögon att se och en öppen kontakt med sina andar. Resultatet på månsidan är sannerligen djupt och klingar sant, när man väger in den existentiella aspekten.

Kanske är det Jupiters universalistiska natur som anas i Sol-Fiskarnas svaga placering. Ego är helt enkelt inte intressant för Jupiter och Fiskarna (som just håller på att befria sig från syndfullt ego-karma). I den meningen är den här axeln alltför praktisk, Jungfrun arbetar för att bygga upp små smutspartiklar och sortera i prydliga rader, Fiskarna arbetar för att låta det renande sattviska Vattnet återigen lösa upp dessa vinster som bara är lort för den själ som inte längre är road av denna värld (och heller inte längre lika road som nybörjaren Väduren att filosofera över fenomenen eller tingen).

Naturligtvis borde gruppen delas i två, getterna och fåren. Här finns drösvis av ateistiska filosofer. Jag kanske gör ett nytt försök att gruppera de 181 namnen vid ett annat tillfälle för att se om den preciseringen ger ett eget resultat av intresse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar