Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 16 februari 2009

Darwins bulldog - en astrologisk studie i materialismens psykopatologi

Thomas Henry Huxley var en av Charles Darwins tidiga anhängare och föraktfull till allt vad den parapsykologiska forskningen studerade på det sätt bara britter under den rationalistisk-materialistiska perioden kunde vara.1 Han grundade den s.k. agnostiska filosofin som säger att människan inte kan nå kunskap i metafysiska (religiösa) frågor.

Denna Huxleys inskränkthet låg således i tiden, men blir extra tydlig när en individ föds under himmelska indikationer som också talar om en bigott natur och en oförmåga att stå fri i förhållande till sin Zeitgeist, till samtidsbruset. Här ska vi alltså analysera Huxleys psykologiska fördomsfullhet med just ett sådant verktyg han själv skulle ha föraktat!Huxley var en debattlysten man som hade hårda konflikter med kyrkans företrädare om evolutionen. Detta framgår av Solen med krigaren Mars i den extremt egocentriska och lättretliga Väduren, ett tecken synnerligen illa rustat att skaffa sig ett allsidigt underlag innan den ger sig ut på korståg för sin egen sak.

Egots tecken är istället känt för en impulsiv snabbhet och sitt tunnelseende. I företagsvärlden gör man naturligtvis en dygd av tillkortakommandet och talar om en "målinriktad inställning", "proaktivitet" och liknande.

Det kapitalistiska samhället - och Darwinismen - bygger på en fatal överbetoning av en enda av zodiakens 12 arketyper: Väduren, egot, konkurrensen, kriget. Inte undra på att jorden kippar efter andan efter 1½ århundrade av den här urspårningen...

Den amerikanske psykoanalytikern Jule Eisenbud tittade på naturprogram på tv, och som det skarpa snille han var såg han genast fenomen i djurens värld som tycktes falsifiera Darwins teser om det naturliga urvalet och den starkes överlevnad:

Actually, examples of what certainly appear to be predator/prey cooperation abound in nature, but they are invariably passed over, if they are noticed at all, with little or no puzzlement since they are, because of the unchallenged hold of classical and even neo-Darwinism, inevitably viewed through the wrong end of the theoretical binoculars.

It is known, for example, that many prey which are large enough and well enough equipped to defend themselves even when dragged down (water buffalo, zebra) do not do so and give up without a struggle; and several authors have noted that horns, hooves, and tusks are used primarily in fighting among members of the same species rather than in defence against predators.


Parapsychology & the Unconscious
, 1983, s.178

(min emfas)

Tesen om kooperation i naturen sorterar nu under de harmonierande vågskålarnas tecken - mittemot Vädurens evangelium om ettrig driftighet för den egna saken.

Naturligtvis kunde inte Huxley som Vädur uppmärksamma tecken som tydde på samarbete (den grekiska tanken om en sympatisk samsvängning mellan allt i kosmos). Det hade omintetgjort Darwins själva grundtes om att naturen premierar den dugligaste med dennes överlevnad!

Men Väduren - förkämpen i frontlinjen som vi inte vill se alltför hög intelligens hos, men desto mer av kamplystnad! - är också allt som är progressivt i Thomas Huxleys horoskop. Den kände brittens tröga biologism syns av den antika himmelen i övrigt.2


Utöver den solära "motorn" - hetsporren och egocentrikern - är han i övrigt en produkt av elementen Jord och Vatten - en ren materialist.

Se särskilt den ytterligt primitiva Oxen - en fysikalist som i naiv realism enbart kan acceptera de fem sinnenas data. Självklart leder detta till en reduktion av tillvarons fulla mystik. Som man frågar får man svar.

Det intressanta är hans (och västvärldens) vetenskapliga myt som förnekar allt som inte kan underordnas ett lagbundet, empiriskt grundat (dvs av människan bestämt och av människan kontrollerbart!) schema. Hur väl sitter inte den här antropocentrismen med Huxleys sinnelag, Månen, som står "debil" i Skorpionen - dödsfruktan, fruktan för det okända!

Månen är vidare i ohelig allians med den materialistiska strukturens och gränsdragningens herre Saturnus mittöver, i den enkla naturens tecken Oxen. Det kan medges, att Månen konstellerad med Saturnus ger en kapacitet att förnimma strukturer, men givet elementen i fråga är det ändå en väldigt begränsad form av sortering man har att räkna med utifrån Huxleys typ av sinnelag.

Anmärkning. Det astrologiska idiomet använder språkliga former som går tillbaka till antiken. "Saturnus, gränsdragningens herre", är t.ex. en fras med flertusenåriga rötter i Babylon där stjärnskådarna i sitt systematiska arbete vid någon punkt insåg att Saturnus verkade korrelera med fenomenet "demarkation".

Indierna, som övertog babyloniernas rön och jobbade vidare med denna tidiga vetenskap, hymlade inte: Saturnus var den yttersta gränsdragaren och således till exempel dödens herre.

För materialismen, detta passerade stadium i mänsklighetens historia, tänk Walt Disneys Tjuren Ferdinand. Kreaturet som sniffar på blommarna under sitt favoritträd, utan några som helst impulser till att "tänka utanför lådan" eller ställa sig frågor kring sinnesdata som sådana.

(Lådan, om det behöver sägas, är förstås kreaturets herres hage, naturen och, överfört, den vetenskapliga disciplinen Biologi.
)

Lägg sedan dödens Skorpion som ett giftigt mothugg till tjuren Ferdinands böjelse mot sinnesvärlden. Vi kan nu misstänka en enorm förträngning gentemot det ännu inte upptäckta. Chansen är faktiskt att vi får en usel vetenskapsman som A PRIORI söker förneka möjligheten av vad morgondagen kan vilja visa oss!

Att Huxley som biolog skördade framgångar (tack vare sin tids uppseglande biologism), framgår endast tack vare att hans födelsetimma registrerades: framgångens stjärna Jupiter steg i öster vid födelsen, just som klassisk astrologisk doktrin vill ha det!

Jupiter anses dessutom "upphöjd" i Kräftans tecken (1 år av 12) - den gör ett excellent arbete inom denna domän - och domänen, Kräftan, är i sig sinnebilden för de osynliga processer som alstrar biologiskt liv. Vattnet bakom stoftet, den osynliga kvinnan bakom var träig och stel man som får honom att blomstra.

Jord- och Vattentecknen är "negativt" polariserade, tenderar att stanna "inom världen" och aldrig ställa frågor "utanför" de givna ramarna, och så här negativa är i allmänhet horoskop på förra århundradets vetenskapsmän. (Skillnaden mellan idealister och materialister är påfallande!)

Detta var en tid när en rationalistisk och i anden helt mörklagd människotyp fungerade väl, och aningslöst lade världen under sig i kolonial stor stil. Jorden var en outtömlig resurs att hämta från, och i Oxens naiva verklighetsuppfattning var den lika stabil och orubblig som någonsin innan Kopernikus skickade ut den i omloppsbana i rymden.


Inte undra på att i samma materialistiska era kvinnan ömsom identifierades med den klippfasta positionen i hemmet och ömsom demoniserades i den unga psykologin som utgestaltningen av en "förtärande moder". Dessa manliga materialister var den demoniska moderns - Mater Materia - söner och det var i själva verket de själva som kastade sina egna Skuggor omkring sig...

Huxleys horoskop är paradoxalt eftersom grundsymbolen för vattnets flöde i naturen - Månen - här är illa skadad genom placeringen i det av de tre vattentecknen som sorterar under den Fixerade Kvaliteten. (Anm. De tre Kvaliteterna är: Kardinal/iscensättande, Fixerande/låsande, Rörlig/upplösande.) Det Fixerade Vattnet tenderar att upphöra cirkulera och bli skämt...

Genom astrologins metaforiska språk kan man därmed också säga att Huxleys själ inte längre cirkulerade möjligheter. Han var en stagnant psykisk pool i kombination med nämnda ettriga tunnelseende. Skorpionens skämda inre tillstånd (vatten) visade sig bl.a. som hans avsky inför parapsykologin.


Känt och mycket "skorpioniskt" motiv

Den astrologiska traditionen förknippar alltså Skorpionens grundtillstånd av vämjelse vid en ytterst djupt sittande dödsskräck. (Som vi såg var den också konstellerad med Oxens vilja till fysikalitet.) Och vad är parapsykologin om inte studiet av fenomenen som ligger bortom vetenskapens nuvarande hägn?

Självklart utlöser redan omnämnandet av parapsykologi en kraftfullt irrationell negativism hos dem som har obearbetade ting i sitt inre. Månen som symbol för det inre sinnet och Skorpionen är verkligen en "killer" i det avseendet...3

Månens extrema negativitet i Skorpionen blandas således med det opposita tecknet, den materialistiska och naiva realismens Oxe. Vatten och Jord ger LERA, en trög kombination. (Minns att astrologin målar med metaforer...) Vi kan idag rekonstruera Huxeleys psyke med god detaljskärpa - det måste ha varit totalt oförmöget att höja sig bortom den enkla, givna naturen.

Någon läsare kanske börjar förstå varför vi verkligen kan tala om en "materialismens psykopatologi" - Thomas Huxley har inte ett unikt horoskop, men det är närmast paradigmatiskt för att illustrera en sjuk bindning till "denna världen" med dess motsvarande irrationalitet närhelst ämnen som religion eller metafysik förs på tal.

Så "stäms" en vilja (Solen) av ett korrupt psyke (Månen) att endast vilja slåss för det biologiskt givna, och ett sinnelag helt utan intresse för högre tankar. Men, som sagt, det sena 1800-talet favoriserade mänsklighetens lägsta själstyper...


Samtidigt stiger lyckobringaren Jupiter vid hans födelseorts östra horisont och besparar åtminstone honom personligen de fysiologiska defekter som en så svag Måne skulle kunna bringa. Och han blev känd! Jupiter, när den är prominent på en födelsehimmel, har en otrolig förmåga att upphöja individen.

I en äldre tid skulle de här horoskopen kunnat indikera kategorin Satans barn. Förhöjd betoning på Ego i kombination med negativism och bundenhet till världen, människans dyrkan av sig själv ingår också i den här sorgliga ambiensen. Protagoras, den gamle greken var en tidig föregångare för den västerländska 1800- och 1900-talsmaterialismen då han sa: "Människan är ALLTINGS mått".

I samband med Darwins 200-årsjubileum påminner en artikel i Expressen om det fuskbygge den s.k. evolutionsläran är. Och notera, den är inte skriven av en kristen fundamentalist (det enda många svenskar skulle kunna sluta sig till, givet utbildningsanstalternas massiva biologistiska indoktrinering). Det är en läkare som gör den klarsynta kommentaren.

Kanske finns det hopp för Sverige om en sent uppvaknande ur den materialistiska drömmen? Jag som just hade sammanfattat allt i vit rock som "dr Crawfoord-syndromet": medvetandet som resultatet av kemisk hjärnsoppa snarare än orsaken till att hjärnan existerar till att börja med, och när något hänger sig - förskrivning av piller
(fast med måtta, för vi är ju i Sverige).


Efterord.

En relaterad analys av den "store" Darwin finns här.

För Darwin vs. religionen, se DN:s håglösa inlägg från januari 2009.

När tankarna i samband med Skorpionens tema gick till Edward Munchs tavla "Skriket", hade jag inte konstnärens horoskop klart för mig. Men en snabb kontroll visade vad varje praktiserande astrolog lärt sig: att lita på intuitionen.

Munch föddes i Skorpionens tecken (enligt siderisk metod). Även olycksbringaren Mars befann sig där tillsammans med den norra månnoden som indierna ominöst kallar demonen Rahu - en mörk och girig kraft. Munchs födelse saluterades således på himlavalvet av särdeles mycken aktivitet i dödens och skuldens tecken.


Tillägg 090825.

Se även inlägget om Prins Eugén för några ytterligare reflektioner över möjligheten att en svårt skadad Mån-Jupiter kan indikera en materialistisk filosofi eller rent av irrationellt religionshat dolt bakom förnuftsargument.


_____
1.
Denna frankt talat vidriga ton vidmakthåller intill denna dag engelska biologister som Richard Dawkins närhelst andra förklaringsmodeller än biologin förs på tal (läs: religiösa/metafysiska utsagor). Tonläget har smittat av sig på ateismens mer mediokra fanbärare i det här landet.

2. Härmed avses det antika systemet med de synliga sju planeterna. Jag räknar här bort den röd-blå axeln, månens två noder som inte bidrar med något i just detta horoskop. Detta är den indiska astrologins presentationsskikt intill denna dag. Zodiakpositionerna enligt den astronomiskt korrekta sideriska metoden.

3. Landets "mest hatade" 2008, kvinnomördaren Anders Eklund, var t.ex. född med Solen i kvinnans tecken Kräftan. Solen "disponerades" således av Kräftans härskare, "kvinnoplaneten" Månen. Och var fanns Månen då? Jo, i Skorpionen - vämjelsen inför känslor, det feminina, et cetera.

Fallen kan mångfaldigas i vart och ett av dem ska man hitta en ny subtil vinkling av Skorpionens tendens att äcklas. Anders Eklund är, det medges, ett extremt fall, men så hade han såväl Sol som Måne (de två psykologiska tungviktarna) i Vattentecken, vilka i sin tur konnoterar nyplatonismens "irrationella själ". Från dessa individer måste man räkna med uppseendeväckande avvikelser från vedertagna normer.

Jag förstår att människor i en "upplyst era" inte tycker om att höra att det faktiskt finns antika system som påminner om att vi - skapelsens krona - verkar ingå i ett större system som våra förfäder börjat kartlägga innan "Upplysningen" plötsligt avfärdade universum som ett svart hål av idel frånvaro (nihil --> ateism).

I ett bättre samhälle än vårt, skulle astrologer kunna anlitas för att förebygga olyckor som Anders Eklund, i väntan på att barnen i gen-verkstaden ska pussla klart (och till skillnad från kartläggningen, tycks projektet att urvinna sann överblickande visdom kunna dra ut på tiden...redan nu ifrågasätts genetiken av epi-genetiken).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.