Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 25 maj 2016

Synergi mellan elementen? (Nobelpristagarna igen)

Här är en studie som frågar sig om skarpa snillen - sådana som vunnit Nobelpriset i fysik, kemi, biologi eller litteratur (det falska ekonomipriset ratas) - också svarar på de förmodade astrologiska effekterna, oavsett om man betraktar dem som på något esoteriskt sätt kausala eller som enbart koincidentella omen (filosofen Plotinus åsikt). 

Snillen... Föga smickrande för vanligt folk menade ju skeptiska lärde i antiken att bara "kvinnfolk och tjänare" reagerade på de astrologiska inflytandena, eftersom dessa senare grupper överlag inte tränat sin rationella själ. De var offer för den lägsta nivån av förstånd i människokroppen, den mentala Månen, som är ett sinnelag som väver sin verksamhet kring sinnesstimuli av skilda slag och som snart börjar "hallucinera" vid experiment när individen berövas yttre sinnesintryck.

"Prata väder och vind" eller sanslös konsumtion - det är vad folk utan kontakt med själen ägnar sig åt. Jag såg under promenad genom centrala Stockholm det osannolika företagsnamnet "Upplevelsepresent"! Detta - och flimret i en smartphone - är kittlingen i de yttre sinnena för trälarna som kommer att dö lika fattiga i anden som de var när de föddes in i detta jordeliv.

Följande test är enkelt men har en inbyggd problematik. Den planet som härskar över soltecknet granskas till sin position i något av tecknen som tillhör Eld, Luft, Vatten eller Jord. Bloggen övertog ju några enkla begrepp från brittiske astrologen Charles Carter, t.ex. "sensationalismen" när Eld och Vatten reagerar häftigt på varandra, eller den långt mindre spektakulära "rationalismen" när intellektuell Luft binds av realistisk Jord att bara intellektualisera över det konkreta, praktiska eller materiella. En besynnerlig variant är Luft och Vatten, som jag först trodde alltid tenderade mot psykiska besvär eftersom Luft representerar pur rationalitet medan Vatten indikerar de dunkla biologiska drifterna. 

I praktiken har det visat sig svårt att bestämma något utifrån detta syndrom, "dissociationssyndromet". Vissa tenderar att ha svårt att pussla ihop tanke och känsla medan andra blir djävulskt skickliga desinformatörer. Den senare typen vet hur man spinner på folks känslor med ord eller likt illusionisten leder folks uppmärksamhet i fel riktning. (Se bloggens "skolexempel" med illusionisten Derren Brown, vars kraftfulla sinnliga Skorpion attackerar Vattumannen och skapar derangerade konceptioner i det mentala Luft-elementet.)

Vatten står närmare de yttre sinnenas sensationslystnad än Luft, som hela tiden söker logiken bakom det synbara, det är därför "sensationalismen" med givaren Eld och mottagaren Vatten bildar en så häftig reaktion. Eld och Vatten "tänker inte", de reagerar spontant och häftigt. Kombinationen är en bra dramatiker men kan också helt köra över förmåga eller intresset för djupare analys. Demagoger, folkuppviglare och opinionsbildare på enklare nivå. Men ränner runt och konsumerar det ena fyrverkeriet efter det andra i vår värld och reagerar häftigt och ljudligt på sina intryck.

Testet har som sagt inbyggda problem som måste adresseras. Mest uppenbart är att Solens eget tecken Lejonet inte kan ingå då Solen här härskar i eget majestät och inte har någon disponent som förfogar över sig. 

Problematiska är också Tvillingarna och Jungfrun eftersom deras Solens disponent Merkurius har en så näraliggande omloppsbana att den antingen befinner sig i samma tecken som Solen eller i det angränsande tecknet. Av samma skäl blir Oxen och Vågen via sin härskare Venus problematiska, då Venus aldrig är längre från Solen än cirka 48 grader.

Av dessa anledningar kan inte alla elementens kombinationer granskas och förutom med Solen i hemmaläge är det särskilt tydligt med de båda merkuriska tecknen där Merkurius helt enkelt inte kan nå ett av elementen, vilket förklarar bristen på Merkurius-i-Eld med Solen i Tvillingarna och bristen på Merkurius-i-Vatten med Solen i Jungfrun. 

Obs. I nedanstående tabell listar kolumnen "per element"  elementen i fallande ordning enligt följande
ELD
LUFT
VATTEN
JORD
(En vanlig antik ordningsföljd som bloggen oftast följer
)Soldisponentens placering
i de 4 elementen
hos 706 Nobelpristagare
Total Per Elem.
60
15
14
18
13
65
25
16
6
18
71
0
33
20
18
54
17
13
15
9
70
70
-
-
-
68
13
16
0
39
52
8
13
15
16
63
26
11
7
19
48
13
10
14
11
47
14
9
11
13
48
8
18
18
8
60
12
16
15
17
Medel:
~59
Medel:
~15

Med det stabila (tillräckligt stora) underlaget 706 datapunkter väljer jag (lite godtyckligt) ±30% avvikelse från medelvärdet som ändpunkterna för förväntad slumpvariation övergår i "intressant avvikelse". 41 placeringar eller mindre anses vara ett signifikant underrepresenterat zodiaktecken medan 77 eller fler placeringar tycks vara favoriserade solplaceringar.  

Att inget soltecken når signifikant avvikelse är gamla nyheter, det har bloggen tidigare konstaterat. Solen är "rå kognitiv kapacitet" och zodiaktecknen tycks inte vara en "mätbar" parameter åtminstone bland bevisligen starka tänkare.

Men traditionen har alltid kopplat den råa intelligensen, den kognitiva kapaciteten hos ett levande och förnimmande väsen ("sentient being") till Solen och den intellektuella och logiska bearbetningen av data under Merkurius. Jag tycker nog ändå det är en smula intressant att Lejonet och Tvillingarna numerärt leder bland Nobelpristagarna, tätt följda av det negativt polariserade Merkurius-tecknet Jungfrun! 

Efter ytterligare ett drygt århundrade av Nobelpris (om den svenskt grötmyndiga traditionen att avgöra vilka som är världens snillen fortlever så länge), kommer en lika stor grupp att ha samlats och vilken man kan jämföra med. Skulle samma tre tecken ligga i topp även där, funnes anledning att undra hur antikens tänkare så skickligt lyckades konstruera sin zodiak med de innebörder planeterna givits. Den frågan verkar det finnas anledning att ställa redan nu, utifrån en del andra kvantitativa studier redovisade på den här bloggen.

Pga. metodproblemen med Sol-Lejonet och de fyra merkuriska och venusianska tecknen fokuserar jag de återstående tecknen, vars härskare (= solära disponenter) kan befinna sig var som helst i zodiaken relativt den astronomiska solen: Mars, Jupiter och Saturnus. Dessa har alla omloppsbanor utanför Jorden.  

Vad gäller Saturnus långa bana genom zodiaken har jag tidigare konstaterat att från Nobelprisets början och fram till nu har Saturnus avverkat alla zodiaktecken under lika lång tid så att man kan jämföra värdena rakt av. (Det hade inte gått att göra det här testet efter t.ex. 45 år då Saturnus bara avverkat 1½ varv genom zodiaken. Där hade man tvingats multiplicera antalet placeringar med 1,5 för de tecken som underexponerat sett Saturnus passera en enda gång.)

Jämfört med förväntat medelvärde - cirka 15 placeringar för soldisponenten i vart element - följer marsianska Väduren genomsnittet. Venusianska Oxen och merkuriska Tvillingarna kommer att kommenteras mot slutet. Sedan följer lunära Kräftan, det fantasifulla sinnet men ibland förfärande ytliga och sinnesorienterade. Här faller för första gången antalet Nobelpris tydligt men låt oss inte övertolka det. Bloggen har dock äventyrat sig att betrakta Vatten som näringslivets eget tecken (Stefan Löfven/Fredrik Reinfeldt) och som sådant en typiskt kortsiktig tänkare/kännare ("kvartalskapitalism") och illa lämpade för vetenskap eller författarskap, som kan vara mycket tidskrävande

Dock är det intressant att se hur en Sol i Kräftan och en Måne i Jord distinkt tycks sakna ambitionen att tänka stort och högt - åtminstone så stort att det renderar ett Nobelpris. Med 9 placeringar i Jord tycks det som att den krassa "materialism" eller prosaiska "inomvärldslighet" jag ofta knutit till den här kombinationen av element faktiskt trubbar av en smula. 

Men även här är det möjligt att ett antal osäkra månplaceringar förklarar utfallet. Jag har bara exakt födelseklockslag för 103 Nobelpristagare och av de återstående cirka 600 kommer en del kartor att ha osäkra månplaceringar. Med större datamängder brukar dock ett fel i en riktning kunna kompenseras av ett annat tal i motsatt riktning, så Sol-Kräftans förhållande till sin disponent är ett hyggligt säkert resultat. Det tycks inte gynnsamt att nummer ett, Solen, "ägs" av nummer två när Månen sjunker ner i ren negativitet (Jord)..

Lejonet härnäst, "referensen" och därmed omöjlig att bedöma, likaangränsande merkuriska Jungfrun och just utanför dess omloppsbana Venus som Vågens härskare.

Sedan följer vad som är testets överraskning för mig, Solen i Skorpionen. Som redan en nylig detaljstudie av Solen i Vatten berättat, tycks födelser till Skorpionen producera storslagna intellekt när den energiska Mars befinner sig i något av Eld-tecknen! "Positiv sensationalism." Men i den här studien ser vi också medaljens baksida: när Solen och Mars BÅDA sjunker ner i det sublunära och instinktiva Vatten-elementet går nerven till djupt och framhärdande tänkande helt förlorad. Här är då den "Vegetativa Själen", en instinktiv, sexualiserad kraft som "dissociativt" står helt främmande för Den Rationella Själen (som är vad Nobelpriset premierar).

Bara sju placeringar med Solen kombinerad med Mars i Skorpionen kan inte som med Månen skyllas på den minsta osäkerhet i datamaterialet. Här anar vi så att säga genom omvänt resonemang varför Skorpionen klandras som ett sexualfixerat tecken som satt ribban lågt för sig själv. Som soltecken och med sin disponent i Vatten "tänker den med könet" och representerar en typ av individ som inte är särdeles motiverad till högre studier. Här har vi kanhända urtypen för en näringslivsmänniskan (vilket dock också kan sägas om Sol-Kräftan som är synnerligen företagsam). Att ändå sju Skorpioner som är "Vatten rakt igenom" fått Nobelpris påminner om hur astrologin bara ger generella utsagor. Bara en bråkdel av libidoplaneten Mars "fallen" i Kräftan resulterar i hbt-naturer, men tillräckligt många för att påminna om hur väl detta skadade sexuella uttryck rimmar med de antika traditionerna.

Om Skytten (Jupiter) och de båda saturniska tecknen Stenbocken och Vattumannen kan man undra om det är en slumpmässig svacka av tre tecken på raken. Eldiga Sol-Skytten producerar ett underskott av Nobelpris med Jupiter i Luft, Jord-nära Stenbocken får inte ihop det när soldisponenten befinner sig i tankekonstruktionernas Luft och den intellektuella skaparen av tankesystem, Vattumannen, producerar inte så många Nobelpristagare med disponenten i Eld och heller inte i andra extremläget, i Jord. Ingen idé att spekulera över dessa små avvikelser. Sedan sluts zodiaken med 60 stycken Fiskar, lika många som i zodiakens start (och omstart) i Väduren. Inget att säga om Jupiters placering i elementen för det 12e tecknet.

Avslutningsvis är det fascinerande att det åter är zodiakens arketypiska Syndare, Skorpionen, som kommer till astrologins försvar med en antydan om att den faktiskt "fungerar"! Den "fallna" Månen i Skorpionen och mördare bjöd på bloggarens första ledtråd om att den sideriska zodiaken är den korrekta.

Ska avslutningsvis något sägas om Tvillingarna och Jungfrun, så befinner sig disponenten Merkurius aldrig mer än 28 grader från Solen. Redan en snabb blick på tabellen visar hur fördelningen för Tvillingarna tycks naturlig: ungefär lika många placeringar medan disponenten ligger i soltecknet som när den ligger i granntecknen sammanslagna. De sammanslagna (Jord-Oxen och Vatten-Kräftan) dominerar som "värdar" med 15% vilket är inom förväntad slumpvariation. 

Men när det gäller Jungfrun ser vi en avvikelse som måhända är bloggens första tentativa verifikation av den antika status som tillskrevs Merkurius i Jungfrun. Den inte bara härskar här, utan anses också "upphöjd" i tecknet

Varför ett Jord-tecken fick äran att representera intellektets "upphöjelse"kan beroplanetens nära koppling till "räknenissementaliteten", i Luft-Tvillingarna liknar planeten mest en himmelsk härold (gr: aggelos, ängel), vilket är en rätt ineffektiv roll i en värld med en avtrubbad mänsklighet med en otränad Rationell Själ. Att räkna på sina fem fingrar (Merkurius-Jungfrun och dess fokus på DET KONKRETA) rimmar väl med att Nobelpristagare i Jungfrun har 34% fler disponenter i Jord än i de två andra möjliga elementen (Eld och Luft) sammanslagna. 

Jag har i samband med Nobelprisförfattarna föreslagit att Jord-elementet ger den konkretion och det fokus på "de små detaljerna" som bokkonsumenter behöver för att uppleva "realism". (Indicium: bloggaren, helt utan Jord i sitt horoskop, står inte ut med att läsa "realistiska böcker". Varför spilla ord på det man kan gå utanför sin dörr och uppleva med sina egna yttre sinnen?)

Dessutom anses Merkurius i hinduisk astrologi vara en essentiell Jord-planet, och påminner därför om en rätt materialistisk tradition som ser intellektet som en helt jordisk företeelse som är knuten till den fysiska hjärnan. Men bloggen har flera gånger återkommit till den här problematiska planeten som ju faktiskt kallas Buddhi på sanskrit, ett ord som också används för det immateriella Intellekt som föregår kosmos tillblivelse. Troligen är det detta intellekt som t.ex. kallas Visheten (feminint uppfattad) VARIGENOM Gud skapade världen enligt gammal judisk tradition.

Jungfrun blir därmed ett av de mest intressanta zodiaktecknen eftersom vi här båda har Venus fall och Merkurius upphöjelse. Gamla gnostiska myter om Sophias (Vishetens) fall ner i denna värld och hur hon återvinner sin medvetenhet om att hon har ett gudomligt Intellekt tycks därför vara en uppgift i Jungfruns tecken som kommit i skymundan i västastrologin som fixerat sig på tecknets hälso- eller "fitness"-aspekt och den här bloggen som råkat hitta en mindre önskvärd sida av symboliken: den främlingsfruktande och antisociala typ av Jungfru som bara vill arbeta i lugn och ro på sitt eget fält och bärga hela skörden åt sig själv och inte tvingas ge något till pappa Staten. 

Den här sortens Jungfru avskyr att betala tionde/skatt till Staten eftersom Venus dock är "fallen" inom ramen för den merkuriska principens tecken när den knyts till Jord. Den låga, materialistiska typen känner inte någon som helst venusiansk relation till Staten som symbol för alla medsjälar på jorden eftersom räknenissementaliteten hela tiden KALKYLERAR materialistiskt på hur mycket man förlorar på att beblanda sig med andra... Men Nobelpristagarna påminner alltså om att det praktiska intellektet alltså verkar vara som starkast när Solen delar Merkurius bas i JORD. I "total kortslutning" blir blicken för "det verkliga" som starkast och det återspeglas i förhållandevis fler Nobelpris här. 

Stor skillnad mellan Jungfrun och Sol-Skorpionen i samma tecken som sin disponent således! Men Vatten är per definition irrationellt och Jord anknyter till en viss stabilitet och en förnuftsmentalitet, så mitt i alla dess skilda bud tycker man sig ändå känna igen tydliga astrologiska traditioner. Bloggen har ofta kallat Vatten en symbol för själar som ännu befinner sig i fritt fall ner mot ett kroppsligt och absolut "statement". I Jord-elementet är botten nådd och från och med nu kan själen börja utforska världen (och sig själv) utifrån empiriska och stabila fakta. Allt detta bekräftas vagt av Nobelpristagar-Jungfrurnas tendens att födas med Merkurius i sitt eget soltecken.

Med de venusianska tecknen är matematiken (som jag inte tänker ta i!) besvärligare eftersom Venus kan befinna sig upp till 48 grader eller lite drygt 1½ tecken från stoltecknet. Som synes av tabellen har bara några få Sol-Oxar fötts så sent i tecknet att disponenten Venus hoppat över Tvillingarna och ligger inne i Vatten-Kräftans tecken. Samma med Sol-Vågen där ett fåtal Venus saggar och hittas två tecken före soltecknet, i Eld-Lejonet.

För den som vill fördjupa sig i disponentens värdelement för dessa två soltecken gäller att men inte kan jämföra de absoluta talen eftersom 65 Oxar belönats och bara 52. Det är den procentuella fördelningen som är intressant:

Sol-Oxens disponent Venus
hemma i Jord: 18 st
25 i Eld-Väduren är 39% fler
16 i Luft-Tvillingarna är 11% färre   

Det förefaller vara en fördel att tvinga den lata Oxen att röra sig om det ska bli några högre prestationer. Venus i Väduren ger vad bloggen ibland kallar "egenmäktighet" och ibland "andens brutalisering" - Eld och Jord är motsatta och i direkt konflikt. Visionens Eld möter brutal verklighet i Jord och det slår gnistor om arbetet i smedjan där Eld och Jord kommer samman för att forma något nytt ur de givna elementen.

Jämför med hur Oxen fjärmar sig ytterligare något från Nobelprisens höga sfärer med Venus i Luft: en dagdrömmare eller teoretiker kring det materiella, "rationalismens syndrom" i den allra mest vardagsrealistiska versionen

Sol-Vågens disponent Venus
hemma i Luft: 13 st


Här är placeringarna nästan helt jämförbara bortsett från det lilla överspillet i Eld för riktigt tidiga födelser i Vågen. Detta kan tolkas som en bekräftelse på att intelligensens Sol Luft-elementet ÄR en intellektuell grundtyp som producerar lika bra oavsett vilket av de tre elementen disponenten än förankrat sig i.

Intressant är hur dissociationen mellan Luft och Vatten - här i formen av Solen i Vågen och disponenten i Skorpionen - inte alls ger någon iakttagbar försämring av den intelligenta förmågan. Den som minns det kanske första exemplet på bloggen med den här typen av elementblandning, författarinnan och rabiatfeministen Maria "Bitterfittan" Sveland, kan inte ha missat hur väl tecknen tecknade hennes groll i livet. Och hon argumenterade (tydligen) tillräckligt väl för att producera en bästsäljande bok, vilket inte hade varit möjligt om "dissociationen" mellan intellekt och instinktiv själ enbart lett till ett derangerat intellekt till följd av negativa känslor. 

Visst kan man hävda att Svelands statsfeminism var perverterad (hon ville slippa sin kvinnliga roll och skyfflade hellre över avkomman på pappa Staten), men hon kunde ändå presentera sin sak med logik och stilistiskt schvung. Bloggen startade med en överdriven farhåga om ren och skär sinnessjukdom när Vatten inkräktar på Luft och den bilden stämmer sannerligen inte! T.o.m. den hatiska Osama bin Ladin med den intensifierade dissociationen mellan hatisk Skorpion och ideologins Vattumannen, var en sällsynt slipad tänkare, även om man inte kan hålla med hans grundläggande USA-hat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar