Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 11 juni 2017

Att delta i verkligheten på en eller annan nivå

Bloggaren lade den nyplatoniska tänkaren Proclus (300-talet) åt sidan ett tag. Det var tungrott. Men här ett citat eftersom den antika världsbilden med Den Ena på topp och dess utflöde i Intellekt och därefter Själ och sedan den oheliga slutprodukten Materia har starka beröringspunkter med astrologin. 

Jag har flera gånger varit inne på hur instabil rankningen av elementen brukar vara i antika skildringar, ibland är det Eld på topp men ibland Luft, följda av Vatten och som tillvarons bas Jord. Visserligen är elementen levande väsen som kommer sent i Den Enes utflöde till den värld vi lever i, dessa ockuperar den zon som närmast föregår det vi kallar vår värld. 

Men enligt Proclus doktrin om att "allt deltar i allt" - en variant på den antika parallellismen mellan mikro- och makrokosmos - kan man också betrakta de fyra elementen som sinnebilder för att beskriva nyssnämnda emanationslära i tre våningar och underst den Jord som redan Platon vägrade inkludera i den verkliga verkligheten.

Så här skriver forskaren Radek Chlup om Proclus extraordinärt genomarbetade metafysik:
Som vi redan antytt är deltagande för Proclus en generell och allgenomträngande process, och handlar inte bara om relationen mellan Formerna och deras enskilda instantieringar. [Bosse och Lisa två instanser av Människans Form - den fallna satanisten skulle här tala om det mänskliga genomet istället.] Än viktigare illustreras deltagandet (participationen) av varje verklighetsnivå i en annan nivå som är dess överordnade. Proclus förklarar koncist detta i fortsättningen på den passage från Parmenideskommentaren som vi citerat tidigare:

"Som vart slag är dubbelt så är också varje helt dubbelt [dvs. vart verklighetsplan taget som ett helt]. För slagen är delar av helheter och det odeltagna hela är distinkt från det deltagna. Den odeltagna Själen är en sak, den deltagna något annat. Den förra binder samman pluraliteten av själar, den senare alstrar denna pluralitet. Och det odeltagna Intellektet är distinkt från det deltagna - det senare introducerar den begreppsliga mångfalden, det förra håller den samman. Härav följer att det odeltagna Varat från vilket alla varelser kommer, inklusive deras totala antal, skiljer sig från det deltagna Varat vilket också är ett enda väsen, men det förra har "snott sig iväg" och existerar ovanför varelserna medan det lägre, deltagna Varat är det vari varelserna deltar [och därför har sann existens]."


Ta t.ex. Eldelementet som Plotinus 200 år tidigare kallade det som närmast liknar det gudomliga. Solen och övriga stjärnor binds visserligen till sin fasta form genom en liten inblandning av Jord. Men likväl kan man tänka sig att det är den underliggande Eldens form som är den icke-deltagna kanalen till det gudomliga Varat. Den enskilda varelsen på planeten Jorden föds med ett soltecken men denna astrologiska detalj indikerar den Existensen eller Varat i dess lägre deltagna aspekt. Varje människan är en solstråle eller förnuftsprincip (logos) som lyser ända ner i de dödas rike, dvs i vår materiella värld med våra futtiga ambitioner och våra korrupta politiker som bara är i matchen för att säkra sin egen position - ondskans redskap till skillnad från dem som drivs av Eld och ger ut mer än de tar för egen del.

OBS! I det fyrvåningsschema som placerar Luft (Intellektet) på toppen representerar INTE Elden det gudomliga utan istället Existensen eller Varat. Enligt Proclus deltar alla levande varelser i detta Vara medan inte alla har del i Intellektets värld. I Proclus version skulle därför Eld snarare representera djurets hjärta - den enkla existensen - det levande livet - vilket är precis vad även astrologin antyder genom att koppla Solen till hjärtat och enbart till ett tecken: Lejonet, kungen av levande djur/varelser (anima = animal). Men då Proclus placerar Livet eller Varat OVANFÖR Intellektet i sin metafysik, närmast under Den Ena, så säger han egentligen samma sak som föregångaren Plotinus.Den otippat framgångsrike Jeremy Corbyn noterade jag t.ex. som en total konflikt mellan Eld och Jord, och här är det helt klart att hans ambition är helt och håller materialistisk men med den "nästan" gudomliga Eldens klarsyn för hur de bemedlade ägnar sig åt pur ondska i Storbritannien. Han är en kämpe i denna värld, en hårdför natur, och det förvånar inte att hans starka Vädur fångat de unga väljarna! Väduren är just den rebelliska ungdomens tecken. Jämför med blötdjuret Löfven som inte vet vilken sida han ska rövslicka för att sitta säkert för egen del. Kräftan är självbevarelsedriften och därför det minst lämpade tecknet för att syssla med politik - det blir alltid svågerpolitik och korruption när Vattnet släpps in. (Se vart Sol-Kräftan Reinfeldt gick efter sin "karriär" som politiker.) Alla element är specialiserade och när man har det klart för sig blir det enklare att sätta "var man på rätt plats". 

Löfven var ett panikdrag efter att medierna drevat bort Håkan Juholt, vars kombination av Luft och Eld var lite för "fluffig" för att klara denna världens hårda törnar. En visionär tänkare, ja, men Corbyns stenhårda Jord hade varit till hjälp där... 

Juholt hade visserligen både intellektsplaneten Merkurius och kontrollören Saturnus i Jord, men utifrån sinnelagshoroskopet var hans Merkurius-kommunikation i 6e olyckshuset och hans ord blev hans egen fiende. Saturnus stod visserligen i 10e makthuset men med "halshuggna" Draksvansen/Ketu bara en grad bort. Ett dramatiskt budskap om en instabil maktposition för (sannolikt) samma Mån-Vädur som Löfvens och Corbyns. 

Juholts och Corbyns sinnelag backas upp av mycket starka Mars medan Löfven har en fallen Mars som drar med sig hans kommunikations-Merkurius till de omtöcknade och föga statsmannamässiga nivåer som kan beskrivas som det modernas Sveriges intellektuella kollaps (se om landet under "ond demon" till följd av IT-helvetet och skolprivatiseringarna).

När kartorna innehåller en olikfärgad prick kan också detta betraktas som någon slags participation eller deltagande. I Löfvens fall en olycklig ömsesidig reception mellan härskarna till tecknen som rymmer ett "halshugget" psyke (Månen) resp. en traumatiserad olycksplanet (Mars). Mars fall i Vatten är förstås krigsgudens "deltagande" i Vatten men då den är rotad i Väduren illustreras detta som att dess drunknande belägenhet återverkar på Väduren/Barnet - Lövens kris i barndomen då han adopterades bort. På samma sätt gör den ömsesidiga receptionen att Kräftans härskare Månen i vädurisk Eld "signalerar" tillbaka till sin bas att luttring i Eld pågår i syftet att själen ska blir renare och mer klarsynt. Men uppenbarligen har Stefan Löfvens själ syndat svårt i tidigare liv för att höljas på detta extremt instabila sätt och inlemmas i ett livsöde som nästan är mer än han kan hantera. Han ska vara glad att han bara är en marionett som säger saker på beställning i sin nuvarande roll som statsminister. Någon ledare är han inte...inte i detta liv. 

En genuin ledare är däremot Jeremy Corbyn vars Jupiter i 10e huset är en perfekt kombination med sinnelagsascendenten i Eld (jämför punkrockaren Johnny Rottens magnifika framgång via Jupiter i 10e trots hans negativa budskap) . Eld och Jord ger som sagt hårda törnar, men har inte alltid socialismen varit ett krig mot de korrumperade besuttna som Löfven så tragiskt tenderar mot via sitt karaktärslösa Vatten? Vattnets tillgång är dess empati, men empati med överheten är sannerligen inget av de viktigare verktygen i arbetet för socialism, på att omskapa människor via helhetens goda inflytande så att de via samhället växer sig över det själviska och skyggande småkryp som resulterar när Näringssjälen (Vatten) upphöjs till ledande princip, vilket olyckligtvis hänt i västerlandet.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar