Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)fredag 26 maj 2017

Manchesterbombarens perfekta martyrhoroskopSalman Abedi tycks född att bli aktivist och offra sitt liv för något större. Åtminstone är det vad föreningen av ascendenten för sinnelaget (Chandra lagna) och den för handlingsmänniskan (Surya lagna) säger, och det på ett mer tveklöst sätt än man vanligen ser.

Det är nymånen i universalistiska Skytten - tecknet med allas bästa i sinnet som ger samma budskap för bägge ascendenterna. Var befinner sig då den Stora Välgöraren, Skyttens härskare? Jo, Jupiter står i 12e huset för uppoffringar man är villig att göra för att nå ett större och bättre mål, 12e för de få människor som höjd sig över materialismens slemma hand är ett gott och inte ont hus och indikerar själens slutliga befrielse från Satans välde.

Djävulen äger denna värld enligt den jesusbild som Johannesevangeliet förmedlar, det evangelium som påfallande mycket överensstämmer med de upprorslystna esséerna vilka kristendomen inte snart nog skamset skrev ut ur sin tillkomsthistoria - den judiska historiker som åter grävt fram sanningen är populär i arabvärlden men i den kristna inte så uppskattad. Det upproriska 1960-talets bild av Jesus som en militant frihetsmpe, en antietablissemangstyp, kan ha kommit sanningen närmare än någon egentligen trodde!

Eftersom 12e huset är ett uppoffringens hus vad gäller denna världens bling-bling (det regeringen Löfven och alla regeringar söker få människor att åtrå och jobba länge och hårt för att uppnå), finns en paradox inbyggd i Salman Abedis horoskop. Den nymåne, projektstartens symbol, som i Skytten antar globala dimensioner, baserar sig alltså på att det individuella först måste dö, precis som i kristendomen där Jesus död öppnar för en helt ny nivå i Frälsningshistorien. På samma sätt vittnar Jupiter i den individuella dödens Skorpion i Abedis horoskop om att vägen till himmelriket går genom individuella offer. Notera att jag inte säger personliga offer - bara det dekadenta västerlandet har trollat bort andesjälen - den sanna individen - för att istället upphöja personen - kroppshöljet och dess livsstil - till det enda och det ultimata. 

Horoskopets märkliga konstruktion fortsätter: Skytten i 1a huset har två planeter som anses verksamma välgörare, Solen (intelligensen, andesjälen) och krigaren Mars! Under denna nymåne är således inte 12e husets ägare Mars ond utan tvärtom en krigare för det högre goda! 

Och se nu hur Mars själv placerat sig: i sin eld-artade vän Solens tecken Lejonet och dessutom välsignad av kungamakaren Regulus.

Hur mycket det än må bära personfixerade västerlänningar emot, ser detta ut som en äkta troendes horoskop, en som gick i döden för att lyfta världshistorien ett steg mot en högre spelplan genom ett individuellt offer. Svenska medier kan nöta ordet "hat" så mycket de vill, men Salman Abedis horoskop visar att han agerar i linje med vad sanatana dharma, de riktlinjer som styr världens gång. 

Syftet med historien är just nu att tvinga ned Väst på knä, till ett erkännande att deras själva system föder död och moralisk förtappelse så länge deras vinstdrivna hjul snurrar. Världen måste komma förbi den västerländska dekadensen för att den mänskliga formen ska blir fri och hitta hem. Människorna på bärplockarstadiet hade det bättre och var mer sig själva än sterlänningarna!

*****

Jämför martyrens/självmordsbombarens horoskop med det för den symboliska måltavlan Ariana Grande. Båda har Skyttascendent och den nobla krigaren i 9e huset för eventuell anknytning till det universella drama (i hinduismen ibland kallad lila, Guds "lek"). 

Båda har dessutom kungamakaren Regulus välsignande den nobla (goda) krigaren Mars i Lejonets 9e grad och i opposition till Saturnus hemma i sitt positiva läge i Intellektets symbol Vattumannen, en stridbar och kreativ opposition där i synnerhet Vattumannen representerar den stora Berättelsen, "meningen" med det hela. Den nobla krigaren Mars söker här ändra på historien, vilket naturligtvis inte sekulära västerlänningar gillar som är en Vattuman som ett särintresse inom den väldiga Vattumannen som helhet.

Dessa två själar var sammantvinnade så långt astrologin kan se in i den metafysiska världen och antyda meningen med människor och det som händer.

Ännu ett citat passar här från en bok jag läser långsamt för att inte missa en enda finess i filosofen Radek Chlups redogörelse för tänkaren Proclus (300-talet) och dennes förhållande till den tidigare nyplatonska traditionen:

Människan har sin existens tack vare hennes själ och vid första anblick kunde det tyckas att det är från denna själ de flesta av hans mänskliga karaktäristika stammar. Vid närmare inspektion upptäcker vi emellertid att det mesta av vad själen ger människan inte har sin upprinnelse i själen som sådan utan stammar från högre orsaker. 

Själens mest elementära funktion består i att förvandla kroppen till en organisk enhet, och försäkra att alla kroppens celler samverkar. Men den sanna källan bakom denne enhet är Den Ene och själen är bara en förmedlare. 

Själen förlänar också kroppen med form och en synlig skepnad. Likväl är inte heller detta dess unika bidrag, även formen har vidareförmedlats till själen från dess sanna källsprång, vilket är [det gudomliga] Intellektet [Nous]

Det samma gäller för [sinnenas] perception, vilket bara är den allra simplaste formen av kognition och i denna bemärkelse kan ses som en jordisk imitation av Intellektets aktivitet. Som vi ska se betraktar Proclus t.o.m. livet som sprunget ur Intellektet, trots att det traditionellt sågs som stammande från själen. 

Själens enda specifika förläning [till människan] är rationaliteten, vilken i proportion till de övriga karaktäristika bara är som glasyren på tårtan. Förnuftet är det mest bländande men ändå minst varaktiga egenskapen hos de mänskliga varelserna. Proclus Elements of Theology (70):

"Ett ting måste existera som en varelse innan det har liv, och ha ett liv innan det blir mänskligt. Och åter, när den logiska fakulteten fallerar är det inte längre en människa, men alltjämt ett levande ting eftersom det andas och känner. När det sedan överges av livet har tinget alltjämt en existens, ett vara [likt en sten]..."

Chlup: Proclus - An Introduction (s. 86-7)

Bloggen har i flera år begagnat zodiaken som en mikrokosmisk parallell till dessa metafysiska riktlinjer. I denna blir den essentiella Luftplaneten och Vattumannen båda sinnebilder för det gudomliga Intellekt (Luftelementet) som i sin opposition med Solen i ensamt härskarläge i Lejonet bildar en "kosmogonisk axel". Bibelns skapelse beskrivs med orden: "Och Gud sade, Varde ljus, och det vart ljus". Det är således (det gudomliga) Intellektet som först "tänker" livet och i respons uppstår "Solen" som en mittpunkt som samtidigt kastar sin lyskraft över rymdens väldighet, över Intellektets enormitet. I meningen individuell andesjäl har alla levande varelser sin egen essentiella identitet - sin atman eller andesjäl - och denna är inget annat än en gnista eller strimma gudomlighet som letat sig ned på Själens nivå, där den nu byter namn till förnuftsprincip (logos).

Saturnus är naturligtvis en symbol hämtad från vår värld och passar perfekt som  förnuftets planet - det som Själen bidrar med som människans bästa fakultet.
Saturnus är mycket riktigt Världssjälens sjunde krets, måttet på Världssjälens omfång i antiken.  

Varför bloggen också kopplar Saturnus till Själens bättre och överordnade Intellekt, bottnar i Platons berättelse om hur världens skapare blickar djupt in i Formernas värld och där visualiserar förlagorna som sedan hittar resonans i Själen och via den förmedlingen möter den onda materien för den värld vi lever i med dess varelser som grovt talat är sammansättningar av form och materia. När Saturnus eller Demiurgen vänder blicken bort från Formerna och ner i sina egna själsliga djup, det är först då vi kan fatta samma berättelse ur dess negativa härskarläge över materiens element Jord och Stenbocken! Zodiaken innehåller alltså ett strikt hierarkiskt eller vertikalt tänkande där varje lägre nivå är mer komplex men också har en allt lägre gudomlig skaparpotens. Nere i det jordiska är vi i princip levande döda, alla vi själsvarelser som förblir bundna till den här planeten, liv efter liv. 

Det är denna större och mer korrekta berättelse som islam känner till och som ligger till grund  för det ignoranta svenska journalister kallar fundamentalisternas "hat" mot den västerländska livsstilen. Faktum är att de fortfarande förvalta samma tankeskärpa som en gång västerlänningarna förfogade över via sina berömda "grekiska filosofer". Väst är idag en död kultur och även om kapitalismens hjul snurrar vidare under gnissel är det slut. Nästa civilisation blir global och fördelningsprincipen har alltid varit "allt gott åt alla". Detta håller mänskligheten på att återupptäcka, men sist upp på den nya banan kommer Sverige att bli där onda rika män i en liten klubb håller befolkningen obegripligt aningslös om den nya vindriktningen. Jag tror faktiskt de är så sataniskt angripna av Mörkret att de inte själva har en aning om vad den här bloggen under åtskilliga år sökt säga.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar