Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 21 maj 2017

Född i rättan tid (månnoderna som karma-indikationer)När bloggaren runt 20 praktiserade daglig meditation kom oväntat snabbt bilder och ingivelser honom till del i det stillade sinnet. Österlandets vishet manar sanningssökaren att inte ägna sig åt dessa fenomen eftersom de är distraktioner på vägen mot det egna uppgåendet i gudomen. Undertecknad kunde dock varken då eller vid nästa period av meditation några år senare låta bli att ta mental notis om de fantasmer som fyllde hans inre teaterscen.

Efter att ha återupplevt ett minne från fyraårsåldern då han strövade in i köket och välte en kastrull kokande vatten över sig och fick föras till sjukhus med brännskador (lindriga) var barriären till det djupa minnet övervunnen - det förträngda traumat hade suttit som en blockering mot än djupare minnen och det var svårt att undvika misstanken att de små filmklippen som kunde presentera sig spontant efter kanske en halvtimma i absolut stillhet var fragment från tidigare liv. Bloggarens egna tidigare liv eller bara stoff som herrelöst drev runt i en inre psykisk dimension och i princip tillgängliga för alla som gör sig mödan att undersöka själens flerbottnade natur? 

Genom åren har ibland händelser och affekterade tillstånd utlöst sådana här minnesbilder såväl i drömmen som i klarvaket tillstånd och jag har i samband med en sådan här förmodat historisk återerinran tagit min tillflykt till "allmänningsteorin" eftersom figuren i fråga tycks ha varit den engelska aristokraten Edward de Vere, född till landets då rikaste släkt (stammade från Frankrike), en fåfäng och konstnärlig figur som slutade sina dagar luspank efter att ha förskingrat hela familjeförmögenheten. 

Greven visade sig i en distinkt dröm 2005 i två scener vilka tecknade dels hans ungdom och relation till en mäktig kvinna, halvt modersgestalt hälft älskad, och dels en situationsbild ur aristokratens sena liv där ungdomens svärmerier inför "drottningen och modern" övergått i hat till henne. (Drömmen har beskrivits i mer detalj i äldre blogginlägg.)

Givet bloggarens förakt för det materiella syntes googlandet som fyllde på med detaljer om denna greve ha frambringat information som kuriöst passar in på hans nuvarande attityder. På många sätt desamma som Edward de Veres, fast nu berikade av hur "bränd" greven av Oxford slutade sitt liv att döma av de kryptiska Sonetterna författade av pennamnet Shakespeares. Självbiografiska och skrivna i kod enligt textens egen utsago och enligt Oxfordianerna kopplade till just Edward de Vere. Men som jag sagt tidigare, att deklarera att man varit Jesus eller Shakespeare i ett tidigare liv fungerar illa i en materiell och förblindad kultur. Bättre då att tassa kring den heta gröten och pröva olika perspektiv, där allmänningshypotesen är en. Genuin visshet är en gåva som inte det svenska folket förtjänat sig än. I det här landet gäller megafoner, journalistiska drev och propaganda. Sanningen får de få vakna individerna söka individuellt.

"Fyrtornshypotesen" är en annan lockande modell. Enligt denna kan själen visserligen kan ha varit inkarnerad på rätt tid och plats men saknar i ett senare liv inre precision att hitta sitt exakta tidigare öde. Man hänger istället upp sig vid någon av den tidens mest illustra personligheter. Istället för att ha varit drottning Elisabet, föreslog jag nyligen en väninna som var triggern som utlöste min Oxford-dröm, kanske hon var en av hovdamerna eller kanske t.o.m. en av drottningens ladies in waiting, en pålitlig kvinna av aristokratisk börd som tilläts in i drottningens privata sfär och där var henne behjälplig.

*****

Jag ägnade årtionden åt västastrologin utan att ens intressera mig för de båda månnoderna Drakhuvudet och Draksvansen. Med upptäckten av den hinduiska astrologin för 10 år sedan blev det nödvändigt eftersom de är så viktiga i den traditionen. Likväl har jag blott motvilligt och sporadiskt ägnat den uppmärksamhet på den här bloggen, som allt mindre uttrycker ett intresse för den sideriska zodiaken (dess första målsättning) och därmed inte heller är någon bra plats för den som vill sätta sig in i den indiska Jyotish-doktrinen.

Jag noterade vid någon tidpunkt hur Oxford-livet tycktes följa som hand i handske på ett annat tidigare liv-fragment jag har, också denna gång en blåblodig och nu också äkta småkung. Se här Shakespeares pjäser och hans ofattbara fixering vid kungar och inte minst frågan om vad som utgör en värdig konung - faktiskt inte helt olikt den här bloggens gradvisa orientering mot de rika och mäktiga och frågan om det finns en enda inom dessa led som inte är helt renons på insikt i det goda samhällets nödvändiga uppbyggnad - kapitalism och dess näriga anhängare måste kontrolleras hårt eller skolas, precis som de gamla grekernas Rationella Själ definitivt måste kontroller den lägre Vegetativa Själen.

Efter att ha fascinerats en tid över möjligheten att greven av Oxford var reinkarnationen av hertigen av Bayern, Albrecht den fjärde, upptäckte jag att de hade månnodsaxeln GRADEXAKT men roterad ett halvt varv. Sannolikheten för detta är en på 180. Hertig Albrecht hade sin norra månnod i Fiskarnas 16 grad och greven av Oxford hade den i Jungfruns 16 grad. Bloggaren har sin i Jungfruns tecken, precis som Oxford, men i 10 graden. 

 
Utvikning. Skulle man anta en sen födelse för hertig Albrecht med Månen i Väduren, skulle detta intressant matcha den engelska grevens soltecken. Samtidigt var Albrecht tydligen en from och religiös människa vilket stämmer perfekt med Månen/Rahu i Fiskarna med Jupiter-Vågen som disponent för både hans Måne och Sol - en Jupiter-Våg som för övrigt ligger på bloggarens nuvarande Sol-Våg och där bloggaren har tidsbandens Saturnus mycket nära Albrechts solära uttryck i filosofins tecken Skytten - Albrecht ville aldrig bli härskare, hans intressen var för det metafysiska, dvs teologin - mitt primära universitetsämne i detta liv. Och jag är inte mer förtjust i politik än Albrecht, som just pga. sin högre målsättning tycks ha styrt Bayern föredömligt. Låt aldrig en streber få maktpositioner! Makt ska enbart de hantera som redan siktar mot eller har nått en högre spelplan.
 
Till frågan om månnodernas position hör nu att jag under meditationerna runt tjugo hade en remarkabel vision som lämnade mig med den distinkta känslan av att min själ ville återfödas tidigare till världen men att jordklotet signalerade en negativ broms, som att "tiden för dig är inte kommen än". I visionen är detta visualiserat som att jag ligger i rymden - kanske på månen - och iakttar jordklotet rotera ännu ett antal varv tills jag känner att det negativa motståndet från den blivande värdplaneten sakta avtar och jag närmar mig. 

HO LO LI SHU, ett kinesiskt astrologiskt system från Mingdynastin klassificerar min födelse i oktober 1959 som hysteriskt för mycket Yang i förhållande till Yin, en energiladdning som är otypisk naturens bortdöende höst och vinster. Jag har en Yang-energi som mer liknar en sommarvarelse. Ja, jag kan sitta med ett dataprogrammeringsproblem i åtta timmar i sträck, hyperkoncentrerad på att finna lösningen, jag är pratig (se bloggens många vindlande inlägg) och jag tappar snabbt intresset att lyssna (Yin) när inget kreativt eller tankeväckande levereras. Kineserna hade en poäng där...

Av ren nyfikenhet bollade jag nu med tanken på att min vision om den fördröjda födelsen bara rörde sig om några månader, motsvarande min felaktiga Yang/Yin-balans vid den faktiskt födelsen. Utifrån det kuriösa faktum att den tyska och engelska aristokraten är gradexakt länkade via nodaxeln frågade jag astrologiprogrammet ZET vid vilken tidpunkt min nodaxel också hade befunnit sig i 16 graden Jungfrun/Fiskarna. Svaret var fascinerande:

Range of search: 1.01.1958 - 1.01.1960
In steps of: 24h 0m
Search for...:
kn.vir[16]

Realization intervals (begin - end):
16.06.1959  0:00 (GMT+1) -  4.07.1959  0:00 (GMT+1)


Skulle jag ha fötts under sommaren (med Yang-energin på topp!) hade jag matchat de båda blåblodiga jag haft tydliga intuitioner om även vad gäller noderna som uttryck för själens karma. Och lika märkligt är förstås att den här korta intervallen med norra månnoden ("kn" i ZET) i 16 graden gäller från Solens första dag i Tvillingarna och fram till dess 18 grad. Tvillingarnas tecken är det tecken under vilket min själ slutligen valde att återfödas och därtill så udda som med Månen nära gradexakt på Tvillingarnas 10 grad. 


Men under de här dryga två veckorna står livsuttryckets och den naturligt obundna kognitiva kapacitetens Sol inför en intressant problematik: den dröjsamma Saturnus opponerar sig mot allt vad Solen nu innebär i fråga om karriär, distinkt individualitet, med mera. Det är som om sommaren 1959 i sig är en "no go"-zon, precis som jag upplevde visionen med den negativa motkraften som tycktes säga "kusten är inte klar än, vänta med din födelse".


Så här kan man spekulera och låta sig förföras av sammanträffanden som förefaller djupa och meningsfulla. Det går inte att sannolikhetsberäkna dessa tre födslar eftersom min sommarfödelse till den 16 graden av Jungfru/Fiskarna är helt hypotetisk. Hade utgångspunkten varit tyske Albrecht denna grad/axel, var sannolikheten visserligen liten för att engelsmannen skulle placera sig som hans exakta motpol längs samma axel, men inte orimligt liten. 

Hade nu bloggarens födelse infallit lite tidigare, under sommaren, hade sannolikheten blivit dramatiskt mindre. 1/180 x 1/180 motsvarar 0,005% x 0,005% och resulterar i en astronomiskt liten sannolikhet. Som icke-matematiker kan jag inte ens det extrema tal datorns kalkylator levererar: 

3.0864197530864197530864197530889e-5 

Hade vi haft tre faktiska placeringar på 16 graden i denna axel hade detta varit minst sagt anmärkningsvärt - man skulle bli tvungen att granska bra många horoskop innan man hittade två som knöt an till varandra på detta sätt.

Det finns faktiskt en indikation i bloggarens horoskop om att han föddes för sent, men vid tiden för visionen hade han inte eller möjligen knappt börjat med astrologin och var definitivt inte i stånd till några tolkningar bortom de exemplen i de enkla nybörjarböckerna. Att ens komma på att hans extremt starkt placerade Saturnus just i väster inverkade som en fördröjande och hämmande faktor på hans födelse - Månen/Tvillingascendenten i öster - var inte att tänka på. Jag visste inte ens vid den tiden att hinduerna höll Saturnus för att utöva sin största dragningskraft från positionen i väster. 

Och det blir mer spännande än så eftersom bloggarens Saturnus äger två diametralt motsatta hus, det 8e och det 9e. Dödens 8e är också en allmän indikation om dålig eller oavslutad karma som följer med in i detta liv, medan 9e naturligtvis är hinduernas finaste hus, den gudomliga lag som kontrollerar hela universum hur allt här framträder i sin rätta tid. Dessa båda betydelser neutraliseras tydligen mot varandra så att Tvillingarnas ascendent upplever Saturnus som en "neutral" influens som varken gynnar eller missgynnar Mithunas orientering. 

För Tvillingarna i Indien är ju det "(älskande gudomliga) Paret", en så distinkt indikation som möjligt är om en utblick i livet som i mycket påminner om de subtila väsen vi är som andar (helt osynliga för de flesta med enbart "grova sinnen") före det att vi återföds männskor. Livet i himlen tänkt som en enda lång älskogsakt - indiernas bildspråk är angenämt! 

Tvillingarna har en lätthet som många menar är flyktighet och principlöshet - men det beror på att de inte har några problem med tidens och gravitationens herre Saturnus. Tvillingarna det tydligast tecknet i Luft-trilogin på att människorna egentligen kommer från en högre dimension, från Ljuset (Sattva guna).

Eftersom bloggaren föddes med 9e husägaren Saturnus i akut kontroll av det ögonblick då han återföddes på Jorden i en fysisk kropp (ascendenten), ser det trots allt ut som om födelsen var i rättan tid och att han har ett direktiv som är högre än frågan om att egocentriskt leta tecken på de låga och demoniska månnodernas nivå. Den här esoteriska utläggningen har med andra ord skrivits rakt ur Saturnus, som varande bloggarens kontakt med sanatana dharma eller den eviga ordningen som den uttrycker sig "i Luft" eller på det gudomliga Intellektets plattform. 

Kalla tankarna megalomaniska, men jag följer bara astrologins egna tolkningsregler till punkt och pricka! Saturnus i transit har just återkommit till sitt start läge vid bloggarens födelse (Skyttens tecken), och det verkar som om många ting börjat röra sig sedan årets början (inte minst en kännbar reumatism som är Saturnus sätt att meddela hur den materiella världen är enbart plågor). 

Just nu har jag t.ex. för första gången i mitt liv tvingats ta facket till hjälp för att påpeka en arbetsgivare om att han klassificerar mitt arbete för honom som en tokgalen diktator i en bananrepublik, subjektivistiskt och revanschlystet för att jag ertappat honom med att söka förminska mitt komplexa arbete som dataprogrammerare och webbadministratör till en som i princip bara fyller på varor i hans fruktdisk (intet ont om praktiska sysslor som sådana). Detta enbart i syfte att förhindra mig från att ha ledigt röda dagar trots att jag inte har någon kundkontakt eller direkt beröring med hans arbete och hans sexdagarsvecka eller mina arbetsuppgifter ens påminner om säljarens. Detta är förstås Saturnus som den med makt att klassificera, dra gränser och bestämma över andras verklighet - och inte minst vilken tid de har rätt att kalla sin egen fritid!

Jag vet naturligtvis att fackförbundet DIK som jag tillhör inrymmer yrket webbadministratör, vilka knappast sorterar under Handels vilket arbetsgivaren fantiserat ihop i sin snålhet och väl maskerat önskan att "sätta mig på plats". När man har så låga människor över sig, då måste Saturnus stiga ner i sin roll som Slaktaren eller Liemannen och dra en gräns för det ohederliga uppsåt arbetsgivaren manifesterar. Helt klart regleras gammal karma mellan mig och arbetsgivaren under dessa månader. Man bara undrar vilken som var hans förseelse i ett tidigare liv som han nu upprepar och tvingar mig att använda en makt jag lärt mig hantera i något annat liv än där vi senast möttes...

Ska man avslutningsvis spekulera i varför Saturnus (Tidens herre) senarelade bloggarens födelse måste man gå till dennes faktiska födelsehoroskop och där betrakta den individuella själens markör Solen, men även Merkurius som är atma karaka i Vågens 27 grad och indikerar den här själens åtrå, vad den vill med detta liv. Den vill kommunicera ur Solens eget 5e hus och på basis av Venus: på ett kreativt sätt som bryter mot invanda mönster. Den söker kontrastera för att få så sätt väcka till relation (läsaren tar ställning för eller emot). Kan det vara därför universum senarelade bloggarens födelse till en "mörk höstperiod" ("Yin") där en sommarladdad Yang-varelse så mycket tydligare skulle kontrastera. 

Ett är säkert, jag hann knappt starta den här bloggen innan SvD körde en road artikel som uppmärksammade den. Men det var också dess femton minuter i rampljuset eftersom det här är en snobbistisk tankeexercis som kräver antingen ett intresse för astrologin eller ett höggradigt strukturerat "saturnusintellekt". Förkunskapskraven är inte extrema eftersom ämnesvalen är begränsade och ofta förklaras, men bara tanken att blogga synkretistiskt om astrologi, platonism, kristendom och socialism är något rätt ohört. 

Den sannolika förklaringen är naturligtvis att bloggarens själ har ägnat sig åt dessa områden i tidigare liv och att allt nu väller fram som en idiosynkratisk syntes utifrån hans 5e lekfulla kreativitetshus. Alla människor uttrycker många liv i sina dagliga liv, men de kanske aldrig har kommit på tanken att fingranska vad de faktiskt sysslar med och om de uppvisar sinsemellan oförenliga sidor i olika sammanhang - ett tydligt tecken på att de skiftar mellan "liven" eller uppsättningarna av kompetenser. Eller... bara roterar sin kropp en smula relativt den allmänning Psyket eller Själens domän nu är. Vissa hittar namn och platser som tycks resonera mot nuets tilldragelser, andra verkar helt nöjda med livet i sandlådan.PS. Jag har avsiktligt undvikit att diskutera månnodernas indikationer om karma på ett mer specifikt sätt. Det här är ett rätt sällsynt fall där man istället ges möjlighet att till att börja med jämföra några kartor som kanske står i karmisk förbindelse. Människan vet knappt något om dessa ting och en del påståenden inom astrologin känns lätt forcerade. 

Ett är dock säkert. I detta liv kontrolleras bloggarens ambitiösa Rahu stenhårt av Saturnus som representanten för sanatana dharma - detta var inte livet att som svensk ha några som helst högre ambitioner i den "värld" som erbjöds. Samma budskap ges från bloggarens 11e idealhus som med Tvillingascendent går i Vädurens tecken. Men Solen - DET SOM FAKTISKT ÄR - i den goda karmans 5e hus - utsläcker eller bränner Mars via konjunktion! Bloggaren är alltså återfödd som DET HAN ÄR och utan några ytterligare ideal att förverkliga.

Det är inte utan att jag håller med födelsekartan. Jag har tydligen rensat bort all ambition ur själens lägre och orena regioner och bidar bara min tid på Jorden och betraktar i detta liv! 

Se också några inlägg om den hinduiska tanken att man kan se sitt nästkommande liv redan i horoskopet för detta.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar