Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 8 februari 2017

Hans Rosling och 133 brottslingars husplaceringarInte undra på att Hans Roslings stort uppslagna bortgång lämnade mig med ett stort frågetecken hängande över huvudet. The Independent beskriver honom som en statistiker, en räknenisse, och den sorten ägnar jag sällan någon uppmärksamhet. 

Men det var tydligen för sitt flyktingengagemang han vann internationell uppmärksamhet, och att han var polare med Bill Gates beror naturligtvis på att Gates gått från oärlig och paranoid rovkapitalist till att söka köpa sin själ fri från ungdomssynderna genom mängder av medicinsk goodwill på senare år. Det måste ha varit i de sammanhangen han och läkaren Rosling möttes. 

För god vänskap, jämför gärna Roslings horoskop nedan med det för Bill Gates - de möts helt klart via bådas tonvikt på Vatten men också Luft (för intellektuellt meningsutbyte, räknanissars meningsutbyte).

Se: Bill Gates toalett och astrologin (2012) 


Rosling hade talang för pedagogik och grafiska sätt att förmedla kunskaper en blick på dygnet då han föddes bekräftar detta. Intellektets Merkurius leder vägen för den artistiska Venus i Tvillingarna. Jag har noterat åtskilligt skarpsinne även i oppositioner mellan Fiskarna, där Rosling hade sitt sinnelag parkerat, och den sakliga och jordnära Jungfrun, som också är ett merkuriskt tecken. Sammantaget visar den här himmelen en kraftfull betoning på Sattva guna, den medvetandegörande kvaliteten.  

Men vad är det som ska medvetandegöras? Notabelt är båda de stora ödesformarna Jupiter och Saturnus belägna i den mörka och omedvetna kvaliteten Tamas guna, medan professorns själ (Solen) brann i lidelsens kvalitet (Rajas guna) och därtill på Vattenelementets nivå (grekernas namn för natur var physis och ska inte sammanblandas med det astrologiska Jordelementet som inte tecknar den dolda Naturen man väl dess kroppsliga eller externa manifestation.)

Att peka på Solen i Kräftan/Cancer och  hans bortgång i cancer i bukspottskörteln (tillhörigt matsmältningssystemet) är alltför svepande, även om Kräftans tecken är kopplad just till matsmältningen. Går man till Solens disponent Månen (som råder över just det område där bukspottskörteln ligger) och noterar attacken från olycksbringaren Mars, kommer man dock ett steg närmare. 

Jag ska inte här återge Claudius Ptolemaios alla tankar om kroppens olyckor och sjukdomar i den antika texten Tetrabiblos, förutom att notera att 6e huset redan på hans tid var identifierat som den kroppsliga olyckans sektor även om han inte talar om husen som sådana utan enbart om tecknen (tecken och hus sammanföll i det antika Väst, precis som de hinduiskt färgade kartor den här bloggen ritar upp.) 

Ptolemaios var entydig med att medicinska förutsägelser bara kan bygga de (essentiellt) onda planeternas position vid eller angrepp mot ascendenten eller descendenten, med sektorn under descendenten (6e) som en viktig källa till information och med Solens eller Månens - eller bådas - närvaro vid någon av dessa båda punkter som en extra spik i kistan. Det är därför meningslöst att söka avlocka en mån- eller solascendent några hälsoomen eftersom inget av dessa horoskoptyper beskriver den faktiska utgestaltningen i det kroppsliga a den parallella värld som himlavalvet tecknet. 

Utifrån Roslings sinnelagsascendent är det dock tydligt att han sökte förklara Mörker, Korruption och Död utifrån en humanitär välvilja. Månen i sattviska Fiskarna disponeras från den sattviska Stora Välgöraren (Jupiter) i mörka och korrupta Skorpionen - ett tecken som i sig är nära knutet till 8e huset, som avgör livslängden på innevarande kroppshydda (en i raden för själen som är en formidabel Resenär).

Sinnelagsascendenten placerar händelsevis Solen i sitt naturliga 5e hus, vilket tyder att physis eller Naturen detta dygn har en positiv inställning till sin herre och ledare, den övernaturliga världen. "Psykhoroskopet" är inte på något sätt fientlig på Humanisternas och andra ateisters sätt till det välgörande inflytandet från intelligensens källa Solen. Här ges en andra indikation på att dygnet kan ha producerat många födslar med hög intelligens, även om Sol och Måne båda i Vatten sällan brukar ha det sjukliga jävlaranamma som leder till enastående karriärer. Tvärtom är Roslings profession, läkekonsten, urtypiskt för det goda Vattnet som helande. 

******

När jag dagen före nyheten om Roslings bortgång såg att jag hade 133 brottstaggade horoskop med känd födelsetid provade jag följande lilla sökning, väl medveten om slumpvariationen är stor i ett så pass litet underlag. 

I undersökningen ingår också tre av de mest mordiska romerska kejsarna (Caligula, Nero och Domitianus), vars födelsetider från AstroTheme.fr möjligen är suspekta. Även Hitler och någon enstaka annan massmördare finns med i gruppen även om de tekniskt sett aldrig dömdes för folkmord e. liknande under sina liv.

Nu sägs ju både illgörarna Mars och Saturnus kunna bli verksamma välgörare i samband med vissa ascendenter, men i fallet med Donald Trump ser man hur mycket denna hinduiska lärosats är värd när horoskopet samtidigt innehåller andra och extremt suspekta ingredienser... Här valde jag att summera antalet Mars, Saturnus men även Solen och Månen i de 12 husen.

       SO    MO    MA    SA

 H1    14     6    16    13
 H2    11    15     8    13
 H3     5    12     6    10
 H4     9     8    11     5
 H5    19    12    14    10
 H6     9     9    10     5
 H7    13    17    17    12
 H8     9     7    16     9
 H9    10    15     7    14
H10    10    16    10    16
H11    12     9     7    11
H12    12     7    11    15

Jag tror inte statistikern Hans Rosling skulle ha givit mycket för en småstudie som denna. Medelvärdet är 11 placeringar per hus men det tidiga slumpfönstret på ±50% fattade jag efterhand att det var för litet för begränsade datamängder. 

Det är möjligt att gruppen är för liten även för metoden där genomsnittet plus två standardavvikelser sätter gränsen för vad som kan betraktas som en signifikant över- eller underrepresentation. I vilket fall finns som vanligt den lates och icke-statistikerns kalkylator här. (Det finns förstås fler på nätet.)


Solen:

Total Numbers
12
Mean (Average)

11.08333
Standard deviation
3.4234
Variance(Standard deviation)
11.7197
Population Standard deviation
3.27766

11.08 plus/minus 6,84 (2 x 3.42) är 4.24 (e. lägre) för underrepresentation och 17,92 (e.högre för överrepresentation).


SOLEN I SITT EGET HUS, DET KREATIVA HUSET, ÄR ÖVERREPRESENTERAD BLAND BROTTSLINGAR!

På något sätt har jag alltid anat detta, själv född på det viset. Leklust och kreativitet känner inte ordet "normalt" eller "konventionella gränser" - den som stannar inför dessa saknar helt enkelt genuin skapandeförmåga! Uppenbarligen gäller även detta brottsligt geni. (Nu var säkert långt ifrån alla de brottstaggade genier i sina illdåd - här finns t.ex. många mördare och i en verklig undersökning som går längre än den västerländska fixeringen vid siffror måste man använda hela verktygslådan för att förstå dessa Solen-i-femte-brottslingar. 

Eftersom det femte huset också tecknar purva punya- särskilda talanger som själen har med sig som sin goda karma från tidigare liv - uppstår frågan om dessa kriminella hade en "brusten" purva punya så att femte huset i praktiken beter sig som det åttonde huset som indikerar dålig karma som lever kvar men är på avtagande. Med den skillnaden att femte huset har ett kreativt inflöde så att brusten karma skulle kunna innebära ett stadigt inflöde av nya besvikelser eller oinfriade förväntningar trots att kreativitet och intelligensen är tydligt närvarande.

När det gäller astrologins viktigaste himlakropp Solen hamnar tredje intellektshuset snuddande nära underrepresentation vilket, om man vänder på resonemanget, skulle innebära att ett gott merkuriskt intellekt gör individen laglydig (och håller henne utanför undersökningar av skurkar)! 

Brottslingar, som grupp betraktad, har alltså en signifikant mer kreativ ådra än andra, men inte alltför stark betoning på det strikt intellektuella tänkandet... Jag vet inte om det är acceptabelt att slå ihop de enskilda fynden och skissa på en "fantombild" på detta sätt, men det ger onekligen ett varsel om individer som saknar förmåga att hålla sig inom vedertagna gränser.

Merkurius representerar dessutom sedan äldsta tid dubbelhet, den kan dels vara närmast en nedstigande avatar eller frälsargestalt, men är också en ren tjyv på marknadsplatsen. Hinduismen förenar dessa två sidor i berättelser om den tilldragande avataren Krishna som "stal" alla koherdinnorna (och förförde dem).


Månen:


Total Numbers
12
Mean (Average)

11.08333
Standard deviation
3.91868
Variance(Standard deviation)
15.35606
Population Standard deviation
3.75185

11.08 plus/minus 7.82: 3,26 (underrep.), 18,9 (överrep.).

Månens samtliga husplaceringar faller inom den förväntade "null-hypotesens" ramar, dvs "allt är bara slumpfluktuationer". 


Mars:

Total Numbers

12
Mean (Average)
11.08333
Standard deviation
3.84846
Variance(Standard deviation)
14.81061
Population Standard deviation
3.68462

11.08 plus/minus 7,7: 3,38 (underrep.), 18,78 (överrep.)

Inte heller den "Lilla Illgöraren" hittar någon extra kraft tillsammans med något enskilt hus. Man börjar så smått undra varifrån de ihärdiga traditionerna om goda och onda hus kommer...

Saturnus:

Total Numbers
12
Mean (Average)

11.08333
Standard deviation
3.52803
Variance(Standard deviation)
12.44697
Population Standard deviation
3.37783

I ett inlägg för länge sedan underströks att brottshoroskopen lyckligtvis ligger utströdda i närtid på ett sådant sätt att alla zodiaktecken har haft samma tid att agera värd för Saturnus. Skulle bara 3½ Saturnusvarv vara representerade bland brottslingarna skulle sex tecken vara felfördelade. Det här problemet slipper man vid inspektioner av Saturnus placering i husen...

11.08 plus/minus 7,06: 4.02 (underrep.), 18,14 (överrep.)

Återigen inget onormalt, även om det bara saknas en placering i husen 4 och 6 för att tangera gränsen för underrepresentation. Beträffande det onda hus 6 skulle detta bekräfta en hinduisk tradition att verksamt onda planeter neutraliseras i onda hus, men här är det inte VERKSAMT onda vi tittar på utan bara de "naturliga" illgörarna. Jag känner heller inte till någon lärosats som förklarar varför Saturnus i 4e huset skulle utgöra ett medfött skydd mot blivande kriminalitet... Om något anses placeringen hämma individens förmåga att känna djup lycka och det kan bli något av en hustyrann som sköter hemmet som polismyndigheten skulle sköta ett samhälle! 

Men... den Stora Illgöraren (Saturnus) i 4e antyder att individen redan i barndomen mött en sådan hårdhet att man kanske vaccinerats mot uttrycklig kriminalitet för egen del i sitt kommande vuxenliv. Därför "hjälper" den här allmänt tvivelaktiga positionen trots allt i vissa avseenden. Eftersom 4e har Månen som sin signifikator och därmed har mycket med sinnelaget att göra, blir individen mollstämd med Saturnus i den här positionen men också präglad att ta maktens sida

I ett nationalhoroskop skulle Saturnus i 4e vara fantastiskt för de styrande eftersom detta betyder att hushållen alla medborgare är perfekt präglade kopior av Överhetens normsystem och moral! En opposition mellan 4e och 10e skulle eventuellt kunna rubba detta, särskilt om överhetens 10e innehåller omoralens Mars. Jag spekulerar bara nu! Då får man kanske ett land av spartanska, självdisciplinerade hushåll som möter en överhet som är aggressiv och drivs av mörka begär, eller ett samhälle utanför den egna dörren som man tvingas barrikadera (Saturnus) sig mot för att säkra den egna familjen - kanske ett samhälle i krig eller med utbredd laglöshet på gatorna.

Titta en gång till på horoskopet för Svenskt Näringsliv, för första gången kommenterat för fem år sedan. Här finns oppositionen mellan Saturnus och Mars men den är omvänd vad gäller husen! Här har vi normerande Saturnus maktposition och överheten - de rika arbetsgivarna - betraktar nedlåtande de svenska hushållen som omoraliska problemskapare men också som potentiell rikedom att förslava genom lönearbeta och suga mervärdet ur! Här har vi nu hamnat en bit från studien av kriminellas husplaceringar. Eller?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar