Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 14 december 2017

Kan reaktionära demoner ta mänsklig kropp?Låt aldrig den här mannen röra vid frågor om svensk ekonomi. Han kommer att utlösa ett inbördeskrig.

Naturen, Själens mantelfåll


Två sideriska Stenbockar, den feministiska ekonomen
Agneta Stark och författaren Jan Guillou
...[D]et kan...vara så att drömmen om den riktiga kunden, som den drömmen uttrycks i inredning och i personalens inställning, är starkare än verkligheten. Restaurangen borde ha tjusigare gäster än de verkliga. Butiken borde ha kunder som köper dyrare saker än de verkliga kunderna. Man bygg[er] för människor som inte finns.

I ett kåseri (?) i ETC begrundar Agneta Stark en kinesisk lyxgalleria där bara igår låg en fattig by. Hon frågar sig, "Men vem ska köpa?" Jag tänker på låten "Who Will Buy?" från Nancy Sinatras tv-show 1968, ett program hon, född i typiska konsumtionstecknet Kräftan, strosar runt i diverse miljöer och talar om och sjunger sina populära låtar. Och som den familjemänniska Kräftan är, lovprisar sin maffiauppknutna och mer berömda far, Frank Sinatra.


Musiken från Nancy Sinatras närapå globalt
utsända tv-show från 1968.


(Det här var första gången bloggaren reagerade på popmusik, fast det kan lika gärna ha varit Nancys stora tefatsögon och fragila skönhet som fångade embryot till man i den lilla pojken...)

Starks krönika bygger upp mot det egentliga ärendet väl länge för att utmynna i en summarisk reflektion över katastrofprojektet Nya Karolinska som ännu ett exempel på en konstruktion för en idealkonsument snarare än "verklighetens folk". 

Likväl tänkvärt om man kopplar hennes horoskop till det hon uppenbarligen känner sig hemma med: en rent materiell värld av föremål och praktiska handgrepp. Jag läste bara kvällen före den här krönikan en succint presentation av verklighetsbilden i den romerska filosofen Plotinus svåröverskådliga Enneaderna på 600 sidor, en samling essäer skrivna under ett antal år och dessvärre inte organiserad kronologiskt av hans elev Porfyrios. Detta gör att man kan gå från en t.ex. en mer avklarnad avhandling om vad själen är, till en senare essä av en yngre författare som avviker en smula i uppfattningen.

Den preeminente Plotinus-forskaren A.H. Armstrong noterar att romaren gjorde en skarp åtskillnad mellan en högre aspekt av själen och en lägre, vilken han benämner PHYSIS (PHUSIS) eller "Naturen". Den här bloggen har lidit av viss oklarhet eftersom begreppen den Rationella Själen och den Irrationella Själen ibland knutits till Plotinus distinktion NOUS och PSYCHE (PSUCHE), Intellektet och Själen. 

Men varje våning i denna världsbild innehåller ett frö av närmast överliggande verklighetsplan (t.ex. har NOUS som sitt centrum Det Ena - Gud), så mitt i begreppsdjungeln kan man ändå tala om att Själen består av en "noetisk" rationell hälft och en lägre irrationell eller enbart "naturlig" del. 

Det är denna lägre del, "blott natur" som så starkt kom i mina tankar då jag läste Starks krönika, som är helt renons på rättframt sanningssägande. Hennes civilisationskritik - som egentligen är en kritik mot kapitalismen och inte alls en fråga om "idealkonsumenter" - är så vag att krönikan inte gör mycket till skillnad.

Horoskopets grundtendenser visar vad jag talar om, det är intellektuell Luft uppknuten till det materiella (Jord) från början till slut. När två element (här: Eld och Vatten) helt saknas, brukar det resultera i väldigt "typiga" typer, kanske specialiserade som kan upplevas lite enfaldiga - minns den senantika filosofen Proclus, också född helt under Luft och Jord, som in i absurdum systematiserade föregående tänkare i den platonska traditionen.

Sannolikt en starkt "algoliserad" Måne i ekonomins
tecken Oxen. En Åklagare som bestrider status quo?


Har du inte läst "kåseriet" ännu, så gör det. Sedan tror jag du kan hålla med om att Stark INTE föddes före lunch med Månen i Väduren. Det är ett typiskt sinnelag i Oxens tecken man hör, allt hamnar om huruvida Stark förmår identifiera sig med en fysisk plats eller inte. Så Oxen och så lite av den historielösa och progressiva Väduren! Att sedan födas med en tydlig emfas på lika konservativa Stenbocken förklarar varför texten osar jordbrun!

Sinnelagshoroskopet är intressant eftersom Månen i Oxen ger en osund dragning åt pengar (Stark är ekonom) men hennes exempel med lyxgallerior på den kinesiska landsbygden och hennes främlingskap i överdådiga hotellvestibuler stinker av 9e huset för "långväga resande", där den "verksamt onda" sinnelagsascendentens härskare Venus befinner sig med den drivande motorn Solen, vilket är tur eftersom Venus inte gagnar sinnelaget alls utan tvärtom blir en kitslig natur med anpassningsproblem.

Det är inte svårt att förstå att hon kallar sig "feministisk ekonom" men hon är besatt av en inre Patriark eftersom hon ens kan uttala sig. Till det klassiskt kvinnliga, till Naturen, hör just att den bara är en svag reflex av den högre Intellektuella verklighetssfären. I den mån man gräver sig ner i den materiella eller kroppsliga världen, tappar man förmågan att resonera med "manlig" överblick. Eftersom varje människa, man som kvinna, är en produkt av såväl den Rationella som den Irrationella Själen, är genderuppdelningen kontraproduktiv. Men ett materialistiskt land som Sverige har redan förkastat den äldre världsåskådning som något mytiskt och förgånget, och saknar därför verktyg för att förstå vad en människa i djupet är.

Trots att Oxen i 1a huset är en ganska ogynnsam position är Starks karta lyckosam då bästa medicin för det förhållandevis låga psyket (Månen) och dess begärsfulla tendens efter det materiella är Solens klart lysande och intelligenta öga. Och Stark har Solen i "det bästa" och mest filosofiska huset, det 9e! Dessutom anses Solens disponent Saturnus vara utmärkt placerad i intellektuella Tvillingarna, även om den här bränner allt sitt krut på "bara" frågor om ekonomi (2a huset).

Lite reflektion visar dock att kartan fenomenalt väl beskriver inte bara Starks text i ETC utan flera milstolpar i hennes liv. Titta bara på hur illa makroekonomins Jupiter står i 6e olyckshuset. Redan danna placering ger stoff för en hårdför kamp för en annan ekonomisk ordning ("feministisk ekonomism"). Jag hade inte sett henne uttala sig som ekonom i någon dagstidning på många år före den här krönikan och läser på Wikipedia att hon numera är vice rektor på ett universitet. Återigen "det bästa huset", det nionde, för högre utbildning. Sinnelagskartan visar med andra ord en inte obetydlig patriarkal vilja till makt, men på ett gott sätt, vilja till makt genom kunskap. Och kunskap resulterar i sin tur i att materialismens onda ande skingras som den ignoranta dimma den var.

Varför Guillous officiella förlagsfoto här ovan? Jo, för att jag genom åren tycker mig ha noterat en undertyp av Stenbockens tecken som avslöjar sig i ganska små och orientaliskt sneda ögon. Efter att ha sett typen och kanske ett halvdussin gånger upptäckt att det rört sig om Solen i Stenbocken föds den här föreställningen om att zodiaktecknen har ett antal sub-typer vilka kan identifieras genom vissa kännetecken. Kanske är det inbillning, men den senaste look-alike-inlägget, med ett gäng Skyttar med känd födelsetid, visade faktiskt samma äggformade kranieform hos hälften av de sex männen Jag skulle inte helt vilja stänga dörren till tanken om att jordmänniskorna är bleka kopior en de verkliga människorna som lever på en högre nivå, i arketypernas värld, den noetiska världen! Det är också här den själens bästa sida hör hemma.

*****

För den som är hungrig på lite skarpsinnig text översätter jag här ett långt parti ur Armstrongs analys av Plotinus metafysik som jag fick läsa tre gånger igår (visserligen trött efter en dag) innan jag fattade turerna. På svenska blir det enklare men både Plotinus och Armstrong tillhör det cerebrala människotyp som fröjdar sig över sin förmåga att tänka komplexa tankar och sätta dem på pränt med grammatisk precision.


Plotinus uppfattning om naturens relation till "kropp" ges klarast i den andra avhandlingen, Om Problemen med Själen. Här säger han: "Skepnaden Naturen ger det som formas ska betraktas som en annan form, skild från Naturen själv."

Detta skiljer Naturen från vad den gör och tydliggör att dess produktion och inte Naturen själv är kroppens inneboende form.  Kroppens natur klargörs av passager i kapitlen 18 och 20. I kapitel 18 sägs "djurens och växternas kropp" äga, som det var, en skugga av själen och vara föremål för kroppslig pina och njutning. I kapitel 20 sägs det: "Inte heller kan aptitens [begärets] ursprung och syftemål kopplas till en obestämd kropp, eller jakten på det bittra och sötade till själen i sig utan [måste tillhöra] det kroppsliga, ehuru i en önskan att vara inte enbart kropp [begäret] har förvärvat en större variation av rörelser än själen och nödgad av detta förvärv att sträva mot ett större antal objekt."

Plotinus går vidare och adresserar frågan om begäret och fastslår definitivt att det existerar två EPITHUMIA [lusta, begär], dels i kroppen och dels i Naturen. Han beskriver en medlare mellan kroppen och perceptionen. Den senares funktion är att förmedla de bilder som resulterar av Naturens begär - den medvetna formuleringen av begären - till den högre själen vilken ensam är ansvarig för huruvida begäret ska tillfredsställas eller ej.

I sin förklaring av varför det existerar två EPITHUMIA, säger Plotinus: "Naturen är ett ting och den kropp som blir bestämd (determinat) genom densamma är ett annat ting. Naturen existerar nämligen innan den determinata [enskilda] kroppen börjar existera. Naturen själv tillverkar den determinata kroppen, formar och ger den skapnad. Om detta är förhållanden kan inte Naturen vara begärets ursprung, begäret startar med den determinata kroppen... Naturen är som en moder som gissar vad den lidande kroppen begär och söker tillgodose den och leda den tillbaka till henne själv. I sökandet efter botemedlet fäster hon ["Moder Natur"] sig vid den lidande kroppens begär och det den bestämmelse som bor i begäret förmedlas från kropp till Naturen så att man kan säga att begäret hade sitt ursprung i den determinata kroppen men att Naturen åtrår som ett resultat av och till följd av något annat än sig själv. Tillåtelsen eller förnekandet av begäret, åter, tillhör en annan [den högre själen]."
De mest framträdande punkterna är, för det första, Naturens totala separation från och samtidigt fullständiga upptagenhet av det kroppsligas affärer, och, för det andra, bruket av TO TOIONDE SOMA istället för enbart SOMA. Detta, med orden PLATTOUSA KAI MORFOUSA, visar att den begärande kroppen i den här passagen förvisso är informerad, är en sammansättning av form och materia. Skillnaden mellan "natur" hos Plotinus och Aristoteles är därför uppenbar. Plotinus beskrivning av kroppen och dess begär för emellertid hans redogörelse för sinnevärlden nära Aristoteles. ... Men hos Plotinus bildar form och materia aldrig ett organiskt helt. Materien förblir oförändrad av de former som externt påläggs den. Materien är alltid mörker, negation, falsarium, en fantasm av det verkliga. Här, mer än någon annanstans i Plotinus metafysik, lämnar idén om organisk enhet plats för den om skarpt separerade nivåer i Varat.
A.H. Armstrong - The Architecture of the Intelligible Universe in the Philosophy of Plotinus (s. 94-5, 1940, Cambridge University Press)

För den som sökt följa med i bloggens frekventa allusioner till nyplatonismen kommer kanske det här stycket som en förlösning. Här, men i andra ord, ser vi Vattenelementet (Moder Natur) och dess tendens att själv smutsas när det träder i kontakt med Kroppen (Jordelementet) och, enligt Plotinus, söker föra sin avkomma, det kroppsliga, tillbaka "till Ljuset". I det här stycket diskuteras "lergeggan" jag så ofta kommenterat, det psykiska Vattenelementets möte med materien Jordelementet. 

Men som synes har bloggaren ibland slarvat lite med de fyra elementen som metaforer eller symboliska representanter då Plotinus betonar den särskilda hypostas som utgör Naturen, dvs. mötet mellan Vatten och Jord som "kropp" eller förkroppsligade ting. Enskilda ting kräver alltid både form och materia. Jag misstänker att enstaka inlägg kan ha överförenklat och knutit Jordelementet till ren materia (Aristoteles prima materia), medan flertalet (förhoppningsvis) betrakta Jordelementet som "objektifierade kroppar eller föremål." För både Aristoteles och Plotinus var ren material omöjlig att uppfatta då den saknade varje anstymmelse till form och representerar "mörker, negation och falsarium" - exakt den brist på konstruktiv natur som jag tillskrivit Satan, den ultimata Formen före det Yttre Mörkret varifrån ingen satanist kommer att återvända. Kommer Urban Ahlin att någonsin återfödas i någon som helst kropp? 

Läsare kan nu se den onda planeten Algol på ett nytt sätt. Demonens eller Satans huvud representerar steriliteten i den ultimata och onda materien, vilket gör Agneta Starks horoskop här ovan ännu mer intressent. Hon har, enligt sin text, påfallande problem med att känna sig hemma i de materiella miljöer hon beskriver! Är det Djävulen inom hennes psyke som förnekar all mening (den platonska Idén  eller Formen) med de miljöer hon oförstående vistas i, men där hennes högre och ledande princip (Solen) tycks säga henne att de är meningsfulla för en annan sorts människor, de privilegierade. Det är intressant att Stenbockens härskare Saturnus både representerar dem som kontrollerar alla resurser och den sociala och fattiga underklassen. Stark tycks vara på kant med väldigt selektiva delar av den materiella tillvaron, medan Månen i Oxen inte strejkar alls när det handlar om att stå invid en charkdisk och välj ut kvalitetskött.

Då och då har jag återkommit till varför astrologins Vattenplanet Månen anses "upphöjd" i Oxens tecken. Den som läser citatet från Armstrong en gång till med astrologiska glasögon på, kommer att ana vilka djupa tankar som ligger kodade i astrologins äldsta kända regelsystem. Astrologin är filosofin som fikonspråk! Jag skulle gissa att Månen "upphöjs" just genom att sjunka så lågt den någonsin kan, ner i det mörklagda av de tre Jordtecknen. 

Placeringen påminner om traditionen att Jesus befann sig i dödsriket och predikade för de dömda själarna under de tre dagar som föregick hans kroppsliga återupplivande. Satans stjärna har knutits till Oxens stjärnbild just för att man här är så nära den helt oformbara och onda urmaterien som man kan komma. 

Men genom att psykets eller den lägre själens planet dras ner mot sin egen avkommas starka (negativa) begär uppstår här mötet mellan form och materia - psyket (Vatten) är ju bärare av en formativ princip då Själen i sig är ett utflöde ur formvärlden Nous (det gudomliga intellektet). Det här antika systemet är elegant i sin utformning och en ständig källa för plagiatörer och nyandliga sanningssägare att ösa ur!

Favoritillustration i repris - "Naturen" i mikrokosmisk gestalt startar i Skorpionens genitalier, orienterade ner mot fotapallen Jorden. Liv och existens utgår ur det djuriska (anima-la) hjärtat (Lejonet) men Saturnus i Luft (Vattenbäraren) är "arkitektkontoret":
Eftersom den lägre världen är Djävulens värld blir även den lägre (kroppsliga) människan upp och ned-vänd. Oxen representerar normalt mun och svalg men finner sig här under Skorpionens genitalier. Ät den, materialist!

tisdag 12 december 2017

Svenska politiker eviga tvåor på bollen...Förmedlar Aftonbladet sådana här uttalanden bara för att genera de svenska politikerna och locka fram vassare ledarskap? Nej, den intelligensen går inte att tillskriva svenska medier. Frågan är om man vill ha en statsminister som är två eller trea på bollen? 

Var är den medvetna politiken för att helt skrota den nedsmutsande kapitalismen? Landet Sverige är lagom stort för vågade experiment! Vi skulle kunna bli en fyrbåk mot framtiden men istället klänger penningsosseriet USA i kjolarna. Sorg.


Tillägg

Det verkar som Aftonbluddret satt någon praktikant på att bevaka styggheter om tidningen i bloggosfären. Nästa dag ser nämligen rubriken ut så här:


Ruben Östlunds alla priser (och något om clownen som gråter)
Efter nyheten om den enastående höga utväxlingen sex nomineringar och sex vinster under den stora filmfestivalen EFA, går jag tillbaka till dygnet då dammluckorna öppnades för filmaren Ruben Östlund. När han vann Guldpalmen för bästa film i Cannes den 28 maj i år låg de transiterande planeterna högintressant på himlen och aktiverade en nyckelpunkt i Östlunds horoskop. 

SolÖgat passar bra för en filmskapare när exakt födelsetid är okänd men i detta fall resulterar Fiskarna i att dess härskare Jupiter, Solens disponent, halkar in i den världsliga förlustens 12e hus. Redan detta säger att solascendenten sannolikt inte är densamma som gällde vid Östlunds fysiska födelse.

Samtidigt ger soldisponenten i närmast exakt konjunktion med konstarternas Venus i 12e just det udda spinn som verkar utmärka Östlunds artistiska blick: "vinst är förlust"! "The Square" avhandlar mycket riktigt konstnoblessen (Jupiter = etablissemanget; Venus = behagets zon) och skruvar till historien rejält (enligt medierna, jag har inte sett filmen).

I återfunna babyloniska horoskop från århundradena före vår tideräkning avslöjas en för moderna ögon närmast olidlig brist på precision. Den tidens observatörer skapade efemerider (lathundar för planeternas positioner), men observationerna var inte kompletta. Detta förklarar varför vissa planeter i vissa horoskop står många grader fel och påminner om att den äldsta astrologin inte var så mycket en syssla för små hjärnor - räknenissetypen - utan handlade om att fånga in de stora penseldragen som himlen tycktes måla upp från tid till annan.

Om också vi släpper vår västerländska skitnödighet och kontraproduktiva kontroll- och effektivitetsdemon och bara slötittar på handlingsmänniskans solkarta här ovan, drar strax äregirighetens demon Rahu blicken till sig. Symboliskt kröner den himlen i förhållande till Solen i 1a huset. Lek med tanken att man i antiken såg denna Rahu som en indikation om ära och makt, även om den rent tekniskt landat just på fel sida om helhussystemets 10e husspets. 

Förutsatt att månnoderna var kända i det gamla Babylon (vilket jag inte kollat upp) skulle man här kunna tala om ett tydligt omen (återigen i relation till den solära aspekten av människan) där Månen och Rahu tecknar att folkmassorna - Månen - kommer att lyftas uppåt via norra månnoden. En solär aktivist som antingen höjer folket till skyarna eller vars offentliga framträdanden (själv eller via sin konst) attraherar stora folkmassor.

När det sedan kommer till transiterna är det intressant KONSOLIDERAREN Saturnus som befinner sig i precis den här regionen när Östlund vinner sitt första stora erkännande med Guldpalmen. Som Skördemannen avslutar Saturnus ett kapitel och det är vid dess olika faser man får veta vad ens liv och handlingar varit värda så långt. Därav berättelsen från människor som haft nära döden-upplevelser om hur man vid sitt livs sista Saturnuspassage och vid utträdet ur Tidens grepp (Saturnus igen!) ser livet passera revy. (Ett falsklarm visade det sig eftersom individerna återvände till sina kroppar.)

Saturnus var retrograd i maj i år och skulle snart vara tillbaka i Skorpionen under några månader. Men när Östlund nu kammar in obegripliga 6 av 6 möjliga EFA-priser har Saturnus återigen nått tidiga Skytten. Genom att granska Östlunds egen karta ser man direkt varför detta är ett viktigt område - han föddes med Saturnus i motsatt position, i Tvillingarnas 7e grad. Det är just när transiten kontaktar sig själv i sin natala version som saker verkligen händer. (Charles Carters upptäckt när han funderade varför vissa transiter var svaga och oberäkneliga medan andra gav distinkta resultat.)

Hinduisk tradition betraktar Tvillingarna som Saturnus kanske bästa placering men som vanligt är det upp till den intresserade att själv lista ut varför. Hinduerna låter de obegåvade falla bort naturligt medan de som är lämpade för astrologin (eller vilken som helst vetenskap som kräver analytisk förmåga) härdar ut tills de ser och börjar förstå sammanhangen. Varför Saturnus i Tvillingarna är så fördelaktig är nu inte särskilt svårt att lista ut. 

Placerar man Tvillingarna under luppen (dvs i "rothuset", det första) har tecknet bara en enda verksam välgörare och det är den likaledes essentiellt goda Venus, adaptionens planet. Tvillingarna tecknas i den djupare och visare indiska traditionen som Paret (heterosexuellt) och illustrerar förmågan att förstå det andra könet, eller mer generellt, förmågan till djup association och interaktion med andra. Detta är primärt en fråga om intelligens, en slug schackspelares förmåga att bedöma andra utifrån deras schackdrag (manifesta yttringar) och göra korrekta avvägningar för att föra tvåsamhetsspelet vidare. Tvillingarna är ett av romaren Manilius "mänskliga tecken" (de tre Lufttecknen) och således mer intresserade av den sociala väven än t.ex. den typiska Jordmänniskan som blickar på döda ting, på de resurser som onekligen först behövs för att kunna fullborda den högre missionen: sin mänsklighet.

(Problemet i en kapitalistisk kultur är att Pengarna blir meningen och målet varför människor aldrig växer till sig i vår kultur och blir skrämmande ointressanta för det fåtal återfödda själar som redan börjat bemästra konsten att vara människa.)

När sedan Indiens astrologi också förklarar Venus och Saturnus vara "planetära vänner" är vi redan i hamn. Venus är essentiellt en Luftplanet, liksom Saturnus, så Tvillingarna, med dess skarpa förmåga att bedöma det "sociala kittet" och interagera med det på ett adaptivt sätt (utan att för den delen förfalla till en flockvarelse), har inga problem med denna Saturnus som många andra upplever så förödande. Som den Stora Illgöraren kommer Saturnus till sist att skörda den fysiska värdkroppen och suga till sig allt av värde som människan nu producerade, men detta stör inte Tvillingarna som representerar människan som odödligt andeväsen i den intellektuella världen. 

Platons lärjunge Aristoteles hade för stort intresse för biologi för att vidareutveckla sin mästares sublima insikter, men han följde ändå Platon i tanken om att det är människans inneboende gudomliga Intellekt som skapar sin egen värld att skåda och uppleva. Plotinus bidrag 500 år senare var att (likt hinduerna) insistera på att varje enskild människa också har sin högre själsliga aspekt, rotad i Himmelen (Nous, det gudomliga intellektet). Vi blir aldrig helt och hållet människor även om de flesta dör på sin andliga nivå vid ÅTERINTRÄDET I EN KROPP AV KÖTT. Tvillingarnas tecken illustrerar via sin luftburna härskare Merkurius hur den bättre halvan av människans själ beter sig, adaptiv till varje situation men ändå obunden, medveten om att den bara är en besökare.

Kombinera nu denna framväxande berättelse om en "frisjäl" med Ruben Östlunds lika fenomenalt placerad Mars i Tvillingarna. Mars är en av de få planeter som gör väl för Fiskarna i 1a huset. Soltecknet Fiskarna och den remarkabla kombinationen av gynnsamhet och ogynnsamhet i Tvillingarna, där det ändå finns gott i det ogynnsamma och problem mitt i det gynnsamma, bildar en lika märkligt blandad historia som Jupiter och Venus i Lufttecknet Vattenbäraren. Varför "bärare" av Vatten? För att andevärlden eller Luft omhöljer och bär den mindre Vattenvärlden eller de själiska varelsernas värld. (De mindre varelserna ser dock sällan att en större värld vakar över dem!)

I Östlunds häpnadsväckande komplexitet av Luft och Vatten, dvs. "dissociationer" anas därför en förmåga att skruva ett rakt synintryck flera gånger om. Jag har tidigare kommenteras att slirigheten mellan Luft/Vatten tycks fungera bra hos artistiska människor medan lögnare och desinformatörer är mer typiska intryck hos enkelt folk som tror de är smarta när de kommit på konsten att fulvinkla fakta... Se den smarta och lätt sorgliga satiren/komedin "The Invention of Lying" av enastående intelligenta Ricky Gervais - naturligtvis född i Tvillingarna och med Merkurius så nära Solen att den är "bränd". Detta betyder inte trubbigt intellekt som äldre textböcker påstått utan ett intellekt helt under Solens eller andesjälens viljemässiga kontroll. 

Jag har skrivit om Gervais/Garner och filmen tidigare men av någon anledning återvänder jag ofta i tankarna till den, kanske är det för att den illustrerar andens och världens ultimata oförenlighet. Jag kallar komedin "sorglig" eftersom Gervais karaktär attraheras till en typisk Oxe - en naiv realist till köttmänniska som bara går på yttre kriterier och därmed är intellektets motpol. Garvais geni visar sig genom att han valde Jennifer Garner att spela denna roll av lågpannad och oförstående inför Gervais figur som upptäckt det fria intellektet. Garner representerade det sävligt djuriska förstadiet till det unga och vitala intellektets uppvaknande i zodiakens tredje tecken. 

Gervais geni blir inte mindre av att han sannolikt helt omedveten om den sideriska zodiaken valde Garner vars horoskop innehåller just en knäckande tung portion Oxe - hon gjorde i princip sig själv i den rollen. "The Invention of Lying" blir en extra intressant film att studera tillsammans med Gervais och Garners kartor och ett bättre sätt att presentera den antika sideriska zodiakens korrekta indikationer är svår att hitta.


Att sedan Ricky Gervais Måne/Psyke sannolikt befinner sig i kolsvarta Skorpionen (strax efter lunch), ger en komisk svärta jag sällan sett motsvarigheten till. Ändå har han, via den sattviska Luft-Solen, ett lättsammare handlag vid sin konst än den distinkt mörka sida Östlunds sattviska Vatten-Sol kanaliserar genom att vara "dissociativt" bunden av sin disponent Jupiter i Mörkrets kvalitet. 

Det var viss oreda bland odugliga svenska kulturkritiker när Östlunds tidigare film "Play" lanserades och jag tycker mig minnas att jag då kommenterade problemen med att avlocka enkla och rättframma budskap från människor som verkar genom en varvad lasagne med lager av Vatten och Luft och mer Vatten travade på hög! Svenska dårar tjöt indignerat över hur Östlund kunde låta färgade grabbar råna en vit grabb, det sände fel budskap, nästan sverigedemokratiska budskap! Dessa kritiker levde ut en löjeväckande förenklad världsbild.

Lady Gaga har samma komplicerade förhållande mellan sin Rationella högre själ och sin lägre Irrationella Själ. Säkert tänkte hon ljusår längre än någon förstått i sin halvt cyniska flört med och halvt deltagande i den identitetsstörda ungdom - alla vår tids HBTQ-konvertiter in spe - hennes "små monster" - som gjorde henne känd och megarik. 

Till sist ytterligare några ord om då himmelen signalerade tiden för Östlunds namn att proklameras i världen. En normalt ganska oviktig transit är den lätta planeten Venus. Men vid utmärkelsen i Cannes nuddar den i transit Östlunds Sol och uppfyller faktiskt Charles Carters kriterier för en viktig transit eftersom den natalt står i nästan exakt konjunktion med Solens disponent Jupiter!

Vi har därför båda de planetära vännerna Saturnus och Venus verksamma på varsitt håll som transiter och det här är så starka budskap att jag (fast jag egentligen inte sysslar med prognoser) inte kan blunda för hur väl den astrologiska teorin stämmer med Östlund under stjärnorna i slutet av maj i år! 

Och bara för fullständighets skull: Även "triggern" Mars var på rätt ställe då, just anländ till sitt natala och alldeles utmärkta placering i Tvillingarna. Den rika och mäktiga kung som fordom hade råd att hålla sig med en stab astrologer som alla ägnade kungens horoskop all sin vakna tid skulle med rätta ha huggit huvudet av dem alla, om de missat en så här enastående koncentration av omen runt samma tid. 

Jag vill minnas att den tyska tjej som blev kändis i 15 minuter efter att ha vunnit Eurovisionschlagern för några år sedan, hade snarlika och mäktiga transiter dagen hon vann sin jordskredsseger. (Svenska Loreen vann några år senare en ännu mer rungande seger.) Tyvärr är jag inte mycket till schlagerkonsument och har redan glömt tyskans namn. Lena nånting, har jag för mig, för den som orkar leta på bloggen."Bilagor" - Gervais och Garners kartorJennifer Garner spelar nästan bara i typiska tjejfilmer utan artistiska anspråk och gör extremt konventionella karaktärer. Dock en hel del filmer om kvinnligt lidande, förluster (av när och kära), och liknande. Det förklaras bäst av den massiva samlingen i Oxen i 12e huset utöver ett omedvetet inflytande på henne, samtidigt som hon är den naturliga trivsamma människotypen - ascendenthärskare Merkurius i sitt fallna läge i Fiskarna men upphöjd till offentlighet i 10e huset och ägd av framgångens och jovialitetens Jupiter i hemmaläge i Skytten. (Visserligen en svag världslig placering för Jupiter som gör sig bäst i öster, men ändå tillräckligt för att göra Jennifer Garner till en ständig idol i damtidningar.)

Ricky Gervais har inget känt klockslag och sinnelagets Måne är antingen Vågen eller Skorpionen. Efter att ha övergått till tolvslaget för alla kartor utan födelsetid närmade sig Månen Skorpionen och jag lutar just nu åt det mörka, pga. hens isande kalla svartsyn i kombination med Merkuriusförmågan att formulera dräpande kommentarer. Men samtidig är han så harmlös och social som man föreställer sig Vågen! Svår nöt.Ett är dock säkert. Med en solascendent är kartan väldig träffsäker, för det tredje huset stiger nu fram som en av de tydligaste indikationerna: Gervais är på sin utagerande sida rätt hämningslös och kan skada sig själv en del genom att elakt sinnelag! Mars vitaliserar intellektet men är samtidigt en illgörare för adaptiva Tvillingarna i 1a huset och här förstärks den elaka tungan av demonen Rahu! Därav "missfärgningen" av det naturligt onda men reformerbara tredje huset. 

Solascendenten placerar faktiskt merparten av planeterna i "onda" hus och att kalla Gervais en garderobsmisogyn eller åtminstone garderobsmistantrop är nog inte helt fel. Han excellerar i att spela ut kvävt missnöje som bara allt för lätt slinker ur honom. (Kan ses i bland hans rollfigur i barnfilmen En natt på museet.) Att sedan ett möjligt sinnelag i Skorpionen förmedlar mörkret i 3e kommunikationshuset vidare, är en självklarhet. Helt klart en pessimistisk grundtyp och steg för steg justeras här helhetsbilden bort från den lätta Solen i Tvillingarna! Gervais Sol har dock förmågan att med lätthet presentera väldigt svarta tankar och känslor! Här är clownen som gråter när människobarnen lämnat cirkustältet...måndag 11 december 2017

Terminal Alzheimer och ett horoskop utan potential

Ett "tungt" inlägg av personlig karaktär men samtidigt ett skrämmande tydligt exempel på den äldre astrologins förmåga att i symboliskt teckna livets mörkare stunder. Här är horoskopet för mitt första återseende på två år med min gamla mor, som nu nått den hjärnnedbrytande sjukdomen Alzheimers terminala skede (Ja, svenska språket stavar sjukdomar med gemen begynnelsebokstav, vilket säger allt om landets dekadens och förlust av insikten i de högre andliga världarna...)


Sedan moderns minne och förmåga till adekvata logiska resonemang spårat ut för två år sedan tog bloggaren i själ och hjärta adjö av henne i samband med en flytt till ett hem för senila. Han fortsatte med telefonkontakter i det längsta eftersom han alltid varit en strikt kommunikationsvarelse: Luftascendent i merkuriska Tvillingarna med psykets Måne på ascendenten och Månens disponent i Lufttecknet Vågen i kreativa femte. Inga fysiska kontakter behövs strikt talat för den som lever hela sitt liv i den intellektuella eller tänkande sfären. Folk som bara pratar väder och vind eller kropp (materialism), har snabbt fallit bort ur bloggarens bekantskapskrets sedan långt tillbaka i tiden.

Bloggarens syster däremot, en typisk Vatten och Jord-människa relaterade till sin mor på det mer normala sätt för bandet mor/dotter, fortsatte besöka  henne för att prata just väder och vind och kläder - den lantliga Stenbocksmodernas förankring och glädjeämnen i hennes orientering mot den naturliga världen. 

Jag blev en smula bestört när systern utan att ens rådgöra med mig i årets början avslutade moderns telefonabonnemang, men i retrospektiv hade samtalen nu blivit så inkoherenta att tiden var kommen. När jag nyligen uppfattade att systern kanske kände sig tyngd av moderns fortsatta degeneration och behövde lite moralisk support, ändrade jag mig - har ju drömt om så många egna dödar från tidigare liv att SOLNEDGÅNGEN inte längre rör den Irrationella Själen och naturligtvis inte den Rationella - och beslöt att göra systern sällskap hos modern in i det bittra slutet.

Likväl är det lite av en chock att sen en människa så svag och förkrympt och förtvinad och oförmögen att gå utan stöd under armarna som det jag mötte det ögonblick som horoskopet tecknar plus-minus några minuter. Eller för den delen upptäckten att förmågan att forma meningar helt vittrat bort och allt som kom ur den gamla kvinnan var svajiga viskningar som bara pågick utan att resterna av det jordiska intellektet längre tycktes kunna formulera meningar. Ett och annat ord gick att känna igen, samtidigt som det timslånga besöket visade att de numera kolsvarta hålen till ögon (så har de aldrig sett ut!) och kroppsreaktionerna  visade att NÅGON där inne alltjämt var med, hörde och förstod. 

Det här var första gången jag på allvar insåg vad Platon och hans långt senare efterföljare Plotinus menade med att kroppen är en grav för själen (Platon) och att materien är pur ondska (Plotinus). Den senare lyckades för övrigt aldrig riktigt pussla ihop sin filosofi eftersom romaren förde debatt med de egyptiska gnostikerna som ansåg hela kosmos för att vara en ond skapelse av en låg demon. Plotinus förfäktade den gamla grekiska uppfattningen att skapelsen är god och en nödvändig följd av Den Enes utflöde till en mångfald av världar (och en mångfald-i-enheten inom varje värld).

I hinduismen och i synnerhet buddhismen kommer man närmare den gnostiska positionen om att allt förkroppsligat liv är lidande och en genomgång av det SIGNIFIKANTA horoskopet för bloggarens första kontakt med modern på 10 månader och första fysiska återseende på 2 år, visar på exakt samma sak. Och konstigt vore annars, eftersom horoskopet fryser tiden vid återseendet av en fysisk kropp i dess sista stadium av sönderfall. Om denna himmel finns knappt något gott att säga, dörr efter dörr visar sig stängd eller på väg att slutas.

  • "Vid dagens slut" - det är naturligtvis symboliskt att återse en döende person efter flera år just vid solnedgången i väster och i dödens tecken Skorpionen! (Tidpunkten var inte bloggarens val utan en del av systerns söndag fylld av olika sociala aktiviteter.)
  • Oxen stiger i öster vilket gör kvinnans (inkl. mödrar) Venus till huvudnumret. Bloggaren har med viss möda sökt reda ut varför hinduerna förnekar den jordbundna Oxen någon lycka alls från sin egen ascendenthärskare. Den bara memorerar regler och aldrig funderar över dem, lär sig i vilket fall detta, att Venus är en "verksam illgörare" när den kroppsliga Oxen stiger i öster. Givet hinduismens andliga orientering blir detta begripligt redan här. Den som identifierar sig med (Venus) en idé om en stagnant eller stillastående Oxe (kroppslig jämvikt och fortlevnad) har enbart besvikelser att se fram mot. Oxens tecken representerar det mest lönlösa livsprojekt som en själ kan exponera sig för på denna jord och likväl står en Oxe uppställd som en avgudabild på Wall Street! Det säger en del om kapitalismens inneboende svek mot mänskligheten!
  • Här sjunker den onda ascendenthärskaren Venus nästan gradexakt i väster, vilket lämnar betraktaren några minuter med den sjunkande Solen innan också den är borta. Detta är symbolik på hög nivå och illustrerar att efter chocken att återse en så degenererad fysisk kropp (ond Venus/kvinna) noterade jag att moderns livskraft och andesjäl (Solen) ännu fanns med och att kroppen ryckte till på ett sätt som visade att andens intelligens uppfattade vad jag sade. 
  • Att det var ett möte med en sjuk människa, omvittnas dock av den horribla ömsesidiga receptionen mellan ascendenthärskarens disponent Mars, redan sjunken i väster och nere i ohälsans eller olyckans 6e hus. Mars är dessutom en både naturlig illgörare och dessutom också verksam illgörare för den naiva Oxen som tror på ett statiskt lyckoland i det jordiska. Mars attackerar med sin långa dödsaspekt (210°) det första kroppsliga huset och rubbar Oxens fysiologiska jämvikt. Att det är en helvetisk störning av den somatiska Oxen ser man också av att Mars kombinerar sig med expansiva Jupiter, som också är en verksam illgörare för statiska Oxen.
  • Efter alla dessa placeringar och indikationer som totalt sviker den fysiologiska Oxen som verktyg, återstår bara den lilla glimt av andesjälen som Solen i sin opposition till ascendenten tecknar) 
  • Vad gäller den förtvinade förmågan att konstruera tankemönster och kommunicera dem via talorganen, är naturligtvis orala Oxen återigen den svaga punkten när det gäller att öppna munnen och LJUDA orden. Men för förmågan att konstruera tankar och sluta dem som meningar med punkt, står Merkurius med Saturnus riktigt illa i horoskopet. Båda är hjälpare till Ox-ascendenten, men vad kan de göra i 8e huset för organisk degeneration (och död) när deras disponent Jupiter står så ofantligt illa i 6e ohälsohuset och samverkar i Olyckan med Mars, disponenten över Venus, härskare över den orala förmågans Ox-ascendent? 

Jag trodde knappt mina ögon igår när jag sent på kvällen ritade horoskopet för detta sorgliga möte med ett förbrukat verktyg för en själ. INGENTING FUNGERAR! Det är smått lustigt att jag dessa dagar nådde fram till ett viktigt citat om nyplatonismen, att Själen (Världssjälen men också den enskilda själen) förmår återge det gudomliga Intellektet bara så långt som dess egen kapacitet medger. En tydligare indikation på förminskad kapacitet kan man knappt få än en själ intrasslad i den onda materien under dess fas av sönderfall!

Jag har bara några få gånger återvänt till de aristoteliskt färgade tankarna om aktualitet och potential från 2012, men om man betraktar en planets faktiska position som dess aktualisering kan man uppfatta den underliggande och dolda disponenten som en potential - på gott och ont. Att granska kartan utifrån det perspektivet visar illa ställt det är med Tiden, disponenterna vittnar överlag om försämringar.

*****

Jag publicerar detta horoskop i insikten om att det är i högsta grad allmängiltigt och ett remarkabelt exempel på hur ÖGONBLICKET bär på sina definierande egenskaper. Färden till systern och den fortsatta färden till modern eller söndagen i övrigt förlöpte utan incidenter, men horoskopet ställdes inte för dygnet som helhet utan just för ögonblicket av återknytandet. Och den tidpunkten lovade inget gott utöver dagens återstående minuter av solljus...

*****

Nota bene. Detta är en förhållandevis fri och impressionistisk tolkning och med ett minimum av astrologiska spelregler. En "siffernisse" skulle säker ha sitt sätt att närma sig samma råskiss och kanske börja räkna fraktioner av grader, jaga obskyra småaspekter, eller introducera något (eller i värsta fall samtidigt flera) av de många system för zodiakens subdivisioner som existerar. 

Ovanstående summering är mitt sätt att göra astrologi utifrån de mest grundläggande reglerna och utan några tveksamma läropunkter. Och kartan mynnar ut i ett: "Det här visste du redan när du tog adjö av din mor för två år sedan och i den nyplatonska tanken att den bättre delen av själen hela denna tid har varit kvar i "himmelen" och att de levande varelserna där har en evig kontakt" - både före och efter att den fysiska fasen för en given värdkropp övergått till att utgöra ett hinder."

När jag funderar på dessa ting går det också upp för mig varför Sverige är världens ondaste land om man ser till dess åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. En så ofattbar inskränkthet kan bara drabba ett folk som är helt renons på andlighet och som fått lära sig att tolka livet i termer av enbart fysisk kropp. Det behövs inte många års åldersskillnad förrän referensramarna för den totalt fallna och världsliga själen börjar skilja sig åt - försök diskutera populärmusikens mer specifika nischer med någon född bara ett årtionde senare - folk relaterar till hel olika materialistiska yttringar och kan inte längre relatera till de äldre om de är så svaga intellektuellt att de saknar både förmåga att uppfatta det allmänna i det specifika, vilket i sin tur tyder på att de har ett svagt intresse för livet ur dess historiska (Saturnus) aspekt. 

Svenskarna är inte intresserade av någon historia alls utöver den som rör deras "ärofulla" stormaktstid och nu kanske åter vikingarna (efter någon populär engelskspråkig tv-serie)... Men historia är så mycket mer, det är Världsandens egen krönika, och det är typiskt att den mest inskränkta människa jag mött hatade SvD:s Dick Harrison. Den här historikern är inte främmande för att ta upp vilka ämnen som helst till historisk betraktelse.

Jag skulle tro den hatiska Ox/Skorpion-typen (dessutom ett storkors i Tamas guna) mötte sin egen okunskap i var och varannan krönika signerad Harrison - och avskydde att om och om igen upptäckta vidden av det egna mörkret. Mörkrets barn tycker om att sluta sig inom en liten värld där de kan härska och domdera eftersom de inte gillar Okunskap och heller inte har Sattva gunas förbehållslösa dragning till vidgat vetande i största allmänhet. 

Men kanske har kritikern en poäng som hör "slirighet" i Harrissons resonemang (själv är han den mest sliriga krämaren på jorden!). För historikern lider nämligen av en intressant "ömsesidig reception" mellan härskaren över strikt faktaenliga Tvillingarna, Merkurius, och Jupiter som härskar över den mer konturlösa Fiskarna. Här något så udda och för ögonblicket påhittat som en Saturnusascendent - historikernas egen utblick!


Det finns med andra ord frågetecken för historikerns sätt att "göra historia". Men antar man att Månen ännu ligger kvar i hyperkritiska Skorpionen kan han mycket väl själv vara medveten om skillnaden mellan fakta och fantasi och då är han inte längre offer för "dissociationen" mellan den Rationella och den Irrationella Själen utan en potentiellt farlig faktavinklare. 

Den hatiske mannen i mörkret, troligen moderat och inte t.o.m. sverigedemokrat, tycks ha uppfattat just detta och som jag gillar med Harrison - försåtligt passar han på att lyfta fram historieämnen som kritiserar dagsförhållanden på ett aningen socialistiskt sätt om jag inte helt missuppfattat honom. (Detta tycks ha undgått SvD helt, eller också har de högt i tak för sin "hushistoriker".) Jag gillar Harrisons små listiga krönikor trots att han generade sig svårt i ett banalt påhopp på astrologin (kommenterat här).

söndag 10 december 2017

Den onda spekulationen i Sverigehoroskopet

SvD/Näringsliv skriver: "Svenskar är klart mer benägna än genomsnittet i Europa att använda sina pengar det kommande året till investeringar i aktier, obligationer och råvaror, enligt en färsk undersökning som [kapitalförvaltarbolaget] Schroders gjort."

22.000 intervjuer i 30 länder ligger till grund för den här observationen. Tillräckligt har kanske sagts om Sverigehoroskopet, men uppenbarligen stämmer analysen på Sideriska siktet. Femte spekulationshuset innehåller både en "ond" Sol som motor för spekulationen i onda, lätta pengar ("ond" Jupiter) som utmärker nationen, vars soltecken (Vattenbäraren) indikerar verksamhet på det fysiska lindriga Luftelementet. Vi har alltså en nation delad mellan låga kroppsmänniskor och "intellektuella" girigbukar!

Hur har detta folk lyckats degradera sig i materialismens värsta avart? Händelsevis råkade den frågan besvaras i närmast föregående inlägg, den (vad jag kan påminna mig) första genomgången av Sverigehoroskopets atma karaka (indikatorn om vad nationalsjälen åtrår). För om själssignifikatorn är begärets Måne och dess disponent har en "hang-up" i 8e dödshuset (även arvets från utgående generationer), då blir svenskarnas spekulationsbeteende mer begripligt. 

Det är, som jag nämnde, Fattigsveriges elände som drar som iskalla vindar genom folksjälen i detta land där allt återigen söker blåsa vandra för att få det lite bättre själv. Helt bortsvept är nu den socialdemokratiska erans solidariska fördelningspolitik (en liten frisk fläkt Luft från Himmelen). 

Men den osunda och moraliskt degraderande jakten på välstånd låg i nationalhoroskopet från 1974, vilket visar att socialdemokratin redan då var ett misslyckat projekt som inte lyckats skapa ett ädelt folk av svenskarna. För vad gagnas man av att vinna världen om man samtidigt förlorar sin själ?

Århundraden av den låga pannans - praktikerns - mentalitet och påvra materiella förhållanden hade stukat den här utmarkens invånare alltför hårt. Att skapa civilisation kräver den nobel tanke, och långsiktigt tålamod men i Högan Nord tycks mycket ha avstannat från det ögonblick marken först befolkades. Det är först med globaliseringen och enorm datakapacitet det blir allt tydligare hur extrema och vanartiga svenskarna blivit. Vi är pinsammast i Europa på en mängd områden nu, från bristen på respekt för gamla (åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden och i livets slutskede) till djurisk profitmentalitet när det kommer till morgondagens svenskar som idag sitter i skolbänken. 

Landet håller kort och gott på att ta död på sig självt genom just sagda "spekulationsbenägenhet", vilken Sideriska siktet hittills enbart kopplat till landets Elit och Etablissemang. Men av rapporten att döma tycks Sveriges soltecken (identitet) ha slagit rot även i gemene man... 

Förklaringen till denna sjukliga utbredning är enkel: hur många dagstidningar ägnar någon som helst uppmärksamhet åt frågan om nästa civilisationsbygge bortom kapitalismens kollaps? (Medierna är Tredje statsmakten och vad de skriver eller undviker att nämna formar folkets kollektiva medvetenhet. Sociala medier, å andra sidan, är enbart medvetenhetsförstörande.)

Inte en enda svensk tidning (vad jag vet) diskuterar en värld bortom profitmentaliteten förutom lilla ETC - en tidning som den borgerliga medelklassen inte förstår vad den handlar om i sin förtvinade intellektuella förmåga att placera sitt lilla livsprojekt i ett större sammanhang.

Vad är skönhet? Penélope Cruz horoskop.


Penélope Cruz 2013

Den här texten låg och sov en tid eftersom jag inte ville lägga ut en banal historia om en snygging utan meningsfull kontext, särskilt inte i Me Too-rörelsens tider, där man bara behöver kasta ett uppskattande öga för att bli anklagad för sexuella trakasserier. Det var redan bestämt att ingången till horoskopdiskussionen skulle vara Platons muntliga lära, omnämnd av några av hans elever, främst då Aristoteles. Den gamle Platon tycks ha använt formeln "Det Sanna, Det Sköna, Det Goda", frukten av hans försök att få inblick i Det Ena och förnimma dess primära attribut. (Se Wikipedia om The Transcendentals.) Efter en knapp vecka hamnade min blick så på exakt rätt text, som jag här återanvänder från inlägget "Själens Form":

Arthur Hilary Armstrongs tunna men extremt viktiga The Architecture of the Intelligible Universe in the Philosophy of Plotinus (1940, Cambridge University Press). Här är forskarens egen formulering, sidan 76:

Nous [Intellektet] är källan till det som är gott, vackert och intelligent i själen. Själen är en Nous emanant, och dess utflöde skrivs med precis samma radiationens metafor som Plotinus använder för Nous emanation från Den Ena. Själen agerar som materia och Nous såsom form; eller Själen mottar Nous proportionellt till sin kapacitet.
Med den för ateister, materialister och bindgalna jämlikhetsförespråkare provokativa tanken att inte alla själar har samma kapacitet att uppta det gudomliga intellektet, kan man utan att vara särskilt kontroversiell formulera en hypotes om jordisk eller timlig skönhet. Och det var det jag sökte göra i det här inlägget.

*****

Upptäcker av en händelse att AstroDatabank fått nyss om spanska skönheten men inte överdrivet talangfulla aktrisen Penélope Cruz födelseklockslag, AA-rankat dessutom.

Någon spanskspråkig film av Pedro Almovodar har säkert slunkit ner genom åren, men hon är i princip inget annat än en sell-out som gör Hollywoodfilmer med gigantisk budget och hade en trend att bli kär i sina manliga motspelare. Först var det Tom Cruise efter den smått surrealistiska Vanilla Sky. Sedan spelade hon mot hjärtekrossaren Matthew McConaughey i den bedrövligt usla  Sahara 2005 (jag vet inte vad den filmen ville vara, actionrulle eller skattletande familjeäventyr). 

Intressant nog blir hon i hop med huvudrollsinnehavaren ett par månader efter filmens premiär, så man kan nog misstänka en otrogen övergång från Tom Cruise som hon ännu var ihop med då filmen spelades in 2004 och sin nya motspelare. Till sist ändar Cruz sin trend med en annan motspelare hon blir ihop med under filminspelning 2007, men nu en landsman och se då tar äntligen katolicismen skruv och det blir till sist äktenskap.

Jag fulvinklar redogörelsen en smula eftersom födelseklockslaget ger en dålig Venus som i sitt bekymmersamma läge kan bli en hora för pengar eller framgång, men som här erbjuder en fenomenal utmaning för horoskoptydaren.

Att jag tyckt hon är bland världens vackraste sedan första anblick i en film jag glömt namnet på kanske förklaras av talesättet "lika barn leka bäst". Aktrisens horoskop träffar nämligen bloggarens Mån-Tvillingascendent runt 10-12 grader så att han ramlar baklänges! Så här är det varje gång någon celebritet går "igenom filmduken" och drabbar en, oavsett vilket element eller zodiaktecken kan man räkna med att två själar här möts i andevärlden även om de aldrig kommer att ses i den lägre världen. 

De fyra elementen, räknat från Elden, "det noblaste" (Plotinus) indikerar visserligen en krympande kapacitet att uppta Nous och därmed en mindre "naturlig" arvedel av Det Sanna, Sköna och Goda, men eftersom själen själv kommer från en region bortom alla jordiska beskrivningar behöver inte den t.ex. dominant Jord-baserade människan sörja. Som själ, släpper "Jorden" i samma ögonblick den lämnar tid och rum och återknyter till Nous. "Går in i ljuset" säger jordborna och syftar väl då på inträdet i Eldelementet som är så långt mänskliga begrepp kan nå.

Nous självt är inte tillgängligt för människor som sitter fast i de fem sinnena, enbart för de som verkar på Intellektets nivå, den noetiska nivån. Jämför med högre matematik som inte går att "titta på", med ögonen och förstå vad ekvationen handlar om, utan kräver en initiation i Formernas värld...

Paradoxalt nog representeras Nous bäst av Luftelementet, men som det gudomliga Intellektet befinner det sig bortom den materiella skapelsen och inkluderar i sig själv Luftens Form eller Idé. Detta är då Nous i sin intellektuella självmedvetenhet och illustreras i astrologin i någon mån av Luftplaneten Saturnus hemma i sitt positiva härskarläge i bäraren av Vatten. Går man till Plotinus finner man att han alltid låter den mer primära emanationen ur Det Ena omhölja och bära den senare och mindre. "När man är större måste man bara de mindre" - med mer storhet, skönhet och godhet följer ett ansvar som den monstruösa kapitalismen sökt få västerlänningarna att glömma!

Nous är så att säga Meta-Luft eller andarnas ande - Gud förvisso men inte den Första, som alltid kommer att vara bortom alla tillskrivningar. Om Nous menade sig Plotinus (med flera) veta att själarna i detta tillstånd bortom tid och rum blandar sig med varandra på ett gåtfullt sätt och tycks existera dels som sig själva men också som delar av alla andra! Det är på den här nivån man kan finna sina "tidigare liv" sida vid sida och i glatt samspråk den ena personen med den andra. Tala om en för människan obegriplig och närmast schizofren nivå av tillvaron.

Se nu Penélope Cruz horoskop och minns hur rangordningen mellan Eld och Luft alltid varit omtvistad i antiken (ett problem som inte de sublunära Vatten och Jord led av):
Cruz är verkligen sänd direkt från himmelen till jorden, utan att passera varken den psykiska och ibland degraderande inverkan från Vattenelementet eller för den delen Jordelementet! Horoskopet utspelar sig helt och hållet i den övernaturliga, supralunära sfären och samtliga sju klassiska planeter befinner sig i Eld eller Luft och två av dem t.o.m. i en så kallad ömsesidig reception. 

Det är ingen mindre än ascendenthärskaren Mars som minglar med ängeln eller budbäraren Merkurius som stiger exakt i östra horisonten och med Väduren i öster blir naturligtvis Mars en verksam välgörare. När den dessutom står i det tredje kommunikationshuset för vilken den har en släktskap och fungerar som hussignifikator (bhava karaka), är placeringen ypperlig för en naturlig erotisk utstrålning. Missa inte hur Merkurius i Väduren i 1a perfekt illustrerar hennes hopplösa engelska, hon har inte efter alla år i USA (vad jag hört) lärt sig tala hygglig engelska, men det är en bit av hennes charm, av hennes varumärke. 

Den onda Saturnus, som representerar tröghet eller slöhet står i tredje kommunikationshuset och kanske förklarar varför tillägnandet av en hygglig engelska tar så lång tid. Det här är en mixad konjunktion eftersom den både ger välsignelser (Mars hennes personliga yttre) och frågetecken för hennes personliga intellekt - Saturnus anses visserligen väl placerad i Tvillingarna men skulle kunna ge en tendens till svartsyn, vilket återigen, passar bra för att spela "galna" kvinnor - och för en sådan har hon också vunnit en Oscar.

Receptionen med Merkurius i barnet eller debutanten Väduren ger henne det barnsligt naiva och lätta som effektivt kontrasterar med Mars flåsiga lusta men som i Tvillingarna kanske ändå handlar mer om en libido kanaliserad till den intellektuella eller t.o.m. den andliga nivån. Kvinnan ser ut att tända på intelligenta män, ett befriande undantag för regeln i Sverige som inte tycks kunna frigöra sig från sin gamla rasbiologi och enbart stirrar på den yttre kroppen. Sortera Cruz till gruppen av "luftens andar" - ett begrepp utan direkt anknytning till astrologiska traditioner men som jag lite shakespeareskt roat mig med!

Jag kallade det tidigt karisma när själen ger ut (Eld och Luft är positivt polariserade) och magnetism när själen konsumerar eller dra andra till sig (de negativa Vatten och Jord). I praktiken kanske folk inte går längre än notera en skönhet men jag tycker man kan se vilka det är som strålar ut och vilka som attraherar betraktaren på ett krävande sätt, som vattnets sirener. Cruz tillhör de unika själar som lyfter upp den som  betraktar henne och påminner om att det verkligen finns en arketypisk skönhet i en högre värld (Platons "ena, goda och sköna"). Jag kan inte påminna mig en enda film där hon kapitaliserat på sin kropp genom att strippa som t.ex. Demi Moore gjorde i så många filmer på raken att hon höll på att förstöra sitt varumärke och bli omöjlig för framtida familjefilmer.

Hur går nu denna Cruz sannolika moralism ihop med en lösaktig "dålig" Venus? På det personliga planet (husen 1-4 är alla personliga och relaterar till människan själv) bildar Merkurius/Mars-receptionen en frisk och intagande direkt natur (Månen i Kräftan är också en spontan och känslomässig natur).

Här är min teori om varför Cruz på det hela taget undvikit att bli en hora trots en verksamt ond Venus i 11e idealhuset: det är den Stora Välgöraren som influerar Venus till det goda, trots att Venus har passerat Jupiter och vänder den ryggen i sin egen färd genom zodiaken. Fascinerande nog är det denna verksamt onda Venus, en Venus som vänder himmelen ryggen och dras ner mot jorden, som är horoskopets atma karaka, signifikator för själens åtrå! Ville den själ som nu gestaltar sig som P. Cruz bara komma hit och flasha lite med sin skönhet? Ja, mycket tyder på det. Hon är en dekoration i Hollywood och de celebra människorna (Jupiter) älskar att ha henne i sitt sällskap. 

De har t.o.m. för första gången presenterat en spanjor med en Oscarsstatyett för hennes halvdana dramadrottning i en Woody Allen-film. USA är exotister, men det går inte att förneka att Jupiter fungerar perfekt i det här horoskopet: den står i Vattenbäraren och i 11e idealhuset och ger en smak av det mänskliga brödraskap där skönheten binder ihop alla folk och låga och gyttjetyngda köttmänniskor av rasistisk art får packa sig iväg och muttra om sin egen arts överlägsenhet. Denna kvinna är som en avatar nedstigen från den högre ordningen där de gudomliga själarna vistas och hon är bara här för att flasha sitt leende som får den värsta surkart att mjukna i sitt förhärdade hjärta. 

Det är Väduren - det arketypiska Barnet - som säljer in läran om det mänskliga brödra- och systraskapet (Vattenbäraren, i det gamla Babylon kallad "Den Väldiga"). Väduren i 1a gör att hennes horoskop är identiskt med den naturliga zodiaken - därav mina funderingar över hennes högre mission (idealhuset) i detta liv. Så bisarrt lyckligt lottat är födelseögonblicket att Jupiter som ockuperar och "driver" det 11e huset för det mänskliga brödra- och systraskapet (universellt) också är ÄGAREN till "horoskopets bästa hus", det 9e för religion och filosofi. Att Cruz skulle vara en sekulär humanist kan inget i världen kan få mig att tro. Det ser ut som en utsänd "gudinna" som jobbar "undercover" genom Drömfabriken för att påminna om det Sanna, Sköna och Goda. När själen sjunkit så lågt att Intellekt inte längre kan kommunicera genom människokroppen, och människokroppen saknar verklig intelligens, då återstår ändå fysisk skönhet som ett verktyg, som en påminnelse att det existerar något högre!

Jag skulle tro att den dominanta och goda Jupiter i detta horoskop indikerar en aktivt troende katolik bakom all filmstjärneglamour. Ska man ranka Lilla Välgöraren och den Stora så leder visserligen Venus vägen, men vem är det som vinner, Godheten eller Degradationen? Som ägare till 9e huset kan man inte underskatta denna Jupiter och ascendenthärskaren Mars är verksamt god och ockuperar ett hus den passar i.


PS. Både Venus i Vattenbäraren och Månen i Tvillingarna befinner sig den 30e graden av sitt tecken och ett planetärt krig uppstår därför. Men vinnaren är Venus med en latitud på någon grad söder om solikliptikan medan Månen för tillfallet befann sig ännu lägre, nästan tre grader söder om den normativa solbanan.

lördag 9 december 2017

Extremt sekulära Sverige - landet där män slår kvinnorna


En bild säger mer än 1000 ord.
Så här kan "svenskhet" summeras. Läs vidare!


SvD berättar att en hittills ringaktad kvinnlig forskarstudie om mäns våld mot kvinnor i "världens mest jämlika land" håller efter 16 år på att få sin upprättelse via MeToo-avslöjandena.

Den här bloggen kände inte till forskaren Eva Lundgrens studie från 2001 men har många gånger fäst uppmärksamheten på den usla placeringen för den svenska våldssjälens - ursäkta folksjälens - aggressor Mars. Något erkännande i detta liv förväntar sig inte bloggaren, även om nationens alla problem är enkla att förstå, för den som klarar att stava till "extremt lönsam vapenexport"...
Det ligger nära till hands att misstänka dem som vrålar mest om araber och hotet från islam - och i allmänhet uttrycker sin förtrytsamhet över primitiva hederskulturer - för att vara just de 46% av svenska män som burit hand mot en svensk kvinna eller en importhustru med låg status!

Så här går det när man anammar en ärelös materialism och ger fingret åt rationellt tänkande. Med rationellt tänkande menas här inte det svenskarna tror det är, utan det högre, gudomliga intellektets bearbetning på en nivå vars existens förnekas av samtliga officiella svenska instanser från Kungliga Tekniska Högskolan och ned till scientistiska smådrägg som dem i sekten Humanisterna.

Så märkligt att en två- kanske tretusen år gammal "protovetenskap" som astrologin förmår göra så pass träffsäkra analyser av landets tillstånd allt medan dessa självutnämnda viktigpettrar trott Sverige varit den bästa av alla världar!

Missa heller inte DN:s fortsatta upprullande av Svenska Akademiens hyckleri och svågerpolitk - nu gäller det representationsbostäder. Helt i linje med den hinduiska dasha-läran som för Sveriges del innebär att vi just nu genomgår ett förödande år där Solen - vår nationella identitet med särskilt fokus på individuella ledare - synas och landets Sol visar sig genuint ond i dess fördelningspolitiska ambition, så Vågascendent horoskopet har. 

Jupiter passerar just nu i transit genom Vågen, nationens Persona (ascendent) så att även horoskopets "onda" Jupiter - symbol för noblessen - avslöjar sig för den humbug Överheten ägnar sig åt. Intressant att börja nysta just i Svenska Akademin och författarskap som ju har en nära släktskap med Luftslottet...

Efter läsning av intressanta historikern Benson Bobricks exempellösa genomgång av astrologins historia i The Fated Sky (långt bättre än den i och för sig informativa men snävare och dessutom smått hånfulla The Secrets of the Vaulted Sky av MIT-matematikern David Berlinski), inser jag att den här bloggen sedan 2009 illustrerat samma typ av horoskoptolkning som utmärkte de främsta medeltida astrologerna i Väst. 

Genom väl valda och långa citat från verk av nu glömda men då kända astrologer visar sig dessa remarkabelt fria och associativa i sitt arbete, långt från "språkpolisens" kategoriska typ. Prognoser kan resultera ur fjäderlätta (nästan sökta) kopplingar mellan olika astrologiska faktorer, och det är egentligen - vilket senare tiders astrologer sagt utan att kanske förstå innebörden - en fråga om ett konstnärligt sinne i arbete snarare än, säg, en räknenisse som lärt sig göra allt i en viss ordning och på ett visst sätt. Det intressanta är att dessa dåtida berömdheter producerade förutsägelser som slog in! (Den här bloggaren har aldrig varit särskilt intresserad av prognosdelen, utan stannat vid den psykologiska aspekten.)

Det man ser via Bobricks flitiga citat är å andra sidan ett argument mot astrologin som vetenskap i vår mening. Och tacka gudarna för att den inte är "vetenskap" utan något så mycket större som kräver att individen uppväckt sin egen slumrande rationella själ! Den hinduiska astrologin placerar själen eller människans identitet i det 5e huset, sektorn för själens (förmodade) goda karma - "ingångsvärden" att ha nytta av i detta liv. Resonemanget kan användas även för ett nationalhoroskop men i Sveriges fall är Solen en verksam illgörare och landets utagerande (gentemot andra länder, nu jobbar vi på ett större spelbräde) förutspås därför återverka negativt på landet. Jag tror det är många som sett vilken byidiot Sverige tecknar mot omvärlden i alla sina skandaler och fula affärer med korrupta handelspartners!

Bloggaren har också en verksamt ond Sol i 5e huset och vem som helst kan ju gissa hur mycket den här Sverigekritiska bloggen gagnar hans yrkesverksamma liv (Sol), särskilt som han hänvisar till den vid jobbsökande! Skillnaden mellan bloggarens horoskop och det för Sveriges är att det finns en faktor som pekar ut siktet eller färdvägen och som har ännu högre dignitet än Solen. Det är atma karaka, själssignifikatorn eller "själens åtrå" som jag döpte punkten till. Den planet som hunnit längste genom sitt zodiaktecken antyder vilken föresats den noetiska (intellektuella) andevarelsen har i detta liv. 

Detta är astrologi på en högre nivå än det 11e idealhuset som ju faktiskt i huvudsak uttrycker sig på den sociala nivån, som klubb- eller föreningsverksamhet eller en uttalad ideologi. Atma karaka är något betydligt mer subtilt, det är som att ta pulsen på andesjälen och fråga varför den alls kom hit och vad den vill, nu när den är här. 

Frågan om själens åtrå infrias är inte speciellt viktig eftersom själen inte uppfattar saker på samma sätt som dödliga människor. Bloggaren har t.ex. skribenten Merkurius som sin atma karaka men blev ingen framgångsrik författare. Det spelar inte själen någon större roll, den har sett till att hålla sig nära skrivarbeten under en stor del av värdkroppens liv och det är en GOD atma karaka som skriver dessa rader! :-)

Vilken är då Sverigehoroskopets själsliga åtrå? Den frågan tror jag inte har dykt upp tidigare, trots många inlägg om nationens kartritning. Tyvärr visar sig AK vara Månen - det enkla sinnet som människor delar med djuren och som för de minsta av de små kan vara den enda nivå de utvecklar under sitt liv. Månan är vad som håller svenska folket tillbaka, dresserat till att hålla konvsersationennivån till "väder och lotterivinster"... Ingen annan planet har hunnit så långt som Månens 23e grad av personliga eller egoorienterade Väduren. Svenskarna är mest intresserade av sig själva, hur jag upplever saker och ting.

Följer man den hinduiska läran om Månens verksamma natur i de passionerade tecknen (Rajas guna), avgör dess förhållande till Solen om det är ett sjukligt psyke/sinne eller ett gott. Eftersom Månen befinner sig någon vecka bortom föregående nymåne klassas den sinnliga delen av nationalsjälen som "verksamt god". Kort sagt: det skadar aldrig Sverige eller dess folk att reflektera en smula kring vad t.ex. deras ledare (Solen) sysslar med! Även den mest hopplöst subjektivistiska ego-uppfattning i sakfrågor är ändå bättre än ingen alls!

Men illustrationen ovan - och tidigare inlägg - har redan visat att den här förmågan till personlig reflektion har avstannat på ett väl tidigt stadium. Månens disponent är Mars och i orala Oxen tycks hela svenskheten inte bestå av mycket mer än att äta och sminka läpparna! Nationens psykiska hälsotillstånd kan ses i landets unga flickor - små versioner av Moder Svea - och hur mycket silikon de injicerar i sina kroppar och hur stor del av deras skrumpna hjälpkapacitet som ägnas åt att älta det kroppsliga. Här är baksidan av män som slår dem  - men de misshandlar redan sig själva!

Det är en folkmentalitet så omogen att man genast förstår omvärldens förtjusade tillrop till "vackra svenska flicka". Nu har även männen gayat till sig och odlar sexpack på magen och är så generande att jag är glad att inte vara född i deras generation. De är västerlandets värsta losers! Gäller för övrigt alla som köpt sig en stegräknare och avslöjar vilka offer de är för de Onda Räknenissar som håller Väst i ett stryptag!

Historien om vad Sverige vill mörknar ytterligare när vi insett att den på ytan så goda personliga strävan utgår från en Mars-i-Oxen som definitivt inte gör Sveriges ytliga självpresentation (Vågen, balans, jämlikhet) någon nytta. Mars är våldets princip och naturligtvis en naturlig illgörare. För Vågen dessutom en verksam illgörare" så att landet Sverige skulle kunna beskrivas som en nation som lider av ett EXTREMT SJÄLVSKADEBETEENDE. Men om detta hycklas det och vi projicerar vår önskan att tillfoga skada på andra länder genom att exportera vapen till dem och de som inte är verksamma i den svängen kan alltid örfila eller sexuellt antasta någon kvinna i närheten.

Landet har således en potentiell eller latent ÅTRÅ TILL DET ONDA och att atma karakas disponent råkar sammanfalla med Satans stjärna Algol, blir väl sista spiken i kistan. Även om sinnliga och vardagligt prosaiska Månen vill gott handlar det här landet om en oavbruten kamp mot ett ont mörker som hemsöker landet från den onda karmans 8e hus! FattigSveriges själ hemsöker ännu nationen.


Om inte landet och var man bryter med detta onda förflutna så är Sverige snart en historisk parentes.