Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 30 oktober 2016

En som tvättat västmediernas skit ur öronen

Det finns flera värdefulla svenska sajter med kunnigt folk och den här bloggaren inser hur grundlurad han varit av de svenska mediernas rapportering. Efter den oberoende geopolitiska analytikern Ingemar Wärnströms text på NewsVoice väljer jag t.ex. att ta bort inlägget om den syriske presidenten al-Assad. Texten var missfärgad av västmediernas USA-kramande perspektiv, det förstår jag nu. 

Läs Wärnströms text, så underbart enkel och tydlig - sätter fingret på den ömma punkten. Den första kommentatorn, Tobbe C, ska inte missas. Även Wärnströms korta sammanfattning av varför Väst eliminerade Ghadaffi (i västmedier alltid beskriven som en "diktator") är en ren illumination. Är dessa verkliga fakta om hur Ghadaffi lyckades lyfta ett land innan Väst bombade det sönder och samman för att trygga USA:s överhöghet önskar man att bombflyget hellre skulle ha riktat in sig på de svenska tidningshusen!


*****

Naturligtvis visar sig denne insiktsfulle Wärnström vara född i realpolitikens eget tecken Stenbocken. Lyssna bara till den arketyp som har ordet här: "Allt handlar om geopolitik, inget handlar om någon speciell omsorg om befolkningar utsatta för grymma diktatorer." Geo har med Jord att göra och Stenbocken betecknas astrologiskt som denna världens högsta instans. Men det går inte att missta sig på hur sinnelaget i rättvisans och jämlikhetens Vågen förefaller vara till god hjälp i analysen. 

Eld och Jord kan ofta bli ond egenmäktighet.
Här är både Saturnus och Venus vänner till
sinnelagsascendenten och därför kan man
inte tala om egenmäktighet utan en
kapabel individ som mentalt (Luft)
utvärderar  saker "av egen kraft".

Fredrik Reinfeldt, råttan som lämnade Nya moderaternas sjunkande skepp på valnatten och nu arbetar för Bank of USA, en gren av Ondskans Imperium, har också samma Måne i Vågen, men se vilken skillnad det kan göra att flytta den drivande Solen FRÅN Reinfeldts position i näriga Kräftan som först och främst ser om sitt eget Hus till Wärnströms globala eller universella perspektiv i Stenbocken. 

Wärnström är ett bra exempel på vad jag i de två föregående inläggen med avstamp i en intervju med påven i DN sagt om det olämpliga i att låta Kräftan sköta det som i den "naturliga zodiaken" åläggs Stenbocken. Var sak har sin plats i den kosmiska ordningen.

Men Wärnström har ju Kräftan i 10e makthuset, åtminstone utifrån sinnelagsascendenten? Ja, men han har uppenbarligen vuxit sig större än sitt födelsehoroskop och kritiserar rövarpolitiken och själviska försök från en stormakt (Stenbocken) som bara söker gynna det egna (4e huset) istället för att vara en genuint rättrådig härskare över världen.

Horoskopet är förbluffande eftersom det innehåller så många starka men samtidigt ogynnsamma ingredienser. Det skulle säkert gå att leta upp många snarlika kartor på den här bloggen som fullständigt dömts ut i skenet av vad horoskopinnehavaren faktiskt ägnar sig åt. Men här, återigen, en själ som uppenbarligen transcenderat den bråte som tecknas på stjärnhimmelen och tagit som sin uppgift att beskriva småaktigheten och själviskheten som driver västvärdens eliter.

Se bara Saturnus "fallen" i egoperspektivets Vädur men en ultrastark opponent för det sinnelag i Vågen som har någon som helst känsla för jämvikt och balans i tanke och mellanmänskliga relationer! Detta sinne är verkligen anfäktat av "sparringpartnern" Väduren då andra sidan också uppvisar krigsherren Mars i starkt hemmaläge i Väduren, så att vi har båda de naturliga illgörarna i angrepp mot Wärnströms psykiska välbefinnande. Onekligen skulle man kunna ifrågasätta hans omdöme och t.o.m. psykiska balans med en sådan här våldsam opposition, men som jag ser av en numera slutsåld bok han författat tillhör han den typ som måste ha gått i terapi eller är född som nobel själ i stånd att hantera t.o.m. den så konfliktfylld subtilkropp som hans horoskop indikerar. 

Många antika tankeriktningar ansåg att själen vid sin ankomst till jorden redan var nerlusad av demoniska inflytanden - en extremt negativ syn på de astrologiska "inflytandena" med andra ord och en som även kristendomen kom att anslutna sig till i bannlysningen av astrologin. Egofjäskande västastrologi borde sannerligen förbjudas medan den korrekta versionen, den som använder symbolerna för att få klarhet i den kosmiska morallagen, påbjudas alla och envar.

Ofta nog stämmer problematiska kartor med problematiska individer eller deras sjuka profitkramande ideologi. Men här är spänningarna så extrema - se bara övervikten av Rajas eller Passionens kvalitet - på kartan - och tecknen spänner över allt från det futtiga egoperspektivet till den stora frågan om världsherraväldet, att man kan räkna med att livet bjudit på ett rikt material för att, som Wärnström rekommenderar alla och envar som torskat på storfinansens dominanta medier, att "bilda sig en egen uppfattning" om vilka mekanismerna är som ligger bakom de krigshärdar som det rapporteras om. Ju mer man tittar på hans krigiska Mars, härsklystna Saturnus och avvägda Våg, ju mer inser man hur perfekt kartan ändå är för den sorts "motviktsrapportering" Wärnström här ger.

Och missa inte att Saturnus, om än "fallen" i subjektivism i Väduren är en av de verksamma välgörarna för det sinnelag (Månen) som står i balansens tecken Vågen medan krigsherren Mars förutsägbart nog är en fiende och illgörare för förstahus-Vågens och sinnelagets uppgift. Vad vi alltså har här, är en stilstudie i det goda och balanserade sinnet som icke desto mindre finner sin ramifikation - Saturnus - i starkt blåsväder till följd av att en ond och självisk och omogen krigsherre tagit realpolitiken och maktplaneten i anspråk. Det är den onda Mars som förfogar över den i väster ultrastarka Saturnus. Här ser jag frammålad exakt samma bild som när jag på den här bloggen kallar USA den stora Mördarnationen eller (likt araberna) den Stora Satan. 

Astrologin fungerar på den här nivån, som ett kodspråk. Den som letar gradexakta korrespondenser mellan kartor eller tror samma tecken alltid berättar samma sak, ägnar sig ännu åt de enskilda orden i det himmelska tilltalet, men har ännu inte kommit så långt som att undersöka de hela meningarna i denna ständigt pågående och ändå alltid densamma Skrift. 

Den här bloggaren insåg för sent i livet hur komplext systemet är, och ägnar sig här inför öppen ridå på måttlig ambitionsnivå åt frågan hur aggregationer av omen tillsammans bildar gestalter. Ibland har ett horoskop flera konkurrerande gestalter och då blir det väldigt svårt att avgöra vart det bär hän, i synnerhet om man som i Wärnströms fall sällan har tillgång till födelseklockslaget.

Apropå påvens perfekta Saturnus (hustyrannen Sven Stolpe i repris)

En spinoff på gårdagens granskning av påvens betoning av Tiden och varning för Rummet och de frestelser som däri väntar. Vad jag glömde säga var att det här udda synsättet - Einstein har ju indikerat att rumtiden på ett högre plan än råttmänniskornas varseblivning är en enda ambiens och inte två skilda dimensioner - är en produkt av den judisk-kristna och rätt infantila synen på verkligheten som en rörelse från Alfa till Omega, dvs. en linjär syn på existensen som de gamla grekerna med sin mer avancerade föreställning om ett evigt universum aldrig skulle ha accepterat. Hinduerna å sin sida uppvisar ett intressant mellanting där Gud för visso är evig medan universum har en början och ett slut (bara för att efter skaparens välbehövliga sömn - Brahmanatten - utbildas på nytt). I hinduismen kryllar det av Alfa- och Omega-punkter!

Kristendomen överbetonar TIDEN och ställer den som påven visar mot RUMMET och vådan av att låsas av den tillfälliga boplatsens frestelser (i bland så primitiv som främlingsfientlighet orsakad av en irrationell bindning till den egna födelsemiljön). Det är i Tiden Gud jobbar på att frälsa och rädda människosjälarna ur Rummets grepp. Rummet eller "lokaliseringen" tillhör Djävulen ... eller Kvinnan som hemmets väktare. Det är inte svårt att se hur modern feminism ofta stannar ytligt och förkastar allt som luktar patriarker eller patriarkat, och i värsta fall hela gudsbegreppet. (Ateistsekten Humanisternas ordförande Christer Sturmark som en riktigt ytlig kärring är ett tema jag varit inne på förr.) 

Dikotomiseringen av Tid och Rum kan tyckas beklaglig. Einsteins rumtid är en vassare vision av hur ett levande väsen sömlöst hänger samman med alla andra, inte bara i Himmelen utan även inom vår lägre verklighet. Men även den antika världsbilden, som den kapslats in i bl.a. astrologin eller kristendomen, har en giltighet. Det förefaller som om tanken på en högre och en lägre verklighet (så tydligt i katolske teologen Thomas av Aquinos tal om ordinära dygder och de tre övernaturliga dygderna Tro-Tillit, Hopp & Tillgivenhet) motsvarar astrologins positiva och negativa polaritet och även utbrytaren Martin Luthers två regementen, det himmelska och det världsliga. 

Det kroppsliga kan aldrig ärva det himmelska och redan Platon uteslöt "jordatomen" från de atomer som representerade övriga tre element, vilka hade en grundläggande gemensam minsta nämnare, nämligen samma typ av triangulära uppbyggnad. Här tycker man sig se upprinnelsen till kristendomens "lån" av idéer från "hedningarna". Triangeln tillhör i hinduisk astrologi enbart gudssignifikatorn Jupiter och hinduerna menar att enbart denna planet "äger" förmågan att överblicka HELA horoskopet och bilda en STORTRIGON. 

Jupiter när den härskar i Fiskarna och Vattenelementets medvetandehungrande elementet, bildar naturligt den "spegellika vishet" som perfekt i den lägre naturen återger vad som sker i den högre natur där Jupiter i rollen som All-Fadern härskar över Eldtecknet Skytten, i sig en av triangelns hörn i den naturliga zodiaken. I astrologins innersta väsen ligger alltså teologi inbyggd som är nära besläktad även med kristendomen till följd av den här unga religionens hämningslösa "lån" från de gamla grekiska filosoferna.)

Påvens allusion till att Guds frälsningshistoria eller "räddningsplan för Mänskligheten/Vattumannen")  är ett skeende i Tiden och inte i Rummet och dessa kompletterande stycken kastar ytterligare lite ljus över påvens perfekt realiserade Kosmiska Människa - hans Saturnus hemma i sitt positiva härskarläge i Vattumannen. Vi ska strax återkomma till samma Saturnus men nu i blåsväder...*****

AB:s enda visionära politiska redaktör, Åsa Linderborg, sköter i själva verket om blaskans kulturhörna. Så synd, för enstaka urstarka krönikor från Katrin Marcal, som hennes aktuella vidräkning mot den urholkade och fursteslickande Stefan Löfven lär inte räcka. Skribenter som annars osar "vänster" glider regelbundet till höger och underkastar sig den Onda Kapitalistens järnnypor i vår tid så att en av de bättre politiska journalisterna nyligen undslapp sig en ljummen protest som i princip accepterat "vissa" vinster på skolbarn och sjuka. 

Nej, från svensk socialdemokrati ska man inte räkna med att någon stark vision för samhällets omvändning till ett gott samhälle där alla har friheten att vara kreativa eller produktiva på sitt sätt och nationen som en följd av detta blomstrar i sin frisläppta skapandekraft och blir ledande i världens övergång till det verkliga människosamhället. Sossarna tycks vilja lägga sig på historiens sophög med rovkapitalismen. 

Ja, Katrin Marcals krönika var verkligen rasande eftersom Stefan Löfvens sätt att trampa alla jämlikhetssträvande kvinnor i ansiktet under sitt Saudibesök är helt oförlåtligt. Jag påminner om hur den här bloggens första inlägg om den nyvalde Löfven andades viss tillförsikt i jämförelsen med dåvarande pennalisten Fredrik Reinfeldt i chefsposition för projekt Sverige, en tillförsikt som i princip var bortblåst redan i andra Löfven-inlägget en kort tid senare, där jag (naivt) undrade om också Löven var en slav under Penningen.

Nu läser Åsa Linderborg Alex Schulmans andra bok om sitt föräldraförhållande och här visar det sig att modern var svår alkoholist och lika elak som sin far, den kände katoliken och Heliga Birgitta-kännaren Sven Stolpe. Han var tydligen en pennalist och här blir Linderborg otypiskt blödig som bannar Alex Schulmans tidiga karriär som medial mobbare. Det beror förstås på att Linderborg är materialist/ateist och inte förstått konceptet med universell dharma, trots att hon nära följer Karl Marx inomvärldsliga imitation av tanken på en obönhörlig historisk utveckling mot ett lyckorike bortom kapitalismens jävelskap och förslavande av människorna. Saxar man bort Marx partsinlaga och breddar synfältet till den ursprungliga världsåskådningen, så innehåller den universella dharman eller "Tillvarons Väg" ("hur allt förhåller sig därför att det av nödvändighet är så") både änglar och demoner.

Det finns faktiskt själar utvalda att fungera och verka som Guds hämndänglar. I sin outsägliga vishet visar sig RumTiden nu som en skådeplats där gårdagens hustyranner trampas ned - "mobbas" - av de som idag bär samma förbannelse vidare. Processen viks in och försvinner utom synhåll och viks sedan ut i tiden igen samtidigt som lotterihjulet roterat ett snäpp så att rollerna skiftas - kanske är exakt spegelvända. Det här är Karma och hur den fungerar. Ovanför det mänskliga planet - i den objektiva världen - kallas det Dharma eller "Hur det är och måste vara" eftersom den gudomliga Skapelsen (även om Djävulen råder över den) ingenting glömmer. 

Det är faktiskt en smula banalt att tala om förlåtelse eller glömska i den låga fenomenvärlden. Den är lagstyrd, deterministisk, och det är därför Thomas av Aquino pekar med hela handen mot de tre teologiska dygderna bortom Naturen, detta djävulsmaskineri som kapitalisttjänare som Reinfeldt och sedan Löfven tror är den enda världen. Redan Platon insåg att i denna lägre värld av tillfälligheter och obeständighet är det rena turen om någon på grundval av sitt eget tänkande får till det. Ibland har de fallna själarna rätt i sina "åsikter" - de råkar stöta på en evig och tidlös sanning - men oftast producerar den fallna Människan bara skit. 

Astrologin tycks formulerad utifrån insikten om en fallen mänsklighet eftersom numerärt betydligt fler komponenter i ett horoskop potentiellt kan degradera en själ i denna värld än de astrologiska komponenter som stöttar henne i arbetet att höja sig till excellens. Världen själv syntes fordom skevt vinklad för att binda och hålla fast de naiva själar som var okloka nog att lika Narkissos förälska sig i sin spegelbild då de blickade ner i Naturens vattenyta och vips! fann sig i moderlivets vatten på väg mot ett förkroppsligande i denna värld.

Insikten om Mänsklighetens fall för oss slutligen till Åsa Linderborgs bokrecension där hon speciellt nämner att den på sin tid celebre Sven Stolpe var en skoningslös pennalist i hemmet och fostrade sin egen dotter (Alex Schulmans blivande alkoholistmamma) genom att likt en Luther spika upp tesen att hans egen dotter var en hora på flickebarnets skola! Det påminner mig om min uppbragdhet över hur sekulära och religionshatande DN:s Helmerson hängde ut sin egen dotter i en krönika. 

(Anm. Denne Helmerson tycks ha gjort bot och på senare tid blivit allt mer förnuftig i sitt tänkande. Någon postkapitalist har han nog inte i sig men han verkar onekligen en smula avprogrammerad numera. Från sin övre mellersta medelklass har han kanske börjat känna av västvärldens svek mot löntagare och medborgare allt under den styrande superrika procenten driver sitt onda spel som syftar till ägar- och förmögenhetskoncentration till ett fåtal som inte har någon som helst del i de tre övernaturliga kvaliteterna - dessa är Djävulens folk på topp i världen just nu). 

Påven hade helt rätt i samma DN där han gav en intervju till en svensk katolik: det är inte religionen som ligger bakom världens jävelskap, det ligger i människans egen natur, detta djävulska element som han för enkelhets skull sammanfattade som BINDNINGEN TILL RUMMET. Detta rum har den här bloggen knutit till TERRA eller TAURUS eller TARTARUS. Jorden är Oxen är Avgrunden till Helvetet. Att Oxens 2a hus för pengar och personliga resurser huserar Satansstjärnan Algol och att huset i antiken kallades "portalen till Dödsriket" bör väl driva hem poängen. 

Säkert har några äldre inlägg betonat en viss släktskap mellan Oxen och Rummets eget tecken Kräftan. Kräftans härskare Månen sägs ju "upphöd" (problematiskt begrepp!) i Oxen. Vi kan därför vara fria med tanken om rumslighet och tala om vår "lokalisering" till Terra eller planeten Jorden som ett fall ner i Djävulens eller Underjordens våld. De gamla filosoferna tänkte sig att den verkliga Jorden i själva verket ligger i en högre dimension, i den intellektuella eller eviga himmelska världen - det är notabelt att negativt polariserade Oxens härskare Venus i sig är en rajasisk eller passionerad planet som kan svänga åt båda hållen, men i sitt positivt polariserade härskarskap råder över Vågen ett Lufttecken. Luft är pneumatiskt, andligt, det här är "rörarna" befinner sig. Luft är också det elementet som betecknar den rena Mänskligheten, befriad från lägre och väsensfrämmande drivkrafter. (Inga kopplingar till Hitlers föreställningar om rena ariska folkslag - sådana resonemang tillhör det oförlösbara - enligt Platon - Jordelementet. Även Egyptens senantika gnostiker hånade "hylikerna" för att enbart se till det kroppsliga. Jfr Sveriges egen kroppsspråkstydare, hunddresseraren Henrik Fexeus.)

Jorden må fängsla biologer och naturalister men den här planeten har en förmåga att förmörka sinnen och binda själar med mindre de accepterar styrning från en högre Princip än det materiella. Oxens "uppdrag" eller snarare snubbeltråd att undvika är ÄGANDEINSTINKTEN, så att astrologin sedan gammalt lär ut att kapitalismen är ett rent nybörjarmisstag, något själen borde övervinna tidigt på sin resa. Redan den hinduiska astrologins sätt att göra Oxens planet Venus till en verksam illgörare när Oxen "aktualiseras" eller stiger i öster kan läsa som en varning till en själ som uppfattar Jorden i rymden att hålla sig på avstånd och INTE identifiera sig med detta TERRARIUM! 

Sedan kommer Jordelementet tillbaka i zodiaken och varje gång i mer djävulskt förfinad form. I Jungfrun lär sig människan allt det finstilta kring ägandet som undgår Oxen, som i sin bufflighet bara sätter sig på ett stycke mark och hävdar att den tillhör honom. I Stenbocken lyfts kampen om ägandet till en universell eller generell nivå vilket förklarar varför Staten är ett av uttrycken för Stenbockens naturliga 10e hus. 

Ett dåligt men betonat 10e i ett person- eller nationshoroskop kan ge kvaliteter som mest påminner om Djävulen men ett väl fungerande horoskop på denna punkt, ger en rådlig statsman eller en ansvarstagande och relativt god "patriark". Att även kvinnor agerar patriarkens roll finns det talrika exempel på i modern tid, från Indira Gandhi till kvinnan från helvetet, Margaret Thatcher som har stor skuld i att kapitalismen accelererade till sin nuvarande monstruösa globala form. I det senaste inlägget om Thatcher (i samband med Camerons brådstörtade avgång efter britternas val av Brexit sommaren 2016) gav jag en tolkning av varför hennes psyke med kungavärdiga Regulus inte fungerade.I det aktuella sammanhanget kan jag erinra om gårdagens inlägg om påven där jag påminde om att den sublunära domänen INTE ska göra anspråk på 10e husets maktsfär, att RUMMET inte ska söka inkräkta på TIDENS DOMÄN. Men detta är exakt vad som sker på Thatchers himmel. Hemmets eller rumslighetens tecken Kräftan äger det 10e och girighetens demon Rahu försöker bli "som gudarna". Men då det 10e ägs av Månen är vi tillbaka vid analysen i samband med Brexit om varför Regulus visserligen lyckades göra henne till en "kung" (premiärminister), men inte en av det ädla slaget. Horoskopet var alltför destabiliserat på flera sätt.

Och efter dessa många sidospår når vi äntligen det enkla som bloggaren ville ha sagt (innan inspirationen rann till under själva skrivandet): hur påvens perfekt realiserade dharma-indikator (och tillika Tidens Herre)  Saturnus återfinns hos pennalisten Sven Stolpe men nu så skadad av en uppsjö andra indikationer att man inte längre kan ge klartecken för detta som en andlig eller god människa. Se bara den giriga ambitionens Rahu med Saturnus och "ambiensen" i formen av den låga "demoniska" kvaliteten Tamas. Är då människosjälen när allt kommer omkring sitt horoskop? Ja, ingångsvärdet som är givet i barnets födelse är verkligen en stötesten för den som gärna vill tro på människan. 

Men när inte ens Människan med stor M är fri från arvsynden hur mycket mer gäller då inte detta för de enskilda exemplar som föds under samma kolsvarta himmel som Sven Stolpe, Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin, Göran Hägglund eller Anders Borg? Bloggens alla skolexempel på hinduismens varning för överdrifter och därmed låsningar i Mörkrets kvalitet gäller ju även pennalisten Sven Stolpe. Men om detta skrev jag tillräckligt för snart två år sedan, då Åsa Linderborg förra gången drogs mot Mörkret i Sven Stolpes skepnad.

lördag 29 oktober 2016

Påven om religionsfientlighet (samt tankar om kollektiv skuld i horoskopet)

Den hypersekulära och religionsfientliga DN är inte den första tidning man tror ska vika utrymme åt en intervju med påven, vilket nu sker. Visst förekommer en hel del wellness-prat i tidningen, men allt detta är fula sätt att söka lämpa över ansvaret på individen när Bonniers-DN istället dagligen skulle bekänna färg i stort uppslagna texter och medge att det är deras eget favoriserade rovkapitalistiska system som skapar allt det mänskliga illamåendet.

Jag fastnar speciellt för påvens svar på den svenska intervjuarens fråga om hans reaktion på den sekulära människans typiska vanföreställning att religion har med våldet i världen att göra. Påven svarar då:


–Jag skulle säga att det inte är religionen som är orsaken till våldet. Orsaken till våldet står i stället att finna i en form av avgudadyrkan som kan kopplas samman med religionen. Det sker när man gör pengar, fiendskap eller rummet till sin gud, när man låter sig ledas av begäret att behärska ett territorium och låter rummet bli viktigare än tiden. Det är en form av avgudadyrkan av rummet, en vilja att härska, och den kan koppla ihop sig med religionen som ett elakartat virus.

Här råkar påven, utan att veta om det, upprepa en av bloggens astrologiska käpphästar, som fallit i bakgrunden vid betonandet av den västerländska rovkapitalismen kan liknas vid den den Irrationella Själen eller Vattenelementet, som på samma sätt behöver ledning och disciplin. I sig själv representerar Vattnet en ständigt närvarande hunger som kan slå över i blinda begär. Vattnets irrationalitet ligger i att den är beredd att döda för att säkra sitt eget. Vägen ur detta instinktens tyranni ges förvisso i Vatten-trilogins sista akt, Fiskarna, där synden upplöses (eller åtminstone har bättre förutsättningar för detta än i passionens Kräfta och det ingrodda begärets Skorpion).

Bloggen har också påpekat hur den Rationella Själen, som kopplas till Luftelementet och den Irrationella, tenderar att glida ifrån varandra. Begreppet "dissociation" har använts och under den själviske Fredrik Reinfeldt blev ett tacksamt skolexempel under hans år som statsminister med Storfinansens uppdrag att kross all sammanhållning i Sverige och degradera befolkningen till små privategoister med blick enbart för den egna plånboken. (Så härskar den ena procenten superrika - genom att göra alla till småäckel som dock likväl aldrig kommer att få se de stora stålarna.)

Och då uppvisade Reinfeldt ändå bara en mild (om än djupgående) form av "dissociationen" mellan näringssjälen och den intellektuella själen: han var "felkopplad" och hade den begärsfyllda Månen i rationaliserande Luft och den pådrivande och medvetna Solen i instinktivitetens Vatten. Från hans ruttna välde kommer jag i nästa jordeliv bara att minnas hans babbel om "drivkrafter till arbete", en omskrivning från att ta ifrån de fattiga precis allt de hade för att tvinga på den Rovkapitalismens låglönespektakel varmed dagens Etablissemang söker bygga ett himmelrike på jorden på sin sort. Vilket ofattbart mörker denna lätt räknade grupp människor samlat i sina själar till den dag de har att redovisa sina gärningar för att Ödet ska kunna tilldela dem en lott och en nästa sträcka av Vägen!

Ett mer svårartat fall av "dissociationen" från bloggens tidigare år var förstås Osama bin Ladin där de två "mörka" Luft- och Vattentecknen Vattumannen och Skorpionen kombinerades för en djupare och mer hatisk/fruktande attityd som tenderar att derangera hela tankelivet så att alla intryck vanställs utifrån fixeringen mot det man till varje pris inte vill ha att göra med. I det här fallet får man individer som aktivt arbetar för att, inte t.ex. dissociera sig från folkmängder som kombinationen Våg/Kräfta som ofta ger torgskräck, utan för att skilja ut, mobba/hata eller tillintetgöra individer eller hela grupper eller ideologier som representerar en typ av existensskäl (rationalitet/Vattumannen) som inte faller den negativa Skorpionen på läppen. 

Påven har för övrigt Budbärarens ascendent Tvillingarna stigande i öster i födelseögonblicket vilket ger en högst intressant betoning av just Vattumannen i det 9e huset - hinduismens "bästa hus" eftersom det indikerar vilken (om någon) roll individen har för propagerandet av den universella dharman, det kineserna kallade Tao (dao med pinyin-transkription) och som Nya testamentets Jesus refererar till som "Vägen".
Det är i upptäckten att den generiska religionsplaneten Jupiter i just detta horoskop, för alla Tvillingascendenter, ersätts av Saturnus, Tidens Herre, som den här texten önskar knyta samman påvens citat med ett påstående jag upprepat flera gånger: den världsliga maktens 10e hus ska inte kombineras med Kräftans tecken. Då får vi jönsar i politiken som Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt eller Barack Obama som inte på minsta sätt lyckats göra USA till en bättre plats trots två mandatperioder och tvärtom krigar vidare i USA:s genuint onda imperialistanda. 

Vad det handlar om på principnivå är således att aldrig ge det sublunära tecknet högsta maktposition. Kräftan / Månen sköter HEMMET (4e huset) och Stenbocken / Saturnus ansvarar för VÄRLDEN (10e huset)! Detta är den lagstadgade ordning som mänskligheten kodifierade i zodiaken och en kunskap om "alltings rätta plats" som föregick Jesus varningar för "denna världens herre" (Djävulen).

Märk nu hur påven varnar för att sätta RUMMETS PRINCIP i första rummet eller i det 10e huset. Han säger i princip samma sak som den här bloggen säger om att lyfta upp Kräftan till 10e. Men när påven framhåller att Tidens princip måste råda, då är det ändå inte Saturnus i sin naturliga 10e huskoppling och Stenbockens Jordelementet han har i åtanke. Det är inte den världsliga patriarken han talar om, för detta är ju Djävulen själv! Så vad gäller?

Det är här påvens eget horoskop förklarar hur kristallklart eviga sanningar rinner över hans läppar: han föddes då tidens herre Saturnus befann sig i dess högre position, i den himmelska eller eviga världen av Luft. I astrologin är Saturnus essentiellt en Luftplanet, vare sig detta antagande förklarar dess härskarskap över Vattumannen ("Den Väldiga" hos Babylonierna) eller är en slutsats dragen ur ett redan befintligt ålderdomligt schema över hur planeterna förhåller sig till zodiaktecknen - ingen vet längre hur den här traditionen tog form.

Glöm för ett tillfälle att bloggen kritiserat planeterna hemma i sina härskarlägen, som påvens Saturnus i Vattumannen. I ett så här gudabenådat horoskop representerar verkligen Saturnus-i-Vattumannen FULL AKTUALISERING av meningen eller skälet och 9e huset visar att han är en integrerad del av Vägen, den andliga morallag som håller Universum samman och som naturvetarna som små krypande djur söker förstå i olika delaspekter som naturlagar och "kosmiska konstanter" och jag vet inte vad. VÄGEN är RUBBET, den universella dharman skildras i påvens 9e hus som Den Rationella Själens perfekta aktualisering. Katolicismens normalteolog Thomas act/potentia är hos påven ett upplöst spänningsförhållande; kyrkoledaren verkar helt inom den realiserade rationalitetens sfär. Resonemanget är obegripligt för många i vår förenklade värld av jobbstress & helgkonsumism, men förenklade sinnen är exakt vad rovkapitalisterna strävar efter. En sådan här text gräver t.ex. deras grav eftersom den söker stimulera till andra sätt att se på krafterna som driver världen framåt. 

Men om påven står i nära kontakt med de TIDLÖSA SANNINGARNA i Guds eget förnuft (Saturnus i Luft är "systemet" uppfattat som de axiomatiska principer med deras inbördes relationer som det är) - varifrån kommer då hans tal om att Tidens princip måste styra och inte Rummets?

Min förklaring till detta är att Saturnus visserligen kan beteckna det gudomliga intellektet NOUS (se ett flertal tidigare inlägg på bloggen), men att Saturnus "i världen" likväl är den sjunde himmelen och därmed den yttersta sfären (i antikt tänkande). Saturnus blir den Förste Rörarens emblem för att använda Aristoteles begrepp. (Romarna ansåg att judarnas gud kunde liknas vid deras egen Saturnus.) I den rent intellektuella sfären (Luft) sätter Saturnus tiden i rörelse genom sin mentalisering av hela den värld den råder över. Ordet (logos) utgår från NOUS och det logos/den princip som vi kallar Tid beskrivs således av Saturnus i sin verksamhet här på jorden där vi ser säsongsblomster födas och dö i korta livslopp. 

Saturnus fungerar som representation för Satan eller Djävulen först då dess barn gör anspråk på vår världs säsongsblomster eller söker diktera deras materiella omständigheter. Bloggen har redan konstaterat hur perfekt Arbetsgivarnas lobbyorganisation Svenskt Näringsliv representerar det sataniska i en Saturnus som inte längre lyssnar till den himmelska ordningen. Att kungamakaren Regulus med Lejonascendenten illustrerar en arbetsgivare eller chef är okomplicerat och väldigt passande för den här gruppen. Det olyckliga är den världsordning eller maktstruktur som horoskopets 10e hus röjer...
Åter till påven. Märk för övrigt hur DN-artikeln speciellt noterar hans levnadsrums relativa oansenlighet och jämför med hur rummets signifikator Månen natalt befinner sig i Syndens och Dödens 8e hus, en sektor jag velat likna vid en judisk geniza där gamla heliga skrifter av vördnad lägga att förmultna i sin egen tid, snarare än att förstöras av människohand. 

Jag har spekulativt kallat 8e huset för platsen där gammal dålig karma från själens tidigare liv sakta timar ut. Påven avböjde att ta plats i det sedvanliga luxuösa residenset och valde en liten trea i ett angränsande normalt "hyreshus". Det är således uppenbart att Rummets princip är under avveckling under detta liv påvens själ lever. Eller åtminstone att den ges en underordnad roll. Det här blir extra tydligt när man beaktar att Månen - den sublunära principen - tar direkt order från den supralunära och rationella principen Saturnus! Den fenomenalt förverkligade Saturnus i Guds hus (9e) dirigerar således påven att välja en obskyr hydda att bo i. 

I denna relativt oviktiga fråga (om inte fler) är han således en syndätare som sonar tidigare påvars och katolikers excesser. Så mycket nämner även DN-artikeln, han väljs med sin sociala kompetens för att häva Katolska Kyrkans då pågående pedofilskandal. Det intressanta är att den generiska signifikatorn för religionen, Jupiter, är en verksam illgörare för Budbäraren Tvillingarna! Den står maximalt världsligt svagt i 7e huset för äktenskap och allianser och kan ha att göra med den homosexuella problematik som så tydligt smugit sig in i Kyrkan och driver sitt perversa spel under prästkåpornas förklädnad.

Fenomenet "syndätare" är en gammal föreställning och skulle kunna appliceras på Kyrkans sätt att betrakta Jesus som en skuldfri varelse och som tog på sig mänsklighetens synder för att öppna en väg för dem. Jag läste en del science fiction från runt tio år och upp i tonåren och mot slutet av den här perioden slukade jag en billig kioskpocket av någon Roger Zelazny som jag först nu googlade på och insåg hur han som halvpolack i USA troligen hade en solid bakgrund i katolicismen. 

Det enda jag minns av handlingen i To Die In Italbar (USA 1975, UK 1977) är att huvudgestalten "vandrade genom världar" och likt en svamp sög åt sig deras ondska. Gradvis insjuknade hans friska kropp och bölder slog ut tills han såg ut som ett monster. I det läget återvände han till någon slags drömvärld och sov ut en längre tid medan kroppen återställdes till full vigör. Det är uppenbarligen en mix av mytologi, religion och fantasy och Vandraren påminner märkligt om Vattenelementets tendens att suga ut sig världens orenhet och synd, men också om det krönande Fiskarnas tecken där själen renas och återställs. De första kristna i Rom använde Fiskarnas tecken för att signalera att de var "av den Vägen" och det var fascinerande att upptäcka hur även hinduisk astrologi placerar själens rening under samma tecken, troligen var traditionerna mer lika än olika runt 500 år efter det äldsta personhoroskop som hittats (i Babylon).

Givet att den här historien var en av de sista som gjorde ett nämnvärt intryck på mig hittade jag till min glädje flerfaldigt belönade fantasyförfattaren Zelaznys horoskop på AstroDatabank och därtill verifierat. Och nu inträder åter den magiska ringdans av symboler som omvittnar att "i anden" besläktade själar möter varandra, i person eller kanske bara genom att en läser vad någon annan sagt. Poängen är att texten resonerar djupt med det man själv känner eller tror sig veta...
Jag slarvläser Wikipedia och noterar att Zelazny var en ikonoklast som drev med hårdkokta deckarförfattare och avsiktligt skapade anakronistiska vurpor i sina berättelser, och att tanken på den odödliga människan eller varelser som förlorade sin odödlighet ("själens syndafall!") figurerar starkt i författarskapet.

Det låter med andra ord exakt som en författaren som skulle kunna förklara den här bloggarens ämnesinriktning, och mycket riktigt hittar man Zelaznys Måne i Tvillingarna tätt intill bloggarens kombinerade Måne och ascendent. Dessutom ser man här ett sprakande exempel på varför jag redan från början delade ut den privilegierade benämningen "kreativitet" till Eld och Luft i kombination och inte till något som involverade Jord eller Vatten. Författarens femte kreativitetshus (naturligen Eld via kopplingen till Lejonet i den "naturliga zodiaken") står i full låga här, tack vare att Luftpsyket med dess intellektuella orientering ägs av författarplaneten Merkurius som själv står med Eld-planeten Solen i dess upphöjda läge i Eldtecknet Väduren i det merkuriska tredje kommunikationshuset! Det är så övertydligt att inga förklaringar behövs.

Inte undra på att han blandade teman och gav ut så fritt och obehindrat! 

Notabelt är att man här kan knyta Satans stjärna Algol till hans ikonoklasm eller respektlösa bruk av andras heligaste kor i nya och otippade sammanhang. Även med en snäv "orb" om ±3° fångas författarens Sol i slutet av Väduren in i Algols, skälmens eller korrumperarens eller anklagarens sfär. Hur denna onda stjärna uttrycker sig i olika horoskop är en ständig huvudvärk! Här tycks dock lättsinnet vara så extremt (Månen/sinnet står i sattviska och medvetandesökande Tvillingarna och ägaren Merkurius står i "lätt" Eld som tenderar uppåt mot det gudomliga - här är då hans tema om själar på väg upp eller ner, som i bloggens tjat om filosofen Herakleitos som likställde "Vägen upp" och "Vägen ned". Kosmos och allt som träder in eller lämnar det är ett nollsummespel - de gamla grekerna menade att kosmos är evigt och om så naturvetarna tror sig ha lokaliserat en Big Bang är detta bara en utsaga som gäller vår lilla del av Alltet. Det dör och föds ständigt celler i universum, bara helheten består (som en tanke i Guds medvetande).

Att det här inlägget, som i vanlig ordning skriver sig självt (jag bara lånar ut fingrarna till att knacka på tangentbordet) landar i Zelaznys variant på en syndätare i samband med påven, återspeglas också av de inblandades horoskop. Kosmos är Guds kropp eller åtminstone kroppen för den gud vi närmast bör bekymra oss om. Hos Zelazny stiger det Kosmiska Intellektets Vattumannen i dess 12e grad öster som hans själs personliga form. Han är således i ego och fysisk kropp en inkarnation av den organiserande Formen bakom världen, han är inte som påven en Budbärare som samtidigt härbärgerar den realiserade insikten om den underliggande Meningen med våra liv.

Och här skiljer sig helgonet Franciskus från den rökande syndaren Zelazny (åtminstone säger Wikipedia att han narraktigt som en Algolier petade in cigg i berättelser och tidevarv där inte rökverktyg rimligen existerade). Zelazny har Vattumannens härskare Saturnus precis där himmelen kollapsar som syndarna faller från Nåden som ett skyfall. Detta händer då Saturnus lämnar sitt självförverkligade läge i Vattumannen och störtar ned i Vattenelementets tredje och mest kunskapstörstande (sattviska) tecken Fiskarna. Det är inte fel att här notera hur beroende av NÅDEN - Jupiter! - själen plötsligtblir då själens form Saturnus råkar ut för detta fall ner i Vatten eller den lägre och korruptibla Naturen.

I samband med att lite störande återseende av en kvinna som fallit i social misär slog det mig att hon var född samma år och bara några få dagar från en gammal flickvän det också gick illa för. Båda kvinnorna föddes med Solen i Stenbocken som normal anger en socialt medveten människa som respekterar hackordningar. Väl många slickar tyvärr överheten och sparkar nedåt. Båda kvinnorna delade problemet 1967 med att passionens ytliga kvalitet (Rajas guna) så fullständigt dominerar och båda föddes med ett kvarts månvarvs mellanrum så att även Månen eller sinnelaget var kopplat till denna mellankvalitet. Året, under Solens vandring genom den världsliga Stenbocken saknar helt vettiga drivkrafter i vare sig Ljuset (Sattva) eller Mörkret (Tamas) så att individerna tycks ha stannat av i den personliga utvecklingen och lever som fångar i en idealiserad bild av sin ungdom. 

De här två fallen med snarlika grunddrag säger mig att Ödet vid vissa årgångar kastar in hela vagnslaster av själar som ska uppleva förlusten eller avsaknaden av officiell status som när "syndafallet" symboliseras av en Saturnus som dragits ner från sitt naturliga palats i Luften till den vegetativa Vattensjälens alla sorger och bedrövelser i detta ofria liv där hungern som aldrig riktigt går att mätta. Notera att det är den materialistiska Jord-Solen i Stenbocken som trodde sig vara "världshärskare" som plötsligt finner sig sjunka som en sten när Saturnus går ned sig i Fiskarnas Vatten. Det positiva med den här statussänkningen är att Saturnus nu står i ett sattviskt tecken som är mer berett att söka svar på livets frågor. Jämför med påven vars "självförverkligade" Saturnus hemma i Luft redan har alla svar. 

Upptäckten av kvinnorna med snarlika horoskop fick mig återigen att börja fundera kring frågan om kollektiv karma, om hela "tåglass" av själar återföds under samma grundläggande skiss på himlen av den enkla anledningen att de alla lider av samma kollektiva skuld. De kanske alla levde i ett rikt och mycket arrogant land i ett tidigare liv. De kanske alla vara medborgare av det arroganta Romarriket eller kanske nutida USA och nu portioneras ut på platser i världen där de ska få tjäna på i sina liv hur kolonialherrarnas offer kände den gången de själva var naiva som dagens (och gårdagens) svenskar som tror sig vara bästa i världen och förstå saker bättre i kraft av sin sekularism. (Dessa hybrisdrabbade svenskar kommer alla att återfödas till lågutbildade familjer i ett land som inte möjliggör någon statlig skolning för ens begåvningar om de fötts i underklassen.) 

För det här exemplet med Sol-Stenbocken och dess extremt svaga fundament i en Saturnus-i-Fiskarna upprepas samma "fönster i tiden" åtminstone två år i rad, och vad man kan hämta ur symboliken är naturligtvis inte VAR själen ingick i ett arrogant samhällssystem utan enbart själva skelettet eller principen bakom denna återfödelse som människa: din själ (Solen) står i det mest prestige- och statusorienterade tecknet men din själs form får nu ett ingångsvärde där den i Fiskarna är orienterad mot den totala prestigeförlustens tecken. Fiskarna förknippas med den onda daimonens 12e hus i den gamla hellenistiska grenen av astrologin, så vissa kombinationer av soltecken och 12e huset kan illustrera samma förlust av materiella privilegier från föregående liv till det liv själen lever nu. 

Jag har tidigare nämnt någon lärosats från den hinduiska astrologin som flyktigt nämndes på ett forum, att 12e huset kan läsas som själens just föregående liv och att 2a huset - på andra sidan av det 1a huset för nuvarande ego-kropp - tjänar inte bara som ekonomi- och resurshus för 1a-huskroppen utan också som en motbild till det 12e för närmast föregående liv. Det 2a huset blir alltså en skiss - i detta liv - av vart själen kommer att återfödas i nästa liv. Jag utgår från att doktrinen syftar på nästa jordeliv eftersom en återfödelse till en annan planet än jorden eller till en råtta knappast ligger inom astrologins makt att beskriva med sina avskalade principer.

Granskar man fantasyförfattaren Zelaznys 12e hus enligt den här doktrinen ser man genast de högre ståndens Jupiter som ett explicit omen varifrån han kommer! Jupiter står för noblessen (överklassen) men också prästerskap. Givet hans tydliga dragning mot mytologi och religion i författarskapet kanske det inte är så svårt att gissa vad Jupiter söker beskriva. Samtidigt har han den mäkta intressanta ömsesidiga receptionen mellan de två stora ödespenslarna Jupiter och Saturnus. 

Samma kraftfulla "reception" dyker upp i horoskopet för dottern till den olyckliga Stenbockskvinnan som sjunkit ner genom samhället i detta liv - mor och dotter alltså båda födda med Saturnus i samma tecken. Men där modern sjunker eftersom den agerande Solen står svagt i 6e ohälsohuset (förtidspension) lämnar dotterns "reception" mellan Saturnus och Jupiter Solen utanför. Receptionen involverar faktiskt hennes första hus kropp och personlighet med den ambitiösa framgångsstjärnan i Stenbocken och även om disponenten Saturnus sjunker ner i Vattnet visar sig här kunskapstörsten dominerar - det är en extremt kapabel ung kvinna med intellekt och systematik som kommer att ta henne långt. 

Hon valde naturvetenskapen (reception mellan Jord och Vatten) efter att ha dansat under många barndomsår, kanske med sikte på att bli yrkesdansare. Detta är naturligtvis också kombinationen av formalism (Saturnus) och expansion/frihet (Jupiter) via de mest kroppsliga elementen Jord och Vatten och här alltså involverande hennes egen fysiska kropp (Stenbocksascendenten) som redskap för den jupiteriska önskan om frihet och rörlighet. Författaren Zelazny fyller istället sitt tredje kommunikationshus med en sensationalistiskt brinnande Sol i Väduren, samma kommunikationskraft som den "verklige Shakespeare" (Edward de Vere) uppvisade med sin Sol i Väduren. 

Att Zelazny återkommande diskuterade dödlighet/odödlighet är svårt att missa: han har livskraftens Sol i Väduren baserad på Mars i sitt negativa härskarläge där libido eller sexualenergin är fixerad mot att skapa pseudoliv via sexualiteten så att författarens solära drama (Mars > Solen) i själva verket beskriver hur liv och död dansar runt med varandra och inte minst illustrerar den enda berättelse jag läst av honom, den om syndätaren vars kropp degraderade värre och värre ju mer han rörde sig genom världen och till sist fick återhämta sig genom sömn och kontakt med en inre värld (se författarens Måne och jämför med den här bloggarens intresse för "näring" via drömsömn!). 

Denna "drivets" Mars i toxiska förruttnelsetecknet Skorpionen påminner om hur berättelsens huvudperson genom sin rastlösa aktivitet (Solen i Väduren) hämtar energi från den skorpioniska förruttnelsen och därmed efter en tid själv är helt förgiftad. Processen i To Die In Italbar påminner som sagt om en själ som går ner i den smutsiga lägre naturen och där absorberar världens synder så att han - en Jesus - sedan måste återvända till himmelen (drömmen) och under "tre dagar i graven" få sin kropp helt förnyad och livsduglig. 

Påvens och Katolska Kyrkans enda stora misstag var att bannlysa själavandringsläran som också illustreras väl av Zelaznys horoskop och, tydligen, en hel del av hans berättelser.

fredag 28 oktober 2016

Det är synd om fobikerna
AB skriver om att forna tuttmodellen Magdalena Graaf fått bröstcancer på hjärnan och nu gör en Angelina Jolie och opererar bort brösten i fruktan för det mytiska monstret Cancer. Här är problemet med fobier, de är irrationella tillstånd, set ur den strikta logikerns perspektiv. Den senare skulle kanske påminna om att Magdalena tidigare drabbats av hjärnblödning, men det ledde inte till beslutet att suga ut hjärnan ur sitt kranium!

Allvarligt talat (för cancer är inte skoj), den här nyheten bekräftar ännu en gång att västerlandet förstörde zodiaken och att det är indierna som idag förvaltar den korrekta versionen. Rädslor och t.o.m. fobier kan kopplats till just Kräftans tecken (Cancer på latin) och tecknet (och dess härskare Månen) representerar ur ett perspektiv vad antikens lärde kallade den Vegetativa Själen eller den Irrationella Själen. 

Under Vattnets och Månens inflytande tänker man inte klart, tänker inte alls utan är helt fånge över den lägre naturens blinda raseri - det som skapar rovkapitalister och andra våldsverkare eller omvänt leder till en besatthet av att vårda livet och skydda det in i det extrema. "Kycklingmamman" är en klassiker och det är Måne och/eller Kräftan som närmast kan kopplas till den figuren.

Enligt västerländsk zodiak är Magdalena Graaf en Mån-Tvilling och har föga modersinstinkt eller bekymmer över den organiska kroppen. Månen befinner sig här i det rationella Luftelementet och inte i Vatten, vilket gör den mindre empatisk men också nyktrare i sina tankar. Men med den österländska zodiaken hamnar Månen vid lunch i Tvillingarnas sista grad och nu är det inte svårt att tänka sig att hon föddes en bit in på eftermiddagen för en "ren" placering för Månen i dess eget irrationella (men livsvärnande) Vattentecken.Och det är nu FIXERINGEN slår till: hon får Dödens skugga över sig i formen av Saturnus, Liemannen! Att Månen är på väg in i konjunktionen med Mörkrets furste vittnar om att hon inte har lätt att släppa saker - hon ska in och binda sig i problemen först (minns en relation med en gangster i hennes yngre dagar).

Här har vi då kombinationen av Saturnus i Vatten och det egna sinnet som kroniska mörker, kroniska låsningar eller hang-ups, irrationella känslor som stannar kvar och blir trauman som allt mer lamslår individen och binder upp psykisk energi i fruktan och undvikandebeteenden. Där är hon nu, utan att kanske ens ha en historia av cancer i familjen (det framgår inte i tidningen om så är fallet) söker undvika sitt hjärnspöke genom att stympa kroppen.

Man kan fundera över "the Devil made me do it" - om den onda stjärnan Algol eller Satanshuvudet har med hennes överreaktion att göra. Algol står på rät linje med den södra månnoden som representerar en halshuggen kropp eller avskärandet som en radikal broms för den irrationella lägre naturens vansinniga kamp för att mäta sig med gudarna. 

I den kroppsliga jämviktens tecken Oxen kan det tyckas som om Ketu/månnoden via Algol blir en perverterad kraft som viskar otäckheter om livets bräcklighet. Kombinera nu Saturnus med psyket och noden och Satanshuvudet och vi har 2 samtidiga indikationer som tyder på en inte helt balanserad själ, en själ som föddes till världen utan mognad i de stora frågorna.

Solen och Venus i Lejonet gör henne hjärtegod och mild som människan men, som sagt, utan den riktiga visheten som alla är på jorden för att hitta innan den världsliga visheten gör dem dumma som spån.

PS. Angelina Jolie har typiskt nog också en prominent Kräfta i horoskopet. Extra intressant blir det när man upptäcker att hon är född samma år som Magdalena Graaf och därför delar "halshuggningssymboliken" i Oxen:
Hos Jolie ser man teoretiskt inga problem med Vattenelementet, vilket skulle kunna tyda på att hon opererade bort brösten helt i onödan, under inverkan av den starkt betonade Irrationella Själen (Vatten). Men detta är en fråga för astrologins medicinska gren, så jag kan inte uttala mig i frågan om man kan se dispositionen till cancer (eller andra sjukdomar).Storfinansens 12e vittne mot Trump - ytterligare en hora för pengarna (eller skönheten)


USA har nu slutligen bevisat vilken låg nation det är, och hur lite man kan respektera vad de nu har att exportera i formen av prylar eller kultur. Rovkapitalisterna som försöker hindra Trumps av-globalisering har nu mutat en gammal avdankad finländsk skönhetsmiss från 2006 att redovisa Trumps kupade hand på hennes skinka från någon gång i hennes personliga historia som lycksökerska.

Hela denna show som till hälften signerad Storfinansens köpta nickedocka Hillary och hennes vänner i medierna är bara så låg och ointressant. Värdet av att SvD publicerar denna skit på sin förstasida är enbart att den berikar astrologin.

Trots det begränsade värdet av Ninni Laaksonens födelsedag (1 jan 1986) visar sig nämligen precis samma fenomen som med det 11e "vittnet" mot Trumps karaktär, horan för pengarna med hundratals porrfilmer på meritlistan, nämligen en extremt låg moral. När Hillary-teamet sänker sig till att lyfta fram sådana här röster, då säger det en del om dem själva.Här har vi samma nymåne i oförvägna Skytten som hos den svenska artisten Basshunter med Tourettes tvångssyndrom som med nöd och näppe undgick rättsliga efterföljder i Storbritannien för att ha ägnat sig åt "ass grabbing" eller värre när han mötte sina små fjortisar till kvinnliga fest. 

Det intressanta, om man kan säga så, är att Skytten i 1a huset reducerar Venus till en hora och här hittar vi Venus i just första huset för maximal manifestation. Logiken bakom Venus sämre sida och hennes problem med avvägning och anpassning till den rådande situationen ligger förstås i att Skytten i sin lägre uppenbarelse är en chanstagare, en spekulativ klippare, hycklare och uppblåst bubbla, närapå en stråtrövare! Jupiter, tecknets härskare, visar inget av sin nobless hos de låga typerna, bara en vilja att lyckas. När det väl kommer upp i rampljuset blir det därför tydligt hur eftersatta de kan vara på andra områden, exempelvis Venus, från vilken man många gånger kan se synen på pengar (och hur vissa väljer partners på basis av ekonomi i hoppet om att skapa sig själva "det goda livet").

Resonemanget gäller i högsta grad den framgångshungrande fd Miss Finland pga. hennes prominenta men onda Venus. Dock finns fler indikationer om pengar i horoskopet. I termer av Jupiters placering för en förstahus-Skytt ger visserligen Stenbocken avsevärda makt- och karriärambitioner och också den tur som leder till klättring på karriärstegen. Samtidigt är kombinationen av Eld och Jord en icke-kombination där konflikter och stridigheter ligger underförstådda. Ibland går de här personerna över lik för att nå sina mål. Dessutom ser vi i skönhetsmissen problemet med ett överdrivet intresse för pengar, ja till och med stora pengar. 

Likt Fredrik "Bank of USA" Reinfeldt (och många andra) uppvisar den här kombinerade sol- och månascendenten en betoning på båda pengahusen, dels det 2a för egna ekonomin men också det 11e som hinduerna ser som verkligt stora inkomster för dem som utvecklat en 10e-huskarriär namnet. Skönhetsmissen har båda sektorerna aktiverade även om resultatet är tveksamt, givet den dämpande norra månnodens inverkan på den annars välgörande Mars i Vågen (sex appeal). 

Kvinnan har väldigt lite med "världsekonomin", eller med det superkorrumperade paret Clintons sätt att berika sig med 12 miljoner kronor för två dagars jobb bestående av en timmas föredrag vardera dagen (AB). Finskan tycks mer sikta in sig på en fet plånbok baserad på exponeringen av sin kropp: första kroppshusets ägare Jupiter och dess stora rikedomar parkeras i det andra huset för den egna ekonomin. 

Kort sagt: ännu en hora för pengarna som träder fram och vittnar mot Trumps låga karaktär. Men vad är hon själv? Och vem betalar henne för att träda fram nu? Jag tror inte ett ögonblick på att porraktrisen "inte gjorde det för pengarna". En människa med ens en knivsudd moral och rättsmedvetande blir inte kvar i porrindustrin en film mer än nödvändigt för att få ihop ett startkapital för att börja det verkliga livet.

Här ser man i detalj de superrika globalisternas konspiration mot Trump och som han har klagat över. Här träder kvinnor fram och betjänar som de horor de är de rika horkarlar som även äger Hillary. 

USA bjuder på ett taskspel som förstummar. Så här tarvlig är den nation svenskarna indoktrinerats att tindra med ögonen vid blotta omnämnandet.

Missa inte Saturnus i Skorpionen i finskans horoskop. Hon söker här få lite strålkastarljus på sig just som Saturnus fullbordar ett varv och hon själv genomgår dess klassiska 30-årskris!

En tekniskt intressant detalj med den hinduiska astrologin är att två lärosatser här står i konflikt med varandra. När Skytten äger 1a huset och Jupiter som vill expandera till varje pris blir Venus och jämviktsprincipen "av ondo". Skytten och Jupiter drar med sig Venus i en cirkus som inte gagnar sistnämnda valör i horoskopet (och inom personligheten). En expanderande Jupiter-bubbla kan inte stå still och uppleva harmoni på Venus sätt, den måste vara i rörelse.

Men givet att Venus är en av de onda för Skytten i 1a, vad händer då när Jupiters vän Mars, som fastän naturligt omoralisk och ond, förvandlas som en verksamt god faktor i Skyttens framåtsträvan MEN denna goda "gåpåaranda" ÄGS av den onda horan Venus? Den enklaste tolkningen är att kvinnan har framgång när hon säljer sig för onda och tarvliga Venus-pengar.

Men det var inte  där konflikten mellan lärosatser låg, utan i det faktum att hinduisk astrologi ger Mars klartecken som "verksam välgörare" med Skytten i 1a. Skälet är enkelt: Skyttascendenten placerar Mars-tecknet Väduren i det lyckosamma 5e huset för individuell dharma. Att Mars samtidigt äger det onda 12e huset för världsliga förluster tycks immateriellt, kanske för att "ont med ont kan fördrivas" och när därför ondskan förtär sig själv i 12e så betraktas enbart Mars tillfälliga ägarskap över det goda 5e som det avgörande.

Här är alltså ett märkligt fall 1där 2e husets tillfälliga ägare - representationen av "den onda daimonen" eller judendomens sämre och syndfulla böjelse (yetzer ha-ra) - verkligen är en av de dåliga planeterna men samtidigt blir en god kraft eftersom den uttrycker personens individuella dharma: "detta är vad jag upplever att jag måste göra för att vara mitt innersta Jag - själen - trogen".

Kvinnan är alltså en kvinnosakskvinna - precis som de tallösa amerikanskor Hillary duperat - och när hon framträder med skvallret om kvinnokarlen Trumps framfusighet gör hon det efter sitt bästa förstånd. Men uppenbarligen förstår hon inte ett dugg av det verkliga spelet om världen. Hon är ännu ett grundlurat verktyg i den onda Rovkapitalismens händer, till vilken också Svenska Dagbladets NATO-anslutna norrmän Schibsted tillhör. Därför förnedrar sig SvD genom att trycka sån här smörja. Schibsted vill också vara med och leka med de globala rovkapitalisterna. 

Att alltid läsvärda Andreas Cervenka skriver för samma tidning (fast numera bara undantagsvis går att läsa utanför betalväggen) beror väl mest på problemet att rovkapitalismen inte bjuder något alternativ till löneslaveriet. Det onda systemet håller sig själv vid liv genom att förslava medborgarna och med morötter och "perks" söka locka dem att inte bara ränna runt i ekorrhjulet utan också klättra karriärstegen och bli lika ond som den lilla superrika klick som svär att de inte kan göra något åt systemet men har mage att hävda att "demokratin dock är det bästa vi har".

Varje gång du har någon upprepa denna floskel, vet då att de egentligen inte talar om demokrati utan är självförljugna kapitalkramare som söker sin egen framgång inom de två formerna av slaveri: ekorrhjulet och karriärstegen. Demokratier är inte att lita på, det fick diktatorn Saddam Hussein och många av hans sort bittert erfara när de insåg att USA körde och alltid har kört dubbelspel i Mellanöstern eller varhelst den onda kapitalismens hemort sökt säkra billiga råvaror för sitt eget fortsatta välde. USA måste försvinna och den här bloggaren hade hoppats att en seger för den tarvliga Trump skulle påskynda processen. Men rovkapitalismen tycks styra det här mot Hillary och världen kommer att utarmas i ytterligare 50 år innan allt går käpprätt åt helvete.

*****

Se också gårdagens åsikt om hur EU nu köper frihandelsavtalet CETA - en omväg via Kanada nu när USA schabblade bort sitt TTIP. Som vanligt en fantasifull dystopi men sådan här rök visar sig aldrig utan att det brinner en eld någonstans.

torsdag 27 oktober 2016

CETA blir av. EU nu ondare än de onda.

Förutsägbart rättade Belgien in sig i ledet och meddelandet från landets premiärminister vid lunch (DN) ger oss ett horoskop som avslöjar den fulla vidden av den ondska som nu västvärldens rika elit lanserar. Nationalstaterna kommer att krossas och den Onda Kapitalismen kommer att härja som den vill. Detta var i "andevärlden" ögonblicket då vilka terrorattacker mot Väst som helst har gudomlig sanktion.

Hur kan man påstå något sådant? Vad frihandelsavtalet CETA innebär i formen av storföretagens rätt att bekriga ländernas omsorg om sina folk förutsätter jag att alla redan känner till. Jag syftar bara på hur astrologin med sitt kryptiska språk instämmer i att detta handelsavtal kommer från Helvetet självt!Även om inte tolvslaget är på minuten rätt, spelar det mindre roll. Det är under alla omständigheter Skorpionen som stiger i öster runt lunchtid och med det mest fasaväckande onda omen som går att föreställa sig. De mäktigas planet Saturnus och den ständiga horan Venus som följer med maktens män stiger båda i öster vid denna tid! Det är förstås Storfinansen som är Saturnus och EU som är Venus i den här liknelsen.

Varför jag kallar Venus en hora beror helt på hennes dåliga sällskap i horoskopet och hennes framskjutna position i det tongivande första huset. När den giriga Vegetativa Vattensjälen framträder i öster men i den toxiska Skorpionens skepnad, då förvandlas i ett slag makthavarnas Saturnus och entouragets Venus till "verksamma illgörare". 

Och horoskopet är faktiskt ännu värre i sin konstruktion. Förlustens 12e hus, som de gamla grekerna kallade "den onda daimonens" plats, representeras här av Venus som bl.a. råder över pengar. Vågskålarna står handelsutbyten väldigt nära eftersom symbolen indikerar rättvis uppmätning av mängden mjöl eller annan produkt i förhållande till köpeskillingen.

Man kan därför säga att symbolen för det frihandelsprojekt som nu ska sjösättas står åt helvete fel i horoskopet och alls inte kommer att kunna genomdriva den rättvisa som Vågen som sådan representerar. Här är mörka krafter redan i verksamhet för att slå ut harmonin och balansen!

Faktum är att Skorpionascendenten har problem med tre planeter, Saturnus och Venus och dessutom med Merkurius. Den senare har mer än någon annan med handelsverksamhet och kommunikation (frakt av varor) att göra. Det ögonblick det framgår (via kommuniké) att Västeuropa nu står öppet för avtalet är alltså som ett ögonblick då man ingår äktenskap med Djävulen själv! Det finns inget gott att hoppas på här.

Nu kunde man ju tro att den välvilliga Jupiter, symbol för verkligt stora penningsummor, skulle vara viktigare än den på sitt sätt rätt privatekonomiska Venus. Och mycket riktigt är blomstringens Jupiter "vän" med Skorpionens driftiga härskare Mars och dessutom blir Jupiter en "verksam välgörare" när Skorpionen stiger i öster. Här kommer gigantiska penningsummor att röra sig på ett sätt som är "välgörande". Men för vem? Inte för de små som på sin höjd anknyter till den lilla ekonomins Venus. Dessa kommer att fara illa så det skriker om det eftersom Saturnus - fastän "vän" med Venus tenderar att äta upp sina egna barn. De mäktiga kommer att äta upp de "små ekonomierna" för att den makroekonomiska Jupiter ska svälla sig ännu större.

Men hela denna överstatliga makroekonomis välfärd (vi talar om de 1 procenten nu) är också den bara en falsk chimär. För hur tjusig en god Jupiter i 11e idealhuset än ser ut på pappret avslöjar astrologins djupare nivå hur falska drömmar dessa superrika väver via CETA-avtalet. Till och börja med står Jupiter i den privatistiska Jungfrun som ALDRIG som princip att dela med sig. Minns, Jungfrun ligger ett steg i zodiaken INNAN rättvisemedvetandets Våg aktualiseras och i det här horoskopet är Vågen helt utslagen genom att ha fängslats i det världsligt ineffektiva 12e huset.

Den skenbart gynnsamma makroekonomiska Jupiter ägs till yttermera visso av Jungfruns härskare Merkurius - den listiga och i sitt neutrala tillstånd helt amoraliska handelsmannen (krämare bryr sig inte om etik och moral, de vill bara kränga varor). Men för Skorpionascendenten är Merkurius en verksam illgörare, så att vi måste sänka handelsavtalet ett steg till. Det är inte amoraliskt utan rent ut av omoraliskt!

Med en så rutten och siffertrixande bas för den "makroekonomiska" Jupiter förstår vi att frihandelsförespråkarnas tal om hur välgörande det är med förenklad och tullfri import och export bara är skitsnack. Vi hör små motbjudande krämare in spe som tänkt sig att de också ska kunna hoppa upp ett snäpp och sälla sig till de själviska och självberikande typer som representeras av den stora rikedomens Jupiter. 

Den onda demonen äger med andra ord både horoskopets förstahuspersona - EU-attityden till CETA-avtalet som sådant. Men den förstahusplacerade ONDA DEMONEN (här i horans skepnad, det inställsamma och penningsugna EU) äger i sin tur den goda demonens representant Merkurius (11e husägaren) och håller den instängd i sitt onda och förlustbringande 12e hus. Det är svårt att förstå hur något gott kan komma ur en så tillständigt skadeskjuten rad av symboliska indikationer!

Visst, "välgörande" energi (Mars) fyller 2a ekonomihuset, men vem äger denna Mars och om inte den degraderade Jupiter i 11e huset? Här ser vi, precis som i några andra horoskop av sjukligt penningfixerade individer, hur båda ekonomihusen är samtidigt aktiverade och sammanflätade. Förstå hur sjuk i huvudet Fredrik Reinfeldt faktiskt var och varför han nu betjänar något som heter Bank Of USA.

CETA är bara samma Storfinansens omväg genom Kanada för att uppnå kontroll över Väst, när nu det direkta avtalet mellan EU och USA (TTIP) tycks ha gått i stå. Sådana här är demonerna som styr västvärlden, de lanserar sin ondska på bred front och den Goda Viljan hinner inte med när det näriga vattenmonstret Hydra skjuter ut nya huvuden hela tiden. Det enda positiva i kråksången är att Rovkapitalismen just nu håller på att gräva sin egen grav eftersom dess system kastar allt fler i armod och elände så att Majoriteten till sist mycket enkelt kan eliminera den tiondels procent av illgörare som återstår på den dagen.

Synd bara att rovkapitalisterna först måste dra ned hela västerlandet i Avgrunden. Medan de överlevande folkspillrorna omorganiserar sig efter det Gigantiska Inbördeskriget i den kapitalistiska delen av världen har Kina tagit över rollen som världsledande nation. Det kommer inte att vara en dag för tidigt.

onsdag 26 oktober 2016

Nästa suspekta Sahlin-intyg (Ridå)


Expressens publicering av nästa olämpliga (minst sagt) intyg från Mona Sahlin publiceras 6.25 på onsdagsmorgonen och transiterna i den yttre kretsen runt hennes födelsehoroskop talar för sig själva.

Liksom (vilket Lena Mellin i AB påpassligt påpekar) politikerns obefintliga koherens i sin världsbild - hon jobbade mot våldsförebyggande extremism men frossar privat i sin primitivism och blodtörst!

För ett år sedanFrågan är om den medfödda Satans stjärna i samma topposition i horoskopets 10e makthus som i kartan för Svenskt Näringsliv kan korrumpera ännu mer än vad redan skett...

Den intressantaste transiten är emellertid Skördemannen - Saturnus - som återvänt till sin födelseposition på Sahlins himmel. "Detta är ditt liv", säger den efter att ha skurit av Sahlin vid fotknölarna. Det förefaller vara den normalt så flyktiga och lättviktiga måntransiten som här fungerade som en "timer" - se hur exakt den glidit in i läge att träffas av Saturnus stränga 270-gradersaspekt när Expressen publicerar sitt scoop. 

Månen står också konjunkt äregiriga demonen Rahu (norra månnoden) så att vi verkligen har ett perfekt exempel på hur den perversaste versionen av den sublunära Irrationella Själen fungerar. Inte ett ord som dessa människor säger, hänger ihop med något annat. Det är bara tomt pladder som styrs av tillfälliga impulser. Månen och Rahu förstärker i Lejonet Solen, vilken befann sig i ett "godnatt-läge" i väster då Sahlin föddes och "ägd" av sin planetära fiende Saturnus, som allt mer tycks vara nyckeln till förståelse.

Händelsen är naturligtvis bara ännu en i raden som ryms under min prognos från förra året om att Saturnus tid i Skorpionen och dess aspekt mot ledartecknet Lejonet kommer att dra ner brallorna på världens ledare och visa vilket eländigt tillstånd den västerländska s.k. demokratin befinner sig i. 

Varför just västdemokratierna avslöjas som handlingsklena uslingar och korrupta skitar har att göra med Skorpionen som är ett av naturen själviskt eller självbevarande tecken som då Liemannen passerar degraderar och slåss furiöst men bara för sitt eget skinn. (Skorpionen är det sista av de fyra "individualistiska" tecknen och måste döden dö för att "universalismen" ska kunna födas med Skytten och godhetens Jupiter.) Så här lågt - på en hysterisk vegetativ nivå - befinner sig få länder om de inte är styrda av det kapitalistiska konkurrensparadigmet. Därav en tid på Jorden som avslöjar västmakterna extra tydligt.

Jämför gärna transiterna vid Expressens avslöjande med hur planeterna stod då Sahlins falska intygande om livvaktens inkomster avslöjades i maj i år:

Nästa Sahlin-affär (Vem är de verkliga extremisterna?)


Är jämställdhetsministern ett Ondskans redskap eller bara otursam?

Eva Franchell kommenterar ett av regeringen Löfvens få karaktärsdrag i samband med besparingar som drabbas de som har det allra sämst i samhället - dess urbota ondska och hjärtlöshet. 

Och allt för pengarna, för att inte stöta sig med de än så länge friska och funktionsdugliga väljarna i medelklassen som för länge sedan glömt vad ordet solidaritet betyder och nu diggar de aningen lägre skatter som Reinfeldts nedbantade välfärdsstat fört med sig. 

Förvåna er inte om både jämställdhetsminister Åsa Regnér och ett utsnitt av svenskarna någon gång i framtiden kommer att återfödas just till en plats på jorden där en inte-så-smart bomb detonerar eller en kärnreaktor havererar och alla kollektivt genom kroppsligt lidande får sona den skuld de drog på sig den där gången de var själviska svenskar!

Åsa Regnér - dvs. ytterst regeringen Löfvens finanspolitiskt ansvariga - har här valt Ondskans väg när det drar in hjälpen till de som har det sämst, samma Ondska som kommer till uttryck när socialdemokratin bäddar in vapenhandlaren Marcus Wallenberg i kofferten på resan till Saudiarabien där de avser presentera tyranner med en för tyranner attraktiv produktkatalog.

Ondskan är bottenlös i denna nya marknadsanpassade socialdemokrati!

Tre av de fyra oturliga eller onda husen aktiverade
och dessutom befolkade av tecken/principer
i Mörkrets kvalitet (Tamas guna)


"Jämställdhetsminister" Åsa Regnérs horoskop är tacksamt som illustration av en svag punkt i tidsflödet. Under de dagar när Månen passerar Fiskarnas tecken, symbolen för samhällets olycksbarn, föds alltså den blivande barn- och äldreministern. Men titta nu på Fiskarnas härskare, den i grunden goda Jupiter (markör för All-Fadern som ser till även den allra minsta i sin Grundplan som ligger som ett fundament under det synliga universum och som mindre begåvade, ateister och materialister, därför menar inte existerar). 

Men hur mycket godhet kan Jupiter producera när den sänkt sin verksamhet till den skäligen begränsade Oxen, som bara handlar om kroppens födoämnen och pengar? Som bäst blir välgöraren en som sticker till olycksbarnen livets nödtorft men som värst får vi en snål version där Jordelementets naturligt begränsande inverkan också handikappar den Stora Välgöraren, vars essentiella väsen är "allt gott åt alla".

Läsaren har naturligtvis redan sett förbannelsen som vilar över Åsa Regnérs sinnelag. Månen i Fiskarna bottnar i Oxens snäva materialism men dessutom - och i likhet med främlingshataren Jimmie Åkesson - så är hon i grunden anfrätt av den onda stjärnan Algol som söker korrumpera människan och beröva henne all godhet. Dessa dagar står Algol och Jupiter på gradexakt rät linje! 

Här är då Ondskan med stor bokstav och av Eva Franchells text råder det ingen tvekan om att Satans huvud här dessutom antar rollen av en lögnare. Enligt Franchell säger ministern ett inför öppen ridå men kräver vid sidan av att Försäkringskassan stryper sina kostnader för att tjäna det monstrum Sverige har blivit under den förvridna kapitalismens sista dagar på jorden!

Spelbolagen skryter med att man kan betta på minsta lilla trivialitet som syns på bildskärmen. Det är så här rovkapitalismen hånar de svagsinta genom att fragmentera deras intelligens ytterligare så att de till sist rusar i blind impuls på precis allting och förspiller sina pengar i drömmen om egen vinning. 

Regeringen kan börja med att avstå från de blodspengar som kommer från spel & dobbel-verksamheten. Sedan i ett slag förstatliga de superrikas tillgångar och eventuellt fängsla dem utan kommunikationsmöjligheter med omvärlden så vi andra slipper höra deras (äntligen berättigade) klagovisor. De har haft sin dag. 

Sedan, med substantiellt förstärkt statskassa skulle regeringen kunna rulla ut en generationslång omskolning av befolkningen, kasta även sådana obildbara borgare i fängelsehåla som inte är redo att anamma en postkapitalistisk hållning eller visar vilja att arbeta utan vinstmotivet. 

Den återstående gruppen av arbetsföra och visionärt sinnade svenskar skulle sedan kunna skapa ett underverk i Sverige och bli den första kreativa nationen som satsar krutet på nya uppfinningar som gör världen till en bättre plats. Och då talar jag inte om någon förbannad musiktjänst eller krigsspel till datorerna. Dessa it-tekniker måste betraktas som alltför skadat gods för att kunna tänka nytt och stort. Ner i fängelsehålan med dem också. Löfven själv går självklart dit han också. Hur tänker en människa som accepterar partiledarrollen för en så i grunden själlös och korrumperad social demokrati? Jag tror inte han tänkte alls, han verkar inte vara den typen.