Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 21 augusti 2016

Ny skräckhistoria om Dum-Sverige

Rune Wigblad, professor i industriell ekonomi framlägger i SvD oantastligt de argument för framtidens magnettåg (redan i bruk på flera platser i världen) istället för de hutlöst dyra och inte speciellt bra "höghastighetståg" som svenska myndigheter redan tycks ha fixerat sig vid. Industrimutor och grabbar som kliar varandras ryggar? Dum-Sverige får verkligen ännu en dimension genom Trafikverkets korkade NJET för att satsa på något som inte ens är visionärt tänkande längre utan redan verklighet. ("Visioner" var som bekant något Fredrik Reinfeldt fruktade, ni minns det där puckot till statsminister som dissade hela den svenska industrin!)

Räknenissar får sällan något beröm på den här bloggen, men Rune Wigblads text var så inspirerande att jag kikade efter hans födelsedata. Det tycks vara det här horoskopet, och det stinker som synes kalkylerare om hela kartan, den mesta beräknare jag mött och vars blick alltid har något förstulet och bakslugt över sig, har samma kombination av Solen i sifferfärdiga intellektstecknet Jungfrun och Månen i närighetslivets primära tecken Kräftan. 


Personen med samma sol- och månplacering som Wigblad ägnar också en stor del av sin arbetstid åt just budgetering och är som Jungfru naturligtvis en petimäter av rang och med ett minne för detaljer som skrämmer skiten ur mig, som brukar memorera GESTALTER och lämna till trälarna att bläddra i tarifferna.... 

(Jag alluderar här till horoskopets hus där 5e huset och/eller Solen anknyter till visionärerna dvs. de ledare som Reinfeldt så fruktade, och trälarna eller chefens högra hand som belastas med allt detaljgöra och vilka tecknas via intilliggande 6e huset för slaveri, olycka och en dividerande mentalitet som ofta nog utlöser sektorns innebörd av "fientlighet" eller angrepp från fiender - egentligen bara en mer precis variant på den generiska Olyckan.)

Som synes finns en överhängande möjlighet att Månen lämnat Kräftan då Wigblad föds och istället gått in i monumentala tecknet Lejonet och fungerar utmärkt med räknenissen Merkurius. Det går knappast att avgöra vilken sinnelagsplaceringen som passar bäst eftersom detta är ett bra horoskop som sammansmälter delarna till en fungerande helhet! Ett enstaka fall bevisar inget, men jag har under år av bloggande noterat hur ofta problematiska "ökändisar" verkar följas av en mängd planeter i de olyckliga eller rent av onda husen (3, 6, 8, 12). Här syns en befriande avsaknad av dessa sektorer som mer tycks lämpade åt reparationsarbeta av det som redan skadats än konstruktivt nytänkande. (3e är befolkat men detta onda hus kan enligt indisk lära "förbättras" och av deras frukter kan man döma dem - professorns debattinlägg beskriver definitivt ett gott intellekt och inte ett omoraliskt eller lögnbenäget sådant.)

Pga. den osäkra månplaceringen vill jag bara peka på en urtypisk industriindikation som antyder att vi har rätt man på rätt plats i livet: Eld och Jord - hetta och materia - är i bloggens ögon en formidabel järnsmedja! 

Här tvingas Eld mot Materia genom att Eld-Lejonets härskare Solen gått in i Jord-tecknet Jungfrun medan den senares härskare Merkurius (essentiellt en Jord-planet eftersom räknenissar måste ha individuella objekt att utföra sitt sifferarbete på).

När jag ibland kallat sammantvingandet av Jord och Eld för en "andens brutalisering" behöver man bara visualisera gatujobbare som står och skakar med en tryckluftsborr eller smeder som bankar det glödande järnet för att se brutaliteten i deras verksamhet. De bokstavligen bankar livet ur sin livsande genom det hårda arbetet den yttre kroppen utför. Den här grovheten skulle aldrig horoskop av finare virke acceptera som dagjobb och de skulle troligen också gå under rent fysiskt på kort tid. 

Horoskop som kombinerar Jord och Eld tecknar således en robustare typ, lämpad för krig och hårt arbete. Man hittar dem säkert överrepresenterade på gymmet i kamp mot sitt dödkött istället för att som de noblare själarna, helt enkelt acceptera själens syndafall och lägga all energi på jnana yoga - att återskapa sin delaktighet i det gudomliga medvetandet (själens arvsrätt!) via intellektuella övningar. Eld och Jord binder istället hårt till det brutala materiella livet och drar själen bort från intellektet. Detta gäller allt manuellt arbete som utförs på ren rutin - den rationella själen kan stå och dagdrömma men aldrig jobba på toppnivå. Slentrianjobb är ett straff från helvetet, skapat av dem som inte vill ge alla samma chans som de själva fått. 

De som söndrar och härskar genom att skapa allt mer korkade arbetsbeskrivningar villka trälbinder anställda i trista rutinuppgiftter missbrukar sitt intellekt till den grad att man kan misstänka att de själva återföds som förståndshandikappade som inte kan göra mer än enkla saker. Men är då detta inte perfekt, karma-lagarna för att varje själ hamnar på en lagom plats? 

Nej, arten Människan har som uppgift att bryta onda kretslopp (kvaliteten Sattva går alltid från klarhet till klarhet), och detta får följdverkningar på vilken typ av ekonomi och vilket samhällssystem som bäst fostrar ALLA själar så att alla befriar sig själva. 

Tills dess Jorden blir en enda värld med en enda världsregering är detta dock utopiskt tänkande, för så länge världen är grovt ojämlik kan alltid själar som en gång var dåliga svenska arbetsgivare - i en tänkt tid så Sverige uppnått perfekt jämlikhet och enbart attraherar höga själar med stark lyskraft - ändå karmiskt återfödas till någon helveteshåla på Jorden. Där ikläds de tröga och begränsade fysiska kroppar och får ägna hela sitt liv åt att skotta dynga. Allt för att de en gång i ett land som hette Sverige levde komfortlivet i hög position och aktivt skapade dåliga jobb till låga löner åt alla andra. 

Att nu inte Wigblad själv står i smedjan utan sitter vid skrivbord och räknar på industriprojektens LÖNSAMHET, beror på att Solen i Jungfrun är något av en anomali. Naturens tre kvaliteter - Sattva, Rajas, Tamas - är delmängder av allt, inklusive de platonska Former som går under namnen Eld, Luft, Vatten och Jord. Och just i Jungfrun möts två ytterligheter: den mest finkorniga kvaliteten (Sattva) som representerar medvetenhet kombineras i detta tecken med det mest brutala elementet Jord, stendöd materia som i mineralriket eller sammansatt med Vatten som i levande organismer. 

Eld har i någon mån en särställning eftersom detta är Livets egen motor och en sinnebild för 100% medvetande - därav Platons och övriga filosofiska idealisters insisterande på att död Materia aldrig skulle kunna ha givit upphov till intelligent liv, den som tycker sig se en evolution på Jorden måste inse att livets motor, Solen eller den arketypiska Elden, är den gudomliga Intelligens som driver de övriga. För en verkligt jordnära människa är kanhända solen bara det ljus som driver växtrikets fotosyntes - jämför bloggens återkommande beskrivningar av Eld och Vatten i häftig reaktion ("sensationalism") - för mycket solljus och motorn blir den lägre Vegetativa Själens död, för lite ljus och Naturen artar sig inte. Ljuset mycket konkret uppfattad som livets motor. Dessa platonska Former - de fyra elementen - kan alltså betraktas både i deras naturliga uttryck och som Platon såg dem: som LEVANDE VÄSEN. 

Ur det senare perspektivet råder på sätt och vis en strikt rangordning: ELD innefattar de andra i denna världen på både subtil och manifest nivå, medan LUFT lustigt nog blir primär om man istället beskriver Idévärlden som sådan. I Guds Intellekt (föregås t.o.m. Solen av dess tankemässiga form och denna tecknas astrologiskt av Luft-planeten Saturnus, en planet som undandrar sig vår uppmärksamhet eftersom den klassas som mörk (Tamas guna). Det gamla hinduiska systemet för att klassificera planeterna (och tecknen) är subtilt och innebär ett tråcklande där alla delar vävs in och ut ur varandra. 

Att kalla detta ett sublimt system långt över gemena mans förstånd är ingen överdrift. Den här bloggaren har skrivit samma berättelser om och om under 7 år och väntar ännu på den "kosmiska knäppen" som ska öppna hans förståelse för den remarkabla verklighet som astrologin söker beskrivna genom sitt avancerade, multidimensionella tänkande. Nutida scientister, som fnyser åt astrologin, visar bara hur låg intelligensen i västvärlden är numera.  Och detsamma kan av allt att döma sägas om de svenska myndigheter som i dagsläget nobbar magnettågen.

Professor Wigblad har således Solen i Jungfrun och förbinder den mest sublima förståelsen (Sattva guna) med det mest ogenomlysbara och tråkiga element som tänkas kan: Jord - symbolen för materiens fakticitet. (Platon och de filosofiska idealisterna förnekar inte på något sätt materiens existens eftersom de villigt medger att TANKEN OM MATERIA är en lika genuint existerande tanke som någon annan. Det Jord-människor ibland omvittnar är sin egen fångenskap i det materialistiska paradigmet som hos de minst begåvade dessutom blir ett kategoriskt förnekande av alla andra än deras eget paradigm. De kan därför inte förstå en vis läsare som Jesus som sade "i min Faders hus finns många boningar" - Jesus alluderar här till en multidimensionell verklighet som bättre beskrivs i hinduismen än dagens kristendom där vissa inte ens tar änglarnas existens för att vara annat än poetiska omskrivningar för särskilt vänliga människor.


Att Månen i Kräftan ändå kan vara rätt sorts sinnelag för den här räknenisseprofessorn, kan anas av hur hans horoskop klumpar sig i de tre mest primitiva husen: Månen i 1a (naturligtvis) och sedan den ytterst viktiga solära disponenten Merkurius i 2a huset för resurser - det typiska huset för dem som sitter med miniräknaren i hand och kalkylerar på allt i tid och otid. 

(Se den häpnadsväckande möjligheten att stormrika Leonard DiCaprio med fullproppat andra hus kan ha skapat en bakslug stiftelse i eget namn som enbart handlar om att berika sig själv snarare än verkligen bedriva filantropisk verksamhet - i USA är man god eftersom man kan minska skatterna den vägen - vilket satans land!)

Och Wigblads välfyllda 3e hus - för kommunikationer - blir naturligtvis högintressant givet professorns specialområden. Eftersom Jungfrun "är" Jord, kan vi tillåta oss att läsa in kommunikationer i bemärkelsen "transportmedel" här, så att ett sinnelag i Kräftans tecken naturligt leder hans fantasier (Månen är en föreställningarnas zon) mot sig själv i den aktiva (Solen) rollen som en normgivare (Saturnus) i fråga om pengar (Venus) i samband med materiella transportmedel (3e huset som sådant). Hans störande kombination av Solen med dess ömsesidiga fiende Saturnus är långt mindre störande eftersom Jungfrun är sattvisk (hypermedveten) och samtidigt helt fokuserad på det materiella. Saturnus är på sätt och vis den materiella utgestaltningen, och därmed mildras den "andens brutalisering" som redan mötet mellan Sol och Saturnus skulle kunna teckna när elementen Eld och Jord bildar en bakgrundsfond. Är ni med? Detta är symbolhantering på hög nivå!

Men skulle det handla om ett psyke i Lejonets tecken, då flyttar planeterna i Jungfrun ett hus bakåt så att det lejonlika psyket (överblickande) är helt fixerat vid den ekonomiska aspekten, och detta budskap är nästan lika troligt. Till sist var det "look-alike"-fenomenet som fick mig att välja Månen i Kräftan snarare än Månen i Lejonet. Professorn påminner mig i ansiktsdragen om personer som varit Jungfru och haft Kräfta i horoskopet. Inte mycket till argument i rätten, det medges!

Wigblad nämner att bakom det trilskande och obegåvade Trafikverket står ytterst sett regeringen Löfvens näringsdepartement och den av den här bloggens favoriter: närighetsministern Brunkol Damberg! Han har tveklöst Månen i Kräftan och delar soltecken med professor Wigblad. Och de är faktiskt en smula lika varandra i om man i föreställningen kompenserar för åldersskillnaden.

Jag noterar i förbigående Wigblads totala avsaknad av faktorer i LUFT precis som Damberg. Det finns grader i helvetet och även dem som är helt konkreta i sitt tänkande kan således välja mellan det goda eller rätta och det onda eller felaktiva. Damberg verkar gå in i varenda lyktstolpe på hans väg medan professor Wigblad är samtidsorienterad på ett sätt som inte skämmer ut Sverige. Det senare är faktiskt ett hyperstarkt argument för Månen i Lejonet, men nu är det för sent att skriva om hela texten! 

Skälet är att Månen i Lejonet blir ett höggradigt favoriserat sinnelag eftersom den expansiva och futuristiska Jupiter kastar sin 120-gradersaspekt mot Lejonet! Men för all del, Jupiter gynnar under alla omständigheter Merkurius-i-Lejonet, och här är det väl att notera att BÅDE sinnet i Kräftan och sinnet i Lejonet har den Stora Välgöraren med sig, den är också en "verksam välgörare".

Väljer man, åter, Månen i Lejonet, se då vilka planeter som blir förstahuslejonets "verksamma välgörare": Solen, Mars och Jupiter. Och se hur intressant Mars i härskarläge i Skorpionen tecknar en GOD negativism (vägrar Trafikverkets dumhet) som BAS för en helt enastående välgörande Jupiter i Väduren. Som jag sade: när man hittar dårar i medierna brukar horoskopen vara rena sjukdomshärdarna, men Wigblads placeringar - för ett icke-analytiska ögat vilket horoskop som helst - bjuder vid närmare betraktelse på flera intressanta budskap. Inte minst skulle psykascendenten i Lejonet ge en enastående hög intelligens eftersom Solen, Mars och Jupiter alla är vitaliserande! Den kognitiva kapaciteten blir imponerande och gynnar naturligtvis Solen i Jungfrun som älskar att bolla med en driljard fakta. Perfekt för en duglig ekonom som arbetar med stora tal och många poster.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar