Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 3 augusti 2016

IT-fascism och produktionen av den svenska grottmänniskan

En bit in i en artikel i engelska The Guardian om det så kallade propagandakriget mellan ryssarna och väst i medierna, slås jag av hur skyhögt över svensk tidningsspråklighet britternas rapportering ligger.

Utan att nämna namn finns det i Sverige t.ex. ledarkrönikörer och söndagskolumnister som låter som om de tilltalar sjuåriga barn och knappast verkar klara en tanke som omfattar mer än åtta-nio ord. Det är något stukat över den här pilsnerfilmsaktiga kommunikationsstilen som måste ha legat över landet i århundraden och hindrat begåvning från att växa sig stark i Sverige (vi kallar den här hinnan "jante"). 

Jämför med denna ena tankegång hos en brittiska reporter som jag översätter utan anspråk på att ha fångat exakt varje nyans:
Whatever the accuracy, or lack thereof, of RT and whatever its actual impact on western audiences, one of the problems with these kinds of arguments is that they fall straight into the trap of presenting media that are aligned with official adversaries as inherently propagandistic and deceitful, while the output of “our” media is presumed to be objective and truthful.

Oavsett riktigheten eller bristen därpå i Russia Todays rapportering, och oavsett dess faktiska genomslag hos den västliga publiken, är ett av problemen med de här slagen av argument att de begår misstaget att presentera medier länkade till officiella motståndare som propagandistiska och bedrägliga som sådana, medan "våra" mediers produktion antas vara objektiv och sanningsenlig.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/aug/02/russian-propaganda-western-media-manipulation

Det där var 368 tecken på engelska och hade inte ens gått att twittra före deras absurda "uppfinning" TwitLonger där man tillåts tänka en längre tanke som innehåller flera faktorer. Men då var skadan redan var skedd och den inbillade elit som fäste sig som iglar vid kommunikationsplattformen hade redan förorsakat sina hjärnor substantiell celldöd.

Texten i Guardian påminner (än en gång) om hur svenska mediers språk infantiliserar folket och att dess lättja och preferens för enkel konsumtion i formen av videoklipp slår sista spiken i kistan! Sverige har straffat ut sig själv från den internationella arenan genom sin teknokratiska och njutningsorienterade preferens.

Sinnet - det tomma hålrum som ska rymma den intellektuella verksamheten - tecknas astrologiska av Månen meden byggaren av tankegångar och deras språkliga klädedräkt är Merkurius, som i sina lokala varianter ofta betraktas som skrivkonstens uppfinnare. Hermes inom den österifrån importerade grekiska mystiken. Av orfismen återstår knappt något - jag minns från barndomen "Orfei drängar" som jag har för mig var namnet på en musik- eller kanske sånggrupp. Hermes/Merkurius sägs att ha uppfunnit lyran (och givit till Orfeus) och med tonskalor är man återigen inne på regelbunden och komplex kommunikation.

I det brittiska nationalhoroskopet är sinnet - hålrummet - merkuriskt (Månen i Tvillingarna) vilket så att säga ger två flugor i en smäll. Dessutom, om man antar nationens tillblivelse vid midnatt den 1 januari 1801, stiger merkuriska Jungfrun i öster. Merkurius själv står i Tvillingarnas naturliga 3e hus för kommunikation, i sylvassa Skorpionen! Är det konstigt att brittisk språklighet är i en nivå för sig, så långt driven att dess lustifikationer är fullständigt omöjliga att översätta?

I det svenska nationalhoroskopet är sinnet inte på något sätt relaterat till intellektets förmåga till fint tecknande (och detta är förstås normaltillståndet, britterna är säregna i sin andliga förbereddhet). Det öppna tomrum som är det svenska nationalsinnet, nationalpsyket eller nationalsjälen tecknas av en Måne i Väduren i opposition till landets egen ascendent. Hos primitiva varelser tenderar oppositionen till barnslig vägran att ta ansvar för något (se Annie Lööf i denna hennes ödesstund i livet!) - "det var inte jag, det var han som började" gnyr barnet på lekplatsen. Sveriges horoskop är av den typen, vi är så perfekta, det är alltid den andre som kommer hit med sina problem.

Men förklaringen till att t.ex. amerikanerna brukade hålla svenskar för att vara "snälla men lite dumma" ligger inte främst i att landet ligger på kant med sitt eget psyke (en del skulle kanske kalla detta en nation som lider av psykiska störningar). Astrologiskt är det istället Månens disponent (Vädurens härskare) Mars som i sin belägenhet i mörka Oxen i 8e huset för låsta attityder krymper sinnets tomrum så att det blir så lågt i tak att landets begåvningar alla flyttar härifrån. Alltmedan vi i stor skala tar emot extremt lågutbildade invandrare vilka medierna sedan söker slå i befolkningen att de utgör en "tillgång" för landet. 

8e huset för arv behärskar det svenska sinnet.
Den fattiga människans materialistiska tänkande
förs över mellan generationerna som dålig dna.

[Tillägg. Efter att ha knackat ner de här tankarna hittar jag Peter Kadhammars senaste i AB - han säger det så väl som det kan sägas: Annie Lööfs ynkedom är den svenska ynkedomen!]


Det är finanskapitalisterna som knappt ens behöver utöva påverkan, medierna skriver automatiskt vad deras Överherrar vill att folket ska höra. Kapitalisterna störs inte av den demografiska urholkningen, man ändrar bara inriktning på produktionen i de företag de stora aktörerna byter med varandra som barnen byter idolbilder, så att Sverige i framtiden enbart kommer att erbjuda "enkla arbeten" till svältlöner. Kapitalisten känner ingen stolthet i något yrkeskunnande, han är bara med i spelet för att tjäna pengar! Kapitalisten är det ondaste västerlandet producerat och det blev också vårt sista bidrag till världshistorien.

Svenskarna tilldelades en historiskt otacksam roll, ett Ultima Thule infruset och begränsat och utan vilja att anknyta till kultur och tänkande (och ja, vikingarna var ett vidrigt och brutalt släkte och inte fredliga som den lögnaktiga svenska självbilden i skolböckerna lät antyda). I sig är landet bara en areal på jordklotet, det intressanta är vilka själar som söker sig hit för att inkarnera i specimen av den svenska folkkroppen och bygga kollektiv- eller nationalsjälen.

Jag har i flera böcker om regression via hypnos eller droger under vilken individer först tillbaka till moderlivet mött samma typ av uppgifter. Individen i ett förändrat medvetandetillstånd kan nu redogöra för t.ex. verifierbara störningar som modern var med om under sin graviditet (en försöksperson hörde det tumultartade stojet på det ambulerande nöjesfält som gästade den stillsamma landsbygd där modern levde). 

Den tjeckiske psykiatern Stanislav Grofs LSD-experiment i sitt hemland på 1950- och 1960-talet tycks ha givit extremt intressanta resultat. (Grof flyttade sedermera till USA men där hade LSD nyss förbjudits, vilket mer eller mindre tog luften ur hans lovande forskningsmetod). I ett fall som Grof återgav i Realms of the Human Unconscious (1976), kunde den regredierade uppfatta hur hans fosterkropp växte i omgångar till följd av de skiftande kosmiska inflytandena, en slags upplevelse av hur solsystemets planeter (och kanske hela universum men som en latent bakgrundsinfluens) "vävde" barnkroppen under graviditeten. En genuint mystik upplevelse med andra ord. 

Till de mest suggestiva detaljerna i hypnosregressionisten Michael Newtons populärt hållna böcker hör klienternas sidokommentarer under extremt djup hypnos (Newton utvecklade en metod som under hela trekvart enbart förde försökspersonen ner i allt djupare omedvetenhet). Genom att från detta djupa tillstånd instruera patienten att utifrån en tänkt tidsskala gå bortom sin nuvarande födelse, sin förra födelse i en tidigare kropp och så vidare, hände det att klienten spontant kommenterade de tidigare kroppar medvetandet ockuperat. "Oj, här var det trångt", ungefär, när en återfödelse till en inte särskilt begåvad värdkropp stod för dörren. 

Även i dessa skildringar dök då och då kommentarer upp som antyda att individen på någon själslig nivå var medveten om en rytmik i fostrets tillväxt som korrelerar med hur planeterna under nio månader bildar tillfälliga "gestalter" som uppenbarligen adderas och interagerar med det växande fostret. Vad vi här söker sätta ord på är i själva verket inget annat än Livet som ett kontinuum eller som hinduernas säger, Mayas dans (den illusoriska verklighetens ständiga omvandling). Framtida vetenskap kommer att återupptäcka sambandet mellan individen, dennes DNA-konfiguration och solsystemet. Just nu får vi nöja oss med DNA-fanatikern Karin Bojs som i DN presenterar den defekta bilden av DNA som något i människans celler som lever sitt eget liv avskuret från omgivningen i vid bemärkelse. 

Den verkliga "epigenetiska" faktorn är således TID OCH RUM och för jordborna då i synnerhet Månen eller de "tomrum" eller sinnelag som byggs upp och som varje nyfött barn är utrustad med. (Att modern forskning inte låtsas om alla de teorier som förgått dess egen modell är så typiskt det lilla begränsade barnet, att inte förmå se att den bara ritar samma ritning som alla andra barn i historien redan gjort mer eller mindre konstfärdigt, men med en ny uppsättning färgkritor.)

"I Himmelen" ser själarna det andliga tillståndet på olika platser på jorden. Den synske Edgar Cayce (1877-1945) fick en mäktig vision där han såg märkliga former utveckla sig över olika städer i USA och han förstod intuitivt att dessa "kupoler" över städerna sade något om de kollektivsjälar städerna attraherade. Det är således ett tagande och givande. En grupp själar är stämda på ett visst sätt och bygger ett samhälle i enlighet därmed. Var de onda och byggde ett samhälle typ Fredrik Reinfeldts tre fjärdedelssamhälle för det högre borgerskapet och de bland de verkligt rika som inte styr Sverige från en behagligare position utomlands, då kanaliseras genast själar med sämre karma till detta samhälle, själar som av sig bagage avslöjas vara lycksökare med den outvecklade själens typiska streberfason. 

De gamla kineserna visste hur långsamma dessa karmiska rörelser var och i furstespegeln I Chings 53e kapitel beskrivs samhällsdaningen och den korresponderande folksjälen som den ytterst långsamma tillväxt man ser hos träd planterade högt uppe på ett berg. Anders Borg och Fredrik Reinfeldt sågade brutalt av flera grenar på detta träd och för detta kommer de troligen att straffas i flera hundra år och åtskilliga kommande jordeliv. Den trädstump som återstår av Sverige kommer nu sakta att börja växa på ett lite annorlunda sätt, men frågan om omvandlingen till ett invandrartätt låglönegetto är ännu öppen (som alltid). 

Skulle västerlandets civilisation gå under med ett brak en kort bit in i framtiden, påverkar det naturligtvis också den dystra väg Sverige anträdde några år innan Reinfeldt tog makten. Det var egentligen socialdemokratins högervridning (alltid ett tecken på filosofisk tankehöjd) som tvingade in landet i den mest groteska form av kapitalism som världen hade skådat, den som så korrumperar människor att Annie Lööf helt enkelt ignorerade varningen att bilmarknaden sysslade med ett gigantiskt miljöbedrägeri. Också hon kommer att få vandra som osalig ande i många hundra år!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar