Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)lördag 4 april 2015

Varför världens väg aldrig leder till sann insikt (Nobelpriset i kemi)

Inom idrotten ska ju psyket vara av rätta verket för att nå prispallen. Men psyket signifieras av Månen, ökänd för dess inkonstans (fluktuerande med månfaserna). Kan det verkligen vara lika fruktbart att studera Nobelpristagare i de hårda vetenskaperna (matematik/fysik, kemi och biologi) som homosexuella, för vilka psyk- eller månascendenten gav ett märkbart utslag i frågan om libidos kanalisering - eller rättare sagt, vilken kanal den skadade sexualiteten skyr? (Se detta nyliga test)

Varför en månascendent kunde misstänkas vara en fruktlös bas för studier är att de hårda vetenskaperna ju menar sig studera den orubbliga nödvändighet (gr: ananke) som ligger bortom det variabla sinnelaget. Är den som fått smak på att söka de orubbliga mekanismerna bakom vår värld, vare sig i astrofysikernas gigantiska värld eller biologernas mikroskopiska, överhuvudtaget en "lunatiker" - alls en månstyrd varelse? Både ja och nej. Sinnet är ett nödvändigt gränssnitt för att ens börja uppfatta den "nödvändighet" (naturlagar) som med järnhand håller samman skapelsen.

Att singla ut Saturnus som naturvetenskapens planet - via Stenbocken/Jordelementet den som synliggör (och upprätthåller) den lagbundna tillvaron - detta är kanske inte så radikalt. Men att som i HBT-testet utgå från Månen och se i vilka hus Saturnus positionerar sig känns intuitivt inte lika självklart. För sexualiteten fanns ju astrologins åttonde hus och Månen och Mars har kraftfulla beröringspunkter genom att båda härska över varsitt tecken i Vattnets triplicitet. Ett problem med föreliggande uppgift är vilket hus (om något) som skulle kunna sägas rymma alla dessa tre vetenskapsgrenar?

Jag hade med andra ord vissa dubier innan jag började den repetitiva uppgiften att om och om ställa samma fråga till datorprogrammet och bara byta ut husen och då och då måntecknet. 

Varför jag ändå gjorde testet vara att det t.o.m. 2012 år Nobelpris samlats 546 pristagare i dessa tre kategorier, en helt stabil grupp. (Så vitt jag kan bedöma är "1000 mätpunkter" för att undvika slumpvariationer en rejäl överdrift. Mindre dataset, som t.ex. ett om 300, fungerar också förutsatt att man vidgar fönstret för förväntade slumpvariationer en smula.)

Medelvärdet är 46,5 Saturnus i vart "psykiskt hus" och väljer man t.ex. ±40% som gränsvärden för signifikanta avvikelser, är 27 en signifikant underpresentation och 65 en överrepresentation. (±40 är en konservativ tillhöftning baserad på ±50% som ett fungerande kriterium för ett dataset om 300 mätpunkter.)

Som framgår av tabellen saknas helt signifikanta resultat.
  

Saturnus husplaceringar utifrån månascendenten
hos 546 Nobelpristagare i fys/mat, kem, bio
1 6 4 3 5 2 2 5 5 6 4 4 3 49
2 3 1 2 1 2 5 2 5 5 2 1 5 34
3 2 7 5 2 2 5 3 3 7 5 3 3 47
4 7 1 2 4 5 3 5 1 3 6 6 5 48
5 5 2 2 6 3 5 2 3 5 4 4 4 45
6 6 4 2 2 4 4 2 3 1 0 3 2 33
7 4 4 2 4 4 3 3 3 3 2 1 5 38
8 6 2 3 6 2 3 5 3 8 3 3 5 49
9 7 9 3 2 3 2 4 2 3 2 5 9 51
10 2 5 2 6 5 2 8 6 2 6 5 3 52
11 3 6 2 4 6 9 3 2 1 7 6 4 53
12 2 5 0 4 5 4 6 1 4 5 7 4 47
53 50 28 46 43 47 48 37 48 46 48 52

Däremot finner jag det intressant att det totala antalet Månen i Tvillingarna som vunnit Nobelpriset i någon hård vetenskap närapå når statistisk underrepresentation. Undertecknad har Månen och blir helt enkelt uttråkad av - anglicismvarning! - jordbornas tediösa grävande i tillvarons fysiska aspekter.

Indisk astrologi menar att Månen i Tvillingarna är ett sinne som attraheras av filosofi, av tänkandet kring det som naturvetarna tar på blodigt allvar. Tyvärr bekräftades inte detta påstående av mitt lilla test av 120 filosofer eller uppföljningen med 181 mätpunkter. Men det kanske berodde på att säkert hälften av dem var satanister, dvs. västerländska ateister. Dessa skulle underkännas om man tog den klassiska filosofin som sitt kriterium på en sanningssökare.

Tyvärr är de tre prisen tagna var för sig inte värst robusta dataset. Jag fyllde senast på med pristagare 2012 och då var kemisterna 158, medicinarna 194 och fysikerna/matematikerna också 194. 

Men låt oss halvvetenskapligt vidga fönstret för slumpmässighet ±60% att i bästa fall efterlikna slumpens allt vildare kast med små datasamlingar.
 

Saturnus husplaceringar utifrån månascendenten
hos 158 Nobelpristagare i kemi
1 3 1 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 10
2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 5
3 0 3 2 0 1 1 1 0 4 2 2 1 17
4 2 0 0 1 2 0 2 0 2 0 1 1 11
5 1 0 0 1 1 2 0 1 3 0 2 2 13
6 0 1 1 1 3 1 1 0 0 0 1 1 10
7 3 1 2 1 0 2 1 0 3 1 0 1 15
8 4 1 2 3 0 0 1 0 3 2 1 0 17
9 3 1 2 1 2 0 0 1 0 0 3 1 14
10 0 1 0 5 3 2 4 1 0 0 2 0 18
11 1 0 1 2 1 4 2 1 1 1 1 0 15
12 0 3 0 0 0 1 3 0 2 0 3 1 13
17 12 12 16 13 15 15 6 19 8 16 9

För kemisterna är medelvärdet 13,2 Saturnus per hus och signifikans gäller vid 5,3 eller färre eller vid 21,1 eller fler. Här hittar vi, precis som i HBT-testet, en signifikant underrepresentation. Att libidoplaneten Mars för homosexuella som kollektiv entitet undvek den heterosexuella unionens (den sexuella reproduktionens) sjunde hus var eminent logiskt. Men varför är Saturnus i andra huset en så fruktlös zon för Nobelpris i kemi?

Kanske för att bloggen har fått in en "Bull's eye" här, för att vi hittat den dödaste av alla zoner, det vill säga, kemis eget innersta väsen! Jag skrattade till så fort jag såg den här obygden i andra huset eftersom den mest fanatiska religionsmotståndare och biologidyrkare jag känner är född med en Sol i Oxen som förgiftas av Satans huvud (den korrumperande som skapar skeva perspektiv - tänk Jimmie Åkesson fast med annan partitillhörighet). Den här mannen har till på köpet en bror som till professionen är kemist och hans lillebror Oxen är som en dålig karbonkopia på sin bror. Lösliga resonemang om Livet som en produkt av död kemi enbart (och utan några högre principer involverade).

Men som Jesus sade (i parafras): Satan, den totala negationen, kan inte negera sig själv. Nobelpristagare i kemi kan inte ha den systematiska vetenskapsplaneten Saturnus stående mitt i träcket. För att se och förstå måste man ha en observationspunkt bortom saken det gäller. Detta stämmer verkligen på just andra huset som naturligt korrelerar med Oxen, tecknet som representerar den olyckliga tendensen att IDENTIFIERA sig med saker och ting (och därmed falla så lågt en själ kan falla - ner till äganderättsinstinkten). Och att identifiera sig med saker är exakt vad vetenskapsmannen inte kan tillåta sig. Precis som i HBT-testet är därför vårt NEGATIVA RESULTAT av positiv signifikans! Andra huset drar uppmärksamheten till sig! 

Andrahuset drog också uppmärksamheten till sig när HBT-horoskopen testades utifrån ett annat metodval, genom att söka husplaceringen för den tillfälliga ägaren av åttonde libidohuset, dvs. den planet som i ett enskilt månhoroskop övertagit Mars roll som sexdrift. Överdriften av sexdrift i andra huset tolkade jag då i termer av att homosexuella psykiskt sitter fast i spädbarnets orala stadium - bokstavligen kan de inte famna sexualitetens djupare mening utan "if sex be the food of love" - en sjuk själs reduktion av kärlek till en fråga om nutrition.

Andra huset i indisk astrologi är det mest basala av de tre resurshusen och det anknyter till individens eget behov av materiella byggstenar (näring) för att hålla kroppen vid liv. Husets innebörd är därför troligen det som i sig kommer närmast kemi (oorganisk och organisk).

Den hellenistiska erans suggestiva beteckning för det andra huset, "Dödsrikets port", påminner om att den berömde kvantfysikern Werner von Heisenberg kallade de subatomiska partiklarnas värld en skuggig "halvvärld" där materien både existerar och inte existerar. Dödsriket igen! 

Matematikern och vetenskapsfilosofen Wolfgang Smith har diskret antytt att mänskligheten på 1900-talet för första gången nådde en domän som äldre kulturer betecknat som Djävulens, han som är idel Intighet. Därav den här bloggens svepande avfärdande av det sekulära västerlandet som en satanistisk kultur. Många har säkert trott att det bara var banal lek med daterade etiketter, särskilt som väl knappast någon följt varje inlägg och hittat alla de små utströdda pusselbitarna... Nå, den här bloggen är själviskt skriven, för bloggarens eget höga nöje, den är ingen lärobok i någonting!

Samma medelvärde, 13,16, gäller förstås för de 158 månplaceringarna vilka är värda en egen kommentar. Med knappt ett horoskops marginal missar den fallna Månen i Skorpionen en signifikant underrepresentation i den här celebra skaran, och budskapet och logiken är åter lika solklar som för det andra huset - vägen in i Dödens rike. Naturligtvis måste dödens psyke sky kemiämnet som pesten - ämnet tillhör ju Dödens herre själv. Det periodiska systemet är inget annat än antitesen till Livet (Själen)! Det verkar därför ytterligt svårt att producera Nobelprisvinnande forskning om man själv står så perspektivlöst nära hjärteämnet.

(Notera att det säkerligen finns gott om perversa ateister med Månen i Skorpionen men dessa är attitydstörda och grumliga och ljusår från den skarpa mentalitet som krävs för ett Nobelpris i en hård vetenskap. En annan typ av Mån-Skorpion är i stället hängiven det mörka och okända - en precis lika ofruktbar väg för att nå verklig kunskap. Som de gamla kineserna förstod så klart: den gyllene medelvägen är kungsvägen att förstå våra liv som insekter i denna värld. Svaret på det fysiska livet går inte att nå via materien eller dess beståndsdelar utan bara från en icke-materiell plattform. Den använder alla människor, Nobelprismaterial eller inte, varje dag men utan att ge den kredd och oftast utan att es veta att Vägen (dao) de går på finns där! Detta enligt de gamla kineserna.

Uppmuntrad av fyndet med kemisterna återkommer jag lite senare till de två andra grupperna med gräddan av de "hårda" vetenskaparna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar