Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google har förstört mängder av horoskop genom att omskapa usla miniatyrer av bilder i GIF-format. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa galna ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)onsdag 22 april 2015

DN felklassificerar information (Mer om de inre daimonerna)När Apple-grundaren Steve Wozniak, en tekniker ansedd (av andra datanördar?) för att vara ett geni, djupnar i sin själ och filosoferar över det hot mot människans storhet som artificiell intelligens skulle kunna utgöra, då klassificerar Rovkapitalismen maskerad som dagstidning materialet som en nyhet för EKONOMI-sidan

Det vill säga, Wozniak har genom att tänka djupt och klokt gjort sig till kapitalismens potentiella fiende - dessa tankar kan negativt påverka IT-industrin och dess investeringar. Pengarna - och inget annat - är vad den rike mannen filtrerar fram ur den levande människan Wozniaks välgrundade farhågor. 

Är inte detta skäl att jämna DN-skrapan med marken, vet jag inte. Kan en tidning inte ens placera en text under korrekt avdelning, detta sorterar under FILOSOFI (vilken naturligtvis Svenskt Näringsliv anser vara "olönsam"), så hade DN åtminstone en gång någon slags allmän livsåskådningssida där man brukade sondera tyngre frågor. Men med Våldobarskij som chefredaktör och Gunilla "19 mille i årslön" Herlitz bakom spakarna verkar förflackningen ha blivit total. 

Allt den infama DN ägnar sig åt numera är borgarens egocentriska wellness - DN övertygar läsarna att det bara är de själva och deras ansvar inför arbetsgivaren att vara fräschjoggade och rökfria vid vite av löneavdrag. Vilken vidrig tidning DN har börjat bli så här i kapitalismens och Fort Europas sista dagar! Tidningens hemstad Stockholm svämmar över av totalt passiviserade tiggare på varje ledig sittplats och svärmar av frenetiskt springande borgare - springer de för livet? De har alla kulörta eller fascistsvarta bebissparkdräkter med tekniska armbindlar som mäter deras duglighet och skickar upp data till det gudomliga Molnet. Herregud vilka eländiga människor!


*****

Nå, det är inte utan att man ler när man ser Apple-grundarens rädsla för AI, detta är precis vad den självlärde kodskrivarens horoskop tecknar!Wozniaks födelsetid är känd och ger typiskt nog det praktiska intellektets tecken stigande i öster (Jungfrun). Men Jungfruns härskare är fångad eller placerad i exil i det "dolda" 12e huset som tillika betecknar människans lägre och sämre instinkt, det judiska rabbiner i de gamla persernas efterföljd kallade Yetzer ha-Ra (den onda böjelsen) och som grekerna lät sig influeras av och kom att betrakta som en onda daimon. 

Jämför regissör Ingmar Bergman som ofta talade om sina "demoner" i plural. Redan romerske 200-talsfilosofen Plotinus genomskådade sånt prat och menade att själens syndafall lämnade vissa förnuftsprinciper i träda (tänk vissa av horoskopets mer passiva eller förmörkande hus). Men kunde tänka sig att dessa själens medhavda logoi eller verktyg in i jordelivet av människan upplevs som väsensfrämmande fast det egentligen är hennes egen själs nödrop, undanträngda egenskaper som väsnas för att bli bättre integrerade med den MEDVETNA (intelligenta) människan. Bergman, med så många "demoner" hade tydligen väldigt mycket dålig karma med sig in i detta jordeliv och som inte var tillfredsställande integrerade med hans själv (och självbild).

Det spännande är upplyst Eld kopplas till Wozniaks 12e hus som representerar den onda daimon som förfogar över allt däri (vilket i vissa fall kan innebära en hel skock "onda andar"). Lejonets tecken behärskas i sin tur av den primära intelligensgivaren Solen, ren kognitiv kraft om den befinner sig i ett hus som släpper igenom ljus. Den onda demonen är alltså Lucifer - den lysande. (Kombinera 12e huset som "exil" och Solens eget tecken och vad får man då? Jo, Lucifer den första ljusvarelsen som bröt sig ur himmelen och därmed är den som sjunkit djupast i helvetet av alla änglar i exil.) 

Från Fredrik Reinfeldt med sin tekniska och krångliga räknenissementalitet känner vi nu igen såväl den logiska Jungfruascendenten, en ascendenthärskare som fastnat i den onda daimonens grepp (i Lejonet) och sedan den onda daimonen, människans fulare instinkter som stiger upp och verkar via den goda daimonens 11e hus! Det är som om onda privatistiska och små böjelser (allt det dåliga med oss människor) predikas som det önskvärde 11e-husidealet, som den goda andens röst! 

Wozniaks horoskop tecknar således en lika vild förvirring när det gäller vad som verkligen är det goda som nymoderatens och man ska därför inte förvåna sig att Apple-grundaren kovänder i rädsla för det monster han bidragit att föda i världen! Likt Reinfeldt är han ju född med Solen i Kräftan, tecknet som generellt tecknar modersprincipen, barnaföderskan.

Här kan man notera hur Saturnus står för det artificiella, sådant som är tillverkad av människohand snarare än komma direkt från naturen. I indisk astrologi är frågan om intelligens en komplex bedömning av såväl Solen och dess placering i horoskopet, som logikens eller intellektets Merkurius. En stark Sol kan mycket väl "se och förstå", men är Merkurius vek kan det bli problem med att presentera den egna Insikten i tillvaron på ett pedagogiskt sätt, säga A, B, C i rätt ordning.  (Naturvetaren Claudius Ptolemaios som kom att skriva västerlandets astrologiska bibel, presenterar i Tetrabiblos ständigt detaljerna före de övergripande tolkningsnycklarna. Han är med andra ord "läraren från helvetet" för de elever som inte kan hålla sitt sinne öppet och memorera allt läraren sagt över 5-10 sidor tills förutsättningen för polletten att trilla ner äntligen ges.)

Wozniaks intellekts-Merkurius sitter nu samman i hård konjunktion med artificialitetens Saturnus och ägaren är den kognitiva kapacitetens (allmänbegåvningens) Sol. Inte konstigt att han blev IT-tekniker!

Att han nu börjar känna fruktan inför det monster till avkomma han och hans bransch framfött rimmar väl med moderstecknet Kräftan, vars uppgift i zodiaken är att frukta och befara det värsta och bygga skyddande murar (jfr passiva massmördaren Fort Europa, vars dominanta ledare Merkel, Hollande, Cameron alla är Sol-Kräftor - plus Löfven som en liten halvdan Sol-Kräfta ur det sekunda sortimentet).

Den goda daimonen då? Underskottet av godhet i själen vid födelsen som i vissa horoskop är så markant att individen inte ens kan uppfatta den inre röst som vill att individen ska gör mer eller göra bättre, visa några tecken på ett ideal? Wozniak är verkligen komplex, för det är nymåne, en tid då djup eftertanke ofta stryker på foten och den drivande Solen tar över. Månen är i princip "bränd" i Apple-teknokratens horoskop och han är i den meningen manisk, driven av sin onda daimon! Och notera, precis som i fallet Fredrik Reinfeldt är det teknikerns egen symbol för den själsliga identiteten (Solen) som "kör dubbelt" och också tecknar den onda böjelsen. Dessa är människor som i sin solära och aktiva livsgärning föder DESTRUKTIVITET. Inte konstigt att Apple-teknokratens dåliga samveta nu börjar tränga sig på i formen av eftertankens kranka blekhet.

Med de senaste dagarnas väckta intresse för husparet 11/12 som den goda och den onda daimonen blev bloggen och ämnet just ännu krångligare. För det går inte att förneka att astrologer i allmänhet varnar för att blanda olika system. Men den här bloggen har sedan länge sprängt alla trånga ramar och ägnar sig åt kreativa undersökningar - samtidigt efterforskande och hypotetiserande. Att fundamentalistiskt vara trygg inom ramen för hinduisk astrologi eller låtsa att man lever i England på 1600-talet och praktisera neo-hellenistisk astrologi, ligger inte för denne bloggare med Solen i lekens femte hus! 

Likt de gamla gnostikerna (en halv-filosofisk/halv-religiös tankeströmning stark i bl.a. Egypten för 2000 år sedan) tjänar alla traditioner för den som arbetar med att väcka upp sin slumrande andegnista, sin pneuma. Denna pneuma visar sig vid lite efterforskning var samma sak som nyplatonismen kallade det individuella nous och med detta intellekt är vi plötsligt i Indien igen, där intellektets Merkurius bar namnet Buddhi, "Intelligensen" och ibland förknippas t.o.m. med Purusha, Gud i hans aspekt av närvarande i universum, Hans universella gestalt eller uppenbarelse. 

Det skulle betyda att Purusha, Gud-i-världen, är grekernas Nous, den fördolda, gudomliga Intellektsvärlden ("Himmelen"), men detta himmelrike har ju bloggen tentativt knutit till Vattumannens rym(d)liga urna (det kosmiska rummet) och till Vattumannens härskare Saturnus. 

Helt klar gnisslar det i matchningen av alla dess termer, och jag tror (åtminstone just nu) det är ett villospår att läsa in hela Nous i astrologins Merkurius/Buddhi - trots att ordet "buddhi" öppnar för en sådan tanke. Primärt är Merkurius människans intellekt, men för vissa individer har Merkurius också vaknat upp till den nivå att den börjar uppenbara sig som Ängeln eller Budbäraren eller den Fria Resenären. Merkurius fyller rollen som den enskilda själens väsenskärna, dess individuella nous ett intellektuellt andeväsen av många andra. (Plotinus argumenterar med knivskarp logik för varför det måste finnas ett bestämt, dvs. ändligt antal andar i Nous/andevärlden, men det är ren metafysik som vi kan lämna därhän här.) 

Detta förklarar också varför gnostikerna inte såg ett problem i det som fundamentalister kallar synkretism. De ansåg sig vara själar väckta till sin pneumatiska nivå, dvs. de var levande intellekt på jakt efter befriande kunskap (gnosis). Och all kunskap (som undgått t.ex. borgerlig smitta och blivit till desinformation) tjänar intellektet.

Detta tillstånd av kunskap höll den hinduistiskt influerade Plotinus för att vara mellanstadiet i själens fysionomi, vilket måhända återspeglas i den indiska astrologins tre kvaliteter. Själen (i denna världen) är sammansatt av tre kvaliteter, Tamas, Rajas och Sattva. 

Den mellersta kvaliteten, den passionerade, är faktiskt den kvalitet som tillskrivs planeten Merkurius medan dessa båda tecken, Tvillingarna och Jungfrun, klassificeras som sattviska, medvetna och sökande ytterligare medvetenhet men på olika sätt.

(Jungfrun/Jord-elementet är praktikern och Tvillingarna/Luft är teoretikern. Jungfrun läser under protest bruksanvisningen och vill mycket hellre nå resultatet som utlovas den som följer manualen; Tvillingarna är bara en kommunikatör eller det skrivna ordet - bruksanvisningen eller tio Guds bud inhackade i stentavlor.)

Den i sig passionerade Merkurius är således ständigt i rörelse eftersom den är verksam i det spänningsfält som råder mellan Ljuset (Sattva guna) och Mörkret (Tamas guna). Genom additionen av ett element inser man därför att Jungfruns element attraheras av Jorden, av den totala icke-existensens element ("nyttigt" och "produktivt" liv i det materiella utmärks för att sakna evig existens), medan Merkurius via Tvillingarnas element Luft skulle kunna vara en äkta Ängel som rapporterar från den himmelska, noetiska världen ELLER en tom vindpust som passionerat påverkas av än det ena och det andra på en mer jordnära nivå. 

I praktisk astrologi hänger allt hänger på horoskopet som helhet och de särskilda spelregler som t.ex. indisk astrologi utvecklat för att avgöra på vilken verkshöjd Merkurius befinner sig och till vilken nytta den är. I ett helt kaotiskt horoskop kan Merkurius urarta till en ren mytoman, bedragare eller vanemässig lögnare.

Tidigare har jag föreslagit 9e huset, Gudens tempel i den hellenistiska astrologin som ett potentiellt korrektiv till det merkuriska tredje huset. Som sagt, att nu addera den goda och den onda daimonens respektive hus, gör knappast tolkningen enklare!

Hos Wozniak är Gudens hus fantastiskt lyckosamt. Här är det Venus som tillfälligtvis äger huset och man kan här initialt bortse från planetens essentiella godhet eller ondska, niondehusets tillfälliga ägare är bara en platshållare för Guden eller universums gemensamma kunskap - samvetet. Nu visar sig Guden - Wozniaks högsta goda sammanfalla perfekt med hans goda daimon - hans latenta bästa föresatser (hans ideal)! Det är konjunktionen mellan Venus och 11e husägaren Månen som berättar detta.

Men Månen är som sagt underkuvad och osynliggjord just inför nymånen. Att därför denna potentiella godhet slutligen börjar manifesteras i ett av Satans värsta barn (att Apple, den borgerliga livsstilsprodukten, har förslavat delar av mänskligheten är uppenbart), det måste rationaliseras med hjälp av de olika astrologiska prognossystem som omvittnar den jordbundna själens olika faser under livet. Kanske Wozniak har nått antingen Månens eller Venus dasha (eller går i genom en fåårig sub-cykel av Månens eller Venus typ)?Överkurs - astrologins avsevärda komplexitet

Att den onda och goda daimonen från hellenistisk tradition kan ha sin motsvarighet även i den hinduiska, om detta vittnar husbetydelserna i den senare. Tolfte är ett av de onda husen medan elfte visserligen inte är ett av de triangulära "gudomliga" eller själsdenoterande husen (se i synnerhet det femte för själsidentiteten), men väl ett gynnsamt hus. Godheten i 11e antyds även av att Jupiter är dess bhava karaka (hussignifikator). (Jupiter välsignar ett antal hus - se denna lista.)
Den här bloggaren ler muntert åt det egna horoskopet i samband med de båda daimonerna eller dragningen mot ont respektive gott. Inte bara är han knappast Guds bästa barn utan den onda daimonen för alla som föddes med Tvillingascendenten är Venus, Tvillingascendentens enda "verksamma välgörare"! Är då ont gott för en Tvillings utblick? Vi återkommer till detta. Men vad värre är att Venus i just detta fall äger bloggarens Sol-Våg, hans unika själ. Yezter ha-Ra driver framgångsrikt (genom Solens "egna" femtehusplacering) hans kreativitet! Ja, kanske är det här en hatblogg... 

Se t.ex. Katie Hopkins onda genius (där dock bristen på klockslag gör att vi får fuska med enbart den brittiska celebritetens månascendent). Men då måste man minnas att husen har sista ordet och här i världen kan rätta till det som är en andlig skada, och därvidlag blir frågan om inte bloggarens Sol i det GODA femte huset tar udden av att det är den lägre och sämre instinkten (den onda daimonen) som utgör basen för den här inkarnationen som en levande och verksam jiva-atma (Solen). 

Eftersom så mycket insikt i astrologin presenteras som parvisa rebusar (dikotomier) och där SVARET inte går att hitta i enfaldigt stirrande ANTINGEN ett tecken ELLER det andra, måste man i varje diskussion av den onda daimonen också jämföra dess styrka med den goda daimonen. I tolkarens medvetande kan nu LEVANDE FÖRSTÅELSE (pronoia) uppstå. 

Utvikning. Se för övrigt hur västvärldens satanister på Wikipedia presenterar det åldriga pronoia-begreppet som några i den kristna kulturkretsen känner som Försynen! Det används också i många gnostiska texter. Pronoia beskrivs numera som ett tillstånd av mentalsjukdom, en godartad inbillningssjuka! Pronoia motsvarar i sin tur det Samvete som tecknas av ett fungerande nionde hus, Gudens hus. Wikipedia måste läsas med största försiktighet! Materialismens herre Satans söker överallt förklara högre kognitiva kapaciteter för att vara dårskap. Denna världens herre är så avundsjuk på gudarna att han håller på att smälla av!

I bloggarens fall uppstår ännu fler diskrepanser eftersom Solen står i en stark konjunktion med den goda daimonens platshållare Mars, en planet som emellertid framträder som en illgörare för Tvillingascendenten! 

Budbäraren är inte själv engagerad i kriget, "skjut inte på budbäraren Merkurius". Som synes av bloggens utveckling efter bara något år blandar valörerna ihop sig så att bloggaren gör mer än bara presenterar en glömd siderisk zodiaken, bloggaren krigar (Mars) också (med tangentbordet) för vissa värderingar. Detta är då Tvillingascendentens goda daimon - Väduren/Mars i 11e huset som här står maximalt nära bloggarens egen Sol (andliga identitet) i femte huset för själens goda karma från tidigare liv. 

Ju mer faktorer horoskoptolkningen förmår väga in, desto mer nyanserad blir bilden av vilka vi är, varför vi är här, och vad det är för slags karma/bagage vi tog med oss att jobba med den här gången.

Och det här är frågan om inkompatibilitet och vådan att mixa system går i dagen: Venus vilken är Tvillingascendentens ENDA VERKSAMMA VÄLGÖRARE. Så Tvillingarna, dessa "slipade snackare" och drivna kommunikatörer drivs alltså av en lägre instinkt, av själva motsatsen till den noetiska andegnista som Merkurius som bäst skulle kunna representera.

Ja! För titta på Tvillingarnas tredje hus, i indisk astrologi är det extremt dubbelsidigt. Det är BÅDE ett av de onda husen (dussthana) men också ett av dem som klassas som "förbättringens hus" (upachaya), dvs. de artar sig bättre och bättre ju längre människan lever (alternativt: upachaya-husen är mer flexibla och individen själv kan dressera dem till att bete sig bättre - den hala och snacksaliga merkuriern/3e kan skärpa till sig och börja tala sanning och istället för att gyckla och slira.

Tvekan således kring merkuriska ascendenterna Tvillingarna och Jungfrun i astrologin. Bara en inspektion av hela horoskopet kan visa om det är falskt alarm eller om det verkligen handlar om en falskpratare. I fallet med Fredrik Reinfeldts verksamt onda Mars i förstahuset kom jag till slutsatsen om att han är mycket medveten om att han ljuger för omvärlden men som Jungfrun INSTRUMENTALISERAR sin kommunikation eftersom den själviska Jungfrun söker egen vinst genom sina kommunikationer. När Reinfeldts vinnarår var slut och folket tröttnat på honom, då först bekände han färg. Han var inte alls en opartisk och saklig informatör (en budbärare), han var en "stridshingst", dvs en part i målet. 

Häri kanske förklaringen ligger till varför bloggaren ägnade RenSvält fler inlägg än någon annan politiker (bortsett från det uppenbara faktum att han var statsministern): han hade en VERKSAMT OND MARS som sitt personliga uttryck medan bloggaren själv av högerpolitiken sporrades att lyssna efter SIN GODA DAIMON (sina ideal) och därmed lyckades sniffa upp sitt sanna väsen (Solen) i det kreativa (och goda) femte huset. Nu har bloggaren distinkta om än rejält komplexa budskap på sin himmel (jag orkar inte ens tänka på att den goda och den onda daimonen förefaller kvittas mot varandra genom den ömsesidiga receptionen mellan Solen-med-Mars och Venus). 

Men den här fördjupningen rymmer principiella resonemang så att var och en själv kan studera sitt förhållande till den goda och den onda daimonen - de pusselbitar som själen då detta jordeliv började ännu inte hade integrerat i sin medvetenhet.

Det är dock fascinerande att Tvillingarnas enda verksamma välgörare - den enda medvinden (eller "power") denna ascendent givits - är förmågan att kurtisera: Venus. Tvillingarna på sanskrit kallas som sagt "Paret" (Mithuna) och avbildas ofta som ett par i älskog. Här klarnar med en gång den gåtfulla tolftehusbetydelsen "sängkammarens hemliga nöjen" som är specifik (vad jag vet) för indisk astrologi.

Men denna hemliga venusianska sysselsättning är alltså enligt hellenismens pusselbit ett uttryck (av flera) för den onda, förlustbringande daimonen och hos judarna den lägre och sämre instinkten. Man kan bara ge dem rätt: se tidningen Aftonhoran som nonstop söker binda underklassen i tankar på pengar och sex - detta är verkligen en exil och en förlust så att människan till slut ännu en gång står inför döden och inser att hon slarvat bort ännu ett jordeliv utan att ens fundera över "meningen".

Nog kan man säga att kopulationen universellt är ett tecken på att andesjälen valt en verksamhet på en lägre nivå än nödvändigt. Denna process tillhör den Vegetativa Själen, vilken andegnistan Merkurius nu förirrat sig ner till, detta är inte de levande människosjälarnas egentliga och eviga verksamhetsnivå. 

I dessa skönjbara symboliska grupperingar hör man vagt mänsklighetens eviga frågor om hur de kommit att reduceras till dödliga blötdjur och efterrationaliseringen att de måste vara andliga principer som fallit från en högre höjd och nu kopulerar för att hålla sin art vid liv på jorden, en art som i sig bara är en dålig kopia på den äkta varan - i himmelen kopulerar inte andesjälarna, de behöver inte eftersom de är eviga och vad betraktar Merkurius som en passionerad planet (Rajas guna) är det existensmaximum man upplever i den rena Luften tiotusen gånger mer intensiv än en kroppslig orgasm. 

Jag upplevde för många år sedan den intensiteten när den tusenbladiga lotusblomman under ett meditationspass öppnades och guldfärgat ljus tycktes rinna över min hjässa, samtidigt som jag var medveten om en energipelare längs ryggen, rödfärgad (passande nog) i bäckenet (könet) men övertonad i blått redan någonstans vid hjärttrakten. Den upplevelsen har aldrig upprepats, men det är inte svårt att jämföra den med sexenergin som inte alls kunde mäta sig med den gyllene fontänen (Jesus "levande vatten"?).

Logiken dikterar nu att själar skiljer sig åt så att inte alla under detta liv ens har som en potential att öppna sin gyllene fontän. I många horoskop är uppenbarligen den Vegetativa Själen en dominant kvalitet och givet Sveriges sekulära kultur finns inga incentiv att rena detta vatten. Det höga vederbörande presenteras som det liv svensken bör leva är i själva verket livet för en gris, en gris som just lärt sig bona om sitt hem lite extra och kanske resa ut i världen och knäppa lite semesterbilder för att inbilla sig att man levt och varit med om något. Dessa är själarna som har huvudet rejält under vattnet, fallna i den sublunära sfären och inte har någon att berätta om Vägen ut. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar