Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)söndag 1 februari 2015

Maria-Pia Boëthius och den perfekta reflektionenEtt erkännande först. Bloggen har ägnat sig åt en förenkling av hinduisk filosofi i sin fyrvåningsvärld med Jordelementet på botten, därovan Vattnet och i den supralunära världen antingen Luft eller Eld på topp. När jag återupptäckte Katha-upanishaden, återberättad genom en läsvärd kommentator, uppsökte jag den hinduiska termen tanmatras och påmindes om att de fem elementen (mahabhutas) föregås av dessa fem tanmatras. Man skulle kunna säga att de fem kosmiska byggstenarna existerar redan före världens tillblivelse, men på det eviga Intellektuella planet, som en tanke gudomen i evighet ruvar på. När jag därför kallat de fyra (eller fem) elementen metaforer för högre världar är det måhända de fem tanmatras jag borde ha nämnt. 

Men liksom det heliga mantrat AUM bara är den synliga (och hörbara) aspekten av det osynliga, eviga Ordet (LOGOS), dvs. det råder en kontinuitet och essentiell identitet mellan dem, kan man hävda att tanmatras och mahabhutas bara är olika sidor av samma mynt. Dessutom är det påfallande hur ofta den ena världen översätts i termer av den andra. Bibliska profeten Hesekiel ser fyra zodiakliknande väsen runt Guds tron, vilket distinkt påminner om de fyra element varav världen blir till, och hos den grekiske filosofen Platon existerar också fyra ursprungliga (tidlösa) "levande väsen" som tycks vara den omedelbara föregångaren till de fyra materiella element som från var sin ringhörna plötsligt börjar interagera och forma en värld. 

Den gamla tanken, där världen var evig och inte skapad av Gud i tiden, utgår således från att alla universums fyra hörn - det kosmiska rummet - alltid funnits. Det är ju ändå bara en åskådningsform som mänskligheten från sin kontorskubiska verklighet projicerar på verkligheten i stort (den inskränkta materialistens världsbild kan sammanfattas som en kub = bredd, längd, höjd + tid). Varje individuell själ är större än hela universum men har krympt - ju mer desto djupare involverad i denna världens umbäranden den blivit. Ja, Jordelementet är också en själ, den djupast fallna och alla som hänger sig åt det materiella är i någon mening delmängder av denna Själ. 

Svälte man ut Djävulen och inte ägnade hans kapitalistiska snaror någon vördnad, skulle Djävulen själv vakna upp ur sin sömn och återfå sin andliga medvetenhet. I stället jönsar folkmassorna med Satans ombud - makten och rovkapitalisterna - för sin patetiska aptit på den senaste mobiltelefonen eller kanske kunna klämma in ytterligare en utlandsresa i år. De här laboratorieråttorna kommer att dö utan att förstå labyrinten de drogs in i redan från början och därför kommer de tillbaka till världen med samma aningslösa brist på distans till sinnesretningarna. DET TAR TID ATT BYGGA UPP ETT AUTONOMT INTELLEKT, att bli en av de bevingade budbärare som flyger cirklar runt den idisslande boskapen nere i världen.

Jag tror jag sagt det förut, men det tål att upprepas: inget element är i sig ondare eller godare än något av de andra, den intellektuella essens eller tanmatra som hinduerna betecknar med ordet artha (som i engelskans "artisan" - hantverkare) är själva arketypen till denna världens skapare, Platons Demiurg, tacksamt demoniserad som Djävulen av dem som anser att detta solsystem är en kaputt konstruktion från början till slut. I den negativa evalueringen av vårt kosmos (med vilket jag avser vårt solsystem som ett slutet system och inte hela universum) har också Vattenelementet presenteras som den hungriga och månghövdade Hydra som så väl lämpar sig som illustration för den otyglade rovkapitalismen, marknadsliberalismen eller vad man nu vill kalla den. Redan hos de gamla grekerna finns förlagorna, den lägre Själen kallas irrationell till skillnad från den högre rationella Själ där de andeväsen vistas som har det goda omdömet att inte trassla in sig i det här jordklotets affärer.

Astrologin nyttjar alla dessa gamla tankar men aldrig har jag sett systemet vakna upp med en sådan inre koherens och logik som efter upptäckten av den sideriska zodiaken via den alltjämt vitala indiska gren som bär på en betydligt äldre kunskap än den västerländska grenen som stannat och startat om ett par gånger, minst.

T.o.m. utan känt födelseklockslag bekräftas Maria-Pia Boëthius omdömesgillhet (se krönika i ETC) av såväl den indiska astrologins Chandra lagna som dess Surya lagna, dvs. en karta som tar Månen som ascendent för en diskussion av psyket och en karta som istället placerar Solen i öster och tittar på handlingsmänniskan. Båda dessa ascendenter bidrar bara som "körstämmor" i den uppenbart extremt komplexa tolkning en indisk astrolog företar sig, men i brist på födelsetid får man ta vad som bjuds...

SURYA LAGNA (Solascendenten)Den här kartan fokuserar andesjälen (Solen), dvs det vi kanske bara förnimmer inom oss som en viljekraft och studerar aktivisten inom oss. Som ofta påpekat kan kartan tycks för grovkornig då Solen ligger i samma tecken en hel månad och dess disponent som mest hinner förflytta sig ett tecken. Men här finns ett antal tilläggssystem för att skilja dagarna i samma tecken åt och vilka bloggen aldrig befattat sig med.

Redan i gratisprogrammet ZET Lite finns en rejäl uppsättning subdivisioner av zodiaken av vilka många har senantikt ursprung:
Dekaderna är sub-zodiaker som roterar sitt fulla varv gång på gång under loppet av den stora zodiakens 360 grader och producerar tre sub-typer av varje soltecknen. Dessa subtyper ändras från tid till annan beroende på hur dekad-härskaren står placerad på födelsehimmelen vid den tiden.

CHANDRA LAGNA (månascendenten)En snarlik tradition till dekaderna är den hinduiska astrologins 27 månpalats (nakshatras) som också finfördelar psyk- eller sinnelagshoroskopet, för vad som annars skulle bli den orimliga tanken på att alla nyfödda barn under två till två och ett halvt dygn delar samma psykiska konstitution.

En annan metod för finfördelning syns på bilden i formen av individuella planetära härskare över varje grad i zodiaken. När astrologerna i senantiken sjunkit så djupt i överschematiseringens dårskap dog det klassiska kulturarvet ut. Det är därför vi kan se att västerlandet idag är döende, näringslivet och kvartalskapitalismen har nått samma grad av galenskap i sin omänskliga kvantifiering av arbetstagarens insats. 

Ja, inom många branscher har Rovkapitalismen helt rensat bort människan och tillsatt maskiner att göra arbetet. Människorna kastas in i fattigdom och uselt liv och män som smitaren Reinfeldt förmanar dem myndigt att det är deras eget fel att de är arbetslösa. Ersättaren Löfven maler på samma kapitalismens falska visa. Överheten är livrädd för dagdrivare som har tid att börja fundera över vilka mekanismer som egentligen driver den här samhällsbubblan...

Men nu var det exemplet Maria-Pia B det handlade om, det perfekta exemplet på hur välvilligt planeterna ibland kan placera sig och producera en berättelse om Vattenelementet när det inte är en sjukligt närig girigbuk. Faktum är att Boëthius horoskop på visst sätt är raka motbilden till Annika "Fallskärm" Falkengrens karta. Där bankchefens psyke i Vatten anfäktas av girighetens demon Rahu, där verkar den motsatta principen genom den utmärkta journalistens sinnelag. Och hon är verkligen Sveriges kanske ampraste kritiker av vad hon kallar råkapitalismen (nog så nära den här bloggens rovkapitalism).

För att ta sinnelaget först, så sker det underbara med den "fallna" Månen i Skorpionen att den rehabiliteras åtskilligt när Skorpionen äger första huset, ett av de goda husen. Även krigs- och olycksbringaren Mars blir härigenom en av de goda, liksom "vattenvännen" Jupiter (den Stora Välgöraren) som ju äger Fiskarnas tecken. Och som det faller sig är detta en Sol-Fisk som har den goda krigaren med sig medan den "tillfrisknade" Mars-Skorpionen huserar den både essentiellt och här också verksamt goda Jupiter. Eller med andra ord: en helt perfekt ömsesidig reception mellan de två Vattentecknens härskare.

Och ännu bättre blir det när man byter över till solascendenten för nu kopplas inte bara psyke och tanken om en solär aktivism ihop med den goda lyckans femte hus. Utifrån Solen i första hamnar istället Månen i nionde huset där det genuina samvetet verkar. Allt det goda som noterats verkar alltjämt men handlingsmänniskan Solen har nu en psykisk medvetenhet om det universella dharma om Guds vilja för mänskligheten.

Det spelar ingen roll om individerna uppfattar sig som agnostiker eller t.o.m. ateister när horoskopet på detta entydiga sätt avslöjar att de ändå gör det som är rätt i Himmelens ögon. Boëthius kanske skulle bli generad av att höra det, men hon räknas som en vän till Gud och är onekligen en av vår världs avatarer. Kanske Himmelen droppar ett par sådana här i varje land lite av och till så att det inte ska sakna röster som vittnar om Sanningen! 

Fiskarna är ju martyriets eller sanningsvittnesbördets eget tecken och det sammanhänger säkert med att Jupiter är Guds planet i denna värld och att Vattenelementet förknippas med spegellik eller reflekterande vishet. Tibetanska Dödsboken (dock inte äldre än cirka 900-talet om jag minns rätt) innehåller astrologisk-filosofiska traditioner som starkt påminner om läran on tanmatras om de fem proto-elementen som tillika anses vara kroppar eller höljen som själen ikläder sig. Utan en enda planet i Jordelementet synes Maria-Pia Boëthius nätt och jämt nudda vid marken. Hon är den rentvådda psykiska Naturens egen röst och hon ser och talar sanningen om de fasansfulla människor som tillskansat sig (den ekonomiska) makten över världen.

Med facit i hand och en gigantisk prostitutionshärva och rättegång över sig, minns att innehavaren till detta horoskop var påtänkt som Frankrikes nästa president. I backspegeln är det ju solklart vilken omoralisk slusk himmelen varnar för!Dominique Struss-Kahn uppfyller verkligen kriteriet på "horkarlens syndrom" - Mars och Venus tillsammans i påstridigt utåtriktad Eld samt, katastrofalt nog i det maktfullkomliga tionde huset för karriärism och realpolitik OCH i attack mot hans egen ascendent. Hans frenetiska Mars blev till hans egen olycka!

(Eftersom Solen ingår i härvan i makthuset måste man tänka sig att det är hans egen andesjäl som är destruktivt programmerad från födelsen - jag saknar inte exempel på Mars i tionde som attackerar personan och där individerna till synes utan egen förvållan drabbats av angrepp från myndighetspersoner eller förtal i det offentliga.)

3 kommentarer:

 1. Jag blev nyfiken på om M-P B skrivit något om Gud/Religion, och hittade en ETC-krönika betitlad "Jesus hade fördömt KDU" där hon bl a säger:
  "Något som verkligen chockat mig i valrörelsen är att Kristdemokratiska ungdomsförbundets, KDU, ordförande Sara Skyttedal krävt att ”vi” måste börja diskutera en gräns för antalet flyktingar. Hur är det möjligt att under en partibeteckning lånad från Jesus Kristus ens komma på den tanken? Vad tror hon att Jesus skulle ha sagt? Jag tror inte på gud men har inte gått ur Svenska kyrkan. Jag är uppvuxen med en djupt religiös och otroligt radikal pappa, CG Boëthius och hans bäste vän, Stockholmsbiskopen Ingmar Ström, nu döda, och jag betalar gärna kyrkoskatt till de som i kraft av sin tro orubbligt står på de mest utsattas sida; sådana som, idag, KG Hammar och Antje Jackelén. Jesus var, om han fanns, en revolutionär och en omstörtare, den civila olydnadens yppersta förkämpe, han skulle ha protesterat mot nazisterna i Malmö, också om han hade en och annan för sin tid utmärkande fördom. Men han skulle aldrig, absolut aldrig ha krävt att det sätts en gräns för barmhärtigheten."
  http://www.etc.se/ledare/jesus-hade-fordomt-kdu
  Man kan säga att hon är kristen till synsättet utan att kalla sig det. Det är motsatsen till dem som kallar sig kristna utan att vara det.

  Hennes vattenhoroskop påminner en hel del om Regina Lunds. Alex Schulman har skrivit kritiskt om henne nyligen, i rubriken stod det något om att hon var tokig el liknande ordval (men inte i texten) och Helin har bett om ursäkt för ordvalet i rubriken och publicerat en mångordig protest från Lund där hon säger samma sak ca tio gånger. Själv vet man inte vad man ska tro, om hon bara är virrig och överskattar sin mediala förmåga och utnyttjar kändisskapet för att få utrymme i spalterna, eller om hon verkligen har en genuin medial förmåga. Sanningen ligger väl som vanligt någonstans mitt emellan... I alla fall så kollade jag förstås in hennes horoskop för att få en ledtråd, och som sagt, mycket vatten, men även annat. Inget i jord. 17/7 1967. Månen i skorpionen är väl typisk, tänkte jag, för hennes ilskna protest. Sol/Måne/Saturnus/Jupiter i vatten som M-P, övriga planeter i luft el eld. En skillnad är att även Mars är i vatten i M-Ps horoskop.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Insiktsfullt av M-P B där. Schulmans rubrik noterade jag men jag läser inte hans texter och vandrade vidare. Lund intresserar mig heller inte och av din beskrivning tappar hon just den ömsesidiga reception mellan Månen och Mars som så humant stärker M-P B:s karta. (För Mars som en god krigare se också den grekiska vänsterledarens karta (bara månascendent - http://sidereal.hall-of-man.com/2015/01/krigarkonungen-himmelen-sande-till.html).

   Radera
  2. Nej när det gäller Mars/Venus liknar RL mera dig, med mars i vågen och venus i lejonet. Merkurius är i luft hos både henne o M-P (och dig) fast i tvillingarna.
   Säga vad man vill om henne, men man kan inte anklaga henne för luddiga och intetsägande förutsägelser i alla fall - hon har spått att prinsessan Madeleine ska få tvillingar. Och det får vi ju se om några månader. Det var i en förutsägelse om det kommande året, men jag läste inte vad mer hon sa tyvärr, så jag vet inte om resten var lika exakta förutsägelser som är lätta att se om det stämmer el ej.

   Radera