Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)



lördag 31 januari 2015

Astrologin - Teorin om Allt

Ett litet test bara för testandets skull och ett metodfel medvetet inplanterat för att testa läsarens engagemang! 

En sökning av lite drygt 8500 horoskop efter kartor inom sju kategorier - skådespelare, brottslingar, utvikningsbrudar, rasister, hbt-typer, ateister och finansmänniskor - utifrån antingen en Sol i Stenbocken och dess disponent Saturnus i Jordelementet eller en Sol i motsatta Kräftan och dess disponent Månen i Luftelementet. 

Valet av Solar gjordes godtyckligt, men man kan påminna sig att zodiaktecknen representerar en mängd polära motsatser, Hem/Karriär (eller Offentlighet/Makt m.m.), Komfort/Strävsamhet, Folkmassa/Ledarskap och mycket annat. Med Solen i Kräftan och dess disponent Månen i Luft sker det intressanta att klyvningen mellen den supra- och den sublunära sfären bryts eftersom Solen verkar nere i Vatten (Naturen) medan dess ägare Månen "tänker" eller konstruerar luftslott uppe i det blå (Luften). 

Ibland ger detta väldigt fina intellektuella egenskaper men ibland blir det bara dimmiga typer, folk som blandar ihop kategorier eller lever genom simpla livslögner som vaket folk genast genomskådar... Jag har funnit den här kombinationen av element mer intressant eftersom det dräller av sociala skandalskapare med någon form av "dissociation" mellan känslans och tankens element.

Solens placering i Stenbocken är en mild anomali då Solens egen natur är Eld och svårligen kan hitta sin frihet i det ljusbefriade Jordelementet eller med sin naturliga fiende Saturnus (i en skepnad herre över Jordelementet). Vad man får är en prima organisatör av det materiella eller en tänkare kring det som Jordelementet upplever som "verkligt". Detta är en enkel och trygg plattform eftersom alla kan peka på döda (objektifierade) ting och enas om att den verklighetsnivån existerar. Här är empirister av simplare sort.

Den andra solplaceringen, Kräftan, utlöste måhända den här studien genom det fräna angreppet i "Ynkryggar gapar efter polisstat". Inlägget lockade - sällsynt numera - fram ett troll till kommentarspalten, en individ fullständigt renons på de baskunskaper bloggen sökt förmedla men desto mer fylld av smuts på den låga personliga nivå som bloggen från första början hävdat att astrologin INTE i första rummet befattar sig med. 

Astrologin är en kartritning över förment kosmiska principer (organisationsprinciper), som BEMÄKTIGAR SIG INDIVIDER som inte är vaksamma på att de är andliga väsenden från en annan verklighet. Det är naturligtvis frestande att söka belägga tankarna hos antikens kartläggare med siffror. Om de inte bara satt och diktade upp tolkningsregler måste också de ha studerat många enskildheter och börjat skönja vissa återkommande mönster...

Sol.CAP & Sat.TAU,VIR,CAP
Sol.CAN &
Moo.GEM,LIB,AQU
antal
procentuellt
antal
procentuellt
1000
RANDOM
33
3,3%
17
1,7%
1118
ACTOR
19
1,7%
32
2,9%
665
CRIME
16
2,4%
9
1,4%
591
PLAYMATE
11
1,9%
14
2,4%
277
RACIST
4
1,8%
6
2,2%
268
HBT
10
3,7%
3
1,1%
216
ATHEIST
4
1,8%
7
3,2%
190
FINANCE
3
1,6%
3
1,6%


Att de sju kategorierna har ett så varierande medlemsantal omöjliggör direkta jämförelser i absoluta tal (den sociopatiska makthungern hos moderaterna bestod inte minst i att både deras förra och nuvarande partiledare använt statistiska uppgifter på detta falska sätt). Däremot kan man omsätta resultaten i procentuell andel av hela datasetet.

Ett särskilt problem är att Sol-Stenbocken och Sol-Kräftan med deras möjliga disponentpositioner skiljer sig så starkt från varandra. De 1000 slumpdatumen löper över många hundra år, vilket gör att slumpmässiga överbetoningar på vissa zodiaktecken undviks. 

Dessa två Solar avslöjar alltså hur slumpvariationen kan se ut från ett dataset till nästa. Men enligt följande granskning ligger båda vid eller inom gränsen för den slumpmässiga variation, där jag vid studiet av bara en parameter (en planet) konstaterat att avvikelser vid eller större än ±30% kan betraktas som en signifikant över- eller underrepresentation.

1/12 * 1/4 * 1000 = 21 (±30% = 15-27)
eller decimalt: 0,0208333 * antalet mätpunkter(1 placering * 1 element (3 tecken) * antalet mätpunkter)

I detta fall:
SO.CAN+dispElem + SO.CAP+dispElem / 2 = medelvärde 25
Signifikans vid eller utöver ±30%: 17,5-32,5 


Men de flesta dataseten är mindre och därför måste slumpfönstret vidgas för att undvika falska utslag om en "astrologisk effekt". Vid hyggligt stabila dataset om 300 mätpunkter har jag tidigare valt ±50% men som synes är några av de 7 grupperna ännu mindre. Jag lämnar till läsaren att dra sina egna slutsatser om värdet av dessa småstudier.


Med logisk mentalitet men bara ytligt förtrogen med statistikerns tillvägagångssätt använder jag nu några tillhöftade slumpintervall som procentsatser och applicerar dessa på de jämförbara procentuella värdena hos de 7 grupperna.

Eftersom vi nu uttryckligen ville studera två sorts Solar med deras disponents elementplacering kan vi inte som med de 1000 slumpdatumen slå ihop båda typerna för ett medelvärde. Gud, så tråkig all denna preliminära metodredovisning är, men alldeles nödvändig i den lek vi givit oss in i !

Återvänder man nu till tabellen var det ett resultat som markant skilde sig från de övriga: det var nästan tre gånger vanligare för folk i homo-bi-trans-gruppen att födas med identitetsskaparen Solen i "objektifierad" eller kroppslig Jord och med disponenten i samma predikament som med Solen i subjektivistiska och kännande Vattenelementet men med disponenten Månen i den tankebyggande Luftelementet.

Frågan är nu bara hur trovärdig den här markanta urspårningen hos HBT-folk födda i sideriska Stenbocken är, jämfört med naturbarnen Kräftorna, som procentuellt antyder en mindre tendens till HBT-anfäktelsen än de 1000 slumpdatumen.


Sol-Stenbocken i Jordelementet visar att både disponenten (Saturnus) och den faktiska "göraren" (Solen) valt samma verklighetsvåning och trots att man kunde tänka sig en "synergi" på grund av detta är detta tydligen en källa till den feljustering som HBT-fenomenet är, vad än de drabbade själva tror om att det finns tre, fem eller femtielva olika kön. De har fallit in i Jordelementets fälla: främlingskap inför sig själva genom att uppleva sig som enbart kroppsliga objekt. 

Om man minns att just Solen representerar andesjälens identitet saknar denna typ av andesjäl helt konstruktiv input när dess disponent står "jordad" eller kortsluten i Ondskans element. De är dem den reproduktiva principen, Naturen eller Vattenelementet har förkastat. "Själens fall" kommer till ett avslut i alienationens element, Jord. Från och med nu måste själen jobba, hårt och inte sällan kroppsligt för att återuppväcka sin insikt om de högre verklighetsnivåer där det blir allt tydligare att allt hänger samman och att det kanske ändå existerar en TOE (Theory of Everythning). Denna TOE ligger förstås inom NOUS som de gamla grekiska filosoferna kallade Guds intellektuella verksamhet - den gud som i evighet tänker blåkartan som vissa själar störtdyker för att uppleva "i det konkreta".)

HBT-gruppen består av 268 datapunkter, så låt oss normalisera den för direkt jämförelse med slumpgruppen. 

1000 går 3,73 gånger i 268. Vi multiplicerar således vår HBT-grupp med detta mått jämte antalet medlemmar av typerna Sol-Stenbock och Sol-Kräfta:

37 HBT-Sol-Stenbockar motsvarar 33 slump-Stenbockar
11 HBT-Sol-Kräftor motsvarar 17 slump-Kräftor

Nu måste vi återigen separera medelvärdena för slumpgrupperna och 33 Stenbockar ger signifikant avvikelse vid och bortom 23-43 (±30). För 17 Kräftor gäller intervallet 12-22.

Vi finner då att Solen i Stenbocken baserad på en "Själens Form" (Saturnus) i det andligt döda Jordelementet ger en signifikant topp i HBT-gruppen, medan Solen i Kräftan - Naturens huvudsakliga element - med nöd och näppe är underrepresenterad i den grupp som just representerar avvikelse från Naturens norm.

Trots att testet utfördes med skamligt små datamängder bekräftar det återigen att Kräftan har med HBT-fenomenet att göra. Det var när sexualitetens Mars "föll" i Kräftan - när "olyckan drabbade Naturen" som HBT-tendensen tilltog markant. Här har vi nu sett Kräftan ligga lågt när det kommer till HBT-tendensen, t.o.m. när dess disponent befinner sig i det efterhandsrationaliserande Vattenelementet.

Är det därför Adaktussons parti kristdemokraterna alltid varit så homofientliga? De värnar Kräftan - det lilla livet under Månen, den biologiska människan och familjen och producerar "Luft" eller ideologiska program runt denna minimala fläck av verklighet (som ibland inte sträcker sig längre än den egna familjebildningen). För dessa embryonala tänkare ter sig naturligtvis HBT-fenomenet som ytterligt väsensfrämmande - något helt annorlunda än deras eget duktiga fortplantande av en biologisk livsform. 

Det är symptomatiskt att Fredrik Reinfeldts Sol i Kräftan med Månen i Luft också spann luftslott runt den lilla "familjecellen" - hushållet - och var fullständigt oförstående inför alla dem som av olika anledningar inte kunde sörja för sig eller de sina utan hade blivit - i parasiten Kräftans tecken: en parasit på deras hushålls vitalitet och styrka. Jo, Kräftan är den kosmiska parasiten, men det upptäcker man först när man granskat samtliga 12 zodiaktecken noga och förstått hur den antika tanken tänkte sig gudarnas och djurens respektive världar.

Även de två typerna av Ateister ser ut att skilja sig en hel del, så även om det här är spekulativt normaliserar jag även dessa för att se vad som händer i absoluta tal:

1000 går 4,63 i 216 ateister. 


18 Ateist-Sol-Stenbockar motsvarar 33 slump-Stenbockar
32 Ateist-Sol-Kräftor motsvarar 17 slump-Kräftor

Med de nyss separerade medelvärdena för slumpgrupperna ger 33 Stenbockar signifikant avvikelse vid och bortom 23-43 (±30). För 17 Kräftor gäller intervallet 12-22.

Nej, den ateistiska villfarelsen påverkas åtminstone inte av de två astrologiska "komplex" - viss Sol med viss elementplacering för dess disponent - vi här har tittat på. Men kan hålla på länge med att lyfta fram olika astrologiska teser och kontrollera dem mot olika "kategorier" av människor eller verksamheter, men detta var en halv dags arbete så det får räcka för ögonblicket. 

Det var faktiskt en överraskning att HBT-gruppen visade sig sammanhänga med en överdriven jordbundenhet. Jag har flera gånger antytt på bloggen att sexuella identitetsstörningen skulle kunna vara en följd av dissociation mellan Luft och Vatten. Så fel jag hade! Vattenelementet VET vilken dess uppgift är. Det är när man blir för grovt kroppslig som förvirringen uppstår. Man hör inte längre Naturen utan börjar kära ned sig i andra, betraktade som kroppar eller Objekt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar