Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 1 april 2014

Vad är det för prat om "onda hus"?

Här ett litet experiment. Min samling kompletta horoskop med födelsetid växer trögt eftersom jag inte direkt jagar efter uppgifter. F.n. räknar programmet ZET till 1565 kartor med födelsetimma.

Av dessa har jag flaggat 67 eller 4,28% med "brott" - och dessa kan vara allt från karaktärslösa artisters ringa narkotikabrott till massmördare och t.o.m. folkmördare som Adolf Hitler.

Fanns det någonsin verkliga iakttagelser bakom den indiska astrologins tydliga differentiering mellan några ONDA hus och några GODA borde brottsdömdas horoskop tydligast synliggöra detta. Eller är de här tumreglerna så generella att man måste gå hela vägen och säkerställa ytterligare faktorer - t.ex. om planeten i huset har rollen som verksam (tillfällig) välgörare eller illgörare?

Jag hade inga uppfattningar före testet, men alltid nyfiken på om någon klassisk astrologisk lärosats skulle framtona...

Med en långt ifrån intuitiv skriptfunktion i programmet ZET (kräver en smula inblick i programmeringsvärlden) kan man bespara sig mödan att räkna manuellt.

p = SOL;
n ::= p.H1;
n >= 1

Genom tilldela variabeln p samtliga planeter, en och en, och i tur och ordning byta ut husen, får man snabbt fram totalen för de olika husplaceringarna. Jag inkluderar norra månnoden eftersom indisk astrologi tillskriver den en aktiv och riktad natur till skillnad från södra nodens huvudlösa och därför ofokuserade eller passiva natur. (Detta är konvention, men naturligtvis kunde man i så fall hävda att också t.ex. Venus är passiv, denna symbol för anpassbarhet.)

Deklarationerna på de två första raderna bearbetas genom "kommandot" på den tredje, att hitta den summa av planet och husposition som är lika med eller större än 1.

Ligger det något i talet om "onda" hus (6, 8, 12) bör brottsdömda uppvisa en numeriskt högre belastning på dessa hus än en slumpmässig population, eller hur? Hade inte underlaget varit så magert hade man kunnat jämföra utfallets procentuella skillnad med 1000 slumpmässigt genererade födelsedatumen (där man låtsas att de är horoskop med ascendent så att planeterna i husen kan räknas). Nu är 67 en så liten grupp att det får räcka med att observera eventuella avvikelser.

Planeterna i husen
hos 67 brottslingar
tot.
H1
8
3
7
4
4
5
8
5
44
H2
5
3
4
4
4
6
6
2
34
H3
3
6
4
8
3
12
5
6
47
H4
5
7
9
2
5
2
3
6
39
H5
9
8
4
6
7
3
3
7
47
H6
3
5
5
5
6
4
5
6
39
H7
7
8
7
12
9
6
6
7
62
H8
8
4
7
1
11
5
2
3
41
H9
1
6
2
3
5
7
5
5
34
H10
5
9
3
10
4
5
12
9
57
H11
8
5
8
7
1
8
2
8
47
H12
5
3
7
5
4
4
10
6
44


I genomsnitt 5,58 solar per hus och om vi menar oss ha en signifikant avvikelse vid ±50% (~2,8 resp. ~8,4) är det uppenbart att andesjälens planetära symbol båda lyckas bekräfta och förneka värdet av de goda husen på en och samma gång! Se hur brottsligt stämda människor missgynnas genom att i föga utsträckning födas då Solen står i "horoskopets bästa hus", samvetets och det universella dharmas nionde hus.

Men dessförinnan har alla tankar om att det lyckosamma femte huset, också det ett dharma-hus, skulle ha någon moraliskt upplyftande kvalitet. Tvärtom! Här hittar vi den enda signifikanta överrepresentationen bland brottsliga.

Och faktiskt, påminner man sig att detta är lekens och spekulationens hus och att snabba och lätta pengars Jupiter är en hussignifikator i indisk astrologi börjar en något annorlunda bild framtona än den man vanligen kopplar till begreppet dharma, en bild som mer liknar tanken om att Gud utkorar både helgon och förrädare för att livets spel ska gå vidare. 

Det var detta jag sade om att Fredrik Reinfeldt hade en verksamt ond Jupiter i det dharmiska nionde huset: han var utvald av det universella ödet att hjälpa svenskarna se vad som händer när själviskhet blir officiell regeringspolitik! Reinfeldt var ett gudomligt instrument för att söka väcka svenskarna i den motbjudande materialistiska själviskhet som den allt mer fördunklade socialdemokratin fört dem mot.

Fallet Reinfeldt var en specifik utsaga och hjälper inte för att formulera någon generell tanke kring bristen på solar i nionde huse bland dessa 67 brottslingar. Men det är ett omen som tycks säga: det är typiskt för en dunkel skurkmentalitet att Solen påfallande lite aktiverar det bästa i människan, hennes upplevelse av att tillhöra ett universellt och lagbundet sammanhang!

Hoppar man över Månen och läser av Merkurius kolumn förstår man varför också intellektets planet är underrepresenterad i samvetets nionde hus: Merkurius ligger alltid så nära Solen att man kunde förutse ett liknande omen om akut moralisk brist. (Minns också att Merkurius är tjuvarnas och handelsmännens gud.)

Månen är så mycket mindre än Solen, men å andra sidan en planet som tydligare kan skönjas i en jordmänniskas personlighet. (Solen är å andra sidan tydligare i andevärlden eftersom den tecknar den individuella och unika själen.) För psyk- eller sinnesplaneten noteras en överdriven placering för skurkarna och det är det äregiriga tionde makthuset! En tydlig drivkraft till brott är således ett psyke som identifierat sig med ytlig yttre status! Visst är det logiskt! 

Tyvärr stöder inte testet den inledande hypotesen att brottslingar skulle ha de onda 6e, 8e och 12e husen markant belastade! Totalsumman i 9e spalten skulle, om en simpel räknetrixare som Anders Borgs eller Fredrik Reinfeldt hade en världsbild värd namnet, indikera att dessa totalt inte är mer aktiva hos brottslingar. Åtta himlakroppar x 56 horoskop ger 536 mätpunkter som delat på de 12 husen ger genomsnittet ~45 placeringar per hus.

Lite intressant är det dock att sjunde huset sticker iväg! Om vi med ett halvt tusen mätpunkter nöjer oss med ±40%-intervallet står sjunde huset just på gränsen till överrepresentation. Det sjunde har ju mellanmänskligt samarbete, allianser och äktenskap som generell betydelse - kort sagt mänsklig kompetens eller de överenskomna former inom vilken själen tränar på att bli människa. 

Det finns en logik i att det här huset bränner till så hårt hos en grupp människor som uppenbarligen inte alls behärskar den sociala mellanmänskligheten utan tvärtom rånar och mördar sin medmänniska! (Antalet kokainsnortande folkligt populära svenskar i den här gruppen inskränker sig till en eller två och brotten är vanligen av svårare art.)

Notabelt många Venus placerar sig i sitt eget naturliga sjunde hus i väster. Venus kan röra sig lite mer framom eller bakom Solens position, men Solen i sig är inte tydligt disponerad till den något karaktärsförsvagande sjundehusplaceringen (den egna solära identiteten blir alltför beroende av umgängeskretsen med Solen i sjunde och individen kan upplevas som en falsk anpassling om man ser vederbörande skifta natur radikalt beroende på sällskapet). Också Venus (pengar, välbehag) tenderar att sukta efter tionde husets ytliga prestige och anseende om man är brottsligt lagd.

När vi så kommer till omoralens planet Mars ligger den i bana utanför Jorden och kan således ockupera vilket tecken som helst relativt Solen. Här är det intressant att brottslingar har en förhöjd förekomst av Mars i sitt korrupta läge i Skorpionens åttonde hus. Kalla det gärna ett "positivt" budskap om det åttonde husets onda karaktär där bristen på solar i nionde var ett "negativt" besked om ett underskott av samvete och högre medvetenheten hos den här gruppen.

När vi sedan kommer till Jupiter hittar vi, strängt mätt, det andra underrepresenterade huset och lustigt nog är det tredje huset andra halvan av den axel som är horoskopets mest "cerebrala" eller medvetna. Mot nionde husets högre intuitiva medvetenhet tecknar tredje huset en lägre form av förnuftsverksamhet, en sådan som bygger på logiska operationer - sådant man lär sig i grundskolan via t.ex. aritmetik. Det är inte första gången ett kvantitativt test avslöjar att det verkar existera "axlar" - vilket naturligtvis även indisk astrologi redan hävdat. Det tredje är t.ex. en svag spegling av det nionde filosofihuset, sägs det, och detta skulle då förklara t.ex. varför Månen i Tvillingarna har en tradition som filosof. 

Lustigt nog är det i hellenistisk tradition Månen förknippas med tredje huset och inte i indisk! Det är som om värdefulla insikter ligger utspridda i båda traditionerna. Månen motsvarar det indiska manas, människans lägre förnuftsfakultet och många yrken kräver föga mer än de yttre sinnena en inre manas (ett inre sinne) som bearbetar de yttre intrycken och vidtar lämpliga åtgärder. Man får nog acceptera att tredje huset både kan teckna ett mer lunärt förnuft och, i andra fall, ett mer merkuriskt dito, mer abstrakt och logiskt orienterat.

Vad underskottet av den stora välgöraren Jupiter i tredje huset tecknar för denna grupp som ett kollektivt blir således att brottslingar lider brist på grundläggande förnuft! De saknar Guru (Jupiter) som vägledare i deras tillägnelse av ett grundläggande förstånd eller logiskt förhållningssätt till livet.

Faktum är att dessa indikationer vi ser här, är mer talande som det rätt korkade pratet om "onda hus"! Vi har nu lämnar idioternas - Anders Borgs och räknenissarnas medvetslösa rabblande av siffror - som om kvantitet betydde något utan ytterligare precisering - och ägnar oss istället åt en samkörning av argument av kvantitativ och kvalitativ natur.

Beträffande den stora illgöraren Saturnus når den signifikans dels i sitt maktlystna och ytliga tecken och i det onda tolfte, och även här säger förnuftet att placeringarna är rimliga. För minns hur tolfte brukar kopplas till "kroniska" sjukdomar eller "långvariga" fängelsestraff" eller "permanent" exil och så vidare. Det luktar Saturnus (Kronos, tiden) om alla dessa tolfte husets attribueringar!

Men Saturnus erbjuder ett huvudbry. Irriterande nog är den underrepresenterad i det åttonde onda huset. Det här förstör varje försök till enkla spelregler...

Om Ketu/Drakhuvudet vågar jag inte uttala mig och det kanske var dumt att ge den en egen kolumn. Dess beteende är visserligen aktivt men sägs förstärka egenskaperna hos värdtecknets härskare. Det betyder att det i själva verket döljer sig ett antal olika Ketu-varianter bakom tabellen som inte alls säkert kan jämföras med varandra. Glöm den kolumnen!

Men fynden i det här lilla testet är faktiskt suggestiva, minst sagt. Totalsummorna är ett alldeles för grovt och obegåvat sätt att närma sig frågan om husens karaktärer. Men när man tittar på de två naturliga illgörarna Mars och Saturnus, då fick vi genast träff på två av de onda husen! Den indiska astrologen Narasimha Rao har (som jag misstänkt en tid nu) helt fel. En ond planet i ett ont hus kvittas inte alls mot varandra. (Märk dock att han säger detta, tror jag, om planetens verksamma natur, här befattar vi oss enbart med Mars och Saturnus som essentiella eller naturliga illgörare.)

Överraskande är att sjätte huset för fiendskap och olyckor INTE utmärkte sig speciellt hos brottslingar. Det tyder på att den här bloggen har överdrivit eländet som följer med det sjätte. Träldomen är, när allt kommer omkring, basen för hela västerlandets uppbyggnad, vilket Nya Moderaterna under sina åtta år tydliggjorde som ingen svensk regering i mannaminne lyckats med. Morot och piska, så såg den svenska högern på folket - som åsnor som skulle drivas att var och en bli individuellt "lönsamma"! 

Tänk om man hade en större mängd nymoderata horoskop med klockslag. Hur intressant skulle det inte vara att se om denna grupp som helhet också uppvisar samma skrämmande brist på bildning som de här 67 brottslingarnas näranog vakuum-liknande underskott i kunskapens och bildningens axel, 3e/9e, uppvisar.

PS. Testet har också påmint om att 10e huset är mäktigt, på gott och ont! Varför onda Saturnus i onda åttonde saknas i skurkhoroskop får bli en gåta att ta med sig vidare...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar