Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

ESTETIK:
Blogger/Google förstörde en gång mängder av bilder från de första åren vid ett omskapande av usla miniatyrer av original i GIF-formatet. Klicka för att se de skarpa originalen. Ser också dessa usla ut, högerklicka och välj "se bilden" .

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 26 februari 2013

Platon, abstraktionsförmågan och astrologin

"Låt ingen okunnig om geometri träda in i denna, Platons, akademi"

Från en engelskspråkig sida översätter jag följande stycke eftersom det Platon sade om geometrin i lika hög grad syftade på astrologi. (Det här citatet från Platon om stjärnskådande var med redan från bloggens början.)

Om de sena dateringarna på våra skriftliga belägg kan få oss att betvivla den här traditionen, återstår det faktum att den i andemeningen på inget sätt motsäger vad var och en kan se genom att läsa eller repetera det Platon säger om vetenskaper lämpliga som filosofins grundval i den sjunde boken av Staten, och speciellt det som sägs om geometri i VII 526c8-527c11.

Vi bör också hålla i tanke att för Platon var geometrin - i likhet med matematikens övriga grenar - inte ett ändamål i sig utan enbart ett obligatorium menat att testa och utveckla abstraktionsförmågan hos studenten. Det vill säga, studentens förmåga att höja sig över den sinnesdatats nivå som fjättrar oss till den här "synliga" domänen, den materiella världen och hela vägen upp till den rent begreppsliga sfären.

Och geometri, vilket kan ses i exemplet med slavpojken i [dialogen] Meno (80d1-86d2) kan också röja för oss existensen av sanningar (ett geometriskt teorems sanning, som i just detta fall det om dubbleringen av en kvadrat) som kan sägas vara "transcendenta" i det att de inte beror på vad vi kanhända tänker om dem, utan måste accepteras av varje förnuftig varelse, vilket i sin tur kan leda oss till frågan huruvida sådana sanningar kanske också existerar inom andra områden som etik eller ämnen som hänför sig till människans yttersta grund till lycka, vare sig vi förmår "demonstrera" dessa sanningar eller inte.

FAQ om Platon av Bernard Suzanne


Kopplingarna till astrologins bärande axiom, arketyper eller grundprinciper torde vara uppenbara, liksom astrologin som en kodifiering av mer eller mindre moraliska förhållningssätt! Det är detta som är skälet till att bloggen alltmer utmejslat ett galleri av hjältar och skurkar i takt med att faktiskt undersökningar antytt att vissa tecken (och planeter) faktiskt röjer en predisposition - just som antikens tänkare upptäckt. 

Naturligtvis är astrologins verkliga skådeplats inte världsrymden "där ute". Det bara så råkar vara, att "geometrins" grundprinciper verkar från en plats utanför tid och rum - kanske i Guds eget medvetande - och att allt som sedan utspelar sig i världen tar sin kurs både i medvetandet och i den så kallat objektiva omvärlden - i enlighet med vissa sanningar inbäddade i det Logos, det strukturskapande maktord som ligger vår verklighet närmast. Astrologin är ett försök att "geometrisera" eller synliggöra dessa Guds budord till mänskligheten genom sitt system. 

Det enskilda personhoroskopet, slutligen, är en studie i vilket "maktord" som styr den ena eller den andra enskilda själen. Personliga kartor kan röja allt från rent kaos och de mest grumliga förhållningssätt till lagar och principer och upp till omänskligt koherenta individer. Det är troligen den senare typen som kallas avatarer eller "nedstigande" frälsargestalter i den indiska mytologin. 

I viss mening skulle varje själens pånyttfödelse kunna ses som ett Logos nedstigande till en skräddarsydd kropp och ett livsöde, bara att den genomsnittliga själen inte är här för att lösa systemfel utan driven av otillfredsställda begär från tidigare liv. UNFINISHED BUSINESS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar