Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 30 juni 2011

En guds tjänarinna & anskrämlige Luther

Med Guds tjänare måste man stämma ner tonläget en smula. Så låt oss se hur köttet som klädde det logos som är prästen Annika Borg ser ut ur det astrologiska perspektivet. Jag blev nyfiken eftersom hon i skriverier i DN om att inte låta religionen få inkräkta på det politiska visar sig vara en trist reaktionär som identifierar sig med Martin Luther. 

Han i sin tur, fredlös som han var, identifierade sig med starka herrar för beskydd och som en konsekvens av detta blev ett reaktionärt äckel som hatade folk för att de understod sig att revoltera mot odrägliga förhållanden. Till hans sämre sidor hör också en extrem antisemitism sedan han insett att den judiska minoriteten var alldeles för intelligent för att lyssna på hans förenklade typ av kristendom. Från mina religionshistoriska kurser tycker jag mig minnas att då Europas bönder i allmänhet var analfabeter, var de judiska minoriteterna inte sällan trespråkiga.

Det finns två personer med samma namn i Stockholmstrakten, en i förorten. Men när jag ser den andre privilegierat bosatt i kulturmärkta Gamla stan och på en adress som rymmer ordet "själavård" kan man bara skratta över hur Livet vägleder den som är Livet trogen. Jag beräknar horoskopet för den senare.


Efter att ha sett det kompakta mörkret av Tamas guna - dårskapens och den materiella förblindelsens kvalitet i horoskop för Mammons tjänare i usla borgerliga politiker som prästens namne Anders Borg, Fredrik Reinfeldt, och flera andra toppnamn i sittande högerregering, inser man snabbt att Tamas guna verkligen kan representera den Mörkrets furste som från och med Upplysningen på 1600-talet iklädde sig det falska ljusets flagg. 

Det är ingen slump att Annika Borg i sin artikel just griper fast vid naturvetenskapens genombrott vid Upplysningen. Rationalismen, människans tro på sitt förnuft, ersatte en äldre tids respekt för visheten som lagrats i själva kosmos struktur. Upplysningsmännen hånade astrologin och utövarnas tanke om att livet genomsyras av Intelligens. Sedan dess har den aldrig riktigt återhämtat sig i samhället.

Det prästerliga psyket tillhör tveklöst Vattumannens tecken, idealens och organisationernas tecken. Kombinationen med konservativa åldermannen Saturnus talar sitt tydliga språk. Sinnet eftersträvar total uniformitet med den ideologi den tagit sin prägel av. I Jordelementet skulle man kunnat ha tala om att öppna sig för världen och förlora sin själ då Saturnus är naturvetenskapens signifikator men knappast andelivets. 

(Jag återkommer i inlägget om Harry Potter-författaren Joanne Rowling till traditionen om Saturnus som själens signifikator - astrologin är ett gytter av traditioner som kommit samman - se bara Hermes/Merkurius som såväl tjuv som gudarnas budbärare!)

Eftersom Saturnus essentiellt är Luft och i hemmaläge är det ingen tvekan om att sinnelaget är metodiskt, seriöst och ytterst strukturerat. Hade det enbart varit för den här kombinationen kunde man ha talat om en gammal själ. Men nu kontamineras den berättelsen av övermåttet av Tamas...

Den sadomasochistiska troheten mot denna världens herre går igen i den självutslätande Solen i Fiskarna, ytterligare mildrad genom kombinationen med den självutplånande men älskvärda Venus. 

Inför denna mildhet är det ingen tvekan om att den grovt tillyxade världen vinner prästens fulla och underdåniga gillande. Borg är inte långt borta från Luther i astrologiskt anseende, utan har också sökt sig till någon som kan ge henne tjocka väggar och världsligt skydd. Månen med Saturnus är också en företrädesvis rationalistisk kombination och därav Borgs förbehållslösa respekt för vetenskap. Andra tunga tänkare under Vattumannen, rymdflygingenjören och skarpe vetenskapsfilosofen Wolfgang Smith (katolik), har tvärtom anat att scientismen är Djävulens senaste sätt att locka människan upp på hybrisens altituder!

Horoskopet indikerar tveklöst en så bra effekt man kan hoppas uppnå med en så kraftfull dragning åt Djävulen och hans värld. Men det är knappast den kristendom mästaren predikade, den var subversiv och respektlös gentemot överheten. 

När bibelstudenten möter alla Nya testamentets motsägelser, där Jesus ömsom rövslickar överheten och ömsom faller ut mot den, gäller det att tillämpa välkända metoder inom exegetiken. De berättelser som ger en obehaglig bild av Jesus, en bild av en revolutionär, kan göra större anspråk på att tillhöra den sanna historien om honom, än de tillrättalagda och sockrade historier där Jesus bara är alltför snabb med att bedyra sitt totala ointresse för det politiska. 

Kristna har sedan Luthers lära om det världsliga och det andliga regementet lullat sig själva till sömns i denna ofattbara självlögn.

Borgs horoskop kan således sorteras till bloggens växande samling (höger- eller vänstervridna) av Satans budbärare på jorden. Det krävs stor kraft av dem som fötts under Mörkrets kvalitet att förmå se hur de växer allt hårdare in i det som inte längre är det levande nuet som Jesus pekade på. Detta levande nu möter i Mörkrets motsats, Sattva guna - medvetenhetens lätta stoff. Däremellan råder kriget om själarnas orientering i passionens, Rajas, kvalitet. Uppenbarelseboken lärde för sin tid ut att alla förhållningssätt var att föredra framför det ljumma accepterandet av sakernas tillstånd. Historien har nu gått sina varv och vi är där igen.

*****

Bonusspaning

Låt oss kasta en blick på alkoholisten Martin Luther som väglett prästen Borg att förespråka en skarp åtskillnad mellan privatreligiösa tankar (Fiskens resignation innanför det tamasiska Mörkrets murar) och det hårdföra Svärdets väg på utsidan.

Luther var som bekant fredlös och det är remarkabelt hur väl en livsgärning (Solen) i kvinnohärbärgets fjärde hus motsvarar hans liv på flykt. Indikationen dubbleras faktisk av att även Månen ger ett rent, negativt Vattenbudskap, men nu från det onda fjärde huset för korrupta själar som får tjäna av sitt straff.


Märkligt nog matchar båda Ljusen i Vatten bloggens många horoskop för alkoholiserade eller sexmissbrukande celebriteter, och uppenbarligen måste Luther ha degenererat svårt. Utan att längre i detalj minnas hans livsfaser, kan man gissa att hans alltmer oförblommerade judehat var parallellt med den tilltagande dryckenskapen. Livets ingång och utgång tecknas ju av Månen och det är passande att se denna i åttonde huset, med läsarten själens (om än inte andens) korruption mot livets slut.

Hans krig mot Moderkyrkan syns bara alltför väl i det stirriga och oroliga tredje huset. Man kan se ett direkt samband mellan alkohol och vinande vindar i tredje Lufthuset. Vågens tecken är inte i balans i det här horoskopet, och det blir naturligtvis inte bättre av fäktandet mot nionde huset för högre medvetandet och sann religion. 

Hungriga Rahu i Väduren i nionde, angripen av en skadad Mars i opposition till sitt eget tecken, antyder alla möjliga religiösa synder, andligt högmod inte minst, men även en omogen vilja att prestera. Hur mycket än Luther kom på att det blott var genom "nåd" - dvs. genom att tagga ner - han kunde nå mental klarhet, omvittnar hela hans uppror mot moderkyrkan om att han i själva verket inte förstått mycket alls. Varför annars revoltera mot en auktoritet bara för att i nästa andetag återigen predika underdånighet inför överheten? 

Jag upprepar: det vi ser i tredje huset är så skadat att det knappast tycks finnas någon möjlighet att uppleva andliga realiteter, Luther pratade bara om att finna relativt psykiskt lugn i en helt överhettad hjärna.

Låt ingen tro att det var teologiska spetsfundigheter som drev Luther, horoskopets 3e/9e-husaxel visar att han var spritt språngande galen. Vågskålar i vild obalans. När han deklarerade att fursten är given all världslig makt var också det bara ett uttryck för hans svårartade kognitiva dissonans.

Ett andra utlåtande om Luther.

Det är inte små ord att kalla en berömd religiös reformator sinnesrubbad. Tack vare Luthers kända födelsetid kan Ho Lo Li Shu-metoden från Mingdynastin konsulteras. Den kinesiska deterministiska kalendern indikerar genast att det händer något i hästväg under det fyratimmarssegment där Luther har en fot i vardera av två stycken tvåtimmarssymboler.

Å enda sidan beskrivs han som ett så överspänt psyke att bara ett totalt åskväder kan lösa upp anspänningarna (HSIEH, Förlossningen), ett tema som mycket väl kan läsas på ett religiöst plan, men som jag i många sekulära fall har sett resultera i ofattbart otrevliga och övertaggade människor! Riktigt vidriga svin, om uttrycket tillåts!

Den andra foten har Luther i en tidrymd som betecknad som FÊNG, Överflödet. Också detta beskriver ett extremt instabilt och ohållbart tillstånd. Låt oss kalla det en peak-upplevlse. Hur kortlivad de här optimala femton minuterna i rampljuset är framgår av den allusiva texten om risken att "overstay one's welcome":

Bottom nine:
Encountering one's matching Lord [or: host].
Ten days [but not more] is without disaster.
Departing [for this meeting] will have its reward. 

Texten hämtar sin metaforik från det gamla Kina då lärda män vandrade runt från en feodalherre till nästa och sökte sälja sin "visdom" mot mat och en tids uppehälle. Det här är är som sagt en bildlig indikation men den är redan bokstavligt uppfattad remarkabelt lik Luthers faktiska öde! 

(Ibland undrar man hur djupt den kinesiska anden nått i vishet genom att kontemplera tingens lagbundenheter. Min far förutspåddes t.ex. sluta sina dagar som HSIEN, "Den Skälvande". Han fick Parkinson vid 58.)

Redan här, i den typiska FÊNG-situationens initialskede varnas den vandrande predikanten för att han drar katastrof över sig om han pressar situationen för långt.

I kombination med det föregående födelseominat, som distinkt försämrar det senare, ligger vi verkligen inte långt från den derangerande småskolelärare (tredje huset) som inbilskt söker framställa sig själv som Den Högstes representant (nionde huset). 

Någonstans kan man läsa in Luthers inbilska föreställning att han skulle kunna reformera moderkyrkan men allt han lyckades med var att splittra den. "Åskurladdningen" i kombination med gatupredikanten som varnades för att besvära sin värd mer än en vecka (den kinesiska veckan var tio dagar lång).

Notera hur religionens och mästarens Jupiter "bara" befinner sig i tredje och där är avsevärt störd av överdriven libido (Mars + Venus) och en förvisso upphöjd Saturnus för en genuin vilja till rättvisa. 

Men Saturnus är också repressiv och libido och repression på samma ställe ger kanske just det kineserna direkt ringar in: ett högtryck som kommer att göra sig själv helt omöjligt!

Det är tur att kristendomens originaltexter finns kvar, de studeras bäst utan Luthers ängsliga rövslickande världsliga benefaktorer och förmaningar till andra att följa hans exempel.


Vem myntar uttrycket "kulturellt kapital"?I en doktorsavhandling [1] om några astrologiska fragment hittade bland Dödahavsrullarna i Israel - skrivna baklänges och med flera olika handstilar för att hindra oinvigda att förstå karaktärsanalyserna - kommer författaren in på franske sociologen Pierre Bordieus teorier om "kulturellt kapital".

Uppenbarligen var författarna bakom handskrifterna högt bildade eftersom de behärskade flera språk (grekiska ord är instoppade i hebreiskan) och även gammalhebreisk handstil. De ville monopolisera sin kunskap om människans inre natur! Kulturellt kapital! [2]

Jag hade en misstanke om vilken horoskoptyp som ens kommer på tanken att mynta en fras som "kulturellt kapital" - alla som kan sina 12 zodiaktecken bör tänka samma tanke nu! - och sökte mannens data på Wikipedia och Astrotheme. Den franska astrosajten hade, som jag hoppades, födelseklockslag på landsmannen men hade pinsamt stavat fel på ortsnamnet! Jag säger det, fransmän är inte riktigt att lita på!

Och naturligtvis var sociologen född med Oxens tecken, pengarnas eller kapitalets tecken! Och passionens Mars för en extremt fixering vid penningen! (Mona Sahlin, Mars-Oxe plus Mån-Oxe i tionde huset, var inte socialdemokrat, hon var en marknadsliberal materialist!)Men hur kommer man på tanken att tala om kulturellt kapital? 

Jo, genom att låta Månen ligga i Lufttecknet Vågen så att den simpla penningen upplevs som något finare, något mer eterisk än sordida Jorden! 

Se Fredrik Reinfeldts Sol-Kräfta i 11e huset för inkomster via tjänst och hur denna Sol direkt disponeras av Månen i samma Våg: också han upphöjer Penningen intill det parodiska, i hopp om att tillräckligt många ute i landet ska vara lika outvecklade i själen som han själv och svara på signalerna till det själviska (Kräftan) inom en människa, det som bara söker sin egen eller den närmaste gruppens trygghet.

När jag sedan tittar på inledningen på Wikipedia brister jag nästan ut i skratt. Aldrig har jag sett ett kort stycke text så exakt ringa in horoskopets begränsade spännvidd! Se vilka nyckelord du kan identifiera här, notera hur nästan allt är rumsligt, spatialt - så typiskt materialismen, Oxen och Kräftan!

Starting from the role of economic capital for social positioning, Bourdieu pioneered investigative frameworks and terminologies such as cultural, social, and symbolic capital, and the concepts of habitus, field or location, and symbolic violence to reveal the dynamics of power relations in social life.

His work emphasized the role of practice and embodiment or forms in social dynamics and worldview construction, often in dialogue and opposition to universalized Western philosophical traditions.

Med "oppositionen till de universella västerländska filosofitraditionerna" kan man läsa in vad man vill, sedan man sett att han "byggde" på tänkare som Marx, fenomenalisten Husserl, med fler. Pierre Bordieu är alltså en fiende till den filosofiska idealismen som startade med Platons lära om en högre verkligheten än den materiella. Vi förstår nu något av Reinfeldts problem, också Sol-Kräfta med Månen i Luft. 

Båda männen har huvudet (Solen) under Vatten och det är inte en bra utgångspunkt för att reflektera över livets högre ting. Månen i Luft ger i de här fallen bara en låtsasbild av en intellektuell, en tänkare, men hela deras orientering är rakt ner i Vattenelementets värld, Månens värld, de inre fablernas värld.

I sitt fabulerande kommer en fransk snobb som Bordieu upp med idén om att den som kan kulturkoderna är "förmer", Reinfeldt listar ut att den som inga pengar har ska tryckas ner ännu hårdare i ett samhälle där man eliminerat staten och låter Rovkapitalismen härja vilt. 

Vi talar om långt gången sinnesförvirring i båda fallen, men jag har ofta påpekat att "dissociationen" ofta är förrädisk och desinformationen från dessa människor är svår att detektera, åtminstone om deras lögner sammanfaller med hela samhällets självlögn.

Bordieus horoskop stärker mig i en uppfattning jag haft tidigare (men inte redovisat) att livslinjen, Måne --> Sol, mellan Luft och Vatten, handlar om ett barndomshem i ideologins tecken (Måne i Luft) men där individen aldrig lyckas nå en egen individualitet (Solen). Solen i Vatten fortsätter drömma drömmen som var given genom föräldrahemmets värderingar (Måne i Luft). 

I Bordieus och Reinfeldts fall är problemet extremt eftersom deras Sol just disponeras av Månen! Se vår nuvarande statsminister som en som aldrig växte upp och fattade vad verkligheten utanför hans mytologiska ideologi handlade om! Detta är skrämmande att säga, men uppenbarligen väldigt nära sanningen. Reinfeldt har aldrig haft ett jobb, han är en politikerbroiler.

*****

Bonusspaning.

Så fort jag såg Wikipedias foto på Pierre Bordieus vänligt jordnära utstrålning tänkte jag på en ung konstnärlig musiker vid namn Peter Gabriel. Så här:Bordieus Oxascendent märks som ett stadigt, något fyrkantigt ansikte, medan Gabriels ansikte är smalare. Men det finns något i "tonläget" på båda männen, kanske är det den veka, feminina blicken på dem båda, som skapade associationen. Peter Gabriel minns jag bäst för att han surade när CD-skivan ersatte den äldre LP-skivan. 

Den längre speltiden på det nya formatet skapade under en tid fenomenet med "bonuslåtar" för dem som köpte CD:n. "Nu måste jag jobba en hel månad ytterligare varje år för att fylla CD:n", var Peter Gabriels surmulna kommentar i pressen. Fixering vid det konkreta kapitalets status i förhållande till den kulturella ansträngningen, någon? 

Oxen har den paradoxala naturen att den är ett tålmodigt dragardjur, en arbetsoxe, men samtidigt ett av naturen lättjefullt kreatur som bara vill stå och idissla och upprätthålla sin homeostatiska balans. Ett i grunden improduktivt tecken som jag tror Reinfeldt hämtat som förlaga för sin sjuka mardröm om ett helt folk av sovliggande bidragstagande svenskar.

... Här trodde jag att jag hade sparat Peter Gabriels horoskop och att jag skulle hitta ett horoskop med stark Oxe, kanske Solen, för att förklara att samma "vibb" går ut från båda männen. Men så var det inte, ibland sviker minnet totalt. ...

Lyckligtvis hade AstroDatabank A-rankad födelsedata, och den minsta gemensamma nämnaren, den feminina och harmlöst mjuka blicken, visar sig inte ha med Oxen att göra utan - naturligtvis! - Kräftan.Peter Gabriel har Kräftascendent. Tecknet som gillar att vila och återhämta sig, dvs. återigen Fredrik Reinfeldts Kräft-Sol - som han av någon anledning vill lasta på andra och säga att DE ligger och latar sig på statens bekostnad. Reinfeldt har f.n. 144.000 i månadslön för att inte göra något alls. Hans grundfilosofi är ju att en stat ska blanda sig i så lite som möjligt....

Markeringen av Gabriels Sol-Vattuman (blå Luft) i Skorpionens åttonde hus (grönaktigt Vatten), är bara en påminnelse om osynken mellan Luft och Vatten, bra för artisteri men i åttonde huset möjligen en källa till problem. Gabriel togs in för sluten psykisk vård en tid på 70-talet och ägnade många år i psykoterapi eftersom han inte kunde hantera en skilsmässa på vettigt sätt.  (Mars i tredje merkuriska huset sammankopplad med "kapade" Draksvansen kanske är en bidragande faktor här.)

Astrologen Charles Carter menade sig (ur västastrologiskt perspektiv) att ha notera fall av mycket dåligt humör när åttonde huset var starkt ockuperat. Jag har en nära vän med Solen i Oxen åttonde - hemskt dåligt humör!

Kräftascendenten hos Gabriel ger paradoxalt nog (med det dåliga humöret) en överkänslig natur, och här har vi en något märklig Venus i stenhårda Stenbocken i 7e partnerskapshuset att fundera över, tillsammans med en fallen välvillighetsplanet (Jupiter) i Stenbocken. Rimligen mixade budskap, indisk astrologi ogillar Venus - fresterskan - i äktenskapshuset eftersom hon bryter upp äktenskap! 

Vad en fallen Jupiter i sjunde kan innebära är jag osäker på? Äktenskap för statusens skull? I Tiger Woods horoskop gjorde Jupiter i sjunde verkligen inget gott, planeten vill sin frihet medan sjunde huset handlar om en överenskommelse om trohet...

Gabriel har ägnat sig mycket åt "låg", dämpad och introvert musik (albumet US och mycket annat), och det förvånar inte att hitta honom kraftfullt under Vatten/Jord (axeln från 1a till 7e är verkligen framhävd) - precis som  "stämningsmusikens fader" (ambient), Brian Eno

Eno har Månen och formgivaren Saturnus i Kräftan: formalisering (och nedslöande) av de förbiflyktande stämningslägena i Månen: oändligt långsam, nästan stillastående ambient! Hans Vatten/Jord-betoning kompletteras av Solen i just det, Oxen. En av hans viktigaste skivor hette ON LAND, och det är i princip bara 40 minuter av pluppande läten från sumpmarken. 

Jord och Vatten = gyttja, den okomplicerde sinnevärlden.

Åtminstone har inte Brian Eno släppt några dumma floskler om "intellektuellt kapital". Dessa snobbiga fransmän!
:-)

_____

1. Mladen Popovic: Reading the Human body - Physiognomics and Astrology in the Dead Sea Scrolls and Hellenistic-Early Roman Period Judaism (2007)


2. Historisk exkurs. Jämför den judiska sektens "intellektuella kapital" med hur den här bloggen bara vräker ur hemliga nycklar till mänsklighetens skilda dispositioner i linje med Jesus befallning till sina anhängare - tvärt emot Dödahavsrörelsens sekretess sa han att man skulle "ropa ut hans viskningar (esoteriska hemligheter) från hustaken" (Matt 10:27). Jesus som sin tids Wikileak? En som avslöjade hemliga läror till var och en som ville låna dem ett öra?

Av ekona av den här mannen i Nya testamentet tycks han enligt vissa passager ha haft ett horn i sidan till rörelsen. På ett ställe i Johannesevangeliet (3:34) som jag ofta nämnt tycks han förneka värdet av esséernas astrologiska system: "Gud delar inte ut anden efter mått". 

Detta ska jämföras med horoskopresterna från Qumran, där människor tycktes bli indelade i olika grupper beroende på sin del i "ljuset" respektive mörkret "mörker". Nio poäng delades ut och de kunde placera sig i "ljusets hus" resp. "mörkrets hus". 

Doktorsavhandlingen har inte lyckats övertyga mig om att det skulle handla om en niodelning av zodiaktecknen och att "tre poäng i ljuset" helt enkelt är att 3/9 av ascendenttecknet hunnit stiga i öster. Tyvärr är texterna för trasiga för att det någonsin ska gå att begripa vilket system som användes. Så lite läsbar text återstår att det inte går att begripa systemet alls.

Det är därför meningslöst att framlägga den alternativa idén att judarna använde ett system liknande det indiska, med nio planeter (de sju plus månnoderna) och att ljusets och mörkrets hus inte alls har med en ascendent i en av nio möjliga lägen att göra, utan bara är en enkelt redovisning av hur många av de nio planeterna som är synliga på himmelen och hur många som ligger dolda i "underjorden" vid födelsetiden i fråga. 

(Rahu och Ketu är inte synliga men man har hittat månkalendrar bland Dödahavsrullarna och gruppen kan mycket väl ha haft kunskapen att beräkna Rahus och Ketus position i zodiaken.)

Inte ens idag är det särskilt lätt att få fram födelseklockslag, och tror dessa religionshistoriker verkligen att ens en födelse på hundra kom med en så precis tidsangivelse att det ska vara någon idé att niodela ascendenttecknet. Jag ångrar att jag slängde ut 1.400:- (!) på denna doktorsavhandling. Den sade i princip ingenting som man inte kunde läsa sig till på annat håll...

Var Jesus en medlemsaspirant som blev förkastad för att han hade för många poäng i mörkrets hus? Ett märkligt ställe i Nya testamentet kan tyda på det. Någon minns svagt, att "han kom till det som var hans (den inväntade höga messiassjälen), men hans eget folk accepterade honom inte (Joh 1:10-12).

Detta har brukat förklaras som en antisemitisk passage, en förbittrad hänvisning till att det judiska folket som helhet inte skulle ha accepterat Jesus och hans budskap eller anspråk på att vara den inväntade konungen. Men givet esséernas granskning av aspiranternas horoskop och kroppsformer ("fysiognomi"  = att utläsa karaktär av huvud och kropp) kan det lika gärna ligga en helt annan förklaring till att Jesus drog ut på ett eget tåg i byarna med en särskild kärlek till de vanskapta och "lågpresterande" - samhällets olycksbarn. Han hade sökt sig till rörelsen men fått underkänt på astrologiska grunder.

Nu tror jag inte det var så det gick till - han var en av esséerna eller "Ljusets barn", vilka han lovordar och uppmanar åhörarna att liera sig med i ett annat bibelställe. Ljusets barn, eller en senare version av gruppen skulle så småntingom inleda det judiska upproret mot ockupationsmakten Rom, och detta är en huvudanledning till att så mycket om Jesus liv är svårt att få ett grepp om. En viktig sida hos huvudpersonen har helt enkelt skrivits bort ur historien vilket gör det till ett lände att försöka förstå de texter som berättar hans historia. Det saknas enormt mycket detaljer, inte minst är den politiska kontexten totalt frånvarande! Skönmålandet har redan börjat då evangelierna tar form.

Den synske Edgar Cayce (1877-1945) dog ett år innan Dödahavsrullarna hittades och många år innan någon lyckades knäcka de kodade horoskopen. Antingen gissade han perfekt under hypnos eller också såg han in i det förflutna. Han deklarerade nästan i förbigående att esséerna valt ut människor med perfekta kroppar och också med hjälp av astrologiska metoder!

En äldre kvinna vid namn Judit skulle ha undervisat Jesus i Dödahavsklostret (som han beskrev som en skola) under dennes barndom. Denna kvinna, visade amerikanska reportern Jess Stearn på 80-talet (sedan alla i Cayces generation dött ut) hade i början av 1900-talet varit en av USA:s mest kända tidningskolumnister. Hennes tankar trycktes i en mängd tidningar över hela USA. Stor och mäktiga människor hade sökt sig till Cayce för att ta råd av hans märkliga "berättarröst". 

I Judits undervisning till lilla pojken Jesus ingick  astrologi! Möjligen tog den vuxne Jesus avstånd från de metoder genom vilka han själv kommit till. "Gud delar inte ut anden efter måttangivelser". 

Enligt Cayce hade gruppen valt ut 12 perfekta unga flickor som potentiella "mottagare" till den inväntande själ som skulle bli deras konung (messias). Det var Maria som "kallades" till uppgiften och Cayce under hypnos insisterade på en jungfrufödelse!

Edgar Cayces omfattande berättelser om tilldragelserna i Palestina hör till de mest fascinerande av hans 14.000 tranceföreläsningar, men som helhet broderar de bara ut de kända bibelhistorierna, lägger till en del detaljer och förnekar ett och annat. De kryddar med "bekräftelsen" om att Jesus reste i världen, ändå bort till Persien och Indien (och lärde sig yoga), under de "förlorade åren" Nya testamentet tiger om. 

Ur ett skeptikerperspektiv skulle man därför kunna hävda att det var rena lyckträffen att han både korrekt placerade esséernas huvudkvarter vid Döda havet (kända historiska källor antydde redan detta) och tillskrev rörelsen fysignomiska och astrologiska läror. Båda var välkända företeelser i den hellenistiska omvärlden fastän det på 1930-talet inte var känt att även judarna praktiserat dem. 

Horoskopfragmenten från Qumran har på olika grunder, kol14-test av pergament och handstilar, daterats till cirka 50 fvt eller något senare. Det gör dem till det absolut äldsta tecken på judisk astrologi som hittats och placerar dem - lustigt nog - nästan exakt i det tidsfönster där en Judit skulle ha kunnat levt och undervisat en liten pojke...

Gry & kladdigheten

Gry Forssell säger att hon inte googlar sig själv, blir ledsen av det hon ser. Jag förmodar att det handlar om uppkastningarna från den unga svenska pöbeln - näthatet från människor som aldrig kommer att bli något alls i sina liv (en individs potential går i dagen tidigt). 

Men inte heller den här bloggen var värst nådig i genomgången av hennes horoskop. Och det kanske finns fog för det kärva omdömet. Eller vad säga om en människa som har så lite koll över sin egen image (eller bra koll!) att sådana här rubriker resulterar:Det är naturligtvis Månen i Kräftan som ligger bakom det här uttalandet. Astrologins mest renodlade sinnebild för det avgrundsdjupa begäret. Gry säger det själv: hon kan inte sluta titta. Samma själsdefekt uttrycker sig också som shoppomani (en annan av hennes åkommor - se tidigare inlägg) och torskar och porrsurfare. Här har vi alltså en renodlad bild av Kräftan som en av antikens fyra laster

Den här exceptionella primitivismen, att fingra på männens kroppar det är en annan historia (alla har nog mött den här beröringstypen någon gång - ett fascinerande släkte). 

Beröringssinnet ligger intressant under Luftelementet - tänk "smekande vind mot kinden". Jag tror jag i något äldre inlägg kopplade beröringen till Jordelementet, om så kan ha varit åberopar jag förvirring ev. baserad på västerländsk tradition. Den försiktiga vinkling mot den indiska grenen som bloggen följer är emellertid otvetydig: Luft är beröringssinnet, precis som Eld (oproblematiskt) står för synen.

Gry har såväl Solen som "kontakttagaren" Merkurius i Luft! Men jag kan inte slita mig från tanken om Jordelementet som beröringens element - fysikalitet, kropp, "något att ta i". 

Och det visar sig att Gry har Vattumannens härskare Saturnus - essentiellt en Luftplanet - rustik och stadigt förankrad i Jordtecknet Oxen, varifrån den sänder ut sin kontrollerande, fastgreppande arm mot Solen i Vattumannen! "Sol" är platshållare för "män" kan tilläggas. Modellen kan testas på andra "klängiga" eller "kladdiga" personer! Men jag misstänker förstås att beteendet kan uppstå under flera olika konfigurationer.
:-)

Mörkermännen Borg & guru Friedman

Ingen kan ha missat dagens ena nyhet: Svenskt Näringsliv anser utbildningar i humaniora olönsamma och vill genom regeländringar ytterligare strypa det redan hotade svenska intellektet (min kommentar om den saken här, mothugg från studentkårerna här). 

Det måste vara ren och skär dumhet som får dem att ens torgföra sådana tankar - folk inser ju genast att de bara är ute efter att binda upp medborgarna ännu djupare i löneslaveri. Alla, handen på hjärtat, drömmer egentligen om mer kvalitetstid, tid att fördjupa sig som människan och nå harmoni - ingen vill ha Fredrik Reinfeldts bisarra påbud till kvinnorna i början av året, att de alla ska eftersträva heltidsjobb! (Den mannen är tappad bakom en vagn!)

Den andra nyheten är mer insidiös. Regeringen Reinfeldts bakomridåerna-hantering av sjukvårdsreformen. Som andra sagt: nu förstår man plötsligt avgångna ministern Husmark-Pehrsons inte alls förflugna ord om att försämringarna för de sjuka var för att köpa det friska folkflertalets röster (jobbskatteavdragen). 

Det visar sig av en hemlig promemoria som Göteborgs-Posten publicerar (och som distinkt köpte högerorganet DN censurerar friskt i de mest pinsamma delarna) att Anders Borgs departement direkt lade sig i arbetet och avslöjade exakt hur cynisk människosynen hos Nya Moderaterna är. Vår roligt hippa Anders Borg är samma gris (gris = moraliskt bankrutt) som Fredrik Reinfeldt! Men det har den här bloggen redan fastslagit på astrologisk grund - båda har ett storkors i Mörkrets kvalitet och inget annat i horoskopet som hjälper upp den saken!

I en plötslig ingivelse slog det mig att jämföra Anders Borg med vad som uppenbarligen måste vara den ekonom han har som idol och förebild, Milton Friedman och hans lovsånger till den fria marknadskapitalismen utan någon som helst reglering inom synhåll.

Se Naomi Kleins Chockdoktrinen om de globala katastrofer Friedmans teorier orsakar!

Det här slavar till detta system Reinfeldts Regering på alla sätt söker tvångsrekrytera genom rena mobbningsinrättningar som Fas 3 och Sjukvårdsreformen. Vilka djävlar som styr landet just nu!

Och intuitionen leder märkligt nog ofta människan rätt! Milton Friedman föddes också under storkorset i Mörkrets kvalitet, alls inte något högfrekvent astrologiskt fenomen.

Flera socialdemokratiska bloggar (ex: Röda Berget) påpekar vad dagens bomb säger om KD, vars Göran Hägglunds vilja till makt var så stor att han offrade de svaga - i direkt motsats till kristendomens svälva etos! Och naturligtvis har han också storkorset i Tamas guna. Bloggens alla tidigare inlägg som misstänksamt frågor hur den eller den kunnat bekläda det eller det ämbetet besannas nu på löpande band!
Jag kommer inte att kommentera horoskopen ytterligare, storkorset i Tamas guna - som naturligtvis förekommer även hos Mörkrets furste i Sverige, Fredrik Reinfeldt, har avhandlats tillräckligt. 

Men jag kan inte låta bli att notera att både Friedman och Reinfeldt är födda till Kräftan, det omättbara tecknet (som också ligger till grund för misogyna idéer om att det aldrig går att tillfredsställa en kvinna, att hon bara begär mer och mer).

Det är uppenbart, från den här bloggens många exempel, att Kräftan ofta indikerar svåra störningar i begärsnaturen. De är inte omdömesgilla månaden runt. Därför satte antikens visa män Stenbocken, den principfasta, att regera över den ständigt mer eller mindre mångalna Kräftan! Och vi ska strax se hur tydligt detta visar sig i denna ministudie....

******

Istället för att spilla tid på Friedmans lätt genomskådade horoskop (mörklagd i psyket och omättbar i begären), tog jag två stickprov på de kanske mest kända motståndarna inom ekonomin till Friedmans doktrin, James Galbraith och Joseph Stiglitz.

Här är en minimal orientering från Wikipedia om dem bägge:

Galbraith argues that modern America has fallen prey to a wealthy, government-controlling "predatory class": "Today…predation has become the dominant feature — a system wherein the rich have come to feast on decaying systems built for the middle class.

Galbraith is the Chairman of Economists for Peace and Security, formerly known as Economists Against the Arms Race…

http://en.wikipedia.org/wiki/James_K._Galbraith

Joseph Stiglitz is known for his critical view of the management of globalization, free-market economists (whom he calls "free market fundamentalists") and some international institutions like the International Monetary Fund and the World Bank.

Stiglitz is one of the most frequently cited economists in the world.

http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stiglitz

Undersökningar på stickprovsnivån brukar nedsättande avfärdas som "anekdoter" av materialister som inte ser någon inneboende mening i något som inte kan översättas till siffror och statistik signifikans. Men jag finner det meningsfullt att ingen av de här männen har födelsehimlar som ens avlägset påminner om Friedman/Borg (eller Reinfeldt). 

Ingen av dem tillhör "mörkrets barn" som låtsas förkunna läran om den enda och rätta vägen (fundamentalister). Båda dessa keynesianer (staten måste reglera privata sektorn eftersom den är ett ostyrigt monster) representerar istället en mer normal blandning av passionens Rajas och kunskapsviljans Sattva och "obändighetens" Tamas.

Som omväxling det vediska horoskopformatet:
Båda männen är födda Sol-Stenbockar, det genuint ansvarskännande tecknet. Om någon som hamnat vid det här inlägget av politiskt intresse men utan kunskap om astrologin ännu är kvar i texten på detta stadium, måste jag nog förklara vad vi just har sett hända, helt spontant genom en måfåsökning på Wikipedia (ingen av dessa två senare namn var mig bekanta förrän nu).

Båda männen som är emot det avgrundsdjupa begärets Kräfta - Friedmans och Reinfeldts "filosofi" och strävan i livet - visar sig vara födda i det motsatta tecknet, det som representerar patriarkatets förmåga att kuva det lägre driftslivet och därmed frigöra energi för att forma världen till det bästa. 

Hur skulle Stenbocken kunna vara för något annat än en ansvarstagande och fast hand? Det visar sig vara Anders Borg som är en gambler, en Skytt, men han döljer sin oansvarighet bakom Mörkrets kvalitet. Tamas guna älskar att spela rollen som de trovärdiga, men mången gång är de mörkrets utsända som låtsas stå för upplysning.

Detta är bara så vackert, astrologin bara leker fram sina djupt pedagogiska lärosatser inför våra ögon! Siffror (och bokstaven) dödar, anden ger liv.


Jag noterar särskilt att den ytterst militärkritiske Galbraith har Mars "skadad" i Vågen. Det här är en påminnelse om att inte naivt hantera astrologins tolkningsregler. 

För vad är krigaren skadad i förhållande till? Jo, Mars hemma i härskarläge i Väduren (mittemot Vågen). Men det här är en frankt talat småkorkad position, så mycket jävlaranamma bor i denna övertaggade Mars att den sällan gör sig som general.

Det är i själva verket den skadade Mars i Vågen som äger flexibilitet och omdöme att välja sina strider! Det säger undertecknad med samma position och valet i ungdomen att sitta av lite tid i fängelse för en genuin antimilitaristisk grundsyn - uppenbarligen identisk med den berömde ekonomen Galbraiths tankar om den degeneration krig medför för den som utdelar första slaget. (Ett gammalt kinesisk talesätt säger att den som utdelar första slaget förlorar striden.)

Oppositionen: är inte sanningen om Finansdepartements beteende skäl nog att misstroendeförklara den sittande regeringen? De här ledarna är inte fullt friska ur den antika astrologins perspektiv. De borde aldrig ha kunnat komma så här långt, särskilt inte den helt talanglöse Anders Borg.


Astrologin klargör allt tydligare att svenska folket valde patrasket att förvalta deras gemensamma samhälle! Just nu är vi inne i baksmällefasen och tillnyktring kommer snart att följa.
onsdag 29 juni 2011

En falsk fan

-Jag måste kunna titta alla undersköterskor, busschaufförer och metallarbetare i ögonen när jag sagt att det ska löna sig bättre att arbeta, säger Reinfeldt. (SvD)

"Löna sig bättre att arbeta"? Notera förrädiskheten. Håkan Juholt har redan pudlat för sina halva meningar. Reinfeldt å sin sida, sväljer högst medvetet hälften av det han egentligen säger. Det skulle se väldigt fult ut om han gav hela bilden. 

Som vanligt spelar han här ut sitt hjärnspöke om "det sovande folket". Det han egentligen säger är att det ska löna sig bättre att arbeta jämfört med myten om den soffliggande bidragstagarsvensken! 

Han tittar sina undersköterskor i ögonen och ber dem blåögt köpa en politik som bygger på att han först svartmålat en annan grupp i samhället. Men vänta lite! Var det inte exakt den metoden Adolf Hitler använde en gång? Då var det judar som parasiterade på den ariska folkkroppen.

Vilken djävul den här mannen är! Det är många år sedan han tappade sikte på verkligheten. Bloggen har många gånger visat hur illa det kan bli med Reinfeldts horoskoptyp. Han uppfyller med råge kriterierna för en psykopat. Minns bara tidningsrubriken dagarna innan valet 2010:Vad säger det om en människa?

Vem minns inte Tilda Swintons oförglömligt korrupta karaktär som helt tappar greppet i "Michael Clayton" (George Clooney i en av sina bästa roller). Där övar hon frenetiskt sitt tal framför sovrumsspegeln för att fullborda det lögnaktiga framförandet som talesperson (filmens Sofie Arkelsten). Mission: att mörka de negativa effekterna på människor av ett nattsvart storföretags produkter...

Skrämmande att inte Reinfeldt har bättre koll på sin show än att läcka den här typen av information dagarna innan valet. Det finns faktiskt många som läst sin Sherlock Holmes i barndomen och vet hur man återskapar fantombilder ur ledtrådar.

Se också den kinesiska karaktärsmetodens troliga dödsdom över Fredrik Reinfeldts Regering höstkvartalet 2011.

RenSvält är den svenska huvudaktör som förärats flest djuplodande astrologiska analyser på bloggen. Alla fakta ligger på bordet för den som vill förstå det patologiska svaghetsföraktets innersta natur. Antikens psykologi skär så djupt in i själen att det krävs mod att spegla sig nu, när Sanningen åter verkar i landet.

Den mannen borde skämmas för att se en sjuksköterska i ögonen, yrkeskåren som arbetar med samma sjuka människor Reinfeldt driver ut på gator och torg för att hitta ett jobb långt innan de blivit återställda. En falsk fan.


Bonusspaning

För att bjuda lite mer än retorik, en fascinerande "evighetsloop" i Reinfeldts horoskop som jag inte diskuterat tidigare. Jag upptäckte den faktiskt först nu.

Solen i Kräftan disponeras av Månen i Vågen som disponeras av Venus i Lejonet (i 12e huset för förluster) .... som disponeras av Solen i Kräftan. Och så är rundgången etablerad.

Nyckeln är förstås pengarnas planet i överdådsälskande Lejonet men i det världsliga fiaskots tolfte hus. Reinfeldt är till själ (Månen) och hjärta (Solen) fullständigt i pengaplanetens våld, och särskilt då tanken på att behöva punga ut med pengar, att offra dem (12e huset = offer)! Någon har redan fattat galoppen, märker jag (telepatiskt)! [1]

På andra vägar har jag tidigare kommit fram till att Reinfeldt är livrädd för de misslyckade, de svaga, och förmodligen gasat ihjäl dem direkt om det varit en annan tid.

En samling på 5100 horoskop låter som en hel del, men när man söker efter mönster med flera kriterier visar det sig snart ett alldeles för magert underlag för att hitta trender. Det här triangeldramat gav i alla fall 12 träffar utöver Reinfeldt själv

 • Asia Carrera - porrskådespelerska, uppväxt i fordrande, karriäristiskt hem, "räddad av sexindustrin" - den vägen kanske Reinfeldt borde ha gått!
 • George Klein - ateistisk biolog, immunolog - ja, Reinfeldt söker isolera samhällets ohyra och hålla dem avskärmade i bisarra Fas III-läger, långt från Täby kommun och folket som köper sina bostäder.
 • Inger Sandberg - författare
 • anonym - neurotisk äldre kvinna, inga närmare uppgifter
 • Mattias Gardell - religionshistoriker med politiska förtecken
 • Mikis Theodorakis - musiker
 • Oskar Linnros - musiker, föredetting till Veronica Maggio (just en merit att nämnas i medierna som exet - har sett det flera gånger)
 • Paul Anka - musiker/sångare - skandaläktenskapet med skogstokiga Anna Anka (just en snygg merit!)
 • Per 'Plura' Jonsson - musiker, kokainsnortaren och hedonisten (just en snygg merit!)
 • Rosanna Arquette - skådespelerska, sålde sig billigt genom för mycket guppande bröst i för många filmer och förbittrade sig sedan på att ingen ville ha 40-åringar i Hollywood
 • Tina Nordström - tv-kocken Mat-Tina, en äkta kapitalist och girigbuk, enligt vad jag lyckats läsa av hennes själs inre rörelser via rörlig bild
 • Will Ferrell - makalöst rik på att spela byfåne, Sverige-vän. Hans repertoar innehåller Reinfeldts hämmade och nedslagna roll - men för komisk effekt!
Som man kunde misstänka av en kombination som egentligen är av det konstnärliga slaget (Venus) var det inte någon dårarnas parad. Men då ska påminnas om att bara cirka 1200 av horoskopen har tidpunkt och av denna grupp var det bara Reinfeldt som hade Venus (pengar, konst) i det tolfte huset för potentiell paranoia över utgifter.

Flertalet i den här träfflistan förefaller utmärkt trevliga människor. Och Reinfeldt är naturligtvis bara i sitt undermedvetna den bödel som stora grupper av svenskarna kommit att förstå att han är. Eller var - i ett tidigare liv.

Inte för inte liknar horoskopet Mussolinis - Sol-Kräftan som hatade svaghet. Förklaring? Kräftan är sårbarhetens tecken. Tänk så banala vi människor är ibland, och vilka konsekvenser det kan få för andra när vi inte kan erkänna hur vi är funtade före vi diktar ihop en omogen mytologi om närande och tärande.

*****

Anmärkning. Inläggets allusioner till Nazityskland är inte helt tagna ur luften. I bland annat det här inlägget studerade jag astrologiska paralleller till män över vilka historiens dom varit hård. Det kan noteras att Knut Hamsun delar Reinfeldts sol- och måntecken.

_____

1. Skrivet dagen innan chocknyheten att Reinfeldt/Borg ljög sig blåa fast i själva verket fullt på det klara om sjukvårdsreformens problem, slås jag nu av hur märkliga de här tankarna ser ut - "telepati"! Så märkligt rätt i tiden med tanke på att GP:s bomb väntade svenskarna bara ett halvt dygn senare.

AB skrev kort därpå en ledare om saken. Det här inläggets, "Vad säger det om en människa?" blev då till "Vad är det för en människa som gör på det viset?" :-)

Gynnings skatteskuld & snåla zodiaktecken
Kort in i sin "karriär" har Carolina Gynning redan dragit på sig en skatteskuld på 300.000 (AB). Visst finns diskalkyli, folk som går upp i limningen bara de ser siffror, men eftersom Gynning har Månen i Skorpionen skulle jag vilja föreslå en annan möjlighet. 

Vissa människor är så snåla att de helt enkelt förblindas psykiskt inför sina egna förehavanden. De lever ett dubbelliv och blir sedan helt tagna på sängen när inte deras bokföring stämmer. När jag ställde frågan om Lady Gaga var en snattare i en ljusskygg affär, var det utifrån upptäckten att hon delade Skorpionens tecken som ascendenttecken med snatterskan Winona Ryder och ett anonymt fall av extrem snålhet. 

Det senare uppvisade också Månen i sparsamma och nyttoinriktade Jungfrun som 11e husideal. Kvinnan utstrålade kyligt kalkylerande och misslyckas ständigt vinna mäns tillit trots ett bra utseende. Ibland kombineras för många signaler av besläktad sort. Då uppstår riktiga typer.

Varför jag repeterar de här lösa observationerna beror på att också Carolina Gynning upprepar den skörlevande snåljåpens horoskoptyp - om man använder Gynnings fallna Måne i Skorpionen som inhoppare för ascendenten.Därmed lyfts Gynnings Sol i Jungfrun upp till ett 11e husideal och Gynning kommer att illustrera självmedveten privatism som ett ideal. Så bra det stämmer! Hon är verkligen inget mer än en ego-girl.

Jungfruns koppling till personlig fitness och hygien som ideal i livet indikerar utifrån just denna ascendent (låt vara hypotetisk) en "liten" utblick på livet - Skorpionens vämjelse inför bristen på perfektion i denna biologiska och stinkande värld slår över så att idealhuset blir en besvärat självupptagen kroppsfascist. Förstå hur trista de här perfektionistneurotikerna måste vara i kärlekslivet....

Finns det alltså skäl att tro att den negativt polariserade kombinationen av Jungfruns och Skorpionens tecken ger just en så graverande brist på generositet att individerna blir totalt blinda för siffror och låtsas som om skattmasen inte existerar?

Jag har en del andra iakttagelser som styrker detta, bland annat att i det nyss genomförda tredje testet av horoskop för dömda brottslingar nattsidan (Månen) av Jungfrun och Skorpionen fortsätter uppvisa en liten men tydlig topp, sedan 50% ytterligare brottshoroskop lagts till föregående skörd.

I Gynnings fall kan det också finnas en annan astrologisk förklaring - den som också ligger bakom hennes ångestridna och neurotiska natur. Med horoskop där Månen eller psyket ersätter för egopunkten (ascendenten) är det som om vi klär av människan helt och låter själen synas direkt, utan någon fysisk kropp emellan, utan något listigt ego som vinklar självpresentationen.

Det är sant att alla födslar under cirka 2½ dygn har samma Måne men inte alla under denna period kommer att ha samma uppvisade personlighet eller beteendemönster. Och det är bara för att de maskerat sin sanna själ bakom ett yttre spel - ascendenttecknet! Chandra lagna-metoden blir därför rätt kuslig för den lyfter fram det sinne som faktiskt delas av alla födda under dessa dygn, bankirer, svenssons, lustmördare eller helgon! 

Ja, det kan vara just lusten som driver helgonet i motsatt riktning och gör honom/henne till en mönstervarelse. Men den djupa psykiska strömmen i kosmos under de här dygnen var densamma för mördaren och lagmannen! Därför möts de i rättssalen men i de skilda roller som deras ascendenttecken (och planetära husplaceringar) indikerar.

Tanken är skrämmande - är inte ens min själ min egen? Var "Månen" gemensam för alla de tusentals människor som föds runt samma dygn som Carolina Gynning? Var alla dessa offer för en "fallen" Måne, ett stört psyke? Är alla under dessa dygn bättre eller sämre på att dölja sakernas verkliga tillstånd?

Frågan är dubbelt befogad eftersom den här månadens Måne i Skorpionen lutar sig tillbaka på en disponent som också är klen - Mars "skadad" i Vågens tecken. 

Detta utlöser dessutom osynken mellan instinkter (Vatten) och rationella tankar (Luft). Gynning kan ses bli helt spastisk bara hon tänker en tanke - faktiskt ett av de bästa offentliga exempel vi har i landet på hur mentaliteten totalkrockar med ett övertaggat psyke i avskyns tecken. Kvinnan kan verkligen utstråla avsky och avsmak i blicken, och det har naturligtvis att göra med den libidinösa övertändningen (Mars + Venus) på skönhet (Vågen). 

Kombinerat med den fysiska fitnesshysterikan Jungfrun är i praktiken hennes världsbild oerhört liten. Bortom kroppen pladdrar hon bara. Intresse för de stora frågorna (religion) verkar bara lösprat från en själ som läcker vilt. 

Vatten och Luft tumlar runt utan att kunna samlas på något organiserat sätt. Det här är då inte en "air head" eller en luftskalle utan något annat. Kalla det eventuellt en demonbesatt människa. Att inte kunna se sitt liv så tydligt att man lägger undan 300.000 till skattmasen tyder på att det pågår kraftfullt förmörkande saker i själen. Har alla Mån-Skorpioner de här dagarna problem med att betala ut när det är tid för det?

Om Luft och Vatten sammantvingat allmänt kan beskrivas som dissociation - den rena Luften stöter bort irrationaliteten i det ologiska känslolivet, då finns förutsättningar för desinformation, om inte annat att man hittar på historier för sig själv, skönmålar eller skriver om verkligheten. 

Den särskilda problematiken i mellan Vågen och Skorpionen relaterar förstås till partnerskap (Vågens naturliga 7e huset) och "den andres pengar" (Skorpionens naturliga 8e hus). Kan man härifrån gå så långt att varna för att ingå ekonomiska transaktioner med människor som har bindningar mellan Våg och Skorpionen? 

I teorin ja! Men detta återstår att påvisa empiriskt, genom studier av många, många kontraktsbrytare. Och astrologin är så komplex att en sådan studie försvåras av det faktum att svekfullhet kan beskrivas på flera olika sätt. Ibland räcker det med en tillräckligt skadad handelsman (Merkurius), en sådan som Fredrik Reinfeldt har. 

Han har svikit Sverige genom att dölja sin agenda om att skapa ett segregerat Sverige tills fasaden började spricka. Han har sin hästhandlar-Merkurius som förstahushärskare till den segregationistiska Jungfruascendenten men gömde Merkurius i tolfte huset för icke-redovisade ting (Moderaterna vägar berätta vem som finansierar dem!) och saker man gör till sitt förfång, till sin egen förlust.

Den skrämmande frågan om inte ens vårt inre är unikt vårt eget sedan så många människor alla föds under samma Måne förklaras inte längre bra i västerländsk astrologi. Allt i väst har kommit att kretsa kring ascendenten eller människans ego och vad hon visar sig genom för kläder och andra attribut. Men den indiska astrologin förklarar vad som gäller.

Vår Måne (sinnelaget, psyket, "själen") är också det bara en tillfällig produkt som vävs av de fyra elementen i deras tre grovlekar (Sattva, Rajas, Tamas)!

När människan dör lagras hennes gärningar på den plats där de begicks, dvs. på jorden. Därför kan vissa se spöken och vålnader här i världen - det är ekon av det förflutna. När sedan andesjälen är mogen för nästa liv på jorden kommer den på gåtfulla sätt att liera sig med en ny ny kropp och födas under en stjärnhimmel som berättar EN DEL av andesjälens totala historia, den eller de delar den bestämt sig för att jobba med i det här livet!

Det är därför omöjligt att sätta sig till doms över någon utifrån ett födelsehoroskop. Men jo, i ett visst liv kan en individ ta på sig en satans roll, göra det födda rötägget! Så mycket kan man utläsa av hypnoterapeuten Michael Newtons underliga böcker, ett försök till rekonstruktion i bilder av hypnotiserade människors rapporter av livet "på andra sidan".

Bara för att det ser kritiskt ut på psykfronten för Gynning i det här livet, betyder det inte att hennes andesjäl mår illa, för det gör den inte. Andesjälen består inte av de fyra elementen, den ingår överhuvudtaget inte i den här världen, i vilka kategorier man än väljer att beskriva den. Det var bara så att hon har snedsteg bakom sig på jorden som gjorde att det var lämpligt att återvända till världen med den här extremt veka sinnelagspositionen den här gången.

I vissa tragiska fall är födelsehimlen så hopplöst usel att man måste misstänka att det är ett "betala av skulden"-liv individen anträtt. Men t.o.m. Stephen Hawkins odugliga och handikappade kropp har inte kunnat stoppa honom för att göra andra saker - tänka djupt t.ex.

Mer kan man nog inte säga utifrån den säregna metafysik som delades av alla kulturfolk i antiken, och som fortfarande attraherar många mer än den förvirring den unga biologin ännu befinner sig i.

Tredje statistiska skurktestet

Observationen att SvD:s senaste chefsideolog kallar sig kristen och ändå inte får in i sitt arma huvud varför kyrkan rest sig mot borgerlighetens människoföraktande sjukvårdspolitik aktualiserar frågan om "den kriminella hjärnan".

Följande inlägg var redan skrivet då min blick föll på den nytillträdda högerskribenten. Återvänd gärna till det inlägget efter detta och fundera på om förbrytarnaturer kan dölja sig även bland dem som nominellt ger sken av att stå på det godas sida...

*****

Här är en nyhet som kommer att glädja alla skeptiker och tvivlare - en tidigare observerad statistisk signifikans har försvunnit.  "Se där, astrologin tål inte att synas utifrån den materialistiska världsbildens kriterier!"

Men samtidigt fortsätter trenden att märkas, fast just just under det mått jag hade satt för en statistiskt signifikant avvikelse från slumpgenomsnittet.

Vad ska man säga om det?

Vilket smäller högst, statistisk signifikans i ett isolerat test eller en trend som bedarrar något men fortsätter att visa sig i flera uppföljningsstudier? Säg du, jag vet inte, är inte statistiker.

Den första granskningen på soltecknet för brottsdömda gav en liten men statistiskt signifikant förhöjning i zodiakens absoluta början, Solen i Väduren och Oxen tycktes mer disponerade till brott. Jag hade vid denna tid bara samlat 136 brottsdömda horoskop och det är naturligt att var extra brottsling under ett eller annat tecken i en så liten datasamling markant förändrar bilden.

Ivrig på en uppföljning, gjordes "Stora skurktestet" redan när mängden brottshoroskop nått 200, en ökning av underlaget med 47%. Det tillkomna materialet ledde till en försvagning av tendensen för Väduren och Oxen, men de ledde ännu skurkligan. 

Vid detta tillfälle tittade jag också på Månens placeringar fast förfarandet inte är helt säkert då merparten av horoskopen saknar känd födelsetimma. Även om jag begrundar varje enskilt fall i de fall Månen byter tecken under dygnet, finns en liten felmarginal - trots att månplaceringen är säker för den överväldigande majoriteten.

Det var här Månen i Jungfrun visade en statistiskt signifikant tendens till kriminalitet, vilket naturligtvis också förklarar de många Mån-Jungfrurna som var naziledare i Tyskland under Andra världskriget - dessa är också medtagna under brottsrubriken. Dataunderlaget var fortfarande så magert att tvåan, en ökända fallna Månen i Skorpionen, också låg snuddande nära att bli "statistiskt signifikant" överrepresenterad.

Nu har det gått 14 månader sedan "Stora skurktestet" och när jag provräknade antalet horoskop kommenterade med "CRIME" hade mängden ökat från 200 till 305, dvs. med 52%. Ett lämpligt tillfälle således att göra ett andra uppföljningstest.

Tillvägagångssättet har beskrivits i föregående test så jag fyller bara i samma tabell med de nya värdena.


Tecken
Kriminalitetens fördelning
på de 12 tecknen
alla krim krim % alla krim krim %
469 37 7,9 437 23 5,3
439 32 7,3 404 22 5,4
438 25 5,7 400 16 4,0
405 21 5,2 412 16 3,9
431 30 7,0 426 25 5,9
437 20 4,6 414 31 7,5
411 15 3,6 448 27 6,0
387 25 6,5 428 34 7,9
402 19 4,7 446 27 6,1
413 20 4,8 448 27 6,0
413 31 7,5 433 27 6,2
486 30 6,2 435 30 6,9
Total 5131 305 5,9 5131 305 5,9
Signifikant
rel. snittet
(±50%):


<=3,0 eller
>=8,9


<=3,0
eller
>=8,9
(En grupp mundana horoskop bortfiltrerade)

Med ett växande dataunderlag växer också intervallet som räknas som slumpvariation. Enligt ±50%-regeln - är den för hårt satt? - är bara de sol- eller måntecken extremt laglydiga där procentsatsen brottsdömda är 3,0% eller mindre av hela samlingen av tecknet ifråga. Benägna till kriminalitet bara de sol- eller måntecken på eller över övre genomsnittsgränsen 8,9%.

Solen i zodiakens första tecken Väduren fortsätter att nosa på kriminalitet med Oxen som god två - precis som i de båda första tecknen. Jag menar att vi nu i tre tester på raken med en växande datasamling fortsatt att se samma trend. Zodiakens inledning snubblar mer än bit längre fram i berättelsen!

Eftersom Månen inte granskades i den första gruppen med 136 brottsdömda horoskop, får vi nöja oss med en observation: båda de mest kriminella sinnena från testet med 200 horoskop kvarstår, men de har nu bytt ordning, Skorpionen strax före Jungfrun, och ingen av dem rår riktigt fram till statistisk signifikans enligt det kriterium jag övertog från en annan sajt på nätet.

Men samma sak här: hade det nya testet med totalt 305 horoskop istället sett ett helt annat zodiaktecken dra ifrån, då hade man helt enkelt fått lämna tanken på att vissa psyken ligger närmare brottets bana än andra. Men nu har vi alltjämt samma två som tidigare. 

Vad gäller den fenomenala laglydigheten hos grannarna Skytten och Stenbocken från första testet och där "anseendemedvetna" Stenbocken fortsatte att utmärka sig i det andra, där har trenden nu försvunnit!

Istället visar sig harmoni- och rättviseprincipens Vågen nu ligga snuddande nära remarkabelt låg kriminalitet. Ett intressant tecken som det känns helt rätt.

Frågan är hur ställningen kommer att se ut vid 400, 1.000 eller 10.000 brottsdömda horoskop. Mig veterligen har ingen siderisk (eller vedisk) astrolog någonsin testat den "fungerande" zodiaken. Flera statistiska undersökningar av den västerländska/tropiska zodiaken har misslyckats ge statistiska utslag av den typ vi (nästan) ser här.

Det beror, menar jag, på att den lilla statistiska signifikans som kan finnas suddas ut av att tecknen ligger snett i den tropiska zodiaken - det som borde varit en signifikans sprids ut över två tecken och försvinner.

Jag vet att påstående låter märkligt eftersom även den sideriska zodiaken är en idealisering med 12 tecken, alla perfekt avgränsade och 30 grader breda. Men

Den dominanta busen Väduren går i västerlandet under namnet Oxen och det kan förklara varför veckotidningstypen av beskrivning kan nämna "lugna Oxen som plötsligt får ett raserianfall" - det är Vädurens temperament som blivit feletiketterat "Oxen"! Astrologer i väst förstår inte längre riktigt vad de iakttar eftersom teckengränserna ligger på fel ställen. Ibland råkar berättelsen stämma ändå, mest av en händelse.

Å andra sidan antyder kolumnen för Solen här ovan att Oxen faktiskt har en kriminell sida. Men i väst sorterar 4 av 5 under tecknet Tvillingarna. Min salig far, Tvilling enligt västzodiaken gjorde dåligt ifrån sig i skolan och läste sedan aldrig en bok mer i sitt liv (mitt barndomshem hade bara en skrytbokhylla som inte kunde imponera på någon intellektuell eftersom där bara låg en massa bildbaserade kaffebordsböcker). 

Istället blev han en duktig ekonom (Oxen, pengar) och uppvisade i sitt liv precis alla tecken på Oxens tecken: ville alltid bo halvvägs mellan landsbygden (Oxen), där han vuxit upp, och staden (Tvillingarna, flitig kommers, högt tempo). Detta försök till ett mellanting i livsstilen kan man förstås utläsa av Månen i Vågen. Men hans drivkraft (Solen i Oxen) var tydlig, villa och pengar var hans faktiskt enda intressen i livet.

Eftersom inte alla lyckas förverkliga sin Sol och dess uppdrag kan man behöva gå igenom ett större antal personer i närmiljön. Men de som gör det brukar i allmänhet upptäckta hur mycket bättre den sideriska zodiaken stämmer med våra solära livsuppdrag.

*****


Fristående tankecirklar

Från ett Europa från inte så länge sedan har vi talesättet "kriminella hjärnor" och det är en lustig koincidens att Väduren härskar över huvud och hjärna i astrologin, samtidigt som just detta tecken envetet tycks tangera överrepresentation bland dem med antingen moralisk bankrutthet eller - om man väljer evolutionsmyten - ett ännu outvecklat sinne för tagande och givande mellan alla inblandade.

Apropå Väduren ett ord om manlig skallighet. En vag hypotes jag ännu inte följt upp föddes när jag för några år sedan noterade hur en bekant, nu 40-plussare, med Mars i härskarläge i Väduren i krig med Vågascendenten alarmerande snabbt utvecklade en kal fläck på sin hjässa. Mannen är periodvis ganska oredlig i sitt tänkande, ett koleriskt sinne stör skärpan (Månen i Skytten) och han har problem med ilskehanteringen. Det senare är som jag ser det en typisk effekt av Mars i Väduren i aspekt med ascendenten.

Vittnar den växande fläcken om det vansinne som Mars/Väduren/hjärnan tecknar i antik tanke? Mannen saknar genuin moralisk förståelse men har ersatt den bristen med ett partipolitiskt jämlikhetsprogram (Vågascendenten = jämlikhet).

Även tankeklichéer som man köper per tjog är naturligtvis en början i det lilla i uppvaknandet från mörkret...

I skrivande stund påminner jag mig också Jonas Gardell med flint och en opposition mellan Månen i Väduren/huvud/hjässa och en fallen Sol i Vågen. Flintskalle skulle mycket väl kunna inbegripa problem med Väduren och/eller Mars, men två flugor gör ingen sommar. Här behövs många horoskop.

Genast börjar minnet spinna och ansiktet på tv-deckaren Kojak från 1970-talet dyker upp. Terry Savalas hade säkert flint eftersom han rakade huvudet. Hur ser det horoskopet ut? Födelsettiden 5.00 i Garden Park, New York, finns på nätet, vilket skulle ge honom en mycket sen Skorpionascendent med Mars i härskarläge i Skorpionen - precis som Jonas Gardell. Jag har en släkting med Mars i Skorpionen vars hårfäste redan vid 30 börjat dra sig uppåt och tillbaka över huvudet. Kanske även detta en ingång?

Apropå utvikningen häromdagen om den hellenistiska astrologins dekadlära, varför inte se vad handskriften Salomons testamente säger om Vädurens tre dekader.

Then I Solomon invoked the name of the Lord Sabaoth, and questioned each in turn as to what was its character. And I bade each one come forward and tell of its actions.

Then the first one came forward, and said: "I am the first decans of the zodiacal circle, and I am called the ram, and with me are these two." So I put to them the question: "Who are ye called?"

The first said: "I, O Lord, am called Ruax, and I cause the heads of men to be idle, and I pillage their brows. But let me only hear the words, 'Michael, imprison Ruax,' and at once I retreat."

74. And the second said: "I am called Barsafael, and I cause those who are subject to my hour to feel the pain of migraine. If only I hear the words, 'Gabriel, imprison Barsafael,' at once I retreat."

75. The third said: "I am called Arôtosael. I do harm to eyes, and grievously injure them. Only let me hear the words, 
Se där! De onda andarna som råder över Vädurens trenne delar förorsakar i första dekaden skallighet ("pillage their brows" - "skövlar deras pannor"). Jag tror mer på en "receding hairline" här än att texten skulle tala om djupa fåror i pannan eller något annat.

Den andra dekadens problem med migrän (huvudvärk) är en väl känd koppling till Väduren som således tillbaka på en minst 2.000 årig tradition (forskare menar att dokumentet, från cirka 500-tal innehåller betydligt äldre material). Den enda kvinna i släkten där jag vet att svår migrän förekommer, missar nu tredje dekaden en smula genom att ha en skadad Venus i Vädurens första dekad...

Solen är upphöjd i Väduren men andra dekaden tillhör Lejonet/Solen. Är det möjligt att det blir för mycket av solljuset här, och att hettan slår över i migrän/värk? Indisk astrologi klassar ju Solen som en "grym" planet om man ser till dess externa aspekt - den steker människan.

Om man påminner sig den indiska avashta-läran där planeten tillväxer i styrka och mognad under sitt lopp framåt genom ett positivt zodiaktecken (och baklänges genom ett negativt) så finns i den traditionen om planetens femdelade resa genom ett tecken inga varningar för "migrän" i Vädurens mitt. Det är fascinerande att studera hur olika traditioner tagit astrologin i olika riktning...

Tredje dekadens Vädur har sub-inflytande från Skytten/Jupiter. Men hur skulle detta kunna kopplas till ögonskador? Möjligen för att bågspännaren prickar "the bull's eye" och förblindar fienden!