Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)måndag 31 januari 2011

Besatt av de besatta

En liten men intressant observation av journalisten Ann-Charlott Altstadts horoskop. I AB förfasar hon sig över kristen "extrem" terminologi av typen "demoner" och hur den sortens medeltida mentalitet hotar att lobba sig in och underminera hennes moderna, platta och alltigenom socialrealistiska verklighet.

Faktum är att hon t.o.m. är mer fixerad än den här bloggen vid begreppen som alluderar till osynliga krafter eller makter som kan äta sig in i människan och leda henne till osunt tänkande. Skälet till det är okunnighet. Här saknas varje tillstymmelse till insikt om att t.ex. djuppsykologin med början redan på 1920-talet och fram till vår egen dag, vidimerat och legitimerat antikens tankar om demoner och besatthet. 

Idag kallar vi dem, med Carl-Gustav Jung, autonoma psykologiska komplex. Ingen kan väl vara omedveten om de transpersonella energier som plötsligt kan gripa hela folkmassor. Altstadts sekulärt socialrealistiska grund är så tunn att hon troligen inte hur mycket hon än kunde försökte, skulle förstå varför egyptier skändar mumierna i Konungarnas dal. Jo, förresten, det symboliska utagerandet, under inflytande av mörka och transpersonella krafter, är ingen svår nöt. 

Svårare då att egentligen förklara hur människor kan uppvisa multipla personligheter eller, som ett team psykiatriker och medvetandefilosofer knutna till University of Virginia för några år sedan gjorde, redovisa ett knippe totalt obegripliga beteenden kliniskt observerade. [1] 

I ett fall rörde det sig t.ex. om en "störd" människa som samtidigt kunde föra tre diskurser samtidigt! Tungan talade i ett ämne, medan höger och vänster hand respektive skrev två helt olika berättelser. Jag tror inte neurologin ens är i närheten att förklara sådant. Så störande är fall som dessa för den enkla människans myt att hon bara är materia, att forskargruppen med jämnmod konstaterar att psykiatrin inte annat gjort i hundra år än sopat märkligheter under mattan!

Sant är att bibeltrogna kristna också saknar de mest allmänna kunskaper och förmodligen sällan funderat över dessa antikens demoner i termer av analytisk eller arketypisk psykologi. De saknar "3D-seende" och upplevs med rätta som lika stora fundamentalister som de sekulära invånarna på plattmarken (se en kort reflektion över dessa ting i inlägget Psykotikern & avataren).

Vad Jung och flera i hans efterföljd gjort, är egentligen bara att revidera språkbruket en smula, men bevara kontentan av vad den mer insiktsfulla delen av mänskligheten alltid har vetat om. Att vi inte ens är herre över våra egna tankar. Modern neurologi har visat att egot är den sista delen av psyket som blir varse processer som påbörjats flera tiondels sekund tidigare. Men ego är det enda den förfallna sekulära själen litar till. På den lilla ön i ett enormt hav av omedvetande sitter hon och håller krampaktigt tag om sitt förnuft. 

*****

Hur kan den här typen av demonanfäktelse se ut, astrologiskt? Jag menar, det är en civilisationens sjukdom och därmed en så stor villfarelse att det knappast registrerar i enskilda horoskop. När dock fixeringen i antireligiösa sentiment blir märkbar, som i Altstadts fall, då bör Den Onde, Nihilisten, synas på något sätt på födelsehimmelen. 

Som redan Zarathustra lärde i det gamla Persien, så är tillvaron en kamp mellan Ljuset och Mörkret, mellan två autonoma krafter vilka tillsammans bildar den fenomenvärld vi alla tror på så länge vi färdas med i den här tidsströmmen och drömmen. Alla är destinerade att utifrån sina tidigare gärningar i andra segment av samma dröm, spela antingen den ena eller den andra rollen - och för folkflertalet någon grådassig mellannivå som varken är det ena eller det andra.


Altstadts födelsehimmel beskriver exakt den moderna lögnversionen av Rationalism som för Platon innebar insikt i den idévärld som logiskt föregår den fallna fenomenvärld som dagens falska rationalister kallar den enda för att slippa adressera de djupare psykiska krafterna på andra nivåer i tillvaron. Här på Altstadts himmel ser vi Stenbocken, som här måste anses kanalisera Den Store Satan [2], angripa hennes eget psyke (Månen). Detta dock bara under förutsättning att födelsen inträffade någon gång efter sjutiden på morgonen. 

Den hypotetiska uppskattningen verkar korrekt eftersom världstillvända Stenbockens attack mot ett psyke i vågskålarnas våld så perfekt beskriver hennes ytligt formalistiska hantering av hela ämnet. Den libidinösa kombinationen av Mars och Venus i förening med materieprincipen Saturnus visar att denna världens furste (Satan, Saturnus i vissa lägen) verkligen är stark i henne och att sinnet (Månen) disponeras just från samma region (materien) för en perfekt politiskt korrekt syn på människan som enbart en fysiologisk maskin. 

Precis som Satan vill ha det. Jordbundna andar, blytunga, som cirkulerar nära denna världen liv efter liv utan att ha kraft att tänka utanför lådan!

Se också det i vissa stycken snarlika Maria Lundqvists horoskop! I samband med en attack från den jordbundna förnuftsprincipen (Stenbocken) mot Vågen funderade jag där över i vilken utsträckning hon demoniserat våldtäktsdömde Tito Beltran genom material från sina inre oförlösta psykiska komplex (demoner). 

För astrologistudenter är det mumma att kunna studera två så kategoriska horoskop med förhöjd libido i Rajas guna vilka samtidigt bär på så mycket saturniska spänningar och tendenser att vilja skjuta ifrån sig inre psykiska realiteter. I Altstadts fall genom att häckla dem som klär energiblockeringarna i ord eller som i Lundqvists fall (med rätt eller orätt) tillskriva andra människor en abnorm lusta. Astrologin lär bara ut den klassiska "skönhet ligger i betraktarens öga" - det är DINA DEMONER DU SER, inget annat.

*****

Se även bloggens skolexempel på ett horoskop som tecknar total lojalitet mot denna världens furste Saturnus i hans mest materialistiska läge i Stenbocken, evolutionsbiologen Patrik Lindenfors, född bara några veckor efter den demonintresserade journalisten. Han är synbarligen trevlig prick men minns att det transpersonella Mörkrets princip specialiserar sig på att spela rollen av ljusängel eller "upplysningsman"! 

Det är i spänningen mellan Mörkrets furste och Ljusängeln Mikael världen tickar på. Borta i Kina, skildrades Yin och Yang mer neutralt, som de kosmologiska konstanter de är. Grekerna för sin del, talade om Kärleken och Hatet som den duad som genererade fenomenvärldens flimmer. Jag förstår inte hur lågt intelligensen sjunkit i dag när folk har problem med demoner och djävlar. De finns, och de skapas just av människor i Förnekelse - det Ontologiska Mörkrets tillstånd.


______

1. Kelly & Kelly et al. - Irreducible Mind. Toward a Psychology for the 21st Century (Rowman & Littlefield, 2007)

2. "Kärt barn har många namn", och det på samma sätt ett feltänk att exklusivt associera Djävulen/Pan eller Satan med Saturnus. Egenskaper som kan knytas till människor i Djävulens ledband, ofria språkrör för en materialistisk världsbild, kan härledas från många olika astrologiska indikationer.

Kosmologi & vetenskap. Rasism i astrologin och dess frånvaro.

AB:s kulturartikel om den antisemitiska svenska Nobelpristagaren Verner von Heidenstam frånkänner på typiskt sekulärt och värderelativistiskt vis moralen dess tidlösa status.

Detta är naturligtvis bara nys, och via bloggens många stickprov på främlingsfientliga och uttalat rasistiska horoskop (en gradskillnad, inte en artskillnad!) har några zodiaktecken dragit uppmärksamheten till sig - i historia och nutid. Den moral kulturskribenten talar om är den med mänsklig idioti uppblandade samhällsföreställningen om moral, inte den tidlösa Lag som äldre kulturfolk visste något om och som astrologin än i dag synliggör.

Jag ska inte ännu en gång redogöra för varför dessa mer rasistbenägna tecken "stämmer" med de tankar och traditioner som knutits till dem, men den intresserade kan skumma inlägg etiketterade "rasism / främlingsfientlighet" för resonemang som funderar över t.ex. förhållandet mellan polära komplementpar som t.ex. Jungfrun och Fiskarna. Von Heidenstam hade t.ex. Månen i Jungfrun, den placering som t.o.m. visat en statistiskt signifikant överrepresentation även bland främlingsfientliga i vår egen "upplysta" tid.

Jungfrun och Kräftan - två "idéer" eller arketyper. Någon kanske skulle kalla dem grundprinciper, vilka det är lönlöst att i sig söka förklaringar till. Vårt medvetandes räckvidd förmår inte mer än observera synliga effekterna av det som förefaller vara ett "spöke i maskineriet". Astrologin (liksom den judiska kabbalan) synliggör samband som förmodas utgår från dessa aldrig skådade grundprinciper, men vilka den antika människan ibland såg som Guds egna tankar!

Det är den idealistiska filosofin (Platon!) som ligger astrologin närmast som den här praktiska metodens teoretiska bas. Vi är alla idéer i en värld som ytterst är av medvetandenatur. Så längre Gud tänker oss, finns vi, men för att ingen ska bli skakis bör tilläggas att Gud betecknar det som går utanför tid och rum, blir följden att vi är EVIGA "FRIA" TANKAR i Guds medvetande. 

Därav den ålderdomliga beskrivningen av människans andesjäl som en Pneuma, en andedräkt i rörelse. Notera att även den osynliga Luften bara är en yttre "dräkt"! I det allra innersta råder total odelbar enhet, det tidlösa, gudomliga är själva kärnan i varje enskild varelse.

Materialitet och alla de upptäckter som finns att göra längsmed den här vägen, är ytterst bara ännu en av Själens föreställningar - Själ är beteckningen på en pneuma (eller i indiskt språkbruk en jiva-atma) som halkat utanför "the charmed circle", vi skulle kunna kalla den en utbrytare, en rebell mot den gudomliga verkligheten. 

Själens vändande sig från den riktiga verkligheten leder till olika typer av drömmar varav den lägsta formen av fantasi är den om den egna materialiteten. Den levande varelsen kan inte gå mer vilse för drömmen om materialiteten innefattar myten om döden, den rena materian helt renons på "medvetandestoff".

Den som verkligen tror kan förflytta berg, hette det i antiken, men idag återstår bara ömkliga skuggor på isolerade ashrams i Indien av de mirakler människan (eller åtminstone några) fordom kunde utföra via blotta medvetandekraften. Fakirer i trance som ligger på krossat glas och låter flera ton tunga lastbildar köra över dem i ett hypnotiserat tillstånd av osårbarhet (som tanken är, så blir också utfallet!) verkar rakt ingenting mot gamla legender om kinesiska mästare med förmågan att gå genom solida väggar!

Notera att föreställningen om "mind over matter" inte avser materiella krafter där en kraft är högre rankad eller mer potent än en annan, utan en högre verklighets direkta intervention i den fantiserat lagbundna värld som materialismen tror är dess bas! Jag kan visserligen tänka mig detta scenario, men kan jag tro? Nej. I massans uppfattning har världen sedan länge koagulerat, klumpat ihop sig. En kosmisk variant av den svenska jantelagen är förhärskande. Det här kulissbygget kommer mänskligheten att fortsätta med under överskådlig framtid.

I övre tonåren drömde jag under en lång period varje natt att jag lämnade min fysiska kropp och flög fritt över Stockholm om natten. Jag minns särskilt en lustig dröm i vilken jag roade mig att orientera mig efter alla stadens kyrktorn. Detta var själen, halvt bunden till denna världen men halvt i besittning av sin fria pneumatiska natur. 

Själen är mellanzonen mellan den fallna illusionen av värld och den rena skapande tankevarelsen - andesjälen som passande nog ofta kallades Hermes (Merkurius) i antika texter. I indisk astrologi heter Merkurius Buddhi, "intelligens", och det är uppenbart att västerlänningen i sitt materialistiska paradigm knappt ens använder sin Buddhi annat till att räkna och kalkylera inom den här världen (matematiker och spekulativa filosofer undantagna). 

Att samma "intelligenskropp" också kan användas för "shamaniska" resor helt bortom den här världens definitioner är inte en accepterad möjlighet i just vår tidsålder... Jag har träffat en kvinna i mitt liv med förmågan till "astralresor" och hon var också en helare på distans. (Se den här personliga minnestrippen - jag kommer att återvända till guden, typen eller idén Hermes/Merkurius senare.)

Den enskilde må kunna tänka sig bortom sin samtids gränser, men Tidsandan själv blockerar honom alltjämt. I en materialistisk fantasi som den Jorden befinner sig i, fungerar faktiskt tyngdkraften! Men det har den inte alltid gjort, vår evolutionistiska skapelseberättelse är en dikt som vi just nu drömmer fram i vår föreställning om "objektiva fakta". 

I samma dröm upplevs hårda sifferdata som bevis eller starka indicier om att något är för handen och i inte bara ett subjektivt (falskt) intryck. Det är i den andan - i den materialistiska drömmen - jag har tagit en del stickprov på astrologin för att se om denna antika modell även i modern tid och med vår typ av krav responderar på det sätt vi anser signifikativt. 

När jag nu letar upp alla de horoskop bland 4.700 samlade som jag märkt ut med "rasism" eller "nazism" och finner 81 stycken, fler än de som bloggen granskat individuellt eller i mindre grupper (minns 19 nazister eller tiotalet svenska rasbiologer), då finner jag att det något utvidgade testet alltjämt ger en statistiskt signifikant överrepresentation för samma två psykplaceringar (Månen) som tidigare diskuterats ingående i försöket att förstå varför dessa "Idéer" är så sårbara eller benägna till isolationistiskt tänkande. 

Svaret är för övrigt oerhört enkelt: Jungfrun och Kräftan ÄR eller representerar varianter på isolationismens idé! Det går som sagt inte att gå bortom ett axiom eller en grundprincip. "This is what I do", är en redan tröttsam fras i dagens egocentrerade filmunderhållning, men uttalandet passar perfekt för zodiaktecknen. "Kritik och diskriminering (urskillning) är vad jag gör", säger Jungfruns Form. "Instinktivt slutande mig inför främmande närvaro", är mitt bidrag till helheten, säger Kräftan, idén om att det existerar ett revir att värna.

I del två av det här inlägget, där resultatet av de 81 rasisthoroskopen redovisas, ska jag också fundera över de zodiaktecken som visat sig vara signifikant underrepresenterade när det kommer till rasistiska och negativistiskt snäva tankegångar.

Precis som i fallet med genomgången av samtliga Nobelpristagare i litteratur uppstod här en slags "spegeleffekt" mellan vissa zodiaktecken, vilket jag tyder som att astrologin faktiskt synliggör ockulta naturlagar i den psykiska verklighet materialisten inte ens tror existerar.

söndag 30 januari 2011

Jaga våldtäktsman på kåken & nypa lammkött

Tydligen har folkkära skådespelaren Maria Lundqvist nu distanserat sig tillräckligt från affären där hon drev på så att en operasångare med utländsk härkomst spärrades in för våldtäkt på hennes barnflicka. 

För nu sipprar samma gubbsjukemotiv fram i hennes eget omedvetna och hon går för egen del och plockar sig ett knappt lovligt lammkött i en 21 år yngre branschkollega! (AB)

Som framgår av kvinnans födelsehimmel är hela hennes liv en enda hang-up på temat "ålderskillnad". Åldermannen Saturnus i geriatrikens tecken Stenbocken förgriper sig bokstavligen på den amorösa Venus/Mars-kombinationen i attraktionens tecken Vågen.

I isolation skulle man på astrologiska grunder kunna ifrågasätta hennes vittnesmål mot Tito Beltran, särskilt som vi förutom ålders- och skönhetsfixeringen ser den främlingsfientliga Jungfrun figurera i horoskopet. 

Men det är historia och nu kan man bara le åt hur tydligt Lundqvist skänker gestalt åt exakt det som är hennes förutbestämda svängrum, inskrivet på himmelen den dag hon valde att träda in i tid och rum.


Månen i Lejonet: bra för dramatiska uppförstoringar!


För en annan Jungfru som inte tog sig många meter utanför de bekanta kretsarna för en ny partner, se Shania Twains horoskop. (Här är emellertid Sol och Måne omkastade jämfört med Lundqvists himmel.) 

Det är lätt att förstå varför det här tecknet så lätt urartar till främlingsfientlighet, vilket bloggen ganska övertygande visat. Det är inte äventyrligt till sin natur utan prudentligt. En Jungfru med äventyr i blodet har det i så fall från någon annan intressant detalj på himmelen.


PS. Etiketten "libido", dvs föreningen mellan Mars och Venus, är eventuellt felaktig. Saturnus som den stora hämmaren och djupfrysaren i kontakt mot Mars och Venus skulle kunna tolkas som "stört eller fruset libido". Kan man tänka sig samma aspekt inverterad och projicerad som för mycket libido hos våldtäktsdömde Tito Beltran? Jag måste säga att jag aldrig blev riktigt övertygad om hans skuld av det jag läste.

Nå, väl om den ung älskare kan förlösa den här frigida sidan i Lundqvists horoskop!


Hökmark och att gynna den egna plantagen

[Långt inlägg, cirka 2200 ord]

Introduktion. Jungfruns tecken har under några månader hamnat under oväntat sträng belysning på den här bloggen. Man skulle nästan kunna tro att bloggaren har någon agenda eller aversion mot tecknet, men så är det inte. Den ena upptäckten har givit den andra och berättelserna har så att säga kommit av sig själva. Men när jag insåg att också detta inlägg kom att handla om Jungfruns baksidor - det andra samma dag! - förstod jag äntligen vad som pågår.

Saturnus passerar genom Jungfrun sedan september 2009 och Reinfeldt & Nya Moderaterna med stödpartier fick förnyat förtroende av svenska folket i september 2010.

Både Reinfeldt och det omstartade partiet har Jungfrun som deras spelade rollmask (rollmasken stämmer förvisso inte alltid med den djupare karaktären). Undertecknad föddes med Draksvansen i Jungfruns 10e grad, hårt kontrollerad av Saturnus i Skyttens 9e grad (via Den Stränges 3/4-delsvarv).

Bloggarens medfödda Saturnus i Skytten representerar den Universella Formen eller Saturnus definition eller avbild av Skytten/Totaliteten. (Jupiters oändliga expansion för oss för övrigt tillbaka till punkten varifrån allt utgick.)

Denna medfödda IDÉ om den all-inkluderande Skytten känner nu av Saturnus rörelse i tiden och uppfattar att dess IDEAL väl aldrig har varit så ömkligt och förkrympt som under ännu ett varv under Reinfeldts egoism upphöjd till livsprincip! Femhundra extra i plånboken. Sålde sig svenskarna så billigt och kastade alla större tankar överbord?

Denna ärthjärnetillvaro som Saturnus passage genom Jungfrun represenerar jämfört med undertecknads medfödda fot i den Universella Elden (Skytten är mäktig - bortom Skyttens stjärnbild har vi också vår galax centrum) måste av nödvändighet "svettas ur sig" i formen av grannlaga granskningar av vad Jungfrun egentligen har för baksida.

Ur Den Tröges passage genom Jungfrun, kommer här ännu ett inlägg om en politiker som astrologiskt tillhör det förflutna, självtjänarnas tidevarv. Moderaten Gunnar Hökmark.

*****

Hökmarks analys på Newsmill av folkupproret i Egypten möts av en intressant kommentar bland läsarna som jag upplevde som mer verklighetsförankrad än tokmoderaten. Eftersom mannen bakom kommentar #5 hade ett ickesvenskt namn spanade jag efter reaktionerna på honom och han fick medhåll från flera. 

I inlägget om hur Mubarak släckte ner Egyptens internet tänkte jag högt att det kanske är arabländerna som blir först med att manifestera Vattumannens tidsålder och då kommer att visa att västerländsk demokrati var en satanisk förfalskning, orkestrerad av Storkapitalet.

Det svenska folket är t.ex. inte det minsta enat, utan bara ett antal miljoner särintressen. I hederskulturerna finns en helt annan känsla för grupptänkande och samhörighet och det är naturligtvis slut med västerlandet.

Andra civilisationer, som inte bygger på hänsynslös egoism, kommer att vara ledande när alla enas om att Vattumannen är på plats - i dagsläget vet ingen riktigt hur man ska räkna och utöver den officiella astronomiska dateringen finns flera alternativ.

Hökmark tillhör emellertid inte den äkta mänsklighetens ljusnande framtid utan betonar med ett massivt horoskop i Jungfruns tecken exakt det särintresse som Reinfeldt också tutat i svenskarna att det är livets mening.

Inte inritad: "Ömsesidig reception" mellan Merkurius
och Solen, men mellan svårförenliga element (Eld/Jord).


Det är fascinerande, i ett annat tidevarv hade Jungfruns begränsade symbolik och verksamhetsfält fungerat utmärkt - särskilt då åkerbrukssamhället satte igång för kanske 10.000 år sedan. Världen var stor och alla kunde staka ut en egen jordplätt att odla. Men dagens värld är mer komplex.

Den enda ursäkten för att inte väga in det globala läget i sitt eget liv och önskemål är att man är alltför ointelligent för att kunna verka som medveten varelse på det universella existensplanet. Det har inget med utbildning att göra, jag hittar ständigt lysande tankar bland svenskarnas kommentarer fast ibland så illa skrivna och stavade att man undrar om de ens fullgjort grundskolan.

Kommentar #46 på Newsmill är bra, den påminner om tidigare blogginlägg som lyft fram den agrikulturella dimensionen i Jungfrun och dess vilja att profitera en smula på sin ansträngning:

Så bra att Hökmark tycker att Egyptierna förtjänar demokrati. Det tycker jag också. Fast det här debattinlägget skulle ha vägt tyngre för en eller tolv månader sedan.
     Den som satsar på en redan vinnande häst kallas i finanskretsar för momentumhandlare. Inget skamligt med den strategin så länge den vinner lite extra.
     Fast uppsidan är ju begränsad för den som konstaterar sånt som populasen redan gjort vida känt. 

"Momentumhandlare" var ett nytt uttryck för mig, men jämför gärna med Jungfruns härskare handelsmannen Merkurius (merk-antilism) som också är känd som en medlöpare, en ficktjuv. Med ett litet flinkt handgrepp förflyttar tjuven offrets plånbok till sin egen ficka! Kuppen sker i ett ögonblick (moment) utan att offrets momentum - rörelseenergi - påverkas.

Ingen tycks ha märkt vad som hänt (se även den kriminella idén i underhållande it-nördfilmen Office Space). Sådan är också den merkuriala manschettbrottslingens natur - en "skimmer". När jag noterar att frukostflingorna som kostar 30 kronor på ICA är uppmärkta till 50 kronor i Seven-Eleven några meter bort, då är det emellertid mer än skimning - det är ren uppskörtning!

*****


Från Lejonet t.o.m. Skorpionens tecken djupnar zodiaken i individualistiskt tänkande vilket i våra dagar, pga. vår psykologiska fattigdom blandat ihop med personalism, dvs. vårt egos tomma åtbörder utåt misstas för att vara arbete som utgår från andesjälen själv.

Men det finns avgörande skillnader mellan det första, "personalistiska" Eldtecknet Väduren och Eldens återkomst i andra andningen som ett "individualistiskt" Lejon. (För att inte tala om Eldens fullbordan i det "universalistiska" Skytten - soltecknet delar förstaplatsen med den universalistiska Jordelementet om att ha lägsta kriminalitet. Jo, "tredje gången gillt" för de här båda elementen som representerar två ytterligheter i den mänskliga erfarenheten.)

Pragmatikens fader C.S. Peirce var Sol-Jungfru, likt Gunnar Hökmark. Från honom har vi tanken om "learning by doing" eller att man kan lära sig genom att helt enkelt plocka och hantera saker och ting. Så typiskt Jungfrun, handarbetets tecken, att komma fram till denna sanning! (Peirce uppvisade en annan vanligt förekommande sida hos Jungfrun: dess fäbless för numerisk exakthet och han var även en skicklig matematiker.)

Som ett av de individualistiska tecknen respresenterar Jungfrun således en människa som fördjupar sin självkännedom genom "görande" snarare än tänkande. Jungfrun ÄR tänkande, t.o.m. en vass tänkare, men objektet för tankemödan är aldrig metafysisk eller abstrakt utan hela tiden riktad mot något nyttobetonat, något praktiskt.

Det är därför statsminister Reinfeldt med Jungfrun som stigande (dominant) tecken är en katastrof för landet i en tid där Sverige mer än någonsin behöver fylla sina huvuden med mer och bättre kunskap så att pannhöjden tilltar rejält. När AB skriver om människor i FAS III som tvingas gå på promenader inom ramen för de tvångskommenderingar Regeringen anbefallt de långtidsarbetslösa, skiljer detta sig inte det minsta från nazismens dödsmarscher. Reinfeldt har ingen som helst vision för hur man förädlar människor, hans enda lojalitet är mot arbetsgivarna.

Han är själv född att vara en slav under tanken om rika skördar på åkerfältet, banala floskler om att flit ska löna sig. Han är en obildad dräng i dyr kostym som hellre sköter tvätten på sin fritid än läser filosofi för att inspireras till ett bättre styre. Han är, som jag sagt tidigare, en lätt genomskådad frontman bakom vilken vi ser den verkliga makten, Rovkapitalisterna.

Jag har påpekat flera paralleller mellan nazismen och Moderaterna. Det är fullt möjligt att vi i sittande regering har reinkarnerade nazityskar som förvisso är återfödda för att "göra om och göra rätt" den här gången, men som alla som studerat reinkarnationsfenomenet vet, lär röja sina djupa själstendenser, fast nu urvattnat (de har gått genom helvetet innan de fick inresetillstånd till Jorden).

De har nu återfötts till C-nationen Sverige som ett led i sin fortbildning i konsten att bete sig som människor, och det är därför inte att förvänta sig att det stinker arrogans och inhumanitet om den borgerliga politiken. Ett ovärdigt pack hundar gavs förtroendet av ett folk som man just kan undra i vilket land och vilken tid DE tillbringade sitt föregående liv...

I själva verket är förstås ett land och en given tid en nexuspunkt för många olika grupper själar som alla arbetar på sina livsuppdrag, individuella eller kollektiva. De flesta människors vägar kommer aldrig att korsas. Men det ledarskikt ett folk tror att de väljer åt sig själva i skendemokratins namn, säger ändå något om deras generella bakgrund. Den framtid jag tror arabländerna mycket snart kommer att skapa är många många nivåer bortom det Reinfeldts egoistiska världsbild ens kan famna.

*****

Gunnar Hökmarks horoskop illustrerar precis det marknadskapitalistiska stadiet han och Reinfeldt dyrkar - dyrkandet av Jordelementet - åkern och dess rika avkastning. Jordbrukarens experimenterande under årtusenden med metoder att förbättra skördarna och specialisera grödorna - hortikultur - är den goda sidan av en zodiakal idé vars fula sida är dess kallsinne inför det faktum att jakten på förbättringar och ökade vinster sätter alla andra perspektiv ur spel. Intellektet kan faktiskt bokstavligen snöa in på hårda mätdata och glömma den större verkligheten.

Effektiviseringsdillet har jag sett från insidan som undertextare - en "merkurisk" bransch från helvetet om det någonsin fanns någon. Sedan det företag jag jobbade för gick åt pipan har jag hört om att undertexterna drivs allt längre ner i låglöneträsket. Branschledande SDI Media låter nu lågavlönade slavar i Indien tillverka tomma undertextremsor avpassade efter programmets (vanligen) engelska originaldialog.

På det viset kan lönerna sänkas för de översättare som sedan ska skohorna in passande, översatt text som inte alls stämmer med den längd och den exponeringstid som de tomma remsorna har! De redan så slarviga översättningarna kommer nu att bli ännu sämre.

Profit profit. Det är Jungfruns tecken som ligger bakom denna totalt perspektivlösa "förbättring" för egenintresset som istället skadar helheten, skadar för alla andra. Se vad Reinfeldt gör med det gemensamma goda i den svenska välfärdsmodellen. Drar ner den på sin sjaskiga vinsttänkarnivå!

Det är ingen slump att jag fått den här kunskapen om undertextarbranschens "slughet" från en f.d. arbetsgivare som är född i effektiviseringsgalenskapens tecken Jungfrun! Tecknets koppling till kultur, när man också väger in dess självtjänande vinstintresse, gav oss, som ett tidigare blogginlägg visade, "effektiva nazityskar" en masse. Det var Månen i Jungfrun, den instinktiva sidan av Jungfrun, som gav en skrämmande överrepresentation i genomgången av 19 kända nazinamn från Andra världskriget.

Det är ingen slump att Jungfrun inte är mer än en tjänare, för i tecknet ligger just fixeringen vid det konkreta arbetet för hand och tendensen för det merkuriska intellektet att under arbetets gång hitta på sätt att effektivisera det än mer. Under Jungfrun kan man ganska säkert placera maskiner och datakraft och andra mänskliga uppfinningar som söker förbättra effektiviteten relativt det helt manuella arbetet.

Detta är bara en annan sida av den beklämmande utseende- och fitness-fixering som kommer från detta tecken och som, naturligtvis, spelade in i nazismens filosofi om underlägsna människor kontra den ariska rasen. När man hör stickiga kommentarer om andras utseende, kommer det säkerligen från någon planet i Jungfruns tecken! Jag känner inte mindre än tre människor där detta tecken är dominant (på olika sätt) och det är ständigt ytliga och elaka gliringar om andras yttre!

Det här är det zodiaktecken som tappat mest i min aktning sedan jag öppnade bloggen för två år sedan och systematiskt har gått igenom vilka tecken det är som förefaller motivera människor till det som ger dem rubriker. Men beror detta på Saturnus I TIDEN? Kanske är det så att transiterande Saturnus mörkar vilket tecken den än passerar genom. Utom kanske Stenbocken och Vattumannen där den härskar och Vågen där den lyser av sann rättrådighet.

Att det är Tidens Herre själv som svartmålar Jungfrun (utifrån en insikt att saker kunde vara så mycket friare och bättre än i detta tecken), duger dock inte som förklaring till att Vattnet stigit fram som ett överraskande sårbart element under bloggens tvååriga granskningar. Så sårbart att det tycks ligga bakom den mesta misären och missbruksproblemen i artistbranschen.

Diktatur & annan pseudoreligiös förströelse


Ögonblicksbild DN 30 jan 2011 - en fluktarkultur når bottennivån.
Tidningar helt utan moralisk halt och omdöme i rubriksättningen!


En liten särstudie av en komplex serie omen som tillsammans tycks bilda en benägenhet till diktatorsmentalitet, i bemärkelsen "narcissistiskt ledarskap som inte lyssnar till signalerna från verkligheten".

Eftersom själen existerar, med eller utan en fysisk kropp, men inte kan leva utan religion utan att bli helt vansinnig, uppstår i sekulära kulturer bisarra särutvecklingar. Som i den svenska kulturen, där själar under ett jordeliv knappt mognar bortom sandelådestadiet där barn grupperat sig i varsitt hörn och den ena håller på palestinier och den andra försvarar staten Israels rätt att existera. Svenskens olika arter av pseudoreligiositet är i själva verket rätt sorglig, men givet sakernas tillstånd kan vi använda det material som ändå är givet, för att dra några astrologiska lärdomar!

*****

"När en diktatur inför sociala försämringar mister den helt sin legitimitet." Orden är Åsa Linderborgs, Aftonbladet, och de fick mig att snabbt titta på tunisiske diktatorn Ben Ali som snabbt flydde landet häromsistens efter att folk fått nog av hans repressiva regim. 

Fascinerande nog visar den här stjärnhimmelen från 1936 exakt samma svagheter som många årtionden senare, då en viss ordförande för Humanisterna anklagats för översittarfasoner allt under det han själv betyger sin ödmjukhet.

Uppenbarligen finns här en kognitiv blindfläck kodad i astrologisk symbolik. Individen lever i en inbillad uppfattning om sin egen storhet som inte delas av majoriteten "där ute". Linderborg reste genom Tunisien och såg "självförhärligande bilder på Ben Ali" överallt. 

Jag minns hur Sturmark i början av karriären såg till att få ett riktigt pekoral till dokumentär om honom i den fabricerade rollen som "renässansman" sänd i svensk tv. Det är Solen i härskarläge i Lejonet som kan bli en riktig mardröm för undersåtarna när narcisissmen och känslan av allmakt helt får kungen att tappa känslan för vad han håller på med!

Men det avgörande skälet att Sturmark aldrig kommer att bli brett älskad av svenskarna och Ben Ali troligen aldrig var det av sina tunisiska landsmän, står att finna på en helt annan tolkningsnivå, i skärningen mellan tankar och deras mottagande i folkdjupet. 

Båda männen föddes ett år då diktatorn Saturnus stod stark hemma i sitt ideologiska tecken Vattumannen, tecknande en tydlig tendens att leva genom ett mer eller mindre korrekt upprättat luftslott. 

Eftersom individualiteten tecknas av Solen i Lejonet får vi den stundom olustiga situationen att individen beskär sin egen andliga frihet (Solen) och underordnar sig ett luftslott som inte gör den levande andevarelsen full rättvisa. Så är fallet med Sturmark som bekänner sig till Nihilismen, han förnekar att det skulle finnas några högre gudar än honom själv. Exakt samma mentala gift drack uppebarligen Ben Ali.

Dessa självutnämnda rättesnören eller tankepoliser går det visserligen tretton på dussinet av, men i vissa unika ögonblick ser man av horoskopet att de tycks destinerade att väcka folkmassans ilska och då vet man att det är ett Lejon som gått över rimlighetens gräns och är en degraderad version av den vanligen så inspirerande natur som leder genom eget gott exempel. 

Hos båda diktatorerna ser vi folkupproret genom irratationens eller t.o.m. krigets Mars i fallet läge i Kräftans tecken. Kräftan, folkmassan, den enkla menigheten som går mer på maggropskänslor än intellekt men även i detta dunkla tillstånd av medvetenhet kan "känna" när saker och ting inte är rätt. 

Svenska folket må vara extremt sekulariserat och numera bara i tillbedjan av senaste telekomprylarna eller modeplaggan, men det kan fortfarande dunkelt "känna" att det som utgår från Humanisternas propaganda är något högst otrevligt. 

De som läst på lite vet förstås att rörelsen kapat och vanställt den genuina européiska humanismen som från första början var religiöst motiverad. Att överhuvudtaget tala om att se "människan som alltings mått" är helt avhängigt av den antika föreställningen att människan är en mikrokosmisk kopia det fullskaliga kosmos - som i sin tur är en sinnebild för Gud eller den metakosmiska intelligens i vilken alla lever och har sitt vara. [1] 

Två återutgivna 1800-talsessäer som väckte
undertecknads intresse för antik kosmologi i tonåren.
T.v. Adam Kadmon, den pre-kosmiska arketypmänniskan.

Att bara stövla in och stjäla begreppet "humanism" helt frigjort från den anmärkningsvärda intellektuella tradition det sammanhänger med, en kristendom som förvaltat insikterna från de gamla grekerna, är bara tölpfasoner.

*****

Hos den landsflyktiga diktatorn Ben Ali illustruerar jag hans programmatiska (Saturnus i ideologiska Vattumannen) överbetoning av sin egen ledarroll (Solen i Lejonet) med en friktionsröd oppositionslinje. Jag har i samband med någon vetenskapsman (jag glömt namnet på) diskuterat den mer gynnsamma oppositionen när Solen och Saturnus byter tecken med varandra. 

En "ömsesidig reception" skapar ett mer dynamiskt flöde av insikt om de komplementära motpolerna än de båda diktatorernas tautologiska motsättning. Saturnus hemma och Solen hemma är så att säga två simplistiska och "hemmablinda" teser medan en Sol-Vattuman mot ett Saturnus-Lejon leder till ett oändligt mycket rikare kognitivt universum. (Jag har svårt att bedöma om detta helt överflyglar doktrinen om att Sol och Saturnus är naturliga fiender.)

Ben Alis Saturnus i Vattumannen övergår från ett i sig från "grönt" klartecken för en tydligt ideologiskt driven natur till en alltmer "röd" eller friktionsartad aspekt i den mån han söker inympa sina idéer i konflikt med dödens Skorpion. Diktatorns ideologi eller tankesystem utlöser "det sociala utstötningssyndromet"! 

Hur passande att han slutar som landsflyktig, fullständigt på kant med folkets (Vattumannen) sentiment! Minns svenske nazisympatisören och upptäcktsresanden Sven Hedin som ett av bloggens tidigaste horoskop som illustrerade det här rätt vanliga temat med sociala friktioner. Han slutade sina dagar som utfryst ur det svenska samhället.

I Ben Alis fall väljer jag att rödfärga ("varningsflagga") Jupiter i Skorpionen fast placeringen i sig inte alls är dum. Skälet är att Jupiter agerar som expansionsfaktor utifrån dess disponent Mars förehavanden. Och Mars känner bloggens läsare igen som ytterlgt klent placerad i Kräftans tecken. Detta är platsen för dess klassiska "fall", och Linderborgs ord klingar här så sant, när en diktatur försämrar folkets dagliga levnadsvillkor... Mars i Kräftan representerar just olyckor i folkdjupet, men här läser vi Mars som i fallet Sturmark - folkets indignation mot en ideologi (Saturnus/Vattuman) som solkas av härskarens storhetsvansinne (ideologin opponerad av Sol-Lejonet).

Notera hur denna fallna Mars inte bara misslyckas bilda en solid bas för Jupiters expansion, den korrumperade Jupiter t.o.m. späder på Mars debilitet genom en direkt aspekt, som för övrigt först också nått folkmassans symbol Månen. Det som i andra horoskop, t.ex. flera begåvade artisthoroskop ritats som en fantastisk grönfärgad "tour de force" genom känslosamhetens tre Vattentecken, måste här, pga. nyckelrollen den fallna Mars spelar, bedömas som en potentiellt katastrofal aspekt för allt arbete som relaterar till folkmassor och deras enkla behov. 

Här kan man då notera att Vatten och Luft indikerar en kraftfull dissociation, Ben Ali tycks lika lite som Humanisternas ordförande förstå hur extremt deras luftslottsbyggen divergerar från det folket i stort anser rimligt. De har hamnat i en patologisk egen fantasi. Inte undra på att Sturmark kverulerat så ofta över att hans "ödmjukhet" inte går fram. Han har inte en susning om hur han uppfattas och frågan är om någon mediaträning alls kan bota det själsliga trauma som Mars i Kräftan indikerar. 

Överkänsligheten och vägran att vilja bekanta sig med smärta är så extrem att de här människorna istället vänder taggarna utåt. Därför ligger Sturmark i en tydlig riskzon för projektioner och främlingsfientliga sentiment - vilket också gäller Humanisterna i stort. De är, som uppmärksamma bedömare noterat, inte långt från Sverigedemokraterna i sina luddiga attityder. 

Ordförandens horoskop visar, i dess tydliga paralleller till Tunisiens landsflyktige diktator, hur vissa människor bara inte verkar kapabla att kliva utanför sina egna luftslott och bedöma dem utifrån en andlig medvetenhet. Stavas luftslottet "ateism" är det a priori fullständigt omöjligt - dessa människor förblir slavar under sina egna idéer hela livet!

Av den anledningen att Ben Alis Jupiter degraderas av sin disponent Mars, blir också diktatorns sinnelag (Månen) i vanligen så empatiska Fiskarna en svårbedömd och kritisk position. Den har en fallen Venus (balans och ömsesidighet) mittöver i ett av zodiakens distinkt själviska tecken, och det förändras inte av att Merkurius är starkt placerad hemma i Jungfrun. Antalet omen som talar mot ett medlidsamt psyke (Mån-Fisk) är flera och starka. Däremot kan man tänka sig att diktatorn har känt ett stort medlidande med sig själv och sin maktposition och låtit folket drabbas av hans själviskhet!

Det är bara ett lyhört nosande på samtliga faktorer i ett horoskop som låter oss ana att det här inte självklart är en god yttring av Solen i Lejonet, och inte självklart är en god version av sinnet i Fiskarna. Det är bara hans oerhörda makt som gör karaktärssvagheterna så tydliga, samma horoskop nere i det anonyma folkdjupet hade kanske bara varit en "pain in the ass" som man ändå kunnat leva med. 

Men, som Platon visste, för maktpositioner duger det inte att upphöja kreti och pleti att representera dem själva - något svenskarna blivit allt bättre på, hur man nu ska förklara denna urbota självdestruktivitet.


Bonusspaning

Man kan kalla det en hypotes, att Sol/Saturnus-oppositionen mellan Lejonet och Vattumannen och därtill en fallen Mars i Kräftan som attackerar Saturnus, skulle vara en kombination av faktorer som indikerar ledarskap eller diktatorskap med dålig lyhördhet. Jag visste inte säkert men bestämde mig för att prova sökmönstret mot 4.700 sparade horoskop.

Utöver Ben Ali och Sturmark resulterade åtta träffar.
 • Stig Wennerstrom;22.8.1906 - landsförrädare, spion
 • Edward Gein;27.8.1906;23:30 - massmördare, ständigt varnad för sin lusta av modern!
 • John L. Hall;21.8.1934 - Nobelpris i fysik (precisionsspektroskop)
 • Wilt Chamberlain;21.8.1936;23:27 - idrottsman, självförhärligande sexualneurotiker ("20.000 kvinnor erövrade")
 • Ben Ali;3.9.1936 - självförhärligande diktator
 • Henry Lucas;23.8.1936 - homosexuell massmördare, uppgift om 350 offer (självförhärligande överdrift?)
 • John McCain;29.8.1936; 9:00 - republikansk politiker, häcklad för oanständig materialism (äger sju villor och tretton bilar)
 • Buddy Holly;7.9.1936;15:30 - extremt produktiv låtskrivare och rockstjärna, dog mycket ung i flygkrasch
 • Rosie Perez;6.9.1964 - komedienne, extremt ohörsam mot omgivningarna och högljutt pratig, ständiga anspelningar på vulgär sexualitet.
 • Christer Sturmark;7.9.1964 - ohörsam diktafon och entreprenör

Detta här ett om inte katastrofalt sökmönster så dock nästintill. Antalet totala psykiska haverier är långt tydligare än tecknen på talang. [2] Notera tendensen mot extremism. Även Sturmark har väldigt svårt att tala sanningen (eller också känner han inte de ämnen han kritiserar, t.ex. forskningsläget för "övernaturliga" fenomen som "telepati") medan han gärna ondgör sig över andras faktafel.

Notabelt och nästan spektakulärt är de tre födslarna 1936 som alla utmärker sig numeriskt! En homo mördar 350, en basketstjärna lägrar 20.000 och en politiker kan inte sluta köpa hus och bilar!  

Och det blir än mer talande, för den gay mördaren och sexmissbrukaren har båda Månen i venusianska Vågen meden den politiska materialisten har Månen i materialistiska och statusmedvetna Stenbocken! Vår egen svikare, spionen Wennerström, har samma näriga Måne i Jungfrun som Sturmark vars ändlösa serie av misslyckade företagsidéer borde ha fått alla landets riskkapitalister att dra öronen åt sig vid det här laget. 

Minns att Månen i Jungfrun är den som figurerar mest bland brottsdömda (t.o.m. statistiskt signifikant mycket) - den tycks ha en tendens till oärlighet eller kappvändande över sig, vilket jag kopplat till Jungfrun som åkerarbetaren som söker vinst i allt den företar sig. Den är pragmatiker, inte idealist. Tydligen kan den sälja sitt fosterland för trettio judaspengar om så krävs!

Massmördaren Gein har inte opassande en "fallen" Måne i Skorpionen medan den "ädla" Nobelpristagaren har en prima Måne i upptäckartecknet Skytten!

Buddy Hollys genuina musikalitet bekräftas till fullo av en "upphöjd" Måne i Oxen! Den vulgära (men i små doser underhållande) Rosie Perez har en mäktig nymåne i Lejonet men oppositionen från Saturnus är här tydligt skönjbar som en rätt låg intelligens, därav den låga ribban på "tugget".


Tillägg. Kort efter detta inlägg hittade jag en variant på tema.

_____

1. Den judiska kabbalan, enligt vissa ett resultat av pytagoréisk påverkan (vilket synes mig vara en omväg då Pytagoras själv reste i den antika världen och hämtade inspiration från bl.a. annat Babylons astrologer och matematiker - samma Babylon som judarna själva varit fångar i runt samma tid), har en fullt utvecklad lära om den Kosmiska Människan som en "kartritning" som föregår hela det materiella universums tillblivelse och utifrån vars bärande numerologiska system allt skapat tar sin form. 

Se om Adam Kadmon på Wikipedia. Aryeh Kaplan har skrivit en intressant kommentar till det äldsta kabbalistiska verket, Sefer Yetzirah - The Book of Creation, omnämnd i andra judiska källor redan under det första århundradet. Vill man förenkla texten något hiskligt kan man säga att den i ett diagram beskriver den platonska idévärldens förlaga till vårt fyrdimensionella universum ("de sex riktningarna") och inom ramen för denna i katolsk mening fattade "Övernatur" lägger till en genuint gudomlig Treenighet på toppen. Kronan, Visheten och Förståelsen. 

Om vishet och förståelse är verksamheter som båda utgår från Konungens Krona och har den som sitt subjekt, kan det kabbalistiska trädets tionde och sista princip, Riket, kontrasteras mot Kronan som det Kaos som in-formeras av de föregående och högre principerna.

Riket, den tionde principen, är så att säga den första principen tagen till en annan nivå. Jämför gärna Kronan och Riket med andra duader, t.ex. Empedokles Kärleken och Striden. Här är det Kärleken som binder samman till en Värld vad som annars bara vore en brutal stridande, formlös materia. Se även Aristoteles Idé och Materia, där emellertid inte Idévärlden, till skillnad från hos Platon, anses ha någon egen existens. "Biologen" Aristoteles var ingen äkta metafysiker, han kunde inte tänka "utanför lådan" (Kuben = symbol för vårt fyrdimensionella universum).

Samma Rike är i den världsförnekande gnosticismens evaluering platsen där det "aborterade" missfoster som är vårt materiella universum uppstår pga den feminina Vishetens försök att förstå den "Outgrundlige Fadern".

Kabbalan kan dock inte punkt för punkt mappas upp mot de vidlyftiga kosmiska spekulationerna inom de gnostiska rörelserna. Men de är helt klart besläktade, om inte annat genom sina mer eller mindre medvetet utförda schematiseringar av de verksamma grundprinciper som föregår den materiella världens tillblivelse.


2. Här kommer frågan in, om dataunderlaget är "neutralt" eller "vinklat". Det består nästan enbart av celebriteter och offentliga personer. Jag samlar horoskop som står ut bland rubrikerna, bra som skandalösa rubriker. Vid ett tillfälle matade jag in data på alla Nobelpristagare i litteratur och fysik.

Men det finns en smygande misstanke att datasamlingen åtminstone något tenderar mot "freak"-hållet, och det för att pressen fokuserar livets mörka sidor. Musiker och skådespelare är en annan överrepresenterad grupp eftersom jag i första fallet tycker mycket om musik och i andra fallet skådespelare förefaller vår tids största celebriteter - de dyker upp överallt.

Sammantaget skulle jag dock inte vilja påstå att dataunderlaget lider av någon svårartad snedvridning mot t.ex. det patologiska hållet. Den landsflyktige diktatorn och hans jämförelseobjekt Sturmark är rätt representativa för den här komplexa signaturen vi sökte på.

Den tycks illustrera ogynnsamma tendenser i livsödet, vilket måste antas bero på att själar som föds under dessa omständigheter inte är Guds bästa barn! Men i nästa liv kanske, eller ett dussin finjusteringar längre fram...
 

lördag 29 januari 2011

Mubarak - ett slaktarhoroskop


"Wha' dat, wha' dat, them kill off Sadat?"
"Some say it was an army plot."
Jamaicareggae kommenterar världspolitiken 1981.


Rubriken är förstås metaforisk, men det går inte att utesluta att charkmästare faktiskt är födda under himlar som påminner om egyptiska presidenten Mubaraks!

Som tidigare nämnt hittar många mer "intensiva" stjärnhimlar legitima utlopp inom t.ex. idrott eller krasch-bom-bang-yrken. Mubarak var t.ex. befäl i luftvapnet innan hans föregångare president Sadat mördades, vilket gav Mubarak tillfälle att gripa makten.

Men objektivt sätt är det här verkligen en himmel för en hatad människa, primitiv egoism och vrånghet skriker från varje hörn på kartan!
Kartan tillför faktiskt ingenting bloggen inte redan beskrivit många gånger förr, och en längre utläggning är överflödig.

Bara fyra snabba observationer. 

 1. Ännu ett exempel på att det faktiskt kan vara förödande att bara äga Passion (Rajas) och Mörker (rigid kontrollmentalitet) men ingen som helst Sattva (tendens till förändring eller progressivt nytänkande).

  Bara häromdagen skruvade jag till en text och noterade om samma indikation att, Jo, giriga direktörer är lägre varelser. Hos Mubarak då samma psykologiska blindfläck men inte som vampyr inom näringslivet utan som makthungrig politiker.

  Jag behöver väl inte upprepa att det är mörkrets Tamas guna i övermått som driver även svenska politiker som Reinfeldt och Borg? Hade bara en större del av befolkningen varit "vaken" - apropå Reinfeldts direkta hån av sina landsmän - skulle inte 72% av det "det sovande folket" invaggat sig i lögnen att just de minsann inte tillhörde den utpekade gruppen!

  Men det är just de som sover i sin brist utvärdering av alla faktorer - globala inte minst - vår samtid ber oss ha i åtanke! Att bara rösta för den egna plånboken tillhör ett lägre människosläktes perspektiv, en sort som nu rekordsnabbt kommer att fasas ut och ställas i mänsklighetens skamvrå.

  Mubaraks horoskop tecknar en extremt primitiv underart av denna primitiva art!

 2. Det sociala utstötningssyndromet är allvarligt här eftersom det bildas av den ömsesidiga receptionen mellan Skorpionens och Vattumännens härskare. Fall som Mubarak visar, åtminstone i mina ögon, att den schematiska tumregeln om att den här aspekten stärker båda husens (tecknens) affärer.

  Jo, Mubarak har suttit vid makten i nästan 30 år, längre än någon annan "farao" i modern tid. På ett plan stämmer faktiskt den astrologiska tesen. Men om man lämnar ytlighetens värld - den enda värld den andligt döda människan känner till - och istället begrundar kvaliteten på hans ledarskap, då inser man vilken nattsvart frysning av alla goda ting den här kombinationen innebär. Vattumannen i störning med Skorpionen är ett av de mest färgstarka syndromen och ger påfallande lätt igenkännbara effekter!

 3. Psyket (Månen) i balanstecknet Vågen skadas av att dess disponent Venus opponerar sig mot sin egen princip och därtill tagit parti med den upphöjda Solen i egocentriska Väduren! Det här är en variant på egenmäktighetssyndromet utan att var sig Saturnus eller Stenbocken är inblandad.

  Vi har sett denna klena Venus, ibland i opposition till Månen, hos åtskilliga ateistiska vetenskapsmän. Det fick mig att fråga om ateister har lägre intelligens än andra. Troligen inte, men när prominenta forskare vägrar att undersöka argumenten för ett intelligent universum, stämmer denna attityd väl med Vädurens symbol, ett infantilt tecken som inte är intresserat av något som tar uppmärksamheten från dess egen strålglans.

  Det finns alltså prominenta vetenskapsmän som är så primitiva som människor att de låter barnet inom sig styra a priori! Dessa är då i lika hög grad psykopatologiska offer som kriminella förbrytare, vilka bloggen upptäckt är överrepresenterade i Väduren (och åtföljande Oxen).

  Jo då, Mubarak går nog till historien som ännu en simpel förbrytare bakom fin politisk titel.

 4. Den sataniska axeln mellan Oxen och Skorpionen kan vara värre än vad den först synes vara. Väger man in alla inblandade faktorer (så långt man kan se med ett förenklat horoskop där tidpunkten saknas) så är det längsmed den här axeln jag tycker mig se en förråad slaktare, en ren yrkesmördare.

  Jag har mött individer av senare generationer som med samma Mars-Vattuman (en vass tänkare!) i attack mot axeln i denna världstillvända teckenkombination haft något obehagligt under ytan som ibland röjt sig genom ett ordval eller en attityd som slank igenom Censuren i ett obevakat ögonblick.

  Det kan vara före detta kriminella själar som nu återfötts och jobbar på att återskapa en balans i sitt inre. Vakna människor kan dock läsa andras själar - och då talar jag inte sömn/vaka på Reinfeldts medvetslösa världsliga plan utan åberopar den astrologiska dikotomin mellan Merkurius (normalt intellekt) och Jupiter ("metalogisk allvetenhet" eller genuin intuition).

  Den senare kognitiva nivån kallar Katolska kyrkan i Platons efterföljd Intellectus eller det gudomliga medvetandet, som samtidigt är mänsklighetens bästa och delade medvetenhetsnivå (så långt våra hjärnor förmår representera den icke sinnesbundna erfarenheten). Därav ordet "samvete", delat vetande, under Jupiter, därav Lagen under Jupiter och därav filosofi/religion under Jupiter!

  Det är naturligtvis så att information "inifrån", som inte följer med yttre sinnesdata, inte garanterat kommer från "högre ort". Det är tvärtom vanligare att människor "läser in" sin egen bråte i saker de ser och hör och därmed är urusla bedömare. Men den som har haft en "ingivelse" som sedan verifierats och minns betingelserna för upplevelsen förstår snart skillnaden på projektion och vision! Vision kan bara den äga som är vaken och redo att lyssna förbehållslöst.


DN: Mubaraks löften retar bara folket än mer

Tillägg

Numerologi. Jag noterar att dagens båda Egypten-relaterade inlägg publicerades under det numerologiska värdet 8. Åter: Inte en medveten tajming - jag är helt inne i skrivandet och bara trycker publicera-knappen när det känns klart (vilket det oftast inte är - irriterande språkliga småfel blir kvar).

Jag har just börjat titta på numerologi (vilket jag föraktat tidigare, då jag ännu inte uppfattat något av signifikansen i Pytatoras eller den judiska kabbalans syn på talen som självsubsistenta principer som föregår universums tillblivelse).

I populär numerologi tycks inte talet åtta helt lyckosamt, och jag har sett den som en dubblering av fyran, den materiella tillvarons princip, som en svårartad bundenhet i inomvärldsligt eller materialistiskt tänkande. Politik i allmänhet och Mubaraks maktlystnad i synnerhet stämmer väl med åttans "aura".

Se också zodiakens åttonde tecken: dödens Skorpion (syndens lön är döden, dvs. en förberedelse för "gör om och gör rätt"). Tecknet illustrerar på en nivå avunden till motsatta Oxen, tecknet som "äger" (eller tror sig äga) och uppskattar allt och alla.

Skorpionen kan också anta rollen av nihilist, och förnekar då likt Satan, vedersakaren, var positiv affirmation från Oxens mun.

Oxen: oralitet, talkonst - här finns en subtil skillnad mot Tvillingarna vars kommunikation handlar mer om tankeinnehållet. Oxens förkärlek för talarkonst handlar om kommunikationens behagfulla - Venus - klädedräkt! Det är därför ingen logisk motsäelse att båda tillskriva Oxen kommunikation och samtidigt hävda dess grundläggande anti-intellektualitet.

Dubbleringar var av stor betydelse i det gamla Kina, 8/8, ba-ba, Fars dag - en i den kulturen en lycklig dubblering av åttan. Den här bloggen påminner om att man ska söka "multipel attestering" i horoskopet. Finns flera liktydiga omen ökar sannolikheten att man är ett distinkt särdrag på spåren.


Egyptens nätcensur, astrologin & framtiden

[Långt inlägg, 8 A4 eller 2.000 ord]


Tack vare en exakt uppgift om när Egyptens sittande regim strypte nätet för att kväsa det uppviglade folket, servas astrologin med en värdefull bekräftelse av några av dess teser.

Det är ett känt faktum att människan är en idiot snarare än den homo sapiens ("vis människa") hon gärna själv vill föreställa sig som. Kunskap som en generation besitter kan försvinna över en natt och så måste man börja om från början igen för att påvisa vad plötsligt ingen längre "tror" på. 

(För inse, dårar är nöjda med att bosätta sig i luftslott av åsikter, den här arten varken orkar eller förmår bedriva grundforskning eller föra ett självständigt resonemang för att förvissa sig om vad som gäller.)

Astrologin rönte det här bittra ödet i Europa någon gång under 1600-talet. Med upplysningen började människorna nysta i en helt annan ända, och snart nog föll äldre kunskaper i glömska. Med Occams rakkniv skapade människan en måhända ekonomisk men falsk och otillräcklig världsbild.

Den astrologiska metoden fortsatte naturligtvis "fungera" alltmedan mänskligheten krälade allt djupare i den dypöl av arrogant förmätenhet där den för närvarande befinner sig, djupt förorenad sin totala besatthet av bara gyttja.

Se t.ex. franska revolutionshoroskopet från då dörren till vårt s.k. upplysta västerland öppnades. Det innehåller bara Jord och Vatten, vilket inte enbart beskriver ett enormt intresse för de materiella faktorer som får vår värld att "ticka". Medaljens baksida, att båda Luft och Eld helt saknas, kan också tolkas som fullständig andlig apati och idiotins akuta utbredning!

Det är också vid denna tid i Europas historia demokratiidealet breder ut sig, så vi vet genom detta astrologiska stickprov på ett paradigmatiskt ögonblick i den västerländska historien vilken nivå denna sk. demokrati håller.

Redan Platon hade på 300-talet fvt, varnat för att demokratin är det nästlägsta tillstånd mänskligheten kan falla till. Nu finns det visserligen skillnad mellan demokrati och demokrati, men den västerländska sorten, som baserar sig på det ensidiga mantrat "frihet för mig" faller definitivt under Platons bann. Jag vill kort återkomma till den korrekta sortens demokrati mot slutet.

För den här imbecilla mentaliteten söker bara mer och mer frihet för sig själv - se Reinfeldts marknadsliberalism som snabbt bryter sönder hela samhället till 9 miljoner egoistiska individer som alla bara söker fylla sin egen plånbok ("härska genom att söndra"). Demokratiprocessen driver i själva verket civilisationen rakt i händerna på den slutliga kollapsen in i diktatur. 

När Vattumannens tidsålder tydligt bryter igenom om några hundra år kommer vi att förstå vad det innebär. Då är det slut med 2000 år av Fiskarnas kaotiska folkstim - idel pöbelvälde - och istället för expansiva Jupiter tar restriktiva Saturnus kontroll över mänskligheten under en hel tidsålder.

*****

Men för närvarande... "Sekulär", "ateist" - uppfinningsrikedomen är oändlig när det kommer till att hålla en äldre tids insikter i tillvaron ute i kylan eftersom den tiden också tyglade människan hårdare, avkrävde henne moral och viss återhållsamhet i sina beteenden. Den diktatur som kommer att lägga jordklotet i järnband under den förestående Vattumannens tidsålder kommer att vara välgörande och behövlig. Mer om den saken senare.

Eftersom internet mer än något annat kommit att signifiera det förhatliga tillstånd av allmänt pladder och tanklöshet (av ovan skisserat slag) som rubriceras "demokrati" (folkvälde eller pöbelvälde), blir horoskopet för Mubaraks censur av internet högst belysande. 

Ännu en gång påminner astrologin om vem Saturnus är i politiska termer: envåldshärskaren, stengeten som, sedan ren stångat sig upp på världsbergets topp (och avlivat konkurrensen) är den som sätter agendan. Ingvar Kamprads furiösa utbrott nyligen, då journalister frågade om hemliga skattekonton, kom naturligtvis från världshärskaren eller tyrannen inom honom. Stenbocken tål inte att bli ifrågasatt. Har varje zodiaktecken en mörk sida så är det maktens arrogans som ska kopplas med Stenbocken. 

(Som bloggen tidigare noterat är varken Kamprads Sol eller Måne i Stenbocken, men en kraftfull planethop befinner sig där och introducerar ett rikt mått av autokrati i hans psyke. Det är säkerligen samma dragning mot herravälde som lockade fram hans ungdoms nazistsympatier.)

Ska Darwins myt om styrka och anpassbarhet i naturen placeras någonstans är det i den materiella världens hierarkiska axel som löper mellan Stenbock/Kräfta. Bloggen har ofta hittat den i horoskop för materiellt giriga människor.

*****

I "Mubarak-horoskopet" ser vi Saturnus stiga i ett Jordtecken av kommunikationstyp - Jungfrun behärskas av telekomindustrins Merkurius - närapå samma minut som nätet stängdes av i Egypten. Inte för inte avbildas Saturnus som ett skelett med en lie i hand. Här skär lien av kablarna så att säga, och i dess långa trekvartsvarv påverkar den direkt det andra merkuriska tecknet Tvillingarna. 

Ska man se på Merkurius i Jord (Jungfrun) som den materialiserade eller mätbara effekten av den kommunikation som i ett föregående steg sker i Luft (Tvillingarna)? Möjligtvis som teori, för ingen skulle väl inbilla sig att människor i Jungfrun är pratande och skrivande zombies, som bara "ur det blå" producerar text utan att det finns någon andesjäl hemma!

Solen råkar just nu passera den sideriska zodiakens Stenbock. Den Åtstramning som Saturnus införde ögonblicket nätet dog hade alltså som avsändare Solens egen disponent. 

Här har vi samtidigt ett lysande exempel på hur vissa zodiaktecken har avvikande "psykologier". För under Solens månadslånga passage genom Stenbocken befinner den sig på fiendemark! Saturnus låsningar och Solens slösande energi är principer direkt fientligt inställda till varandra. Och disponenten (med dess faktiska placering i horoskopet) får sista ordet. Solen - drivkraften, livsuppdraget med mera, ställs i Saturnus tjänst. 

Sol-Stenbocken blir således en pådrivande kraft när det gäller konsten att strypa och blockera allt som påminner om Solen själv Stenbocken är konservatorn, inte den utagerande scenkonstnären. Håll med om att det är en paradox. Men detta är priset för att slå sig i lag med "denna världen" och dess herre (Djävulen). Man blir "pk", en administratör som stöttar de krafter som söker bevara världen som en stabil klippa.

Och det leder oss till nästa observation. "Mubarak-horoskopet" håller ju på att upplösas! Som bloggen resonerat om tidigare påminner storkorset i Sattva guna, "godhetens kvalitet", inte alls det människor uppfattar som godhet. Tvärtom tycks Sattva sätta sprätt på situationer så att de mer rigida Tamas-dominerade människorna känner att mattan rycks undan deras fötter. "Se, jag gör allting nytt!"

*****

Saturnus, diktatorn eller envåldshärskaren, befinner sig alltså själv i ett upplösningstillstånd, men det är knappast så att den förlorat makten - det ÄR Saturnus som stryper nätet, och dess disponent Solen står i precis det tecken som anstår en kung - det femte huset som är Solens eget i den "naturliga zodiaken". 

Den naturliga fiendskapen mellan Saturnus och Sol mildras i horoskopet eftersom även Saturnus befinner sig i Jordelementet. Eller i andra ord: det är en formidabelt blytung, jordbunden och brutalt okommunicerbar härskarmakt som tecknas i horoskopet.

Jag ritade i svagt rött in Mars 90- och 210-aspekter för att indikera hur denna despotiska härskare aktiverar sig mot åttonde dödshuset och tolfte exilhuset. Eldtecknen är inspärrade i "låsta" hus, särskilt tolfte huset representerar exil eller offer av det världsligt goda. Mars attack från femte mot tolfte innebär paradoxalt nog att Sol/Mars angriper ett hus Solen tillfälligtvis härskar över (i just detta horoskop). Låter inte det som lite av ett självmord eller åtminstone kontraproduktivt beteende?

Det är i så fall bara en detalj, för det är mycket som inte fungerar i det här horoskopet!

Månen, t.ex. går in nedsläckta dödens Skorpion bara minuter innan nätet knäpps av! Och notera huset - det tredje huset för merkurisk kommunikation och dess infrastruktur. I det här huset hittar vi också Venus, planeten för människor i harmoniska samsvängning med varandra - här, enligt husets grundbetydelse, harmoni via kommunikation (internet)! 

Venus är skadad i Skorpionen ("detriment") och Månen är "fallen" i tecknet. Inga vidare omen för kommunikationsfrågor i horoskopet men glasklart logiskt eftersom vi redan vet för vilket världsligt inträffande kartan är uppritad: ögonblicket då nätet dog i det arabland som har en slags vågmästarroll mellan den havererade sekulära civilisationen och den lika ofullkomliga arabiska.

Detta är mycket intressant och naturligtvis närmar sig Harmageddon med stormsteg. Mellanöstern kommer att brinna ännu en gång och Naturen kommer att göra slut på Europa. Marken förbereds för den hårt tyglade Vattumannens tidsålder då en stukad mänsklighet börjar om från början igen. 

*****

Dagens obekymrade charterresande turister kommer imorgon att betraktas som kriminella. Vid denna tid har mänskligheten äntligen lärt sig av Ödets knäpp på näsan och konstruerar sig ett gott ramverk (Vattumannen), paradoxalt nog inte helt olikt det lilleputtlandet Sverige en gång försökte sig på, men vars kodumma befolkning röstade för att styckmästaren Reinfeldt kunde få montera ner och sälja ut till sina polare! 

Demokratin är över, vänj er vid tanken. Folkmassan är per definition bara en köttmassa av åsikter som far kors och tvärs, och det håller inte. Det måste finnas en tydlig konceptuell ram och som därtill resonerar mot de eviga kosmiska morallagarna. Vattumannens tecken signifierar just detta spelrum där insikt om mått och proportion dynamiskt reglerar självuttrycket hos varje samhällsmedborgare. Vetenskapen är inte långt från att upptäcka samma gamla sanningar på ett nytt sätt men man får nog räkna med ett eller två århundraden till innan insikten om Kosmos Intelligenta Design (och människan som en mikrokosmisk kopia) slår igenom. 

Först måste dock den profitbaserade ekonomin haverera och den låga typen av människa slås i spillror eller kriminaliseras. Oändligt lidande väntar, men det behövs ibland för att tvinga människan till reell andlig tillväxt. Planeten Jorden har gått in i en sådan tillväxtfas nu, och det är storkorset i Sattva guna som var startkorset. Jag tar tillbaka min tidigare tanke om att nymånen i Väduren häromåret, som koinciderade exakt med den isländska vulkanens uppvaknande (och stora ekonomiska förluster för flygindustrin. Detta var bara ett tidigt varsel.

Det årslånga storkorset i Sattva är verkligen "godhet" ur Himmelens perspektiv. Men den som funnit sig tillrätta i på fel sätt kommer inte att se fram mot att återvända till den här Planeten medan förändringen ännu genomförs. Men ingen ska tro att unga människor kommer att sluta kopulera så massor av "karmiskt belastade" själar kommer att dras till Jorden i lagom tid för att uppleva Undergången.

*****

Men är inte Vattumannen tvärtom en folkets och därmed demokratins tidsålder? Symbolen har ju en så tät koppling till föreningsliv (så Vattumanlandet Sverige för övrigt), klubbar och vänskapsgrupper?

I den mån varje individ internaliserat det kosmiska "blueprintet" och lever lagenligt inifrån sitt eget till fullo fungerande intellekt, dvs. tänker och verkar unisont, som i en intresseklubb, kan man tala om en tidsålder för de tänkande folkmassorna. 

Men slashasar som inte kommer att hålla intellektuell nivå med sin tidsålder och inte förstår logiken bakom det strama och begränsade livet (inte minst vad gäller yttrandefrihet), de kommer att uppleva ett fängelse. Tänk själva, alla dessa pladdrande människor som i dag hörs via nätmediernas interaktiva möjligheter. Dessa yttranden kommer att vara kriminella om 200 år! Maskiner kommer att analysera varje yttrande. Delar av boken 1984 har varit verklighet längre och mer kommer. 

FRA - bara idioter lägger tid på att slåss mot framtiden och det oundvikliga. Istället för att lägga tid på att förfäkta en yttrandefrihet som i grunden missbrukas borde samma aktivister lära sig förstå något om skillnaden i kvalitet på yttranden. Vattumannens tidsålder kommer att kräva mer intellektuell medvetenhet av Jordens befolkning. 

Den objektiva morallagen säger att varje individ är totalt ansvarig för sina egna tankar och de konsekvenser de har för helheten och helhetens stabilitet. Ingen förstod Jesus för 2.000 år sedan då han skärpte den judiska lagen ännu mer och hävdade att inte enbart otrohet utan redan TANKEN på en otrohet är ett genomfört brott! Mänskligheten kommer snart att förstå varför han hade rätt. För det är i idévärlden själva mänsklighetens essens, det vi kallat homo sapiens, residerar!

I Vattumannens tidsålder har också ekonomi fått en ny innebörd. God ekonomi är ingenting av det Anders CyBorg och Frödick Renfäll talar om, utan Lagen (nomos) kommer återigen snart att baseras på eko- eller miljöfaktorer i termens vidaste bemärkelse. Mänskligheten återerövrar en sann "eko-nomos" efter den mentala och andliga härdsmälta Rovkapitalismen med dess fasad marknadsliberalismen utgjorde. 

I Vattumannens tidsålder kommer privat profitmentalitet således att vara kriminaliserad (se Jesus om att t.o.m. tänka rofferi). Så röva och stjäl du medan det ännu finns tid, och lid helvetes alla pinor i ditt nästa liv på jorden då du inte får något alls (och dina begär är hypermaxade inne i själen). Eller, börja redan nu vänja dig vid allt det som är gratis i livet: rätten att tänka bättre och ädlare än du gjort någonsin tidigare. Då kommer du att platsa perfekt på jorden i nästa cykel och ha många och rika diskussioner och vad som är viktigt i livet med dina vänner som också är uppgraderade till äkta Vattumän. 

Vattumannen = det globala brödra- och systraskapet. Ingen plats för inskränkt lokal provinsialism. Vilka kulturer kommer att ha lättast att göra övergången? Kulturer som bevarat en traditionalistisk kollektivism och gruppmoral eller förfallna stater som lockas ut i privatismens och egoismens återvändsgränd?

Det som nu kommer att hända i arabvärlden - kan det vara Vattumanens födelse!?! - kommer att oroa den sekulära världen. Men detta är vad Tidsanden önskar. Gör om och gör rätt skriver en grupp kritiker av den svenska vapenexporten i SvD.

I AB säger Olle Svenning:

"I upprorens Egypten dog Khaled Said, 28. Poliser slog ihjäl honom i juni förra året. ”Vi är alla Khaled Said”, ropar dagens demonstranter."

Detta är den korrekta insikten om vad Vattumannens tecken och demokrati handlar om. En arketypisk människovarelse, men månghövdad. Reinfeldts gödande miljoner privategoister är ett rent brott mot den Tid vi raskt närmar oss! Socialdemokrater, rehabilitera er. Och lyft under renovationen också det intellektuella taket till de stora frågorna. För övriga världen är åtskilligt längre kommen än det här bakvattnet.


*****

Om nätstrypningen i SvD 
Om demonstrationerna i DN
Om Mubaraks avskedande hela regeringen i AB

Se även: Mubarak, ett slaktarhoroskop


fredag 28 januari 2011

Jo, giriga direktörer är lägre varelser

Astrologi som ideologiskt uttalande - fristående fortsättning från närmast föregående inlägg.

*****

På någon reklamsajt för svenska makthavare i näringslivet läser jag om Michael Treschow (danskt påbrå), att "Michael har en social kompetens som väl matchar hans vänliga uppsyn". (Notera att texten försöker få oss att tro att vi är på bussig förnamnsnivå med honom!)

Bortsett från att jag snarare ser Rovdjurets grymma blick och inte alls någon vänlig uppsyn hos den här superkapitalisten som nyligen sökt skylla på medierna för upptrissade vd-bonusar - tidningarnas inkomsttablåer sporrar cheferna att vilja ranka högre! (AB) - bortsett från att blicken själens speglar sällan ljuger, så råder häpnadsväckande uniformitet hos horoskopen för dessa giriga och lågt utvecklade själar som söker samla sina skatter på jorden. 

Hur ofta hittar vi inte Satans egen signatur hos dessa Rovkapitalister? Jag behöver knappt kommentera horoskopet, här finns alla de indikationer som drar ner "frekvensen" på en stjärnhimmel och öppnar dörrarna till Djur förklädda till Människor:Tekniska noteringar för denne en gång nybakade civilingenjör (notera rationalismen i horoskopet - Jord + Luft):

Solen "upphöjd" i Väduren och karriärvägens disponent Venus, pengarnas planet, i "härskarläge" i Jordtecknet Oxen. 

Den här kombinationen företer en ytlig likhet med den svenska snattande, piratledladdande, materialistiska och allmänt själviska nationalsjälen. Men svenska nationalsjälen beskrivs av nattjaget Månen i egoistiska Väduren och disponenten är inte pengarnas (och komfortens) Venus, utan omoralens Mars! Fatta vilka spegelbilder dessa två entiteter är av varandra! 

Där svensken som ansiktslöst kollektiv (Månen) är ett moraliskt haveri och en ringa grundtyp som nöjer sig med att sno smulor från den rike mannens bord, där visar Treschow den andra sidan av samma gräsliga förfall, här är ansiktet (Solen) stadigt förankrad i Penningens tecken Oxen!

Sedan går företagsledarens horoskop helt överstyr. Solen i den egocentriska karriärens tecken Väduren, disponeras av krigaren Mars som här direkt attackerar pengarnas Venus, bara så att ingen ska missa vilken Gud den här mannen lever för. I ett annat sammanhang kunde man ha talat om en horbockens signatur, men Mars är en stark tänkare i Vattumannen så vi skippar den lägsta patrasknivåns uttryckssätt för den här markören för övertaggad libido.

Filosofins och det genuina samvetets planet Jupiter är skadad ("detriment") i krämarens tecken Tvillingarna. Åter en placering som är skicklig på en viss nivå men faller kort om vad Jupiter egentligen handlar om: sökandet efter sitt eget högre andliga jag...

Venus är våldtagen av den grymt okänsliga materieprincipen Saturnus och tillsammans bildar de en fulare eller åtminstone mer groteskt primitiv materialism i Oxens tecken än något jag sett sedan, ja förra inlägget - om en burleskdansös som enbart levde genom yta och materiella föremål. Hon hade en liknande aspekt. 

Ovanpå denna extrema Joakim von Anka-kapitalism i Oxen lägger vi sedan oppositionen till Skorpionen, den bittra avundens tecken, där psyket (Månen) anses "fallet". Detta är ett genuint sataniskt horoskop i dess kapitala fallenhet från alla Himmelens normer.

Ondskan som kommer ur den här fixeringen vid det materiellt goda slutar nu inte vid det sagda. Treschow är född exakt ett månnodsvarv före Fru Fet Fallskärm, SEB-chefen Annika Falkengren. Åter ligger det giriga Drakhuvudet i ett av de mest förvärvstörstande tecknen i zodiaken. Kräftan alltid söker bunkra upp tiotusen gånger mer för sig själv och de sina än de kommer att kunna konsumera förrän Ödet släcker ut hela släkten på grund av deras synd mot dem på vars bekostnad de fyllde sina egna förråd bortom bristningsgränsen. 

Vi pratar här om oerhört outvecklade själar på jorden. Djur som råkat bli människor av något Naturens misstag men som ännu inte äger något av Människans Kultur. De drivs bara av Hunger och de Imiterar bara den verkliga arten Människa, men de representerar en annan process än den Mänskligheten som art är på väg mot.

Tänk första filmen om ALIEN och du har en exakt bild av Kräftan, Modern, i hennes värsta irrationella hunger efter sin och sin avkommas överlevnad. Detta är Naturen helt utan andesjälvets styrning, en nidbild som tyvärr är allt för verklig i den här världen, den sublunära sfären.

Hos Falkengren drev den omedvetna otryggheten på och visade sig som Girighet direkt via sinnelaget (Månen med Drakhuvudet i Kräftan). Hos Treschow aktiveras istället Drakhuvudets obalanserade hunger genom den massiva bestrålningen från pengaVenus och kontrolldåren Saturnus! 

Treschows horoskop påminner om att helvetet finns på jorden och att det genast hittar sina villiga tjänare.

*****

Frågan inställer sig genast vad alla andra med snarlika astrologiska inslag, men som inte kallar sig giriga materialister sysslar med? Jag är säker på att de finns, men den här grundtypen av horoskop är verkligen remarkabelt vanlig just då man tittar på ärkematerialister. 

*****

Vidare. Det sociala utstötningssyndromet som tecknas indirekt genom att Månen i aparta Skorpionen har en disponent, Mars, som "dissociativt" står i Vattumannens kollektivistiska tecken, visar hur i grunden olika folkmassorna den här mannens privata liv i den sataniska axeln är. Textförfattarna kan skriva spaltkilometer om en "vänlig uppsyn", men han har för den sakens skulle inte ett dyft att göra med alla de människor på vars arbete han byggt sin och sina aktieägares förmögenhet.

Jo, det finns sämre människor på jorden och det är oerhört lätt att känna igen dem. Jag förstår faktiskt inte vad en andligt uppvaknad själ skulle ha att vinna på att födas under en sådan här himmel. Se makthungern (tre svarta Tamas-tecken, alla inblandade i störning). 

Det är fascinerande att anlägga antikens synsätt på det som för många i vår tid är ett helt legitimt förvaltat liv. Men vi ser inget längre, vi är kollektivt skyldiga till att ha vänt ryggen mot universums faktiskt existerande morallagar. Den antika astrologin har kodat insikterna om tingens rätta och defekta uttryck och det här horoskopet beskriver förvisso en vinstmaskin, men helt utan proportionalitet!

Man kan misstänka att det här livet kommer att åtföljas av en ny födelse till jorden i den understa av underklass. Och själen kommer då att vara så tillvand begäret att äga att det livet blir ett levande helvetet. Själen kan i behov som inte längre tillgodoses för att den tog för sig till övermått i detta liv nu förfalla till kriminalitet, vilket garanterar ytterligare komplicerade jordeliv innan blotta mängden av problem som uppstår tar udden av det ursprungliga begär att sitta på makt via pengar som vi ser på den här himmelen. 

Den här själen är på väg ner, ner. Den bygger nu upp dåliga gärningar för att ha problem att lösa under ett dussin kommande jordeliv.

*****

Några andra horoskop av girighetstypen (av allt att döma med varierande intelligenskvot):

Anders Borg - vad han har i bankfacket vet jag inte men att hitta en finansminister av moderat typ under den sataniska axeln är naturligtvis helt logiskt.

Fredrik Reinfeldt - att hitta världshistoriens mest genomskinliga "front man" för Rovkapitalismen och här hitta storkorset i Tamas guna (inkl. den sataniska axeln) stämmer perfekt på den simplistiska fallna människa vi diskuterat här.

Samma fallenhet kan förstås dyka upp i vänsterkretsar och då är det som arga och felfördelade typer som vill ha mer av kakan. Vänsterfolk som sett igenom hela konsumtionsmentaliteten tycks mer tunnsådda, för vänstern är per definition en lika gudsförnekande materialist som marknadsliberalerna. De förtjänar varandra i samma endimensionella spel...

Keith McLoughlin - Electrolux-chef med hysteriska anspråk.


NASDAQ-börsens horoskop, förstås. Ett träffande stickprov på passion och mörker var det.

Mats Qviberg, också passion och mörker, hittades kort därpå.

Det är notabelt att det finns flera grundtyper som tycks dra mot girighet, men redan dessa ofta nämnda inlägg (de har fastnat i huvudet medan andra, minst lika talande, har fallit i glömska) summerar mönstren: 

Rajas + Tamas utan Sattva, Kräftans tecken, stark Tamas, Oxens tecken, sataniska axeln (Oxe/Skorpion, mina pengar och andras, min konsumtion och elimination).