Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)tisdag 12 januari 2010

Birger Schlaug (Om miljökamp & lidande)

Den antisocialistiske Birger Schlaug har en fullständigt genuin betoning av Jordtecknet Stenbocken (Capricorn) och den idealistiska Eld som är av Skyttens (Sagittarius) universalistiska typ.


Jag förstår att han får krupp av att bara komma i närheten av socialdemokrater, vars horoskop istället visar det ovuxna barnets (Väduren) "Ge mig, ge mig" som filosofi via "egenmäktighetssyndromet". Jagiskheten i partiet är här upphöjd till filosofi och mångdubbelt förstärkt via stödet från filosofins och expansionens princip Jupiter, hemma i Skytten:


Hos Schlaug finns istället en genuin kritik av det konsumtionssamhälle sossarna per definition inte kan tänka sig att avveckla eftersom de ser till arbetarens (vem det nu är idag) rätt att få sin del av kakan.

Det är fascinerande att se filosofins Jupiter, stark i sitt mest visionära läge i Skytten, leda till så helt olika resultat beroende om individen ännu är fast i egocentricitet (Väduren) eller, som Schlaug, nått zodiakens slutfas där de fyra elementen tar ett universalistiskt eller transpersonellt grepp på ämnena!

Inget av horoskopen har någon betoning på Vattten, SAP:s svårmod (Saturnus) i Kräftan är sannerligen ingen tillgång, och i opposition mot en väldigt materialistisk (och äregirig) Mån-Stenbock ser vi i detta Vatten bara arbetarklassens vid den här tiden negativa känslor, vilka numera fortlever som rent spelade manér i falska karriärpolitiker inom (s).

Schlaug har INGENTING i Vatten, och detta påverkar hans känslodjup. Han har ingen själ, han är en knastertorr teoretiker och aktivist. Båda horoskopens kamp mot Verkligheten som den f.n. ter sig, kommer också till priset av brist på Luft. En månnod vardera är inte mycket att orda om, och det är uppenbart att ingetdera horoskopet givit sig in i leken för att sitta och intellektualisera (undertecknad som skriver dessa ord, har halva sitt horoskop i Luft).

Jord är konkreta intill det stendumma, men Eld tillför en Vision som garanterat aldrig matchar förhållandena i Jord. Dessa element befinner sig i varsitt extremläge i det schema som ser den manifesterade fysiska världen som ett gradvis fall från Eld, genom Luft, via Vatten och ner i Jord.1

*****

Miljöpartistens tydliga Stenbockshoroskop illustrerar väl skillnaden mellan den felaktiga västzodiaken och den äldre sideriska. För handen på hjärtat: hur mycket bättre fungerar inte denna miljövän under Stenbocken, "lagstiftandet om policy kring det konkreta" än som den Vattuman han skulle ha varit i västerlandet? Luftelementet hänför sig inte alls till den konkreta miljön, men det gör Jordelementet.

De slitningar mellan sakernas tillstånd och idealet om en bättre värld som alltid uppstår när Eld blandar sig (uselt) i ett Jorddominerat horoskop, är också en inte så liten fingervisning om att den sideriska zodiakens beskrivning av en miljökämpe är helt överlägsen den loja  skrivbordsfilosof som den tropiska (västerländska) zodiaken ger.

Västhoroskopet rymmer visserligen en knivsudd Stenbock, men hela incentivet till kamp för Jorden, dvs Eldelementet, lyser helt med sin frånvaro! Det är för att västastrologer levt så länge med symboler som inte längre fungerar som de glömt bort vad de fyra elementen står för, och hur de fungerar eller inte fungerar när de kombineras i ett horoskop!

Låt mig understryka: slitningen går djupt på Birger Schlaugs himmel, för hela denna miljöidealistiska Stenbock disponeras av Saturnus som står maximalt olämpligt i Saturnus. Miljöpartisten är så att säga ett livs levande förkroppsligande av hur "Världssjälen" gått i baklås. Lejonet, Solens tecken, är den som bränner energi som om morgondagen intet existerade.

Ska man se något gott i den sänkare som kalla och glädjelösa rationalisten Saturnus i nöjeslivets tecken Lejonet utgör, så blir det just medvetenheten om att vi inte kan bete oss som nöjeskungen Lejonet alltihopa, och bränna energi nonstop! Birger Schlaug är den konsumistiska västvärldens dåliga samvete, och Saturnus position knyter samman det slösaktiga Lejonets tema med frugala Stenbocken, ett "husbondens" och t.o.m. naturahushållningens tecken.

*****

Mina retstickiga inlägg om stridslystna feminister är praktexempel på principen att Eld (eller Mars) och Jord ger frustration över sakernas tillstånd - och kamp. SAP-horoskopet här ovan visar ju exakt samma sak och kan nästan sägas vara ett paradigmatiskt horoskop för ego-relaterad frustration och hat mot överhet (Stenbocken).

Men ska inte glömma att Eld och Jord i kamp också kan symbolisera svedjebruk eller i krig: brända jordens taktik från dem som drar sig tillbaka. Det här är i grunden destruktiva livsöden i kamp för överlevnad (i någon bemärkelse). Eller som i Schlaugs fall, kanske tack vare hans betryggande investering i zodiakens "universalistiska" planhalva, en alarmist.

Schlaugs horoskop är nu mycket idealistiskt. Eld steriliserar Jord och det kan uppstå besynnerligt låga manifestationer. Samma oförrätt en hämmad människa upplever sig lida (alltid skylla på "miljön"/Jordelementen), och vill göra sak av, samma problem fortplantar hon bara vidare under själva kampen! Vi är alla födda med ett öde och i det ingår också att förmedla "förbannelser" vidare...

Att födas med Eld och Jord på kant med varandra är, som allt annat, "karma", en symbolisk illustration av olösta problem från tidigare liv som återvänder i fullt synliggjort eller objektifierat tillstånd. Det här är inte "psykproblemens" låsning utan man vet så väldigt fäl vems felet till de egna bekymren är!

Låsta positioner tjänar i vissa fall synbarligen inte något annat syfte än att låta individen lida, och i dessa fall är det nog väl att inte i detalj känna till vad man gjort för att få utstå dessa prövningar. Men räkna med att själen har återvänt till livet för att själv smaka samma medicin.

*****

Jord och Eld i störning utlöser de allra djupaste frågorna i livet, de om lidandets eller smärtans orsak. Materialister, som de under denna störning tenderar att bli, eftersom Jorden hämmar Eldens bättre manifestationer (nobel som deras kamp ändå för många kan synas), i mest behov av en andlig filosofi är paradoxalt nog de sista att acceptera tanken på tidigare liv och att "gärningar flyttas över" till kommande livsöden.

Och det är just det som är det fina i kråksången. För Eld/Jord-konflikter SKA kännas, annars vore karmalagarna verkningslösa. Dessa själar måste vara oemottagliga för Sanningen, annars skulle lärdomen inte gå in i själva benmärgen på dem. Givet att ett födelsehoroskop bara tecknar själens status vid födelsen, finns emellertid hopp om att varelsen under livets gång vinner fördjupad insikt och slutar slåss mot Materien (Jordelementet) och istället inser att den OBJEKTIVA BLOCKERINGEN har ett syfte. Om inte annat att den leder till nya vägval.

Men återigen: de allra lägst fallna själarna kommer inte att ha intelligens nog att läsa någon mening ur livet eftersom de är barn av en gudlös tid. Låt dem lida, det kommer att tillgodoräknas dem i ett kommande liv där de inte kommer att vilja skada ens en fluga.

Se några ytterligare funderingar kring den inte alls uppenbara skillnaden på Saturnus i dess positiva härskarläge i Vattumannen (Luft) och dess härskarläge i negativt polariserade Stenbocken (Jord). Den finns där, men man måste gå till botten med vad "Luft" och "Jord" egentligen representerar. Dessa två element är dessutom de som kanske mest påminner om varandra i deras dragning mot förnuft.


Tillägg 19.25

Telefonmeddelande cirka 18.00. En bekant hade fått veta att en tablettmissbrukande och bångstyrig kvinnlig bekant efter att ha "gått varvet" och tiggt medicinska preparat men fått nej vid varje dörr begått självmord. Bara några veckor tidigare hade hon varit i kontakt med undertecknad i fråga om kvinnans outhärdliga tiggande och begärande natur.

Jag konstaterade då att den framtida självspillerskans Måne stod i Oxen och Solen i Lejonet för exakt den perversa oböjlighet som följer med Tamas guna, den oupplysta, fixerade kvaliteten. Men framför allt Eld och Jord i tvärstrejk: begäret efter mer från den fysiska världen än vad KARMA är redo att släppa till.

Bekräftelsen på att vissa gör korta besök på jorden och då bara för att lida och känna smärta, kom snabbare än jag kunnat ana.


_____
1. Det finns olika arrangemang för de fyra elementen. I antik indisk filosofi har de fem elementen - eter ingår där som "rumslighet" - den kanske mest "partikelartade" innebörden, som faktiska element verkligheten är konstruerad byggd av, men i ovanstående schema är elementen strikta symboler för fyra stadier i den nyplatoniska filosofins syn på hur en själ sjunker ner och förenar sig med Naturen.

Eller i Nya testamentets språk (Johannesevangeliets inledning): hur Logos tar kroppslig gestalt. Logos är för kristendomen en särskild varelse kallad Kristus, men i den platonska filosofin var Logos ett "gränssnitt" eller en portalfigur som medlade mellan olika ordningar i skapelsen. I senantik nyplatonism såg man Logos-figurer på alla nivåer - de separerade alla elementen från varandra.

För att enkelt visualisera funktionen hos Ordet eller Logos: minns den romerska Janusfiguren, vars huvud har två ansikten, ett vänt framåt och ett bakåt. Logos (som i vissa sammanhang översätts med "förnuft", i andra med "kosmisk lag") vet varifrån den kommer och vet vart den är på väg. Den är inte på minsta vis omedveten om sin väg! På samma vis lämnade romerska soldater sitt hem genom en Janusport på väg ut i krig.

Jag skulle kunna säga att Janus dubbla ansikten motsvarar Tvillingarna och Merkurius, för resenären Merkurius är den som överskrider gränser och agerar skyttel (skottspole), handelsman, budbärare mellan gudar och människor.  Tvåvägskommunikation blir möjlig genom Logos och kristendomen drog höga växlar på Kristus som medlaren mellan människa och Gud!

Merkurius kallas Buddhi i Indien och är nära knuten till intelligens. Precis som Logos som ett gränssnitt känner den båda sidorna och har intelligensen att göra den ena sidan begriplig för den andra. Men nu är vi inne på betydligt mer sublima ämnen än det här inläggets fokus på råbarkade krigare för en vision. Buddhi, Merkurius, Logos här är begrepp som primärt hör hemma någonstans där Eldelementet övergår i Luftelementet.

Jag sade just att det finns en Logos även i skarven mellan Luft och Vatten och mellan Vatten och Jord, men dessa regioner har jag inte siktet på i skrivande stund. Vad i t.ex. Birger Schlaugs horoskop skulle kunna fylla rollen som ett medlande Logos mellan hans belägenhet i Formernas värld och hans lägre, materiella jag som vistas i den konkret uppfattade världen, i Jordelemenet?

Jag är inte säker på att frågan är rätt ställd, men som en god filosof-wannabe ska jag tänka mer på saken! För svaret kan hjälpa till att förstå skillnaden på de Eld/Jord-konflikter som nämns längre ner och som lider i ren dumhet och de som ser sakernas tillstånd och söker lösningar. I det förra fallet skulle det kunna vara så att de inte har någon Medlare (Daimon, Översjäl) med sig in i detta livet, och just bara är dömda till att känna av bristen på andlig vägledning, smaka på den mardröm som materialisterna lyckats sälja på dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.