Den har bloggen startade i mars 2009 och avslutades i december 2018. I själva verket passerades målsnöret några månader tidigare med boken "Folksjäl - som i en filterbubbla", vilken sammanfattade och i delar vidareutvecklade många års kommentarer kring det besynnerligt lyckligt lottade men inte självklart goda svenska nationalhoroskopet

Till nya besökare, en kunskapsteoretisk länk:
T E M A S T U D I E R - svarar astrologin på kvantitativa tester?

Herakleitos (c 500 fvt): "De som talar med förstånd förlitar sig på det universella, som en stad måste lita till sin lag, och med än mer tillit. Ty alla mänskliga lagar närs av en gudomlig lag, och den har så mycket kraft som den önskar och är tillräcklig för alla och fler därutöver."

Chu Hsi (Zhu Xi), idealistisk filosof, 1100-talet: "Ödet, det är vad som återstår sedan människan gjort sitt yttersta."

Konfucius, kinesisk samhällsfilosof, 500-talet fvt: "Den ädla människan sysselsätter sig med tankar om dygd, den ringa människan sysselsätter sig med tankar om sin egen vinning."
"The soul is sold not to the devil for money, but to money itself when it becomes the measure of worth rather than the affirmation of value." /James Hillman - Alchemical Psychology (2010, s.143)

Västerlandets store logiker & mystiker Platon
ventilerade ofta orfisk-indiska tankegångar om reinkarnationen och själens rörelse mellan världarna... "Sokrates: Vem än som anländer oinvigd och ofullbordad i Helvetet kommer att ligga i leran. Men de renade och fullbordade kommer att vistas med gudarna." (Faidon, 69c)

JORDELEMENTETS VÄG (karma yoga):
"Eftersom vår identitet med den gudomliga kraften ytterst är obestridlig, (låt oss ha) en fast tro att vi genom att framhärda i vårt utmönstrande oss efter gudens form, tal och stämning, våra handlingar i tiden blir signifikanta och gudens essens slutligen förverkligas av oss."
(Günther - Buddhist Philosophy in Theory and Practice)torsdag 30 april 2009

Kampsport på vita duken


Legendernas legend: Bruce Lee


Nyfiken på om något mönster skulle visa sig på temat kampsport, ställde jag tre giganter på rad: Bruce Lee, Jackie Chan och Michelle Yeoh - den sistnämnda korad till den största kvinnliga äventyrshjältinnan någonsin på film av
sajten Rotten Tomatoes.

Nej, ingen röd tråd fanns här. Men en sak är tankvärd i fråga om kvinnans totala avvikelse från de båda manliga kampsportarna. Men undantag från en Jupiter placerad i Luft är hon född helt och hållet under de två "feminina", negativt polariserade Vatten- och Jordelementen. Det kan vara signifikativt att hon är den enda av de tre som INTE koreograferat sina egna stunts.

Hon är faktiskt överhuvudtaget inte kampsportare i botten utan balettdansös! Jupiter i Vattumannen (ett Luftecken och inget annat) indikerar dock stor förmåga att mentalisera data, men horoskopets somatiska tendens dominerar dock.

Kontemplera denna inoffensiva traditionellt feminina grundton jämfört med t.ex. Bruce Lees födelse (här finns ett äkta konfirmerat födelseklockslag) just som SOLEN stiger i martial arts-tecknet Skorpionen (härskare: Mars)!

Visserligen agerar krigaren Mars via Skorpionen i sin "feminina polarisering", men se i övrigt hur Lees och Jackie Chans himmel har en formidabelt tung betoning av det mentaliserande, "blå" Luftelementet.

Det är i luft de stora mästarna skriver sina partitur, skriver sin roman eller formulerar sin koreografi, i synnerhet om Luften "hettas" upp till "högre inspiration" av det likaledes positivt polariserade Eldelementet. I de båda manliga kampsportshoroskopet finns således kreativitetens signatur.

När allt kommer omkring, blev detta en rätt intressant studie av det s.k. "feminina temperamentet" (Jord, Vatten), perfekta ordertagare och gestaltare av det som utgår från det "maskulina temperamantet" (Eld, Luft).


Tre martial arts-horoskop: tre Solar i Vatten. Kanhända mer än en slump att det taoistiska "flexibel som vatten" konkret blir till födslar i Vattentecken...


Mer om legenden.

Bruce Lees tidiga död kan ses i det att Mars - härskaren till hans kropp och personliga roll, dvs ascendenttecknet Skorpionen - befinner sig i 12e huset för försakelser. Horoskopets förstahusherre i det 12e, ett hus som "naturligen" korreponderar till ett moksha-tecken (Fiskarna) sägs vara kritiskt, då detta antyder "befrielse från denna världen"...

Horoskop av denna typ måste dock noga undersökas innan man uttalar sig om ett eventuellt kort livslopp. Här är dock även liemannen Saturnus involverad - inte bara tar den strypgrepp om välmågans Jupiter via "kombination", utan den tunga och restriktiva Saturnus ifrågasätter också Mars via "opposition".

Minns inte minst hur Bruce Lees "blandade teknik" ifrågasattes av de mer konservativa inom kampsporten! Saturnus som "traditionalisten" är en klassiker i astrologin! Men det var uppenbarligen inte bara som opposition från traditionalister denna Saturnus kom att visa sig i Bruce Lees öde. Synnerligen snåriga, dessa planetära förvecklingar!

*****

Beräkningen av Bruce Lees kinesiska horoskop enligt metoden HO LO LI SHU (Floderna Ho och Lo:s Rationella Tal) ger den högintressanta kombinationen av DEN RESPONSIVA (i grunden en yin-baserad stridsteknik!) och DEN KONFLIKTFYLLDE (aggressiv yang-teknik om något!).

Det senare temat varnar för en kort tid av ära för den som via konflikt - i opposition till Traditionen - vinner sina segrar! Skrämmande likt Bruce Lee:s plågade öde.

tisdag 28 april 2009

Astrologiska syndrom & yogas

(Senast ändrad 090320.)
 

Här listar jag och beskriver kort de astrologiska "syndrom" eller "komplex" som den eminente brittiske 1900-talsastrologen Charles Carter öppnade mina ögon för.

I indisk astrologi (jyotish) talas det om yogas (kombinationer, föreningar) av olika slag (planeter med tecken, planeter med planeter osv), och de resultat som kan förväntas.

Carters upptäckter kring de fyra elementen är strikt talat en egen klass yogas som mig veterligen inte kartlagts i Indien, men å andra sidan vet jag inte mycket om Jyotish. Vad jag vet är att där finns hundratals av dem, för vilka astrologerna skapat lathundar för att inte missa någon yoga när de ögnar igenom kundens horoskop. Jag noterade t.ex. en lärobok i Jyotish som i princip bara var en listning av 300 yogas en indisk astrolog bör ha koll på!

Bloggen har så här långt hunnit syna nedanstående kombinationer av elementen, vilka, tror jag, Carter ska ha hela äran av att ha upptäckt. Naturligtvis har människan alltid vetat att fullt krig utbryter när man söker sammanföra Eld och Vatten, men Carter påminde om att elementens inbördes relationer är logiska.

Mitt bidrag begränsar sig till att söka namnge de typiska effekterna. I överhettningen mellan Eld och Vatten har vi t.ex. den typiska "sensationalisten", mycket hjärta men kanske inte så mycket hjärna när känslorna okontrollerbart väller upp!Dessa är ganska breda och diffusa komplex där några, särskilt "dissociationen" kan tyckas alltför vida eftersom ett flertal beteenden har identifierats. Vilka planeter som aktiverar "syndromet" tycks inte oviktigt! 

Några kombinationer gränsar till personlighetsstörning, men är mindre väl definerade än psykologins diagnoser. Jämför t.ex. med Wikipedias artikel "personality disorder" (nytt fönster).

Dessa länkar öppnas alla i nya fönster och visar vilka horoskop som etiketterats med syndromet ifråga:

Eld + Luft: Kreativitet

Luft + Vatten: Dissociation, bortträngning e. (social) utstötning

(En egen artikel om dissociationen)

Eld + Vatten: Sensationalism

Luft + Jord: Rationalism

Vatten + Jord: Materialism, "världslighet", sinnlighet, naiv realism

Eld + Jord: Egenmäktighet, furiös ambition, hårdnackad viljeyttring - vid goda yttringar: "egenmakt", där ensam verkligen är stark


Etiketterna är inte exakta eller ömsesidigt uteslutande!

Till exempel är den egenmäktige troligen också en världslig människa, en materialist - även om han mutat in ett immateriellt område (t.ex. internet eller positivistisk filosofi eller kunskapsteori) som sitt revir.

Notera hur självsvåldig ligger mycket nära termen egenmäktig. Jag läser detta bokstavligt som att gränsen mellan "makt" och "våld" är flytande. Maktdemonstrationer gränsande eller övergående i våld kan uppstå, inte pga. någon uppenbar yttre provokation, utan som en naturlig del av självet eller jaget: individen alstrar våld - eller åtminstone grälsjuka - ur sin egen natur. Självsvåldighet.

Två individer med bestickande incidenter av detta slag är skådespelarna Russell Crowe och Christian Bale, vilka båda fått göra avbön för sin otyglade inre aggression. Båda noteras på den här bloggen som tydliga exempel på egenmäktighetssyndromet.

"Air head" brukar vara den jordbundna människans åsikt om dem som flyter runt i sina mentala blå luftslott och sällan eller aldrig prövar sina tankekonstruktioner mot verkliga fakta!

I kombination brukar Luft och Jord - rationalismen - ofta indikera ett låst tänkande av skeptiskt slag om t.ex. Elden är svag. Jorden tillåter då inte Luften att tänka "högt" eller lämna "den politiskt korrekta" kunskapen så som den för närvarande står tryckt i våra läroböcker.

Dessa är då förnuftsmännskor i ordets moderna, och tyvärr sämre, mening (rötterna går tillbaka till 1600-talet). För de gamla grekerna var man rationell om man använde logik, men idag används "förnuft" ibland som en torftig synonym för icke-religiös, sekulär! Religionen har stämplats som det "irrationella". Detta går hand i hand med dålig logik, de och sådana här ordbrukare hade troligen ansetts som mentalt underutvecklade av de gamla skarpa grekerna!

Jag använder sällan etiketten för Luft/Jord i samtidig aktivering. Detta är en ganska odramatisk "yoga". Båda elementen är tänkande (jämfört med Eldens och Vattnets kännande), Jorden är hårt knuten till det empiriska - det mätbara - medan Luften är en abstrakt tänkare, uppskattar tanken för dess egen skull.

I dagens förfallna (sekulära) västerländska tankeklimat motsvarar Jord och Luft ofta individer som är besatta av politik och sociala frågor - sådant som ersatt allt intresse för att följa tankens högre möjligheter eller ämnen som metafysik.

Med detta sagt inses att kombinationen drar mot humanistiska betraktelser (människan i centrum) och är rätt typisk för det en modern människa kallar "upplysthet" (vilket för den idealistiska filosofin, som hävdar att det finns högre kognitiva nivåer mänskligheten överlag inte ens använder för närvarande, är ren mänsklig hybris).

Jord och Luft är, inser jag när jag skriver detta, inte helt oproblematiska i kombination! I antiken hade de således representerat något betydligt noblare än dagens skeptiska förnuftsmänniska. Skeptikern slavar nämligen under sin egen sorts religion och har därmed givit avkall på den vassare grekiska formen av rationalitet som alltså handlade om den förutsättningslös logik.

Lyssna en stund på s.k. "sekulära humanister" och fråga dig hur pass förutsättningslösa de egentligen är! De kommer i allmänhet som pre-fabricerade åsiktspaket, snabbstöpta i någon bok av ärkeateisten Richard Dawkins!

Elementkombinationer är nu bara generella fingervisningar och sagda "sekulära humanism" har inte alls nödvändigtvis med någon som helst intellektualitet (Luft) att göra. Ibland är det bara korkad fundamentalism som styr tankemönstren. Attityden (som är något helt annat än intellektualitet) kan vara en följd av att Jord stryper Elden i ett horoskop, eller nämnda totalbrist på Eld i kombination med överbetoning av Jord!


Obs. Syndromen kan också fungera som hälsosamma sporrar.

I fallet den svenska popartisten Agnes, t.ex., byggs egenmäktighetssyndromet upp av enbart goda planeter. Det gör henne förstås inte mindre begiven på att bevisa sin "egen makt", men hon går troligen inte över lik för att göra det.

Vad som skiljer tendensen till egenmäktighet eller att visa sin egen makt från "världslighetssyndromet" är att det senare överhuvudtaget inte tar strid i livet, vilket kombinationen av Eld och Jord gör - eller av omständigheterna ser sig tvingad att göra. Den alltigenom världsliga människan är alltför anpasslig för att ta strid.

"Utstötning" är inte en perfekt etikett för mötet - eller rättare bristen på fungerande möte - mellan Luft och Vatten. I vissa fall beskrivs yttringarna bättre av den psykologiska termen "dissociation" (myntad av psykologins verklige fader Pierre Janet - som f.ö. hade samma lärare som Freud).

"Social utstötning" gäller specifikt Luft och Vatten vid Vattumannens möte med Skorpionen. De två andra kombinationerna, Tvillingarna/Fiskarna samt Vågen/Kräftan, tenderar mer mot mental obalans, fobier, eller mer eller mindre genomskinliga försök hos syndromets innehavare att dissociera, dvs rationalisera (Luft) vissa irrationella sidor (Vatten) hos sig själv eller situationen.

Faktum är att just dissocationen (utstötning) har artat sig till en smula diffus rubrik som rymmer flera saker. Läge för lite städning på bloggen vad det lider, men se under tiden Wikipedia om dissociation och notera särskilt fransmannen Janet i frågan.


En sak är uppenbar och det är att många av bloggens kändishoroskop med Luft/Vatten-mixen har narcissistiska problem:

The malignant narcissist will go to extreme levels to build up their esteem, often resorting to antisocial behaviors and isolation of others (which is why antisocial, schizoid and paranoid personality disorders accompany this disease).

Wikipedia - "svårartad narcissism"

Men kan inte beskrivningen av den "maligne narcissisten" lika gärna appliceras på t.ex. en "senstationalist" (Eld/Vatten), särskilt om en del av syndromet koinciderar med första egohuset?

*****

Det ska tilläggas att konstnärer ofta förmår BRUKA den här märkliga kombinationen mellan två element som bara inte går att kombinera - det omedvetna (Vatten) och vakenjagets medvetna förnuft (Luft). Surrealism brukar vara ett vanligt uttryck, eller poesi, som lever i en gränszon mellan text och bild.

I samtliga fall intensifieras syndromet märkbart om den indiska astrologins sparsmakade mängd interplanetära aspekter uttrycker en explicit koppling mellan elementen. T.ex. skulle Mars framåtriktade 90-graders specialaspekt, om den träffade en planet i Tvillingarna, tydligt ge en "vridenhet" i psyket vilken individen kanhända, kanhända inte, kan utnyttja på ett konstruktivt sätt.

Mars i Fiskarna tenderar för övrigt mot absorption av aggression ("en monstermagnet"), och blir till ett intensivt inre föreställningsliv. Hur detta sedan uttrycker sig å det mentala (Lufttecknet Tvillingarna), beror på vad som befinner sig i det senare tecknet.

Det enda sättet att få in en känsla för dessa ting är att studera hundratals faktiska horoskop!


Yogas (vedisk astrologi)

Bloggen ägnar sig åt den sideriska zodiaken som används i den vediska eller indiska astrologin, men jag är tveksam om jag kommer att inkludera det extremt oöverskådliga området yogas ("kombinationer" av flera astrologiska faktorer).

Framför allt eftersom jag (i skrivande stund) har över 25 år av västerländsk astrologi bakom mig men bara knappt två år av vedisk. Jag har inte hunnit bedöma meriterna hos alla de olika yogas som nämns och kommer troligen inte att hinna det heller - inte i detta liv!

Här är emellertid en artikel i ämnet (fokus på två speciella yogas). Kanske inte den bästa eller mest omfattande artikeln, men en som jag direkt kände stämde med min position. Den ger en bra känsla för vad denna aspekt av den indiska horoskoptolkningen handlar om.

Monty Python-Terry: en astrologisk bock!

Nog höjde man på ögonen när genialiske komikern John Cleese i gubbsjuka blev dragen vid näsan av en kvinna som falskskyltade med en åldersmärkning klart i underkant och synlig för alla utom honom själv.

Men nytt rekord slår väl Terry Jones - Python-medlemmen som klädde ut sig till kvinna så fort tillfälle gavs. Och här är det inte att ta miste på bocken i honom - det nya föremålet för gubbfaens amorösa känslor är 41 år yngre! (Aftonbladet)


Terry Jones karta enligt indisk, "kvadratisk" modell


Och Pan eller Faun - den kåta bocken - är därtill den bokstavliga signaturen, född i det fysikalistiska Capricornus - Stenbockens tecken - som han är! Den ekivoka engelska ordvitsen "mount" faller helt bort om när man talar om stengeten på svenska. Att det falliska världsberget lägrar moder jord fångar inte upp symboliken på samma sätt.

Det latinska namnet fångar upp ett intressant drag i detta tecken: engelskans "capriciousness" säger något om getens nyckfulla oberäknelighet, och "cornus" är förstås hornet eller hörnet - jämför engelskans "corner" och sanskrit "KRN" - "krona", hornet som kungakrona, en symbol för makt i denna världen!

Den makteftersträvande stengetens horn är ytterst nyckfullt och kan göra plötsliga och impulsiva utfall! Översätt gärna detta till libidos brutalisering eller somatisering! Ja, detta är mycket djup psykologi!


Men Faun, brunstens klövfotade gud med bockskägget är en bra påminnelse om vad det här missförstådda zodiaktecknet i djupet representerar: världsherravälde och patriarkal maktdemonstration - som när en fallfärdig gubbe tar sig en extremt ung kvinna enbart i kraft av sin överlägsna makt, via penisförlängare (stengetens "horn") som status, karriär, pengar - eller i värsta fall bara en imposant sportbil.

(Kvinnor födda i Stenbocken utvecklar således samma klättrarinstinkt och kan antingen anamma de maskulina hierarkierna, eller uttrycka sig via distinkt stridisk anti-patriarkalism - paradoxalt nog är det samma kraft som spelar i bakgrunden! Den genuina kvinnan försvarar aldrig sin sak!)


Terry Jones - en mångalen man!

Den fullmåne där Månen står mittemot Stenbocken, i kvinnans tecken Kräftan, är väl förklaringen till att Terry Jones tycks ha haft så förunderligt lätt att kliva i kvinnokläder under Monty Python-åren!

Månen i Kräftan representerar för övrigt också vad de gamla grekerna kallade "den irrationella själen", vilken kvinnor med den tidens resonemang ansågs lida av i högre grad än män. I fallet Terry Jones får man alltså med bestickande klarhet se hur denna irrationalitet lyser fram när den oväntat kommer från en "rationell man"!


Astrologin avslöjar med andra ord riktigheten i visst gendertänkande: det finns dem som faktiskt är födda med ett horoskop som talar om ett annat psykologiskt kön än det biologiska.

I fallet Terry Jones fullmåne mellan tecken av typen Jord och Vatten, uppstår ett lerigt ingenmansland, där frågan om fysisk fitness sent i livet gått upp för den forne komikern. Man kanske ska betrakta det unga föremålet som en objektifikation av hans senkomna insikt i allt biologiskt livs begränsande livskurva.


Jord och Vatten, Stenbocken och Kräftan, när nämligen zodiakens mest materialistiska axel och den som berättar den tråkiga sanningen om att vi - i den mån vi identifierar oss med vår kropp - bara har döden att se fram mot. Stenbockens herre Saturnus är ju i indisk astrologi Liemannen, och Kräftan (med sin härskare Månen) har alltid haft den inte helt behagliga dubbelmeningen av "moderliv" och "grav"!

Själens fall ner i den sublunära sfären är också ett antikt uttryck som påminner om att vårt fall ner under Månen var ett fall in i kroppslighet och i grunden bakvända uppfattningar om var verkligheten finns. Platon påminde om att det "över" Månen finns en evig värld där själarna har sin egentliga hemvist...Pricken över i:et - en passionerat lidande människa

Vad som gör Terry Jones horoskop totalt urspårat - vilket han väl maskerade under många år genom att syssla med absurd och svart humor - är emellertid en tredje ingrediens: den passionerade Mars. I likhet med Månen i Kräftan befinner den sig "hemma" i sitt positivt polariserade härskartecken Väduren, vilket är detsamma som att säga att han har ett litet barns livslust. (Libido, men man använder inte det ordet före könsmognaden.)

I fallet Jones hittar vi alltså en samtidigt aktivering av tre av de fyra tecken som sorterar under RAJAS GUNA, lidelsens kvalitet: Stenbock, Kräfta och Vädur, eller Fader, Moder och Avkomma.

Den västerländska astrologin kallar dessa (och Vågen) för tecken av den kardinala kvaliteten, men detta är en korruption som har tappat sikte den bakomliggande indiska läran om de tre gunas, de tre kvaliteterna som bygger upp allt i det materiella universum, inklusive kvaliteten hos våra psyken!

Att hela den barnalstrande aspekten (Stenbock + Kräfta > Barn via Vågen/sexuell union) sorterar under rajas - lidelse/passion - krävs ingen större eftertanke för att förstå. Dessa är de fyra tecken som får lidandets kretslopp att snurra, och Terry Jones indikerar symboliskt i sitt tilltag att han är ett monumentalt offer för passionen.

I någon bemärkelse är detta utslag av bockaktigheten i Jones (Stenbocken, avlaren) ett tecken på att han alltid varit infantil (Väduren). Samtidig aktivering av Stenbock och Vädur i ett horoskop medför också en materialistisk och egocentrisk böjelse - jag har kallad kombinationen för egenmäktighetssyndromet.

Syndromet innebär i korthet att man är på det lilla barnets mognadsnivå (Väduren) och vägrar att lyssna på ålderdomens förnuft (Stenbocken). Som i Terry Jones fall, då alla utom honom själv ser en gammal gubbe medan han själv spinner på sitt andra allvarliga astrokomplex, "sensationalisten", vilket bildas då Eld och Vatten kommer i fräsande kontakt. Det händer här, via Månen i Kräftan och Mars i Väduren.


Ett livfullt horoskop förvisso, och som skapat för teatraliskt uppträdande. Men det senaste uttrycket väcker mest funderingar kring omdömesförmågans avtynande med åldern och att gubbsjuka uppenbarligen kan förutspås redan i födelsehoroskopet.

Tänk att leva i en så totalt subjektivistisk bubbla! Är det himmelriket eller helvetet Terry Jones gått in i, medan han ännu är i det fysiska livet?


Verifikation! (Tillägg 090430)

En del andra gubbar som söker förtränga livets ändlighet genom att uppgradera sig till markant yngre hustrur passerade revy i pressen dagarna efter nyheten om Python-medlemmen.

Jag fastnade för och beslöt mig titta närmare på Kungens lekkamrat Aje Philipson, 66, på väg mot ett nionde faderskap. Eftersom Drottningen redan 2004 rasade över gubbsjukeriet runt kungen och Aje då var 61, tycks 1943 vara ett säkert antagande om hans födelseår.

Av de många träffar birthday.se ger för detta år är det bara en enda som förefaller matcha smeknamnet Aje i kombination med Philipson stavat med ett s, och det är en Anders Philipson, bosatt i Stockholm.

Är det inte underbart hur EXAKT astrologin kan vara! Enligt den korrekta sideriska zodiaken har vi här ännu en man född i "brutal-libidinösa" Stenbocken! Tecknet som upplever sig behöva FYSISKT KLÄTTRA TILL BERGSTOPPEN och därefter stångas och med maktdemonstrationer markera att man kan hålla sitt inpinkade revir i förhållande till andra maktkåta bockar!

Ja, Stenbocken - i dess primitiva manifestationer - är verkligen ett sorglustigt tecken. Men minns, man vet aldrig när man vacklar och tappar greppet om "sina" zodiaksymboler. En del manifesterar deras mest nobla sidor ett helt liv igenom, medan andra tycks stupa helt nära mållinjen.Aje Phiipsons karta enligt västs cirkulära modell,
men med planetplaceringar enl. siderisk zodiak.


I fallet Philipson befinner sig därtill sinnelaget (Månen) i den ytterligt egocentriska Vädurens tecken, vilket leder till att vi här har ännu ett klockrent exempel på egenmäktighetssyndromet - tecknet på en människa som inte har några problem med att instrumentellt utnyttja andra för att positionera sig eller markera sin egen status.

Nu tror jag visst att Aje var övertygad om att han blev kär i den unga väderflickan, den där gången på krogen. Men det är för att han aldrig gått i astrologisk självanalys och förstått vilka hans egentliga, arketypiska, drivkrafter är...

99 av 100 lever hela sitt liv i en självlögn, och det är därför det är så sällsynt att hitta "topphoroskop". I allmänhet är det andlig/själslig dysfunktion och deras astrologiska korrelat som ligger bakom stora framgångar i livet - sådant som skapar tidningsrubriker...

Se också en "frenologisk" jämförelse av Aje och några andra typiska stenbockskranier här - astrologin har det i sig att vara avsevärt mer politisk inkorrekt än bara att den lyfter fram själens ostädade inre rum. Den tycks också berätta att människans utsida i någon mån är en avspegling av det inre.

(Ytterligare kontroll visar att korrekt person identifierats som "Aje".)söndag 26 april 2009

"Svinpestens" astrologiska signaturFör den som inte är aversiv mot att leka med rebusar och tänka visuellt och i teman: här är horoskopet för dagen då det första influensafallet (dödlig utgång) registrerades i Mexiko. (Uppgiften från DN1.)

Den engelska termen "mundane astrology" har på svenska blivit "mundan astrologi", en praxis där man studerar stjärnorna för att nå en djupare förståelse av innebörden i ett givet "event".

Solen i 29° Fiskarna
Månen i början/mitten av Skorpionen
Mars i 29° Vattumannen

Vi hittar både Sol och Måne i det smittspridande Vattenelementet, Solen i Fiskarna och Månen i sitt absolut klenaste läge, "debil" i Skorpionen.

Indisk astrologi använder i avsaknad av exakt födelsetid istället Månen (sinnelaget) som "platshållare" för fenomenet under inspektion. Vi har därför med en mycket mordisk individ att göra, eftersom Skorpionen är dödens tecken, och Solen - livskraften - själv indikerar OFFER, kanske massoffer, i Fiskarnas tecken. Indisk astrologi betraktar dessutom de sista 3°20' av ett Vattentecken som en ytterst förklenad placering, och detta omen ska här kombineras med livskraftens Sol.

Nå, det är kanske är väl tidigt att slå över i alarmism redan här - många människor (och företeelser) föds faktiskt med såväl Sol som Måne i vad indierna kallar MOKSHA-tecken (tecken som tenderar att lösgöra sig från det fysiska livet), utan att det leder till extrem dramatik. Det finns i sig inget självklart patologiskt över den här kombinationen av Solen i Fiskarna och Månen i Skorpionen, utom kanske dess närhet till emotionell sorg och infektioner via t.ex. vatten.

Men horoskopets signifikator (sanskrit: karaka) Månen, har som sin disponent Skorpionens härskare Mars. Och olycks- och undantagstillståndens planet befinner sig i det absolut värsta läge 1900-talets störste brittiske astrolog Charles Carter kunde tänka sig, i termer av spelet mellan zodiaktecknen.

När dödens Skorpion har aktiverats på himmelen och planeter i Vattumannens tecken samtidigt aktiverar folkgruppens zodiaksymbol, då resulterar sammansättningen av dessa symboler lätt i läsningen:


FOLKMORD eller FOLKDÖD

Carter uttryckte det inte riktigt så, för han fokuserade en individ med ett sålunda konfigurerat födelsehoroskop. Man här har vi tagit ett "snapshot" på den dag då en osynlig demon först visar sig genom ett sjukfall, och därmed kommer Charles Carters ominösa beskrivning av "det sociala utstötningssyndromet" att gälla för influensan som sådan och dess inverkan på massorna.

Jag citerar merparten pga dess betydelse för det världen nu kan stå inför:

Aquarius/Scorpio indicates a difficulty in social self-expression through physical or psychological defect or deficiency. In one case of this type the native was so shy as to be unable to 'dine out.' Charles Darwin was in the same predicament; his nervousness in these (social) circumstances produced vomiting. His time of birth is, as far as the writer knows, unrecorded but he had the Sun in Aquarius parallel Uranus in Scorpio (born 12 February 1809).

[Notera att Carter här använder den västerländska tropiska zodiaken för sina iakttagelser - Darwin tillhör de 20% i modern tid där Solen ligger i Vattumannen både enligt den tropiska och den sideriska zodiaken.]

Thus while the Libra/Cancer native [en annan Luft/Vatten-kris Carter redan beskrivit] may wish to shun positions in which he is conspicious (stage-fright), the present category dislikes immersion in social assemblies. It is well known to homeopaths that some neurotic patients are best in company; others the reverse. Scorpio is naturally a solitary sign, Aquarius a gregarious one; here the two tendencies are in conflict.

In extreme forms (and it is these we must study as best illustrating the principle concerned) it is clear that we may find a genuine hatred (Scorpio) of the human race (Aquarius); a fierce rejection of the fact of man's gregarious nature and its natural consequences and responsibilities.

Thus, extreme cases of this type produce the indiscriminate homicide or mass-murderer.


Charles Carter - Essays on the Foundations of Astrology (1947, s 89-ff)
Notera mina fetningar. Transponera dessa till subjektet under studium - INFLUENSAN - och notera att vi har att göra med någon som söker "döda hela folkgrupper", "urskillningslöst hat mot hela folkgrupper".

Den astrologiska signaturen kunde inte vara tydligare denna dag. Det handlar om "undanröjandet" av hela befolkningssegment. Symboliken tillåter utan problem denna läsart, särskilt som Solen lyser via MARTYRIETS tecken Fiskarna. (Och indisk astrologi misstror i allra högsta grad placeringar i de sista 3 1/3 graderna av Vattentecknen!)

Men minns att horoskopets symbolik har ett spektrum av utfall. Carter såg den "urskillningslösa massmördaren" som tematikens absolut värsta utfall.

Tillägg 090430: "Tematikens absolut värsta utfall": Världshälsoorganisationen höjer nu till 5 på den sexgradiga varningsskalan, där maxvärdet är en pandemi i full sving. SvD, DN, Expressen
 


Oberoende verifikation: upptäcktsresanden Sven Hedin


Charles Carters kusligt exakta analyser från det tidiga 1900-talet bekräftas gång på gång vartefter man hittar exempel på de olika "syndrom" eller "komplex" hans falkögon urskilde i sitt studiematerial.

Den starkt antisemitiske Sven Hedin hade samma "sociala utstötningsmekanism" på födelsehimmelen och därtill via astrologins två viktigaste planeter, Solen (viljan) och Månen (sinnet) - den senare återigen "debil" i dödstecknet Skorpionen. (Notera också Skorpionens härskare, den illvilliga Mars i Oxen, i opposition till sitt eget tecken och därmed också en ond tendens i sinnelaget!)

Som en man aktad av Adolf Hitler (för sitt författarskap på resande fot), ligger åter "död av helt folksegment" och kryper som en obehaglig underton2.

Svenska Wikipedia konstaterar att Hedin förblev ogift och barnlös och tillbringade de sista åren av sitt liv som en icke-önskvärd person i det svenska kulturlivet. Tala om att Skorpionen "släcker ut" individens plats i kollektivet (Vattumannen) som lämplig återbetalning för att man själv hyst onda tankar om vissa folkgrupper!


Tillägg 091202. En recension om en bok om Hedin i Expressen. Upptäcksresandet, fyllandet av vita fläckar på kartan som uttryck för en kartritande, rationell Vattumannen på kant med den svarta och okända Skorpionens territorium som variant av det sociala utstötningssyndromet föll mig inte in när jag skrev detta. Inte heller dessa viktiga tankar (ur artikeln):
Strapatserna var oerhörda, skulle vara det, det ingick i myten. Den som satte foten på den okända marken blev då odödlig, då betydde det inte så mycket att infödingar levat där under tusentals år. Den västerländska imperialismen var solipsistisk: bara detta jag själv ser finns, blundar jag upphör världen att existera. Ofattbar ära till dessa det sena 1800-talets hjältar; det tog slut någon gång vid första världskriget, då satt de okända kontinenterna inne i människan.
Fast det avviker från ämnet - utstötningssyndromet - måste jag peka på ytterligare ett stycke i Expressens artikel och hur väl det stämmer med en annan detalj i Sven Hedins horoskop:
Om européer tidigare har genomvandrat en terräng finner han utvägar, finner det oerhört viktigt att anteckna bergsbyarnas namn. Infödingarna intresserar honom föga, annat än som guider. I öknen mäter han sanddynernas höjd och sträckning; sedan blåser de bort, men han har dock mätt.
Att han ignorerade infödingarna är förstås det mobbande utstötningssyndromet, men hans bisarra fixering vid ett meningslöst mätande av naturliga formationer återspeglar klart ett intellekt (Merkurius) i det torra Jordtecknet Stenbocken. Att han faktiskt "tänder" på detta syns av Mars (energi, impulser) i det grundläggande Jordtecknet Oxen!


Oberoende verifikation 2: Denise Richards


I Hollywoods snuskigaste skilsmässa på senare år, den mellan Charlie Sheen och Bondbruden Denise Richards, är hennes Sol i Vattumannen under hård attack från mördaren Mars i negativt hemmaläge i Skorpionen.

Var då detta sanningen om hennes make (Solen) - en socialt utstött, kastlös och oberörbar i sitt degraderade leverne (vilket han själv delvis medgav)?

Eller berodde hennes hätska demoniserande i lika hög grad på att hon själv till brädden var fylld av illvilja? Jag noterar hur påfallande ofta hon castats i onda och intrigerande roller!Illsinthet i lyxförpackning?

Tillagda länkar 090428:


DN:s vetenskapsredaktion har en liten "fråga & svar" i ärendet, för den som nu kippar efter andan efter att ha förstått att zodiakens symbolik faktiskt handlar om systematisk utstötning eller reduktion av hela folkgrupper - à la de allra värsta formerna av mänskligt hat, den ena folkgruppen mot den andra?

Vad är det som händer? frågar SvD i ett försök till biologisk analys. Ovanstående horoskop ger kanske inte något svar för dem som a priori utesluter allt annat än de faktorer materialister accepterar, men den antika världsbild från vilken astrologin kommer, kände väl till att kosmos - håll i hatten nu - är medvetet och i någon bemärkelse moraliskt!

_____


1. (Tillägg) Expressen 090430 har uppgiften att labbtest blir klara den 12 april (tre dagar efter att det första fallit skrivits in på sjukhus). Månen når dock Skorpionens tecken morgonen den 12e, och horoskopets huvudsymbolik kvarstår därför med mindre sjukhusavdelningen mottog labbrapporten redan på småtimmarna.

2. De astrologiska uppenbarelsernas "anekdotiska karaktär" framgår vid en genomgång av kända tyska nazister. Naturligtvis föddes inte alla de namn historien bevarat schablonmässigt med signaturen för social utstötning.

Nazihöjdarnas horoskop bjuder istället på en rik provkarta över allsköns mänsklig ofullkomlighet, vilket påminner om att det också finns en Zeitgeist att ta med i beräkningen för frågan om vem som blir ett "monster".

I Hitlers fall gällde t.ex. problemet med infantil egofixering - den sideriska astrologin placerar honom träffsäkert inte som Oxe utan som en typisk Vädur - latinets Aries - och ger därmed den arketypiska basen för hans fixering vid "herrefolket arierna" - en 1800-talsmyt.

Gränslös självkärlek (Göran Persson)

I en analys av socialdemokratins panikartade situation i svensk politik noterar SvD:s skribent om Mona Sahlin att...

"Hon skulle framför allt vara allt som Göran Persson inte var. Partiet var plågat till bristningsgränsen av företrädarens manér och självtillräcklighet. Till och med Perssons närmsta rådgivare/medarbetare/torped Pär Nuder berättar i sin bok om hur deras relation förändrades efter att Persson hade kränkt honom på ett regeringssammanträde."
SvD

Jag har alltid skrattat gott åt Perssons självgodhet och har sett att han var mycket medveten om underhållningsvärdet i sina utspel. En man som upphöjt sin bufflighet till en konstform. Detta såg nu inte svenskarna i stort utan kom att avsky hans Persona.

När jag på nätet hittade födelsetiden för Göran Persson, bekräftar denna fullständigt den bild av en gränslös självkärlek och problem med att förneka sig den överdrivna vällevnad som mannens generöst tilltagna kroppshydda tycktes antyda.

Själva det faktum att snaskandets (och kärlekens) planet Venus stiger i ego-huset (vid födelseortens östra horisont, den s.k. ascendenten) säger att detta födelseklockslag mycket väl kan vara korrekt.
Venus + ego blir ju självkärlek eller narcissism. Men varifrån kommer måttlösheten som gjorde Persson så underhållande (och voluminös)?

Jo, från
expansionsplaneten Jupiter som stiger i öster tillsammans med Venus. Gränslöst uppblåst i sin självgodhet! Eftersom Jupiter är hemma i sitt positivt, utagerande tecken Skytten (latin: Sagittarius), bör denna Persona eller rollmask bli väldigt tydlig...

Men notera samtidigt att Jupiter och Venus är astrologins två "naturligt" goda planeter, och särskilt i Jupiter (i engelskan även: Jove) igenkänner man Perssons jovialiska och skojfriska sida. Så varifrån kom då elakheten?

Från Jordelementet! Månen i Jungfrun är en hyperkritisk och ofta elakt stickande influens och kopplas här till viljans planet Solen i Jordtecknet Stenbocken. Med ambition och viljekraft stretar stengeten mot karriärtoppen och makten, och ger via sinnelaget i kritiska och söndrande Jungfrun ständiga tjuvnyp!

Detta mix av vilja till makt och kritik/elakhet är en helt annan historia än den om den bufflige men ändå hjärtevarme och godmodige Skytten. Den sideriska astrologin röjer en tydlig motsättning inom personen.

Sanningen är att Eldtecken och Jordtecken alltid befinner sig i djupaste konflikt, och inte sällan antyder den visionära och rent av andliga Eldprincipens totala korruption och förvärldsligande. Och mot slutet ville Persson inget annat än lämna politiken och bygga sitt hus och odla sin jord. Jorden - materialismen - hade segrat.

Märk hur sinnelaget - Månen - i Jungfrun återknyter direkt till lantbruk! Jungfrun är det av Jordtecknen som händigt odlar och skyfflar jorden! Stenbocken är den som har den övergripande planen och söker bygga sig ett imperium - Perssons upptagenhet av att bygga sitt "herresäte" vilket totalt sänkte honom i svenskarnas ögon!


Nu var störningen mellan Eld/Jord visserligen inbyggd redan i SAP:s födelsehoroskop. Se inlägget om egenmäktighet och materialism. Socialdemokratins eget horoskop påminner oss om varifrån Sverige kommer: från en fattig tid då det enda massorna hade i skallen var den febriga drömmen om ett bättre materiellt liv.

I så måtto kan Perssons horoskop sägas vara den naturliga avrundningen på socialdemokratins historia i Sverige. Han får representera den materialistiska, totalt ofilosofiska människotyp som odlades i Sverige under 70 år.

Och det är kanske inte mycket att säga om den saken. Ett horoskop räcker inte till för att beskriva ALLT. Om det, som här, totalt visar en man som "brinner" (Eld) för det "materiella" (Jord), då var det livsuppgiften för denna inkarnation. Men det blir fler liv och tid för att bygga (stor)verk av andra slag.


Men här står då vi andra, med det materiella välståndet som en nattstånden dröm, och har under tiden lärt oss hata religion och dyrka förnuftet. Lös den ekvationen, den som kan.

För den som vill fundera lite mer: Perssons horoskop saknar TOTALT Vattenelementets empati och TOTALT Luftelementets intresse av att tänka för tankens egen skull. Hela horoskopet fokuserar andlighetens korruption i mötet med materialistiska synsätt.

Om något är horoskopet också en påminnelse om att t.o.m. två "goda" planeter i skenbar synergi kan driva snett och producera mindre önskvärda effekter om det tema de tecknar hamnar på kollisionekurs med ett annat motiv på himlavalvet. Här förefaller välmågans Venus/Jupiter tjäna egot (1a huset) eftersom den grundläggande "axeln" eller "livslinjen" (Solen/Månen) är en maktorienterad klättrares signatur.

lördag 25 april 2009

Planeternas hemmatecken, styrka, vänner, m.m.

[Senast ändrad 111112. De komplexa reglerna för planeters verksamma natur ytterligare något förtydligade - den indiska astrolog jag översatte till svenska skrev inte värst pedagogiskt.]

Naturligt goda och naturligt onda planeter

Att indisk astrologi klassificerar planeter som naturligt onda eller goda är en källa till bekymmer. "Illgärningsmännen" är många och "välgörarna" få. Horoskoptolkningen underlättas inte av att de naturligt onda är till stor hjälp i vissa sammanhang - vad vore t.ex. en idrottsman utan krigshetsaren Mars? Eller en systematiker utan den förnuftiga, organisatoriska och begränsande Saturnus?

Omvänt kan de naturligt goda Venus och Jupiter invecklas i rent kriminella härvor eftersom båda har en "vilja" till njutning och komfort. Den stora välgöraren Jupiter kan t.o.m. förstärka en tvivelaktig tendens i horoskopet.

Solen är också en märklig planet, både neutral och "ond" samtidigt. Det är dess stekande hetta i sydligare länder som givit upphov till tanken att människans dagliga arbete under en stekande Sol är en prövning.

Men samtidigt indikerar Solen enastående framgångar eller livets höjdpunkter, och metafysiskt symboliserar den andemänniskan inom oss, jiva-atman - den levande varelsen.

Månen (sinnelaget) på väg mot full anses en naturligt god planet medan en avtagande Måne klassas som naturligt ond!

Merkurius (logik, intelligens), i sig neutral, blir naturligt ond om den vistas i samma tecken som en ond planet, i närheten av en god planet byter den beteende - precis som det känsliga kvicksilvret!

Här måste undertecknad reservera sig med en Merkurius med Mars och Solen! Jag uppskattar svart humor och ironi, men är detta "ondska"? Tolkning i indisk astrologi är mer komplex än i den västliga grenen, och här finns många perspektiv man måste väga mot varandra innan man fattar beslut.

De båda månnoderna (se nedan) anses också naturligt onda, men här finns en förbryllande mängd traditioner.

Det säger sig själv att många planeter kan kombineras så att resultatet blir mycket svårtytt.

Den här bloggen följer inte fullt ut det indiska systemet utan bevarar en del teser från den västerländska astrologin som jag upplever att de fungerar. (Denna mix anses inte renlärig.)

Eftersom så många officiella personers horoskop saknar födelsetid är inte alla tolkningsregler tillämpbara. (Bloggen inlägg skulle dessutom bli fullständigt ogenomträngliga för alla utom väl insatta astrologer...)

Planetära härskare över tecknen

Den indiska astrologin, jyotish = (vetenskapen om) ljuset, har samma schema för vilka tecken de sju klassiska planeterna härskar över som dess västerländska sidoutveckling.


Bilden från www.skyscript.co.uk,
en utmärkt källa för astrologins
tidiga historia i västerlandet.


Den hellenistiska (väst-) astrologins namn på planeterna.
Ur: Roger Beck - A Brief History of Astrology,
synbarligen med rätta totalsågad av Skyscript.

Upphöjda lägen - och motsatsen

Indisk astrologi innehåller samma placeringar för en planets "upphöjelse" och "fall" som den västerländska metoden, men det senare klämläget kallas nu "debilitet".

Givet att t.ex. Saturnus anses debil genom hela sin 2½-åriga passage genom huvudets tecken Väduren, är det uppenbart att man inte får dra för stora växlar på enskilda indikationer vid tolkningen.

Ur: de Fouw/Svoboda - Light on Life

Jyotish har inte den västliga astrologins schema för motsatstecknet till en planets härskarläge. Således anses inte Månen, som är exklusiv härskare över Kräftan, ha hamnat till sin "nackdel" ("detriment", bokst. "skada") i opposita Stenbocken, eller Solen, som är exklusiv härskare över Lejonet, lida "nackdel" i opposita Vattumannen.

Men istället har indisk astrologi ett tredje schema för bedömningen av hur väl en planet är placerad - och det finns ännu fler bedömningsmetoder. Som t.ex. var i zodiaktecknet planeten befinner sig! I en sista finjustering av sin tolkning kan man t.ex. tillmäta en planet i mitten av ett tecken mer styrka än planeter i början eller slutet av ett tecken. (Se avashta här nedan.)

Vänner och fiender ...och neutrala

Det tredje schemat (här nedan) beskriver vänskap och fiendskap mellan planeterna, dvs, vilka som låter sig kombineras med synergieffekter, och vilka som helst ska hållas skilda från varandra. Den här tolkningsregeln träder i kraft om planeten varken är i hemmaläge (härskarläge) eller är upphöjd/debil.

Ur: David Frawley - Astrology of the Seers

Alla relationer är inte ömsesidiga. Saturnus finner en vän i Merkurius och är därför väl placerad i den senares båda tecken, Tvillingarna och Jungfrun. Men det omvända gäller inte, och Merkurius får bara ett neutralt mottagande under vistelse i de saturniska Stenbocken och Vattumannen!

Saturnus mottas också som en vän av Venus, men märk att den här regeln inte blir aktuell eftersom Saturnus anses vara upphöjd i Vågen. Logiken är densamma i omvända riktningen: Mars håller Saturnus för att vara sin fiende och kontrollplaneten är illa placerad i de martianska Väduren och Skorpionen. Men eftersom Saturnus är rent ut sagt fallen (debil) i Väduren blir resonemanget om fiender/vänner inte aktuellt i detta fall.

De 8e och 9e kropparna - matematiska entiteterna Rahu och Ketu

Under 25 år med västastrologin vägrade jag att befatta mig med tingel-tangel som vår kultur dragit in och överlastat ämnet med, bl.a. mittpunkter och t.o.m. södra och norra månnoden. Att utelämna de två senare var ett misstag.

När jag upptäckte den indiska astrologin i slutet av 2007 hade jag inte något begrepp om vad dessa två matematiska punkter representerade. I indisk astrologi, började jag märka, har månnoderna ganska negativa innebörder, och jag misstänker att vår kultur skönmålat dem för för mycket!

Noderna är dock punkterna där sol- och månförmörkelser inträffar och i Indien betraktas de som naturligt onda (Rahu eller den norra månnoden mer ostyrig än Ketu, den södra - men det tycks finnas lite olika traditioner på den här punkten.

Ur ett perspektiv är Ketu den nod där "straffet" för Rahus girighet utdelas - det är så att säga draksvansen som huggs av och i brist på huvudet blir "förblindad". Därför använder jag på bloggen det generiska "avmätthet" för den avhuggna noden - den straffade upplever sig mätt på situationen ifråga.

Barbara Pijan (se länksidan) innehåller mycket material ur den indiska traditionen, men det kanske är lättast att konsultera engelska Wikipedia för historien om Rahu och Ketu. Här är den om Rahu (nytt fönster) och här den om Ketu.

På den här bloggen har jag sparat en indisk kommentar till hur Rahu och Ketu fungerar som "förstärkare" eller "megafoner" för den planetära härskaren till det ockuperade tecknet. En intressant tanke!

Den världsliga styrkan hos planeter (dig bala)

Här en tabell som listar i vilka väderstreck planeterna är som starkast och svagast.

Planeters kondition eller ålder (avashta)

Här är en diskussion av en underordnad tolkningsparameter, graha avashta, som använder författaren Mia Skäringers horoskop som illustration.

Planeters verksamma natur

En fascinerande del av indisk astrologi är att t.ex. "naturligt onda" planeter som Solen eller Mars i sin "verksamhet" eller till sin funktion kan vara goda!

I detta stycke hamnar vi oundvikligen i diskussioner om husen/livsområdena! Indisk astrologi är ett sammanhängande helt och planeternas verksamma natur beror på om de hus de tillfälligen råder över anses vara goda, onda eller något annat. Bloggens kändishoroskop saknar tyvärr oftast födelsetid och reglerna kan bara brukas för horoskop med födelsetid (husen räknas från ascendenttecknet, lagna, som det första huset).

Används istället Chandra lagna, Månen som ascendent, kan den resulterande kartan läsas som Världssjälens eget tillstånd dygnet ifråga. Den råa, osminkade sanningen om hur vår värld frestar själarna med snedsteg visar sig då. Lycklig den som föds en timma som "täpper till" de blindfläckar som avslöjas på Månens nivå, sinnelagets nivå!

Obs. En planet kan ha olika verksam natur beroende på vilket av dess två hus man talar om. (Solen och Månen äger bara ett hus var). I vissa fall är den verksamma naturen entydig (när båda husen anses goda).

Exempel 1: Enligt tabellen ger Tvillingarnas ascendent en verksamt neutral Saturnus (den är en naturlig illgärningsman). Som framgår av punktlistan (under tabellen) är detta dess läggning om den tillfälligt äger ett hörnhus (kendra) vilket den nu inte gör med Tvillingarna i öster, den äger åttonde och nionde. I det åttonde huset, som klassas som "ont", förblir Saturnus neutral eftersom död eller indifferens inför denna världen är dess djupaste väsen. Å andra sidan är det nionde kona-huset "det bästa huset" enligt indisk astrologi och när Saturnus äger detta blir planeten en uttalat verksam välgörare för t.ex. frågor om religion och filosofi. (1a, 5e och 9e är horoskopets uttryckligt goda hus.)

Exempel 2: För en Lejonascendent är Venus, fastän naturlig välgörare, en entydigt verksam illgärningsman. Den äger här tredje huset som lutar åt det onda. Den äger också tionde, ett hörnhus, vilket innebär att naturligt goda blir verksamt onda (se punktlista nedan).
Planeternas verksamma eller funktionella natur
(Förenklad presentation)
Ascendent/
lagna
Yoga karaka Verksam välgörare Verksam neutral Verksam illgörare
Väduren --- Sol,Mar,Jup --- Mer,Ven,Sat
Oxen Sat Sol,Mer,Sat Mar Mån,Jup,Ven
Tvillingarna --- Ven Mån,Mer,Sat Sol,Mar,Jup
Kräftan Mar Mån,Mar,Jup Sol,Sat Mer,Ven
Lejonet Mar Sol,Mar,Jup Mån Mer,Ven,Sat
Jungfrun --- Mer,Ven Sol,Sat Mån,Mar,Jup
Vågen Sat Mer,Ven,Sat --- Sol,Mar,Jup
Skorpionen --- Mån,Jup Sol,Mar Mer,Ven,Sat
Skytten --- Sol,Mar Mån,Mer,Jup Ven,Sat
Stenbocken Ven Ven,Mer,Sat Sol Mar,Jup
Vattumannen Ven Ven,Sat Sol,Mer Mån,Mar,Jup
Fiskarna --- Mån,Mar Jup Sol,Mer,Ven,Sat


 • De tillfälliga härskarna över de triangulära kona-husen 1, 5 och 9 är verksamma välgörare.
  [Den engelska texten säger här kona-hus "från" ascendenten, dvs. enbart 5 och 9. Men introduktionsboken "Light on Life" inkluderar förstahuset som skulle kunna kallas det huvudsakliga triangulära huset - det är från detta den enskilda upplevelsen utgår. Å andra sidan, hur skulle en lokaliserad livsupplevelse i sig kunna vara individens dharma? Man kan argumentera både för att det finns tre eller bara två dharmahus. Bloggarens åsikt fr.o.m. 2013 var att underkänna första som ett dharma-hus eftersom det är det första huset som upplever sitt dharma i femte och nionde.]
 • [Den tillfälliga] Härskaren över ett angulärt hus (kendra, 1, 4, 7, 10) är en verksam illgärningsman om den är naturligt god och verksamt neutral om den är en naturlig illgärningsman!
 • Månen listas inte för rajasiska tecken. I de "passionerade" tecknen avgörs Månens funktionella natur av om den är tilltagande eller avtagande. Tilltagande Måne är en naturlig välgörare och blir därför en verksam illgörare om den äger ett hörnhus (kendra). En avtagande Måne är omvänt en naturlig illgörare och blir därför verksam välgörare om den äger ett hörnhus.
  [Den engelska originaltexten säger "de sattviska" tecknen, men dessa har visst månangivelser. Det måste vara de rajasiska - med Kräftan som enda undantag - som här avses.]
 • [De tillfälliga] Härskarna över husen 2, 8, och 12 är verksamt neutrala. Av dessa är det åttonde mer illvilligt än de andra två.
 • [De tillfälliga] Härskarna över hus 3, 6 och 11 är verksamma illgärningsmän.
 • En planet som tillfälligt äger såväl ett angulärt som ett triangulärt hus blir en yoga karaka (signifikator för en yoga/sammanlänkning) och därmed automatiskt en excellent planet!
Efter att ha tagit notis om planetens verksamma natur baserad på vilka hus den förfogar över, kommer nästa steg i analysen: var befinner sig då planeten själv?
 • En verksam välgörare är en gynnsam planet i horoskopet. När verksamma välgörare befinner sig i angulära och triangulära hus ger detta goda resultat.
 • Verksamma illgärningsmän i nämnda hus är inte bra, såvida inte huset är mycket starkt [i andra avseenden].
 • En verksam illgärningsman i något av de onda dussthana-husen (3, 6, 8, 12) ger goda resultat genom att neutralisera husets onda innebörd!
Astrologen Narasimha Raos kompetenta och gratis program Jagannatha Hora innehåller fler diskussioner i hjälpfilen (från vilken jag lånade tabell och punktlista ur stycket "Miscellaneous Topics").

Se även inlägget: Vem är värst? (Naturlig illgörare eller verksam illgörare)

Planeternas namn och guna på sanskrit:

Solen (Sattva guna) = Surya
Månen (Sattva guna) = Chandra
Merkurius (Rajas guna) = Budhi eller Buddhi
Venus (Rajas guna) = Shukra
Mars (Tamas guna) = Kuja
Jupiter (Sattva guna) = Guru
Saturnus (Tamas guna) = Shani
Norra & södra månnoden/drakhuvudet & -svansen (Tamas guna)= Rahu & Ketu

Planeternas namn på akkadiska (i Babylon):

Solen = Shamash
Månen = Sin
Merkurius = Nebu
Venus = Ishtar (jfr kvinnonamnet Ester och Aster-ologi)
Mars = Nergal
Jupiter = Marduk
Saturnus = Ninib

Går man igenom planeternas historia hos sumerer och babylonier ser man hur flera planeter skiftat i betydelse genom historien. Mest dramatisk är nog Saturnus förvandling från en solär gud i det gamla tvåflodslandet till dess mörkare ton av ålderman och gränsdragare med tydlig koppling (via överspillet till indisk astrologi) till döden!

Rochberg nämner tecken som tyder på att indierna mottag och noga förvaltade tankar från den babyloniska astrologin, men att från dessa senare traditioner hävda att Saturnus stod för döden även i babyloniernas senare historia (under hellenismen), är förstås riskabelt och spekulativt.

Vad som gäller vid astrologisk tolkning är förstås att finna sin egen "stil" så att man inte helt godtyckligt vänder kappan efter vinden. Man måste veta vad planeterna står för i ens egen världsbild.

Ändå är det kappvändande som måste till, när man i praktiken tolkar en himmel! Den goda Jupiter kan t.ex. låna sin förmåga att skänka framgång även till fuffens och humbug! Och den stränga och kompromisslösa Saturnus kan varen ett utmärkt motgift mot verklighetsfrämmande fantiserande! Se därtill den indiska astrologins strikta regler för horoskop med känd tidpunkt för hur planeter kan vara verksamma på ett motsatt sätt till sin naturliga läggning!

Allt det här kommer med några års regelbunden träning i symboltolkning förutsatt att man hela tiden sysslar med konkreta fall. I mitt fall slösade jag bort många år på att vara alltför teoretisk och bara resonera utifrån textböckernas påståenden, utan att stämma av tillräckligt noga med verkligheten.

Jag tenderade att hålla Jupiter "helig" när den, som sagt, ofta lånar sig till ondska som i teorin tillhör de "naturligt onda" Mars och Saturnus! Detta beteende kan möjligen tillskrivas det faktum att Jupiter visade sig vara en "verksam illgörare" i bloggarens horoskop. Här visar sig svagheten att ställa horoskop enbart för dygnet, utan att känna till ascendenttecknet!

För egen del gjorde alltså Tvillingascendenten den goda och fina Jupiter till en illgärningsman i praktiken (enligt indisk astrologi). Märkligt nog vänds den sedan rätt igen genom placering i det onda sjätte huset! ("Framgång i nedkämpande av fiender.") Jämför enkel matematik där multiplikationen av två negativa tal ger en positiv produkt.

fredag 24 april 2009

Stört öde, avvikande uppfattningar

Här följer den kortast tänkbara sågning av tanken bakom "Ge ditt barn 100 istället för två möjligheter", nämligen att det skulle finnas ett problem med den klassiska dikotomin, det spänningsfält inom vilket en individ väljer att placera sig som nytillkommen mänsklig medlem.

I det här sammanhanget avses då de "blå" och "rosa" polerna, eller - med en nostalgisk återblick på äldre kulturers visdom - den grundläggande axel som löper mellan Sol och Måne. Sågningen baseras på ett dictum antytt av rubriken: visa mig ditt födelsehoroskop så ska jag berätta på vilket sätt dina tankar avviker från den allmänna normen.


Jag minns exakt hur jag först blev övertygad om att vår personlighet står skriven i stjärnorna när vi föds (och att vi därefter aldrig kommer att kunna berätta sanningen utan bara om våra egna preferenser, vilka, det medges, kan vara mer eller mindre välinformerade). "Beviset" kom genom en begåvad bekant som i 22-23-årsåldern intensivt svärmade för artisten Van Morrison.

Jag hade nyligen räknat ut mitt eget horoskop, skeptisk men ändå lite nyfiken, och känt igen viktiga personlighetsdrag. Det här var första "objektiva" testen. Jag visste inte vad att räkna med genom att jämföra Morrisons födelsedata med bekantens. Men det skulle strax visa sig:Vid den här tiden hade jag ännu inte upptäckt att den sideriska zodiak indierna använder ger betydligt vassare resultat än den västerländska. Ovanstående placeringar måste flyttas framåt 24 grader för att ge det intryck jag fick vid den tiden.

Där de två zodiakmetoderna nu skilt sig åt vad gäller bl.a. soltecknet, och Van Morrison enligt indierna anses vara ett dramatiskt Lejon (givetvis!!!), där tycktes båda vara födda med Solen i Jungfrun.

Morrison-beundraren VAR verkligen Sol-Jungfru (då såväl som efter övergången till siderisk zodiak), och av hans musikerbana blev intet. Han är idag en administratör och kontorsmänniska, just som Jungfrun så ofta är.


Men det är den generella överlappningen som då som nu, som är det anslående. Vad än Van Morrison uttrycker från sin himmel, har hans beundrare något matchande "sensitivt fält" på sin himmel. Grekerna talade här om sympatiska samsvängningar. Vill du garanterat ha bra recensioner på ditt senaste verk, kolla då i förväg upp vilka recensenter som har horoskop kapabla att falla in i din sång!


*****

Med denna uppvärmning, över till författarna som söker förringa livets grundläggande polarisering i ljus/mörker, man/kvinna och istället introducera ett flummigt svenskt smörgårsbord där inget är varken hackat eller skuret.

Törs vi gissa att båda författarna är födda under problematiska himlavalv, där i synnerhet de rena symbolerna för man och kvinna (Sol och Måne) har kollapsat? Skriv upp det!Det är svårt att bedöma vem som lider mest av de här två, men mitt stalltips är på MT. Senast jag mötte en Sol och en Måne som bekrigade varandra via de totalt oförenliga Jord- och Eldelementen (90° skarp vinkel), så var kvinnan totalt ordblind, lesbisk och den mesta butch jag (en vanlig hetero) någonsin mött.

Min kroppskemi sade totalt nej till att bara vistas i samma rum - och jag är, utan att vara särdeles klärvoajant, mycket känslig för andras undermedvetna signalsystem. Den kvinnan hatade verkligen män! En ytterligare person i rummet omvittnade senare att rummet verkligen varit laddat av negativism.

I fallet KH är visserligen en fullmåne det mest neurotiska och destabiliserande som tänkas kan, men spänningen mellan det manliga och det kvinnliga utspelar sig åtminstone inte mellan tecken av den fixerade kvaliteten (sanskrit: tamas guna) som i det första fallet (lämpligt nog markerade med svarta färgzoner), utan mellan tecken av den rörliga kvaliteten (sattva guna).

Dessa kvaliteter är natt och dag. Den förra representerar tröghet och mörker, den senare rörlighet och ljus - ett sökande efter nya vägar. (Intressant att se två författare med så olika grundattityder till livet kunnat mötas över ett bokprojekt...)

Vad den arma genderteoretikern KH istället lider av, framgår dock strax via den pedagogiska infärgning av de element som hela hennes himmel framhäver: murrig vardagsrealism (Jordelementet) och känslosamhet (Vattenelementet) uppsugen och hi-jackad av de materialistiska betraktelsesättens jord.

Det finns inte en anstymmelse till Eld eller Luft på denna himmel och därmed varken intresse eller kapacitet att tänka radikalt utanför lådan. Därav den slätstrukna om inte rent av skadliga tanken om att röra till det ännu mer för barnen genom att inte ge dem en tydlig axel att orientera sig efter utan ett amorft smörgårdsbord av diffusa hållpunkter.

Den antike grekiske filosofen Herakleitos beklagade Vattnets och Jordens väg ner i totalt andligt utslocklande som "vägen ned". Kristendomen kallade det "syndafallet". Att skapa en genderneutral kuf är sannerligen inte en fullgod ersättning för den berättelse världens alla religioner alltid givit oss om vilka vi egentligen är. För den historien, se de två fristående inläggen på detta gendertema på min andra blogg Ockulta ögat.

Identitet genom många liv (1)

Eddie Meduza: rotlös i världen
Något om människan bakom artistnamnet Eddie Meduza klarnade för mig först år 2009 med SvD:s påa om en dokumentär, och en snabbkoll av svenska Wikipedia.

Här är det astrologiska typfallet av akut Jordbrist vilket, bortsett från att det kan motverka individens förmåga att stadga sig, rent logiskt öppnar för en överbetoning av de återstående tre elementen.

Det visar sig att hela Eddie Meduzas liv kan beskrivas som en stilstudie i den febriga
kreativitetens kombination av Eld och Luft! Och knappt något av självbevarelsedriftens Vatten. (Den enda placeringen i Vatten, ankaret Saturnus, är utomordentligt tveksam i Kräftans tecken, enligt astrologisk doktrin.)

Den intresserade kan studera etiketten "kreativitet" och få en aning om astrologins märkliga förmåga att illustrera det verkliga livet.

Till sist når studenten kanske den brytpunkt då han tvingas inse att det inte är jordelivet som är det verkliga, utan den gåtfulla övervåning där "partituret skrivs"! Meduzas liv nere i "jämmerdalen" var bara ett uttryck för att han föddes alltför fri för denna världen.


Meduzas trettio flyttningar före 14 - till följd av moderns omdömeslöshet i valet av män - slår med råge undertecknads gästande av dussinet skolklasser under sin uppväxt (dock inga separationer på föräldrarnas sida). Men min himmel visar samma fenomen med Jordbrist och såväl Sol som Måne (de absolut viktigaste himlakropparna) i det bevingade Luftelementet, fast i ombytta tecken jämfört med Meduzas horoskop.

Jag har i under årtionden samlat på mig åtskilliga fall som alla "hänger i luften" och där omkringflyttandet varit regeln snarare än stagant rotande sig i en miljö. Båda ytterligheterna har förstås sina positiva och negativa sidor.

Meduzas soltecken Tvillingarna representerar ju redan i sig den hemlöse vandraren, medan Månen - som starkt alluderar till modern - står i partnerskapets tecken Vågen. Här antyds därför att relationer (med början hos modern) skulle kunna förklara varför Solen i Tvillingarna representerar "hala män i rörelse".
Tvillingarnas härskare Merkurius (grekernas Hermes), är inte för inte den ständige resenären och kommunikatören - just som Meduzas gårdfarihandlande liv artade sig.

Men märk, det är absolut inget fel på en Sol eller Måne i Luft i sig - det är bristen på Jordelementet som är horoskopets särdrag och som tycks motsvara mannen Errol Norstedts, alias Eddie Meduza, säregna liv.

Ett födelseklockslag på Norstedt hade kunnat ge ökad precision, men huvudmotivet tycks ändå givet: jordbristen ledde till frihet i anden (och därmed kanske ett fritt utlopp även för hans mer grovhuggna och oborstade alter egon).

Det vore intressant att finna ut om andra födda samma datum också sett en ovanligt stor del "rörlighet" i sina liv. Astrologiskt sett borde detta motiv ha varit markant, på ett eller annat sätt.


_____

Not. Den astrologiskt bevandrade vet att även en stark överbetoning på tecken i den rörliga kvaliteten kan ta sig likartade uttryck med de födslar som inträffar under en våldsam överbetoning av den positiva polariteten (Eld & Vatten).

onsdag 22 april 2009

Brendan Fraser: rollen av en äventyrare
DN:s recensent klampade härförleden rakt i det klaver en astrolog fasar för, invigd som han är i dolda insikter om ockulta faktorer som tycks forma människan, nämligen att förhåna en person för dennes utseende:

Under avdelningen ”Saker jag inte förstår” finns frågan varför den outhärdlige och grodlike Brendan Fraser måste vara med i alla äventyrs/familjefilmer, typ ”Mumien”-serien.

DN 090306

Sant är att Fraser smädats en hel del i pressen, bl.a. tyckte någon reporter i en tidning jag glömt namnet på att mannen var skandalöst tråkig och slötänkt i en direkt intervjusituation. Borta var all fart och fläkt från den godmodiga och gammaldags actiongenre han tycks permanentad i.

Redan 2003 var han i SvD föremål för ett annat påhopp för sin fysiska person - och det är detta som är ämnet för inlägget: "I en spionhistoria av enklast tänkbara slag jagar en småfet Brendan Fraser efter en blå diamant".

Som sagt, åt astrologen är mycket givet och det krävs en viss varsamhet i presentationen av alla rön. För det är nu så att inte allt i astrologin är jämlikt på det sätt som den könlösa svensken vill att saker ska vara. Zodiaken är vad den är just för att den rymmer hela spektrat - från machomän och femme fatales till androgyna varelser.

I Brendan Frasers fall är det två saker som är anslående. Hur han, via Vädurens tecken som steg i öster timman han föddes, genast kommit att förknippas med en "äventyrspersona". Vädurens härskare är Mars, som väl får sägas visa sin bästa sida om den begränsar sig till en äventyrare eller fjällvandrare eller frisksportare. Den är ju annars krigaren, blodets och olyckans beledsagare.

Men inget av den fartighet en martiansk typ anger, finns egentligen i Brendans övriga horoskop. I det här fallet är rollgestaltningen "falsk". För sanningen är att himmelen i övrigt helt kollapsat ner i den "socialrealism" som Jordelementet och Vattenelementet tillsammans bildar. Sinsemellan upplever naturligtvis de här människorna världen på sitt sätt, dvs mycket känslor gödslas över de mest vardagliga ting och företeelser.

(Jag bortser från Brandans Venus i Eld här, den övergripande gestalten är inte att ta miste på.)

Att vara född under en fullmånen där Månen (sinnelaget) befinner sig i sävliga Oxen och Solen (intelligensen) i rätt känslorepressiva Skorpionen är bara ett underligt budskap. Kombinationen sägs skapa en självefterlåten natur som i värsta fall blir just den där lönnfete frossaren som SvD-skribenten pekade ut.

Bloggerskan Isabella Löwengrip må vara född i ett tänkande skribenttecken (Vågen), men hennes sinne dras tungt mot frågor om mat och ätstörningar via en opposition just mellan svalgets tecken (Oxen) och analöppningens (Skorpionen).

De här personligheterna kan verkligen - i värsta fall - avstanna så totalt att hela deras värld centreras bara runt ämnet FÖDA ! (Vad i så fall säga om det? Detta var i så fall de "dimensioner" de tilldelats för just detta enskilda liv.)

Är det grundtonens "materialistiska trötthet" som faktiskt drivit Brendan Fraser att åtminstone söka upprätthålla en äventyrspersona, ett alter ego varmed att slippa från sitt vardagliga jag? I så fall har han lyckats ganska bra!


Och apropå Jordelementets nära bindning till materialism och prylmänniskor - notera också hur i alla dessa Mumien-filmer det faktiskt är REKVISITAN - "the props" - som spelar huvudrollen snarare än Brendan själv! Skulle han kunna bära en film helt själv, utan all kosmetika?

Vid tillfälle ska jag titta på regissörer som på samma sätt skapar kostymfilmer eller annan film där tidstypiska miljöer bär handlingen framåt. Kanhända är de själva födda tungt under Jordelementet och därmed förtjusta i att flytta ut tyngdpunkten till OBJEKTIVA TING.

En koll på den historiskt intresserade författaren Peter Englund tidigt i bloggens historia gav en antydan att det kunde förhålla sig så. Vattenelementet fantiserar, och finns där Jord - konkreta prylar, har den sinnesbundna människan alltid något att sysselsätta sitt inre, föreställningskapabla sinne med.

tisdag 21 april 2009

Riksbankschef i depressionsliknande läge
Stefan Ingves horoskop är visserligen extremt, men innebär inte att varje bankchef TOTALT sorterar under materialismens Jordelement (och känslolivets och vitalitetens Vatten).

Men adderar man det faktum att han var sittande Riksbankschef under en ekonomisk kris han själv liknat vid 1930-talets depression (som föregick ett världskrig), blir ovanstående horoskop genast mer symbolmättat.

Överdriften av materialistisk realism kom till priset av förlusten av såväl Eld som Luft - de två "uppåtsträvande" och drivande elementen av den positiva polariseringen, de som Herakleitos kallade "Vägen upp". Platon talade här om "återkallandet" eller "hågkomsten" som restaurerar själen efter dess fall ner i materialismens fragmentering och okunskap.

Vid Ingves födelse domineras himlen av Oxen, ett Jordtecken behärskat av pengarnas och den homeostatiska balansens Venus. Månen/sinnelaget befinner sig även den i Jord, och i kombination med materialismens och kontrollbehovets planet Saturnus - i sig härskaren över det tredje Jordtecknet Stenbocken.

(Ingves släpper dagen för detta inlägg Sveriges styrränta, reporäntan, nästan fri, till följd av världsekonomins kräftgång.)

Riksbankschefens horoskop är ett klassiskt exempel på när en individ blir större än sin person, uppgår i världsödet, och blir en tydlig manifestation av den arketypiska principen.

Något säger mig att monoproducenten Sverige, med sin obsoleta industri, och tendens att bli hårt drabbat av en global recession, typiskt borde ha ett sådant här horoskop som grundbult. Saturnus, garanten för materiell stabilitet, befinner sig i det rörliga av de tre Jordtecknen. Ingves horoskop demonstrerar eventuellt materialismens maktlöshet.

I vilket fall ett intressant horoskop att fundera över i samband med "inomvärldslighet". Den antika mystikern Jesus, gav som bekant inte många ören för Mammon, substitutguden Penningen. I granskningen av det svenska nationalhoroskopet (nytt fönster) finner jag att snittsvenskens själ, djupast sett, visar sig klappa för enskilt ägande, via psykindikatorn Månens disponent, som återfinns i Oxens tecken.

Se även några andra granskningar av tydliga exempel på Jordelementet via etiketten med samma namn.